Témata
Reklama

Tvorba obráběcího stroje, část 6 - závěrečné úvahy

Přinášíme závěrečný díl našeho seriálu, v němž shrneme všechny předešlé úvahy. Dále bychom chtěli „něco“ vzkázat všem aktérům, kteří se přímo anebo nepřímo podílejí na tvorbě obráběcího stroje.

Tento článek je součástí seriálu:
Tvorba obráběcího stroje
Díly
Peter Kormai

Čecho-Švýcar zabývající se celý svůj profesní život specifikami vývoje, konstrukce a prodeje výrobních strojů, především obráběcích. Názory tohoto odborníka, který tuzemské technické veřejnosti není příliš znám, ale jehož jméno bylo či stále je skloňováno v takových etablovaných firmách, jako v americké Cincinnati Milacron, japonské Mori Seiki, jeho domácí Dixi, německé Dorries Scharman, italské Pama a celé řadě dalších, stále vyvolávají u zástupců firem i vysokých škol různorodé reakce.

Bez tvorby hodnoty pro zákazníka, která je velmi zjednodušeně dána podílem uspokojených potřeb k použitým zdrojům nebo velikostí užitku k celkovým nákladům, nemůže moderní firma úspěšně fungovat. I když by mělo platit náš zákazník, náš partner, namísto starého okřídleného náš zákazník, náš pán, hodnotu pro zákazníka k velké škodě obou stran mnohdy jinak chápe zákazník a jinak dodavatelská organizace.

Pro každou firmu na světě, ať si to uvědomuje či nikoliv, jsou nejcennější lidé v ní pracující. Budovy, stroje, počítače – to jsou jenom výrobní prostředky bez duše. Firmu tvoří lidé. Jsou to lidé, kteří veškeré dění ve firmě realizují. Ale kde jsou lidé, tam mohou vznikat problémy.

Ten živý organismus, kterému se říká průmyslový podnik, je díky neúprosné pravdě Gaussova rozdělení složen z lidí s rozdílným chápáním jeho podstaty a poslání. A tak někdo systematicky rozkrádá, jiný zvelebuje, jiný chodí s radostí do práce, další pak je netečný ke všemu. Všichni by však měli vytvořit jedno dílo, za které se bez výjimky budou dožadovat toho, na co mají podle nich velké právo, a sice mzdy.

Rozmanitá činnost všech lidí je v podniku nutná. Každý přispívá svým dílem – kdyby nepřispěl, pak by ta jeho trocha v celém podnikovém systému chyběla. To platí od uklízečky, vrátného, dělníky až po generálního ředitele. V následujících odstavcích bych chtěl všem, kdo se podílejí na tvorbě obráběcího stroje, přímo či nepřímo, něco sdělit.

Reklama
Reklama
Reklama

Majitelům

• Máte strategii a víte, kam svůj podnik vést? Strategie je to, co se aplikuje uvnitř podniku, ne to, co se prezentuje na veřejnosti před novináři a kolegy z oboru. Obecné, nicneříkající fráze o konstruktérech, inovacích, výzvách a nadšení jsou ukazatele vedoucí k likvidaci vašeho podnikání. Jasně, jednoduše a srozumitelně pro všechny zaměstnance musíte mít stanoveno, kam chcete se svým podnikem směřovat. To se totiž odrazí na efektivní činnosti celého podnikového organismu.
• Mějte na paměti, že inovace je proces přinášející do podniku nové aktivity – nejenom uvnitř, ale i vně –, a vy je především musíte chtít dělat sami a aktivně je přenášet přes vrcholový management na pracovníky.
• Každá změna má mít v sobě systém. Nesystémovou změnu v podnicích realizují direktivní jedinci, kteří mají potřebu demonstrovat svoji sílu. Pokud se do této role vžijete, má firma zaděláno na hodně velké problémy. Nezapomínejte na zdravý rozum při provádění podnikových změn, jinak staré podnikové procesy, pokud je změníte, doslova převálcují tyto začínající změny.
• Všechny vyhodit a vyměnit nemůžete. Jinak tam zůstanete sami a budete prodávat, kreslit vyrábět a montovat vy osobně.
• Firma bez ředitelů nepojede. Vše sami neuřídíte.
• Každá inovace, každá nová konstrukce obráběcího stroje je sama o sobě velkým rizikem. Bez finančních ztrát to nepůjde.
• Vyvíjet prototypy přímo pro zákazníka vyžaduje hodně odvahy a riskování.

Vrcholovému managementu

• Management má především naplňovat vize majitelů. Vize však musí existovat. Jsou to spojité nádoby.
• Žádné odvážné technické plány a spoluvytváření hodnoty pro zákazníka nelze realizovat s prázdnou kapsou.
• Firemní kultura je svorníkem zodpovědnosti k celofiremní akci, jak nejlépe splnit to, co platí zákazník.
• Pokud se vytrácí „lidská“ stránka z vašeho jednání a přistupujete k podřízeným pouze direktivně slovy musíš, nařizuji ti to, vykonej, proveď, rychle udělej, pak je destrukce firmy zaručena.
• Uvnitř firmy direktivně netrvejte na vámi stanovených, často nereálných termínech při vývoji a stavbě prototypů, nebazírujte na předem odhadnutých nákladech a uznejte problémy vznikající při jejich stavbě.
• Hledejte technickou a lidskou empatii. Uvědomte si, že na jeden úspěšný prototyp se běžně v konstrukci obráběcích strojů dva až tři nepovedou.
• V psychickém tlaku, a někdy i teroru, pochopitelně vznikají a budou vznikat konstrukční chyby.
• Inovace znamená zapojit do tohoto procesu partnery i mimo vlastní výrobní závod.
• Tlačte spolupracující centra k přímé odpovědnosti za váš obrat, pokud vám radí, jak a co zlepšit (inovovat).
• Každá změna, kterou prosadíte, by měla přinést lepší, jednodušší a přehlednější stav než stav před vlastní změnou. Promyšlené změny by měly být v dnešní překotné a nestabilní době běžnou součástí každodenní podnikové praxe.

Obchodníkům

• Neslibujte zákazníkovi nemožné, neplňte mu každá, i nereálná přání. Slibování nereálných termínů, umělé snižování cen jenom proto, abychom vyhráli tendr, je skutečnost, která v žádném případě nectí systém vítěz-vítěz, kdy mají být obě strany, zákazník i dodavatel, spokojené.
• Nebuďte hokynáři a nezapomínejte na to, že je nutné přesvědčit zákazníka o vzájemné spolupráci.
• Pokud získáte objednávku na stroj, dbejte na to, ať nezpůsobíte ve firmě problémy spočívající v tom, že v konečném důsledku bude zakázka prodělková a všichni ve firmě budou mít značné problémy se splněním přání.
• Při inovacích musí firma vědět, jakými cestami se dozví, co vlastně zákazník potřebuje. Komunikujte přímo se zákazníkem anebo přes dobře informované partnery (ne jenom překupníky) a poznejte důkladně jeho potřebu.

Konstruktérům

• Mějte velkou přizpůsobivost plnit a přenášet požadavky zákazníka do konstrukcí strojů, naplňte vizi a strategii firmy do těchto konstrukcí (pokud tyto vize a strategie existují a vy je znáte).
• Nemějte selektivní a sobecké vidění tvorby obráběcího stroje typu pouze já a můj útvar – nikdo jiný než já.
• Nevylepšujte i to, co byste vylepšovat nemuseli, a nestavte si zbytečně vysoké technické cíle, které nikdo, obzvlášť zákazník nepožaduje.
• Nemějte jako technicky vyšinutí jedinci radost ze slibu náročných technických děl navíc v nereálných termínech dodávky pod pláštíkem přisluhování obchodním hokynářům.
• Smiřte se s rolí pátrače, abyste posléze zjistili, že někdo jiný zanedbal svoji povinnost.
• Inovace znamená prodat předmět inovace zákazníkovi. Inovací není rozhodně pouze vymyšlení nového, zdokonaleného anebo vylepšeného obráběcího stroje. Jenom taková inovace je úspěšná, která znamená pro podnik a její pracovníky objednávku na další stroj. To je pouze polovina úspěchu. Tou druhou je, že stroj řádně předám, instaluji a uvedu u zákazníka do provozu. Inovace tedy není jenom technické superdílo, musí být také prodejné.
• Pokud se vám něco nepodaří zkonstruovat a postavit, nepoužívejte slova typu to nevadí, stejně nás to posunulo kupředu, něco jsme se naučili. Přiznejte raději chybu.
• Většinou není těžké vymyslet a zkonstruovat stroj, je to otázka času a systematicky pracujících konstruktérů. Těžké je, abyste měli na paměti to, co již podnik vyřešil, jakých znalostí v minulosti nabyl. Dále je důležité umět tyto znalosti implementovat do svých konstrukcí. Například převzít výkres s již vyřešeným způsobem uložení ještě nic neznamená. Co vše souvisí s touto sestavou? Co všechno jste zažili při realizaci tohoto uzlu? A hlavně – umíte to přenést do nově vznikající konstrukce?
• Nemějte nechuť měnit úspěšně zrealizovaná konstrukční řešení. Tento technický pragmatismus je brzdou tvůrčí činnosti a nutí setrvávat v zajetých kolejích.
• Naopak ale zase nemějte naprostou touhu vše měnit. Tato technická mánie vede k velkému prodražování konstrukcí obráběcího stroje a nadměrnému riziku pro celou firmu.
• Nebojte se zdravě technicky riskovat.
• Častá absence ekonomického uvažování při konstruování znamená neohlížet se na nákladové důsledky technického provedení.
• Technická ješitnost spočívající v dokazování si svých schopností za majitelovy peníze musí jít stranou.
• Pracujte systematicky, běžte k jádru technického problému. Snažte se najít návaznosti na ostatní podnikové procesy.
• Řešte technické problémy ve variantách a vyhodnocujte je technicko-ekonomicky.
• Zachovávejte si chladnou hlavu při nenadálých technických problémech.

Nákupčím a technologické přípravě výroby

• Pokud sami od sebe bez předchozí konzultace s konstruktéry nahradíte to, co konstruktéři v kusovníku předepsali, pak při hledání důvodů, proč stroj nejede, nemlčte, i když si domněle myslíte, že jste sehnali to, co jste měli. Často tím ušetříte velké množství zbytečné práce ostatním.
• Uveďte do akce všechny vědomosti získané spolu s konstruktéry při montážích obráběcích strojů, zaneste je do technologických postupů výrobních i montážních.

Finančníci a projektoví manažeři

• I když jste oprávněnými dráby a hlídacími psy ekonomičnosti zakázky sledujícími nemilosrdně a bez kompromisů výši nákladů, nechte si vše od techniků vysvětlit.
• Nezasahujte nesystematicky pod pláštíkem hlídání nákladů do konstrukce, výroby, nákupu. To je někdy na škodu celé věci.
• Nezapomínejte na jeden fakt, když budete pomyslně bouchat pěstí do podnikových stolů nad počítačem vytištěnými termíny. Všechno tvoří lidé, i data do informačních systémů zanášejí lidé. Jak přesně a hlavně reálně jste data zanesli do počítačů, tak reálné a přesné výsledky dostanete.

Výrobě a montáži

• Je třeba mít také přizpůsobivou montáž a výrobu, jinak veškeré plány konstruktérů na papíře nemohou být realizovány.
• Dodržujte technologickou kázeň a vše, co konstruktér předepsal.
• Nepouštějte vědomě neshodné díly (zmetky) do montáže, spoléhaje na to, že je kontrola neodhalí.
• Montéři musejí být kreativní zejména při tvorbě prototypů, kde se nelze zákonitě vyhnout technickým problémům. Spolu s konstruktéry tvoří silný tým schopný překonat řadu problémů.

Servisním pracovníkům

• Reakce všech nespokojených zákazníků v první vlně řeší pracovníci servisu. Na kvalitě těchto služeb se vždy ukáže, jak to firma se zákazníkem myslí i do budoucna. Máte v rukách první dojem, který učiníte na rozzuřeného zákazníka.
• Nevhodné poznámky během servisních zásahů jsou často zdrojem ještě větších problémů pro podnik a jeho produkt, než ve skutečnosti jsou. Buďte loajální vůči mateřskému podniku.

Akademickým pracovníkům českých a moravských strojních fakult

• Profesoři a docenti, změňte více než doposud své myšlení a svůj přístup k průmyslu!
• Vyjednejte si stáže v průmyslových podnicích spolu se svými asistenty.
• Nečekejte na pokyn od nadřízených, chopte se iniciativy sami.
• Převezměte opravdovou zodpovědnost za svá řešení pro průmysl.
• Úroveň konstrukčních oborů na českých a moravských vysokých školách je velmi žalostná. To je plně zrcadlový odraz kvality učitelů. Informace, které ze stavby obráběcích strojů předáváte, máte vyčtené pouze z prospektů bez znalosti návaznosti na podnikové procesy.
• Vezměte mezi sebe do výukového procesu lidi z průmyslové praxe, jinak budete reprodukovat to, co vymysleli třeba i vaši absolventi.

Závěr

Je velmi důležité, a to při jakékoliv lidské činnosti, na koho narazíte, koho potkáte, kdo je vaším šéfem, kdo spolupracovníkem. Osobně jsem měl a mám ve svém technickém životě štěstí. Mám kolem sebe konstruktivně myslící lidi, lidi, kteří se budou otevřeně bavit o svých chybách. Průmyslové (podnikové) prostředí má oproti akademickému jednu velkou výhodu. Lidé nejsou citliví na kritiku. Lidé v průmyslu vědí, že pokud nebudou táhnout za jeden provaz, tak nebudou mít na výplatu. Platí táhnutí za jeden provaz i v akademickém prostředí?

Tímto seriálem jsem nechtěl na českou technickou veřejnost zapůsobit jako člověk, který všechno ví, všude byl a všechno zná. Nejsem Sekorův brouk Pytlík. Ba naopak. Stále více si uvědomuji, že o co více se snažím proniknout do podstaty tvorby obráběcích strojů, o co více se snažím pochopit souvislosti jeho vzniku, o to méně znám.

Osobně bych si velmi přál, aby tento seriál probudil spící akademiky z oboru obráběcích strojů, aby se začali formou stáží v průmyslu zajímat o to, co se děje za dveřmi ústavů a center kompetence.

Ing. Peter Kormai
peter.kormai@seznam.cz

50 Π slov Petera Kormaie

Počítače jsou zvláštní pomocníci. Nejde to bez nich a nepůjde. Vím – pokrok nezastavíš. Na jedné straně PC pomáhá, na straně druhé však v oboru obráběcích strojů ubíjí schopnost představivosti. Konstruktéři bez počítače a CAD (3D), pokud nejsou ze staré generace „prknařů“, většinou nenakreslí na výkresu jednotlivé pohledy obráběné součásti. Dříve jsme si složitou součást modelovali z plastelíny a pak překreslili ve 2D na výkres. Absolvent, který dnes pracuje na postu konstruktéra, si bez CADu ani „nevrzne“. Je to špatně, anebo dobře? Odpovězte si každý po svém, já však říkám, že to příliš dobré není. Vytrácejí se dovednosti. A nejen u konstruktérů. Také dělníci vyžadují na výkresech 3D pohledy, nová „mechatronická dělnická třída“ neumí mnohdy výkresy číst, chtějí pouze na stroji mačkat knoflíky – nejlépe červený a zelený. Stroje řídí přeci počítače a „někdo“ je naprogramuje. Pohledy součástí generuje CAD, technologický program zase CAM a všichni v tichosti strojařsky degenerují. Bojovat proti tomu lze jedině tím, že budeme nastupující strojařskou, počítačovou generaci nutit používat kromě PC jejich představivost a selský rozum a nespoléhat tupě na to, co vygeneruje počítač.

Reklama
Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Fórum děkanů strojních fakult

Na základě čeho definujete kompetenční znalosti absolventů příslušných studijních programů vaší fakulty? Spolupracujete při tom např. se zástupci výrobní praxe v kontextu konkrétních požadavků uplatnění v daných oborech profesích? 

Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Jaký počet úspěšných absolventů bakalářského stupně ročně opouští vaši fakultu a jakými praktickými znalostmi disponují? Jaký osobně spatřujete rozdíl v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Spolu (nejen) pro informační bezpečnost

Jedním z komerčních subjektů, které dlouhodobě spolupracují s českými univerzitami, je společnost Gordic. Tento tvůrce softwaru, především pro veřejnou správu a bankovnictví, se dlouhodobě zabývá dnes tak žhavou problematikou kybernetické bezpečnosti. Jedním z jeho důležitých partnerů na poli akademickém je Fakulta podnikatelská brněnského VUT. Ohledně názorů na tuto spolupráci tentokrát proběhla diskuze ve třech. Zúčastnila se doc. Ing. Zdeňka Konečná, proděkanka fakulty, Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., pracovník Ústavu informatiky, a Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic.

Mezi světem znalostí a světem peněz

Není zvykem začínat článek citací, ale nemohu si pomoci: „Spolupráce mezi komerční a akademickou sférou je obvykle nejvyšší přidaná hodnota, která vůbec v celé společnosti existuje.“

Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Fórum výrobních manažerů

Jakými kroky máme podle vás šanci zlepšit konkurenceschopnost České republiky na světových trzích? Které konkrétní bariéry shledáváte jako zásadní v tlumení rozvoje podnikání, a to jak ze strany státu, tak i „zažitých“ firemních zvyklostí a kultury?

Fórum děkanů strojních fakult

Dnešní téma se týká otázky personálního obsazení vašich akademických a vědeckých pracovišť. Jak se vám daří je naplňovat jednak z řad absolventů – po kterých firmy bezesporu okamžitě sáhnou, protože s nimi již mají vazby z dob studií, ale i z řad odborníků z praxe, kteří po ukončení aktivní činnosti hledají prostor pro uplatnění svých znalostí a jejich předávání dále?
Odpověď jsme bohužel obdrželi pouze od dvou ze všech oslovených děkanů strojních fakult (…).

Fórum děkanů strojních fakult

Zanedlouho začne nový akademický rok, který s sebou, v souvislosti reflexe poznání předchozího covidového období, přinese mnoho změn v přístupu nejen ve výuce, ale i ve fungování vzdělávacích institucí jako takových. Mohli byste prosím uvést, na které novinky a inovace se mohou studenti vaší fakulty těšit?

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký registrujete zájem pro akademický rok 2021/22 o studium na vaší fakultě v bakalářském stupni v porovnání s roky předchozími a jaký byl za poslední období trend? Jaký je dlouhodobý poměr gymnazistů a absolventů odborných škol, kteří k vám nastupují do bakalářského stupně?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit