Témata

Tvorba obráběcího stroje, část 6 - závěrečné úvahy

Přinášíme závěrečný díl našeho seriálu, v němž shrneme všechny předešlé úvahy. Dále bychom chtěli „něco“ vzkázat všem aktérům, kteří se přímo anebo nepřímo podílejí na tvorbě obráběcího stroje.

Tento článek je součástí seriálu:
Tvorba obráběcího stroje
Díly
Peter Kormai

Čecho-Švýcar zabývající se celý svůj profesní život specifikami vývoje, konstrukce a prodeje výrobních strojů, především obráběcích. Názory tohoto odborníka, který tuzemské technické veřejnosti není příliš znám, ale jehož jméno bylo či stále je skloňováno v takových etablovaných firmách, jako v americké Cincinnati Milacron, japonské Mori Seiki, jeho domácí Dixi, německé Dorries Scharman, italské Pamy a celé řadě dalších, stále vyvolávají u zástupců firem i vysokých škol různorodé reakce

Bez tvorby hodnoty pro zákazníka, která je velmi zjednodušeně dána podílem uspokojených potřeb k použitým zdrojům nebo velikostí užitku k celkovým nákladům, nemůže moderní firma úspěšně fungovat. I když by mělo platit náš zákazník, náš partner, namísto starého okřídleného náš zákazník, náš pán, hodnotu pro zákazníka k velké škodě obou stran mnohdy jinak chápe zákazník a jinak dodavatelská organizace.

Pro každou firmu na světě, ať si to uvědomuje či nikoliv, jsou nejcennější lidé v ní pracující. Budovy, stroje, počítače – to jsou jenom výrobní prostředky bez duše. Firmu tvoří lidé. Jsou to lidé, kteří veškeré dění ve firmě realizují. Ale kde jsou lidé, tam mohou vznikat problémy.

Ten živý organismus, kterému se říká průmyslový podnik, je díky neúprosné pravdě Gaussova rozdělení složen z lidí s rozdílným chápáním jeho podstaty a poslání. A tak někdo systematicky rozkrádá, jiný zvelebuje, jiný chodí s radostí do práce, další pak je netečný ke všemu. Všichni by však měli vytvořit jedno dílo, za které se bez výjimky budou dožadovat toho, na co mají podle nich velké právo, a sice mzdy.

Rozmanitá činnost všech lidí je v podniku nutná. Každý přispívá svým dílem – kdyby nepřispěl, pak by ta jeho trocha v celém podnikovém systému chyběla. To platí od uklízečky, vrátného, dělníky až po generálního ředitele. V následujících odstavcích bych chtěl všem, kdo se podílejí na tvorbě obráběcího stroje, přímo či nepřímo, něco sdělit.

Majitelům

• Máte strategii a víte, kam svůj podnik vést? Strategie je to, co se aplikuje uvnitř podniku, ne to, co se prezentuje na veřejnosti před novináři a kolegy z oboru. Obecné, nicneříkající fráze o konstruktérech, inovacích, výzvách a nadšení jsou ukazatele vedoucí k likvidaci vašeho podnikání. Jasně, jednoduše a srozumitelně pro všechny zaměstnance musíte mít stanoveno, kam chcete se svým podnikem směřovat. To se totiž odrazí na efektivní činnosti celého podnikového organismu.
• Mějte na paměti, že inovace je proces přinášející do podniku nové aktivity – nejenom uvnitř, ale i vně –, a vy je především musíte chtít dělat sami a aktivně je přenášet přes vrcholový management na pracovníky.
• Každá změna má mít v sobě systém. Nesystémovou změnu v podnicích realizují direktivní jedinci, kteří mají potřebu demonstrovat svoji sílu. Pokud se do této role vžijete, má firma zaděláno na hodně velké problémy. Nezapomínejte na zdravý rozum při provádění podnikových změn, jinak staré podnikové procesy, pokud je změníte, doslova převálcují tyto začínající změny.
• Všechny vyhodit a vyměnit nemůžete. Jinak tam zůstanete sami a budete prodávat, kreslit vyrábět a montovat vy osobně.
• Firma bez ředitelů nepojede. Vše sami neuřídíte.
• Každá inovace, každá nová konstrukce obráběcího stroje je sama o sobě velkým rizikem. Bez finančních ztrát to nepůjde.
• Vyvíjet prototypy přímo pro zákazníka vyžaduje hodně odvahy a riskování.

Vrcholovému managementu

• Management má především naplňovat vize majitelů. Vize však musí existovat. Jsou to spojité nádoby.
• Žádné odvážné technické plány a spoluvytváření hodnoty pro zákazníka nelze realizovat s prázdnou kapsou.
• Firemní kultura je svorníkem zodpovědnosti k celofiremní akci, jak nejlépe splnit to, co platí zákazník.
• Pokud se vytrácí „lidská“ stránka z vašeho jednání a přistupujete k podřízeným pouze direktivně slovy musíš, nařizuji ti to, vykonej, proveď, rychle udělej, pak je destrukce firmy zaručena.
• Uvnitř firmy direktivně netrvejte na vámi stanovených, často nereálných termínech při vývoji a stavbě prototypů, nebazírujte na předem odhadnutých nákladech a uznejte problémy vznikající při jejich stavbě.
• Hledejte technickou a lidskou empatii. Uvědomte si, že na jeden úspěšný prototyp se běžně v konstrukci obráběcích strojů dva až tři nepovedou.
• V psychickém tlaku, a někdy i teroru, pochopitelně vznikají a budou vznikat konstrukční chyby.
• Inovace znamená zapojit do tohoto procesu partnery i mimo vlastní výrobní závod.
• Tlačte spolupracující centra k přímé odpovědnosti za váš obrat, pokud vám radí, jak a co zlepšit (inovovat).
• Každá změna, kterou prosadíte, by měla přinést lepší, jednodušší a přehlednější stav než stav před vlastní změnou. Promyšlené změny by měly být v dnešní překotné a nestabilní době běžnou součástí každodenní podnikové praxe.

Obchodníkům

• Neslibujte zákazníkovi nemožné, neplňte mu každá, i nereálná přání. Slibování nereálných termínů, umělé snižování cen jenom proto, abychom vyhráli tendr, je skutečnost, která v žádném případě nectí systém vítěz-vítěz, kdy mají být obě strany, zákazník i dodavatel, spokojené.
• Nebuďte hokynáři a nezapomínejte na to, že je nutné přesvědčit zákazníka o vzájemné spolupráci.
• Pokud získáte objednávku na stroj, dbejte na to, ať nezpůsobíte ve firmě problémy spočívající v tom, že v konečném důsledku bude zakázka prodělková a všichni ve firmě budou mít značné problémy se splněním přání.
• Při inovacích musí firma vědět, jakými cestami se dozví, co vlastně zákazník potřebuje. Komunikujte přímo se zákazníkem anebo přes dobře informované partnery (ne jenom překupníky) a poznejte důkladně jeho potřebu.

