Témata

Zaměřeno na povrch

Vývoj výrobních technologií a metod ověřování jejich kvality si vynucuje plynulé zdokonalování způsobů kontroly jakosti výrobků. Společnost Taylor Hobson, přední výrobce metrologických prostředků, rozšířila řadu svých měřících přístrojů pro měření a hodnocení textury, tvaru a kontury povrchu.

Nový měřicí přístroj s označením Form Talysurf ® Laser je systém s vysokým rozsahem a rozlišením pro měření textury, tvaru a kontury povrchu. Systém přesností a technickou úrovní představuje nejvyšší kvalitu metrologických prostředků, kterou výrobce nabízí a zdůrazňuje vysokou věrohodnost výsledků měření. Form Talysurf ® Laser je v řadě přístrojů Taylor Hobson situován výkonem a cenou mezi PGI Novus a i-Series PRO. Přístroj zajišťuje měření povrchu, a to nejen textury, ale i úhlů, poloměrů a tvaru v obou svislých směrech, stejnou rychlostí a přesností měření. Přístroj nabízí nejvyšší úroveň přesnosti, stability a opakovatelnosti měření na současném metrologickém trhu.

Progresivní software

Přístroj je vybaven moderním softwarem Metrology 4.0. Nový software Taylor Hobson umožňuje kótovat dle výkresu součásti a poskytuje přesné zobrazení souřadného systému součásti (PCS). Uzavírá tak výrobní cyklus. Software Metrology 4.0 je jednoduše ovladatelný s intuitivním uživatelským rozhraním, virtuálním zobrazením a s ovládáním v reálném čase. Virtuální zobrazení je simulace procesu měření se zběžným přehledem, zobrazenými indikátory, zpětnou vazbou v reálném čase a dálkovým ovládáním systému. K přednostem přístroje patří funkce Smart Move – intuitivní ovládání pohybu a měření. Po ustavení součásti si může obsluha přiblížit okem neviditelný detail a naprogramovat celou virtuální součást. Variabilní programování umožňuje uživatelům automatizovat měření více velikostí součástí bez potřeby mnoha programů.

Form Talysurf ® Laser je systém s vysokým rozsahem a rozlišením pro měření textury, tvaru a kontury povrchu.

(Zdroj: Taylor Hobson)

Přednosti přístroje

Programy redukují chyby obsluhy. Naprogramované měřicí postupy zkracují dobu cyklů a zvyšují výkonnost. Zobrazuje sledovatelné výsledky „Pass/Fail“ a automatické souhrnné zprávy. Sledování historie je umožněno výměnou dat a sledováním součástí. Automatické zpracování statistik měření, např. automatických studií R&R.

Přístroj Form Talysurf ® Laser je výkonný ve všech pracovních podmínkách. Vyznačuje se integritou a opakovatelností získaných výsledků. Konstrukce přístroje využívá mnohaleté zkušenosti z měření, přesné výroby a optimalizace metodou konečných prvků, což zajišťuje nejen velmi nízký šum systému, ale i téměř bezchybné mechanické provedení měřicích os. Konstrukce snímače Laser nabízí uživateli větší flexibilitu měření. Malé, střední i velké složité součásti lze měřit jediným systémem. Form Talysurf ® Laser poskytuje 10mm rozsah snímače se snímacím raménkem délky 100 mm. Nicméně využitím volitelného 200mm raménka lze rozsah snímače rozšířit na 20 mm při zachování stejné přesnosti.

Výrobce doporučuje přístroj Form Talysurf ® Laser jako dobrou investici do budoucnosti.

Přesnost systému měření

Taylor Hobson je jediným výrobcem, který je schopen prokázat přesnost poloměrů a tvaru povrchu v celém rozsahu měření. To potvrzuje integritu a opakovatelnost výsledků měření přístroje.

Ostatní výrobci nabízejí nižší přesnost měření poloměru a schopnost měřit tvar ve výrazně menším rozsahu měření, což ukazuje na nižší důvěru v jejich vlastní výsledky měření. Obousměrný snímač Laser dokáže měřit se stejnou funkční přesností v obou vertikálních polohách. A v neposlední řadě uvedené přednosti, spolu se schopností měřit vnitřní a vnější úhly, činí Form Talysurf ® Laser skutečně univerzálním měřicím systémem.

Metrology 4.0 simuluje měřicí proces s přehledem stavu, zobrazenými indikátory, průběžnou zpětnou vazbou a systémem dálkového ovládání.

(Zdroj: Taylor Hobson)

Automatické systémy přístroje

Snímač Laser udržuje přítlačnou sílu na měřicí hrot dle doporučení ISO < 0,75 mN při měření raménkem 200 mm s diamantovým hrotem 2 µm. Přítlačná síla je řízena automaticky a udržována v průběhu celého cyklu měření. Pro měkčí materiály lze snížit sílu na hrot až na 0,30 mN. Automatické řízení síly dodržuje normu ISO 3274.
Automatický zvedáček raménka – přesná funkce zvedání/spouštění raménka minimalizuje pohyb snímače a zkracuje čas měření. Současně automaticky zajistí bezpečnou vzdálenost od součásti.

Spolu s uzavřenou zpětnovazební smyčkou se zvedáček výhodně uplatní při různých režimech měření, např. při měření v dávkách, přerušovaných povrchů, malých otvorů a vnitřních a vnějších drah ložisek.

Systém ochrany snímače chrání vaši investici před náhodným poškozením a snižuje prostoje díky vestavěnému systému rychlé detekce kolizí. Systém zastaví pohyb v jakémkoli směru v automatickém nebo manuálním režimu, aby se zabránilo kolizi.

Přítlačná síla je řízena automaticky a udržována v průběhu celého cyklu měření.

(Zdroj: Taylor Hobson)

Výkonná, intuitivní a jednoduchá metrologie

Uživatelské rozhraní poskytuje přehledné monitorování procesu měření. Simulace v reálném čase a reálný souřadný systém součásti umožňuje sledování a řízení na úrovni, která v tomto odvětví nemá obdoby.

Metrology 4.0 simuluje měřicí proces s přehledem stavu, zobrazenými indikátory, průběžnou zpětnou vazbou a systém dálkového ovládání. Prostřednictvím intuitivních ikon na panelu nástrojů měření je k dispozici řada různých režimů měření. Kurzorem získáte podrobný přehled o měření.

Metrology 4.0 nabízí pokročilé způsoby měření, tedy nespojité měření, měření vrcholu, analýzu vrcholového pásma – LS oblouku, nejvyšší a nejnižší bod a také vyrovnání – válcové, axiální a automatické.

Součástí Metrology 4.0 jsou publikační funkce, automatická zpětná vazba, drsnost, kontura a 3D analýzy. Hlavní typy analýz obsahují jakost povrchu (drsnost, vlnitost a základní profil), topografii, konturu, morfologické filtrování, dvojitý profil, fúzi dat a korekce úhlu šroubovice.

Opakovatelnost a reprodukovatelnost jsou klíčové pro všechny výrobní procesy. Metrology 4.0 uzavírá smyčku mezi měřením a analýzou tak, že předá informaci o poloze zpět do kroku posuvu či měření s cílem zlepšit řízení procesu. Posuvy nebo měření mohou reagovat nebo být ovládány pomocí předdefinovaných prvků na součásti, např. průsečíků.

Úspěšná strategie firmy Taylor Hobson je prostá: místo pouhého prodeje výrobků poskytujeme i řešení problému. Pokud standardní balíčky softwaru nevyhovují potřebám zákazníka, umíme přizpůsobit řešení formou zákaznického modulu. Případně lze využít přístupu k souborům MAT-LAB™. Ty umožňují uživateli psát vlastní skripty a spouštět je načtením ‚m‘ souboru. Tak lze navrhovat a naprogramovat vlastní filtry, analýzy i parametry.

Milena Hladíková

Imeco

Vydání #10
Kód článku: 201029
Datum: 09. 10. 2020
Rubrika: Trendy / Restart průmyslu
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit