Témata
Reklama

Zdravotní rizika při svařování a řezání

Svařování a dělení materiálů patří mezi činnosti, u kterých existuje zvýšené riziko ohrožení zdraví. Bohužel stále existují pracoviště a pracovníci, kteří tato nebezpečí podceňují. Rizika při svařování nesmí být zlehčována vedením firem a hlavně dotčenými pracovníky. Existuje široká škála metod a ochranných pomůcek, které tato rizika minimalizují nebo zcela eliminují.

Mezi hlavní zdravotní rizika při svařování a dělení materiálů patří ultrafialové a infračervené záření, popáleniny, vdechované dýmy, zplodiny a aerosoly, hlučnost a úraz elektrickým proudem.
Reklama
Reklama

Ultrafialové a infračervené záření

Ultrafialové a infračervené záření se vyskytuje ve všech typech obloukového svařování a plazmového řezání. Viditelné světlo může poškodit sítnici, ultrafialové vyzařování může způsobit tzv. "nablýskání v očích" a úžeh, ultrafialové vyzařování o krátkých vlnách může podráždit rohovku (během 10 - 30 let může způsobit šedý zákal). Ultrafialové vyzařování o dlouhých vlnách může změnit tepelnou rovnováhu lidského těla a infračervené záření může způsobit přehřátí organismu.

Samostatnou kapitolou je záření při plazmovém řezání. Plazmový oblouk má teplotu 5x větší, než je teplota slunce. Plazmový oblouk je však téměř neviditelný, dokud nepronikne řezaným materiálem, proto se mnoho pracovníků domnívá, že u plazmového řezání toto vyzařování není a pracují bez osobní ochrany. To je hrubý omyl, který se takovým pracovníkům dříve nebo později krutě vymstí.

Způsoby osobní ochrany - kvalitní svařovací kukla je nejlepším preventivním prostředkem před zářením. U samozatmívacích kukel je nutno dbát na vysokou rychlost zatmění a opakovaného zatmění. Pro ochranu těla je nutno použít dobrý pracovní oděv. Nejvhodnějším materiálem je kvalitně zpracovaná kůže.

Popáleniny

Popáleniny bývají nejčastěji způsobeny rozstřikem rozžhaveného kovu z tavné nebo řezné lázně. Způsoby osobní ochrany - pro ochranu těla je bezpodmínečně nutné použít dobrý, nehořlavý pracovní oděv. Nejvhodnějším materiálem je opět kvalitně zpracovaná kůže. Samozřejmostí jsou svářečské rukavice. Kvalita rukavic na českém trhu je velmi různorodá. Rukavice schválené pro svařování jsou vždy na lícové straně vybaveny piktogramy, které jednoznačně identifikují druh poskytované ochrany.

Dýmy, zplodiny a aerosoly

Část materiálu, který se svařuje nebo řeže, se v důsledku vysokých teplot odpařuje. K dýmu který vzniká, se přidávají nečistoty z vrstev na materiálu, např. barva, čisticí prostředky, oleje a plyn, který případně používáme. Vznikající dýmy, aerosoly a plyny mají rozličné chemické složení, vždy však jsou zdraví škodlivé.

Způsoby osobní ochrany - zplodiny a kouř lze odvést mnoha způsoby. Nejefektivnějším způsobem je centrální odsávání každého pracoviště nebo používání mobilních odsávacích jednotek s mechanickou i chemickou filtrací. Pokud to z nějakého důvodu nelze, je možno použít osobní filtraci nebo alespoň přívod čerstvého či filtrovaného vzduchu do svařovací kukly. Uvědomme si, že pokud je pracoviště odsáváno, velká zdravotní rizika z dýmu a kouře již nehrozí.

Dýmy, zplodiny a aerosoly mohou způsobit podráždění očí, kůže a dýchacího systému, i daleko vážnější zdravotní komplikace a to buď okamžitě, ale také po mnoha letech. Z těchto důvodů uvádíme i vlivy některých prvků a sloučenin na lidský organismus. Údaje jsou převzaty z odborných publikací a chcete-li se dozvědět více, obraťte se na hygienické stanice či na ordinace pracovního lékařství.