Konstruktérům

• Mějte velkou přizpůsobivost plnit a přenášet požadavky zákazníka do konstrukcí strojů, naplňte vizi a strategii firmy do těchto konstrukcí (pokud tyto vize a strategie existují a vy je znáte).
• Nemějte selektivní a sobecké vidění tvorby obráběcího stroje typu pouze já a můj útvar – nikdo jiný než já.
• Nevylepšujte i to, co byste vylepšovat nemuseli, a nestavte si zbytečně vysoké technické cíle, které nikdo, obzvlášť zákazník nepožaduje.
• Nemějte jako technicky vyšinutí jedinci radost ze slibu náročných technických děl navíc v nereálných termínech dodávky pod pláštíkem přisluhování obchodním hokynářům.
• Smiřte se s rolí pátrače, abyste posléze zjistili, že někdo jiný zanedbal svoji povinnost.
• Inovace znamená prodat předmět inovace zákazníkovi. Inovací není rozhodně pouze vymyšlení nového, zdokonaleného anebo vylepšeného obráběcího stroje. Jenom taková inovace je úspěšná, která znamená pro podnik a její pracovníky objednávku na další stroj. To je pouze polovina úspěchu. Tou druhou je, že stroj řádně předám, instaluji a uvedu u zákazníka do provozu. Inovace tedy není jenom technické superdílo, musí být také prodejné.
• Pokud se vám něco nepodaří zkonstruovat a postavit, nepoužívejte slova typu to nevadí, stejně nás to posunulo kupředu, něco jsme se naučili. Přiznejte raději chybu.
• Většinou není těžké vymyslet a zkonstruovat stroj, je to otázka času a systematicky pracujících konstruktérů. Těžké je, abyste měli na paměti to, co již podnik vyřešil, jakých znalostí v minulosti nabyl. Dále je důležité umět tyto znalosti implementovat do svých konstrukcí. Například převzít výkres s již vyřešeným způsobem uložení ještě nic neznamená. Co vše souvisí s touto sestavou? Co všechno jste zažili při realizaci tohoto uzlu? A hlavně – umíte to přenést do nově vznikající konstrukce?
• Nemějte nechuť měnit úspěšně zrealizovaná konstrukční řešení. Tento technický pragmatismus je brzdou tvůrčí činnosti a nutí setrvávat v zajetých kolejích.
• Naopak ale zase nemějte naprostou touhu vše měnit. Tato technická mánie vede k velkému prodražování konstrukcí obráběcího stroje a nadměrnému riziku pro celou firmu.
• Nebojte se zdravě technicky riskovat.
• Častá absence ekonomického uvažování při konstruování znamená neohlížet se na nákladové důsledky technického provedení.
• Technická ješitnost spočívající v dokazování si svých schopností za majitelovy peníze musí jít stranou.
• Pracujte systematicky, běžte k jádru technického problému. Snažte se najít návaznosti na ostatní podnikové procesy.
• Řešte technické problémy ve variantách a vyhodnocujte je technicko-ekonomicky.
• Zachovávejte si chladnou hlavu při nenadálých technických problémech.

Nákupčím a technologické přípravě výroby

• Pokud sami od sebe bez předchozí konzultace s konstruktéry nahradíte to, co konstruktéři v kusovníku předepsali, pak při hledání důvodů, proč stroj nejede, nemlčte, i když si domněle myslíte, že jste sehnali to, co jste měli. Často tím ušetříte velké množství zbytečné práce ostatním.
• Uveďte do akce všechny vědomosti získané spolu s konstruktéry při montážích obráběcích strojů, zaneste je do technologických postupů výrobních i montážních.

Finančníci a projektoví manažeři

• I když jste oprávněnými dráby a hlídacími psy ekonomičnosti zakázky sledujícími nemilosrdně a bez kompromisů výši nákladů, nechte si vše od techniků vysvětlit.
• Nezasahujte nesystematicky pod pláštíkem hlídání nákladů do konstrukce, výroby, nákupu. To je někdy na škodu celé věci.
• Nezapomínejte na jeden fakt, když budete pomyslně bouchat pěstí do podnikových stolů nad počítačem vytištěnými termíny. Všechno tvoří lidé, i data do informačních systémů zanášejí lidé. Jak přesně a hlavně reálně jste data zanesli do počítačů, tak reálné a přesné výsledky dostanete.

Výrobě a montáži

• Je třeba mít také přizpůsobivou montáž a výrobu, jinak veškeré plány konstruktérů na papíře nemohou být realizovány.
• Dodržujte technologickou kázeň a vše, co konstruktér předepsal.
• Nepouštějte vědomě neshodné díly (zmetky) do montáže, spoléhaje na to, že je kontrola neodhalí.
• Montéři musejí být kreativní zejména při tvorbě prototypů, kde se nelze zákonitě vyhnout technickým problémům. Spolu s konstruktéry tvoří silný tým schopný překonat řadu problémů.

Servisním pracovníkům

• Reakce všech nespokojených zákazníků v první vlně řeší pracovníci servisu. Na kvalitě těchto služeb se vždy ukáže, jak to firma se zákazníkem myslí i do budoucna. Máte v rukách první dojem, který učiníte na rozzuřeného zákazníka.
• Nevhodné poznámky během servisních zásahů jsou často zdrojem ještě větších problémů pro podnik a jeho produkt, než ve skutečnosti jsou. Buďte loajální vůči mateřskému podniku.

Akademickým pracovníkům českých a moravských strojních fakult

• Profesoři a docenti, změňte více než doposud své myšlení a svůj přístup k průmyslu!
• Vyjednejte si stáže v průmyslových podnicích spolu se svými asistenty.
• Nečekejte na pokyn od nadřízených, chopte se iniciativy sami.
• Převezměte opravdovou zodpovědnost za svá řešení pro průmysl.
• Úroveň konstrukčních oborů na českých a moravských vysokých školách je velmi žalostná. To je plně zrcadlový odraz kvality učitelů. Informace, které ze stavby obráběcích strojů předáváte, máte vyčtené pouze z prospektů bez znalosti návaznosti na podnikové procesy.
• Vezměte mezi sebe do výukového procesu lidi z průmyslové praxe, jinak budete reprodukovat to, co vymysleli třeba i vaši absolventi.

Závěr

Je velmi důležité, a to při jakékoliv lidské činnosti, na koho narazíte, koho potkáte, kdo je vaším šéfem, kdo spolupracovníkem. Osobně jsem měl a mám ve svém technickém životě štěstí. Mám kolem sebe konstruktivně myslící lidi, lidi, kteří se budou otevřeně bavit o svých chybách. Průmyslové (podnikové) prostředí má oproti akademickému jednu velkou výhodu. Lidé nejsou citliví na kritiku. Lidé v průmyslu vědí, že pokud nebudou táhnout za jeden provaz, tak nebudou mít na výplatu. Platí táhnutí za jeden provaz i v akademickém prostředí?

Tímto seriálem jsem nechtěl na českou technickou veřejnost zapůsobit jako člověk, který všechno ví, všude byl a všechno zná. Nejsem Sekorův brouk Pytlík. Ba naopak. Stále více si uvědomuji, že o co více se snažím proniknout do podstaty tvorby obráběcích strojů, o co více se snažím pochopit souvislosti jeho vzniku, o to méně znám.

Osobně bych si velmi přál, aby tento seriál probudil spící akademiky z oboru obráběcích strojů, aby se začali formou stáží v průmyslu zajímat o to, co se děje za dveřmi ústavů a center kompetence.

Ing. Peter Kormai
peter.kormai@seznam.cz

50 Π slov Petera Kormaie

Počítače jsou zvláštní pomocníci. Nejde to bez nich a nepůjde. Vím – pokrok nezastavíš. Na jedné straně PC pomáhá, na straně druhé však v oboru obráběcích strojů ubíjí schopnost představivosti. Konstruktéři bez počítače a CAD (3D), pokud nejsou ze staré generace „prknařů“, většinou nenakreslí na výkresu jednotlivé pohledy obráběné součásti. Dříve jsme si složitou součást modelovali z plastelíny a pak překreslili ve 2D na výkres. Absolvent, který dnes pracuje na postu konstruktéra, si bez CADu ani „nevrzne“. Je to špatně, anebo dobře? Odpovězte si každý po svém, já však říkám, že to příliš dobré není. Vytrácejí se dovednosti. A nejen u konstruktérů. Také dělníci vyžadují na výkresech 3D pohledy, nová „mechatronická dělnická třída“ neumí mnohdy výkresy číst, chtějí pouze na stroji mačkat knoflíky – nejlépe červený a zelený. Stroje řídí přeci počítače a „někdo“ je naprogramuje. Pohledy součástí generuje CAD, technologický program zase CAM a všichni v tichosti strojařsky degenerují. Bojovat proti tomu lze jedině tím, že budeme nastupující strojařskou, počítačovou generaci nutit používat kromě PC jejich představivost a selský rozum a nespoléhat tupě na to, co vygeneruje počítač.

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit