Témata

Jana Šugárová

Je docentka v odbore Strojárske technológie a materiály na Ústave výrobných technológií Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity Bratislava so sídlom v Trnave. Je členkou Vedeckej spoločnosti pre náuku o kovoch pri SAV, Slovenskej strojárskej spoločnosti a Spoločnosti pre nové materiály a technológie.

Pedagogicky zabezpečuje výučbu v predmetoch  Progresívne metódy tvárnenia, Navrhovanie a optimalizácia výrobných procesov a systémov, Teória tvárnenia a Technológia tvárnenia.

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na hodnotenie plasticity a tvárniteľnosti materiálov spracovávaných rôznymi spôsobmi plošného a objemového tvárnenia. Zvláštnu pozornosť venuje výskumu progresívnych spôsobov úpravy povrchových vrstiev tvárniacich nástrojov s cieľom optimalizovať tribologické pomery v kontakte  nástroj-výtvarok.

Články

Proces tlačenia – inovačný potenciál v plošnom tvárnení

Tlačenie je alternatíva k ťahaniu, čo je najrozšírenejšia technológia výroby priestorovo nerozvinuteľných, osovo symetrických aj asymetrických súčiastok z tenkých plechov. Proces ťahania je však náročný z hľadiska vstupných investícií, zahrňujúcich náklady na výrobné zariadenia, nástroje a energie, čo pri zohľadnení skutočnosti, že súčasný dynamicky sa rozvíjajúci trh vyžaduje výrobu tvarovo zložitých výtvarkov v malých výrobných dávkach, núti výrobcov hľadať nové, efektívnejšie postupy výroby, ku ktorým tlačenie patrí.