Škodlivé látky s vlivem na zdraví

Berylium - berylium a jeho složky jsou vysoce toxické. Mohou způsobit vážná poškození zdraví nebo smrt. Vystavení této látce může způsobit nevratné změny na plicích. Předpokládá se, že jde o karcinogen.
Kadmium - kadmiové zplodiny nebo malé částečky mohou po vdechnutí způsobit vážné poškození zdraví nebo smrt. Ocel s kadmiovým povrchem si lze snadno splést s galvanizovanou ocelí. Kadmium, pokud je zahříváno, zanechává při oxidaci špinavě olivovou barvu. Vždy si buďte jisti, s jakým materiálem pracujete. Oxidové zplodiny u kadmia často způsobují výskyt syndromů, které přetrvávají až několik hodin. Kadmium je karcinogen.
Oxid uhelnatý - oxid uhelnatý může způsobit různé nemoci i smrt. Pokud je používán jako ochranná atmosféra, může dojít k jeho nahromadění do nebezpečné koncentrace. Oxid uhelnatý je toxický, bezbarvý a bez zápachu. Vystavení nízkým koncentracím může způsobit bolest hlavy, otupělost a celkovou únavu. Toxické účinky jsou obdobné nedostatku kyslíku. Vystavení vysoké koncentraci oxidu uhelnatého způsobuje ztrátu vědomí.
Chrom - náhlé vystavení chromovému prachu nebo zplodinám může způsobit kašel a kýchání, bolest hlavy, potíže s dýcháním, bolest při hlubokém nádechu a horečku. Další symptomy zahrnují podráždění spojivky, bolest horních cest dýchacích, hnisání a perforaci nosní přepážky, chronickou bronchitidu a změnu barvy kůže. Některé formy chromu způsobují rakovinu dýchacích cest.
Měď - zplodiny a měděný prach způsobují podráždění horních cest dýchacích, kovovou pachuť v ústech, nechutenství, mentální zamlženost, v některých případech také změnu barvy kůže a vlasů. Měděný prach dráždí kůži, způsobuje bolest, zrudnutí a zánět. Může také způsobit zánět spojivek a zanícení rohovky.
Fluoridy - fluoridové zplodiny značně dráždí oči, nos a krk. Chronické vstřebávání fluoridu může způsobit sklerózu, řídnutí kostí a žilkování zubů. Fluoridy se mohou vytvářet při používání elektrod s vlastním ochranou, elektrod typu T-5 s tavidlovým plněním, elektrod s fluoridovým povrchem, také při používání některých typů tavidel při tavidlovém svařování a při elektrostruskovém svařování.
Oxid železitý - vdechnutí těchto zplodin nebo prachu může způsobit chřipkovité onemocnění trvající 24 až 48 hodin a také benigní zaprášení plic (sideróza). Čistý oxid železitý pravděpodobně nezpůsobuje změny plicních vláken, vdechnutí oxidu železitého smíšeného s jinými látkami ovšem může způsobit poškození plic.
Olovo - olověné zplodiny nebo jemný prach mohou při vdechnutí způsobit otravu olovem, anémii, svalovou slabost, nechutenství, zvracení, koliku nebo smrt. Proti vdechnutí olova je nutné se chránit obzvláště při svařování nebo řezání materiálů jako olovem pokrytá ocel nebo kovy, které jsou upraveny barvou s obsahem olova. Ve všech těchto případech olovo vytváří toxické zplodiny.
Mangan - manganový prach a zplodiny dráždí oči a sliznice dýchacího ústrojí. Brzké rozpoznání chronické otravy manganem je velmi obtížné. Projevy postupující nemoci se liší u jednotlivých případů. Znaky a symptomy mohou zahrnovat apatii, podrážděnost, ztrátu chuti k jídlu, bolest hlavy, slabost svalů na nohou a bolest kloubů. Běžné jsou také poruchy řeči. Chronická otrava manganem člověka činí nezpůsobilým (invalidním), není však zpravidla smrtelná.
Ozon - vzniká jako výsledek reakce elektrického oblouku a okolní atmosféry. Při svařovacích procesech, které používají velmi intenzivní oblouk,a mají velmi nízkou zplodinovou úroveň částic (například svařování hliníku v ochranné atmosféře), proto bude docházet k větší koncentraci ozonu. Ozon má zřetelnou vůni. Nadměrné vystavení působení ozonu se může projevit podrážděním očí, nosu a krku. Příliš velké vystavení může způsobit i smrt.
Fosgen - tento vysoce toxický plyn vzniká při kontaktu ultrafialových paprsků z elektrického oblouku s chlorovanými roztoky, jako například trichloretylenem. Materiál nebo zařízení, které bylo odmaštěno chlorovanými roztoky, by se ke svařování nemělo používat, dokud zcela nevyschne a roztok nezmizí. Svařování nebo řezání by se nemělo provádět v blízkosti odmašťovacích nádrží, které obsahují chlorované roztoky. Vytváření tohoto nebezpečného plynu lze předejít skladováním roztoků i jejich používáním v jiných místnostech, než kde se svařuje. Vdechnutí velké koncentrace fosgenu může způsobit plicní otok, který se zpravidla dostavuje po několika hodinách, kdy se žádné symptomy neprojevují. Fosgen nemá téměř žádné okamžité dráždivé účinky, takže nijak nevaruje na jeho vdechnutí i nebezpečné koncentrace.
Oxid křemičitý - krystalické formy oxidu křemičitého způsobují silikózu. Předpokládá se, že vdechnutý krystalický oxid křemičitý je toxický. Krystalickou formu oxidu křemičitého se ovšem ve zplodinách, které vznikají při svařování, prokázat nepodařilo. Oxid křemičitý je často součástí tavidla, proto dbejte na to, aby se při používání tavidlového systému vytvářelo co nejméně prachu.
Zinek - nevdechujte zplodiny vzniklé při svařování nebo řezání galvanizovaného plechu, mosazi nebo jiných zinkových slitin. Zinek může způsobit horečku, které se často říká "zinkový zápal". Symptomy se zpravidla projeví několik hodin po vystavení a zahrnují kovovou pachuť v ústech, pocit sucha v nose a v krku, slabost, únavu, bolesti ve svalech a kloubech, horečku, třes a nechutenství.

Hlučnost

Reklama
Vysoká hlučnost, které je člověk vystaven po dlouhou dobu, způsobuje trvalé poškození sluchu. Úroveň hlučnosti závisí na pracovním prostředí a metodě svařování či řezání. Běžné MIG/MAG svařování zkratovým přenosem má hlučnost 85 - 90 dB(A), plazmové řezání se stlačeným plynem pak kolem 110 dB(A). Nejhlučnější je drážkování uhlíkovou elektrodou, které dosahuje úrovně 110 - 130 dB(A) a může překročit práh bolestivosti.
Způsoby osobní ochrany - nejlepším způsobem ochrany proti hlučnosti je používání tlumičů hluku nebo protihlukových sluchátek.

Ing. Pavel Guzuir

Veškeré obrázky, schémata, grafy a výpočty nalezente v tištěné podobě časopisu.

Vydání #10
Kód článku: 51005
Datum: 12. 10. 2005
Rubrika: Trendy / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Laserová technologie Platino pro každého

Nová verze fiber laseru Platino od italského výrobce Prima Power je jeden z nejúspěšnějších produktů z celého portfolia společnosti. 2D laser postavený na více než konsolidované platformě ze syntetického granitu má na kontě více než 2 000 instalací po celém světě. Stroj byl vybaven a aktualizován důležitými technologickými inovacemi, které přispívají k tomu, že je ještě rychlejší, spolehlivější a produktivnější.

Revoluce ve svařování laserem

Nejnovější technologie firmy Trumpf BrightLine Weld pro pevnolátkové lasery umožňuje svařování s nízkým rozstřikováním při rychlostech pohybu, které lze v dnešní době dosáhnout pouze pomocí CO2 laserů. BrightLine Weld umožňuje svary s částečným průvarem pro svařence s přenosem síly nebo svary s úplným průvarem pro svařování trubek a profilů. Tato technologie umožňuje výrazné zvýšení produktivity a energetické účinnosti. Vysoce kvalitní svarové švy se projevují vysokou mechanickou pevností vyrobených dílů. Minimalizované rozstřikování snižuje znečištění obrobku, upínacích zařízení a rovněž optiky. Výsledkem je zkrácení prostojů stroje, méně oprav dílů, vysoká životnost pracovní optiky a následkem toho podstatné snížení nákladů.

Související články
Aktuální možnosti v laserovém svařování

Laserové svařování lze v dnešní době považovat za velice moderní technologii. Vysoké svařovací rychlosti, štíhlý svar a z toho plynoucí výhody jsou pozitiva, která umožnila začlenění této metody do progresivních výrobních technologií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti laserových svařovacích technologií.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nová generace polovodičových laserů s diamantovým sendvičem

Vědci z univerzity ve Stuttgartu ukázali cestu pro novou generaci polovodičových laserů. Tyto mají být zejména výkonnější a použitelné v nových oblastech. Lasery jsou založeny na diamantovém sendviči.

Metody spojování využívající principy plastické deformace

Součástí automobilů je množství nejrůznějších dílů, k jejichž výrobě se používají různé technologické procesy a široké spektrum materiálů. Technologie jako svařování, lepení a mechanické spojování jsou obvykle používány ke spojování jednotlivých dílů během montáže automobilu. Ačkoliv je technologie svařování velmi rozšířená, může svou podstatou ovlivňovat celkovou kvalitu spojovaných částí, jejich přesnost a spolehlivost. Vynaložená energie a síla potřebná pro spojování je při použití lepení nebo mechanických spojů vždy nižší než při svařování. Přitom stále rostou požadavky na vyšší stupeň deformace, produktivitu práce a na nižší náklady spojovacích operací.

Autogen, plazma či laser?

Ať ve strojírenském, elektrotechnickém, potravinářském, chemickém či důlním průmyslu, nebo ve stavebnictví, zemědělství a mimo jiné také při výrobě dekoračních předmětů, tam všude nacházejí uplatnění CNC stroje pro termické dělení materiálů.

Řezání vysokým tlakem

Pro řezání drobných a kompletních tvarů kombinovaných (složených) materiálů nebo oceli používá řada podniků řezání vysokoenergetickým kapalinovým paprskem s abrazivem. Na trhu jsou nyní nabízeny tři rozdílné stroje, od základního modelu až po vysoce rychlostní variantu.

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Trhací nýty pro vysoké zátěže

Strukturální trhací nýty jsou ideální alternativou ke svařování nebo šroubovému spojení. Bezpečně a rychle se instalují a nabízejí značné výhody z hlediska smyku, tahu a dynamického zatížení. Použití strukturálních trhacích nýtů M-Lok při montáži rámů strojů a strojních součástí umožnilo firmě Zahoransky zkrátit jejich výrobní časy.

Tvoříme historii vodního paprsku

Každá investice do podniká je spojena s velkým očekáváním. Jistou dávku důvěryhodnosti ve správnou investice může dávat také historie firmy i samotné technologie. Technologie řezání vysokotlakým vodním paprskem Flow slaví v tomto roce již 50 let, resp. 40 let v případě abrazivního vodního paprsku.

Vplyv ochrannej atmosféry pri zváraní hliníkových zliatin

Ľahké neželezné kovy ako hliník, horčík, titán a ich zliatiny, ktoré sú používané najmä v automobilovom, leteckom a kozmickom priemysle, musia spĺňať vysoké a často protichodné nároky ako je napríklad dostatočná pevnosť pri zachovaní vysokej ťažnosti alebo dobrá korózna odolnosť. Inak povedané, využívajú sa tam, kde ich náhrada dostupnejšími materiálmi nie je možná. Na zváranie materiálov z ľahkých neželezných kovov je potrebné použiť takú technológiu zvárania, ktorá bude ich vlastnosti degradovať čo najmenej. Celý rad štúdií a doterajších praktických skúseností ukazujú, že väčšina problémov vznikajúcich pri konvenčnom zváraní oblúkovými metódami môže byť potlačená použitím laserového lúča.

Inovovaná fiber laserová centra

Dnešní výrobci plechových dílů vyžadují vysoce flexibilní, efektivní a inteligentní řešení. Nové inovace ve výrobě vláknového laseru Prima Power byly navrženy a vyvinuty tak, aby splňovaly tato očekávání. Platino Fiber Evo je nejnovější verzí platformy Platino s více než 2 000 instalací po celém světě, vylepšenou o důležité technologické inovace.

Nové úkoly v technologii vodních paprsků

Jednou za dva roky pořádá Oddělení desintegrace materiálů Ústavu geoniky Akademie věd ČR konferenci o technologii vysokorychlostních vodních paprsků. Letos organizátoři pro své setkání vybrali nádherné a inspirativní prostředí Lednicko-Valtického areálu, zapsaného do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. V pořadí již pátá konference této série přitáhla pozornost mnoha zahraničních a tuzemských odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit