Témata

Hodnocení tuzemského výzkumu a vývoje

Úřad vlády České republiky zveřejnil v březnu tohoto roku analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2013. Druhý díl našeho seriálu se tentokrát podrobněji zaměří na její sekci s názvem Výsledky výzkumu a vývoje. Prioritou jsou pro nás opět technické vědy.

Tato kapitola podrobně zpracovává a pečlivě vyhodnocuje veškeré údaje o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků.

Nárůst citačního indexu

Počet odkazů na publikovanou práci je měřítkem důležitosti, významu a relevance jejího informačního obsahu pro současný výzkum. Z výsledků výše uvedené vládní analýzy v roce 2013 je patrné, že celkově český výzkum spíše stagnoval, avšak v dlouhodobé perspektivě má velkou šanci uspět. Počet publikací českých autorů registrovaných v Thomson Reuters Web of Science v uplynulých pěti letech rostl o 18 % a citovanost českých publikací od roku 2010 dokonce převyšuje světový průměr. Zvláště technické obory, jako multidisciplinární fyzika, jaderná fyzika, jaderné vědy a technologie, dosahují nadprůměrné citovanosti i relativně vysokého podílu na celkovém světovém publikačním výstupu.


Celkové počty publikací autorů z ČR v letech 2000–2011 a jejich podíl na celkové světové produkci
Zdroj: Thomson Reuters Web of Science, InCites. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Nárůst udělování patentů

Počet udělených patentů významně roste. Podle závěrů studie je však nemožné bez hlubšího a především finančního hodnocení přínosu patentů detailněji ohodnotit skutečný efekt patentových aktivit. Nicméně faktem zůstává, že v roce 2012 došlo k výraznému, pětinovému meziročnímu nárůstu počtu vynálezů podaných k patentové ochraně – a to především ze strany tuzemských podniků, které podaly v tomto roce 378 přihlášek, tj. nejvíce od roku 1995, kdy má ČSÚ tyto údaje k dispozici v podrobném členění. Ještě větší nárůst, více než třetinový, byl zaznamenán u počtu patentů udělených podnikům. Naopak v čase výrazně klesá podíl fyzických osob jak na počtu podaných přihlášek vynálezů, tak i v případě udělených patentů. Z téměř dvou tisíc patentových přihlášek podaných podniky v letech 2007 až 2012 jich dvě třetiny pocházely od domácích firem a třetina od firem pod zahraniční kontrolou. V případě udělených patentů byl podíl domácích firem o 10 procentních bodů nižší. Z hlediska odvětvového bylo nejvíce přihlášek vynálezů v tomto období podáno ve strojírenském (224), automobilovém (190) a farmaceutickém (158) průmyslu. V roce 2012 podalo alespoň jednu patentovou přihlášku 226 tuzemských firem a patent byl udělen 118 firmám. Nejvíce patentových přihlášek podávají již od roku 2005 v ČR tradičně firmy Zentiva Group a Škoda Auto.


Patentová aktivita tuzemských subjektů v ČR (počet a struktura), udělené nebo validované patenty ÚPV ČR
Poznámka: VŠ – veřejná vysoká škola; VVI – veřejná výzkumná instituce; FO – podnikající nebo nepodnikající fyzická osoba
Zdroj: ČSÚ 2013 podle údajů ÚPV ČR a vlastních dopočt
ů. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Kromě údajů o patentové aktivitě tuzemských subjektů v ČR jsou ve vládní analýze české vědy a výzkumu k dispozici také informace o patentové aktivitě přihlašovatelů z ČR u největších (ať už mezinárodních nebo významných národních) patentových úřadů. Jde především o Evropský patentový úřad (dále jen EPO) a Úřad pro patenty a ochranné známky ve Spojených státech (USPTO – The United States Patent and Trademark Office). V letech 2007 až 2012 podaly subjekty z České republiky u EPO celkem 809 patentových přihlášek, ale tento počet tvořil pouze 0,09 % z celkového počtu přihlášek podaných u EPO za stejné období. Například přihlašovatelé z Finska, Dánska nebo Rakouska ve shodném období podali u EPO kolem 10 tisích patentových přihlášek, přihlašovatelé z Nizozemska téměř 38 tisíc a z Německa dokonce 158 tisíc. Obdobné údaje vycházejí i u udělených patentů EPO, kdy přihlašovatelům z ČR bylo od roku 2007 uděleno 276 patentů oproti téměř 4 tisícům přihlašovatelům z Rakouska nebo Finska a 76 tisícům z Německa. Pokud jde o patentovou aktivitu subjektů z ČR u USPTO, zůstává v posledních šesti letech téměř konstantní v průměru s 18 udělenými patenty ročně.


Patentové přihlášky podané u EPO, 2007–2012 (počet na milion obyvatel)*
*Průměrný roční počet podaných přihlášek patentů v letech 2007 až 2012 vztažený na milion obyvatel
Zdroj: ČSÚ 2013 podle údajů EPO. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Příjmy z udělených licencí

V roce 2012 získaly subjekty z České republiky za poskytnuté licence na patenty téměř 1,5 mld. Kč, ale jen 8 mil. Kč pocházelo z nových licencí. Česká republika má 73 subjektů, které měly v roce 2012 uzavřenou platnou licenční smlouvu poskytující právo použít vynález či technické řešení chráněné uděleným patentem, tj. o 15 více než v předchozím roce a o 33 více než v roce 2007. Z těchto 73 subjektů patřilo 60 % do podnikatelského sektoru (podniky nebo podnikající fyzické osoby). Zatímco podniky, fyzické osoby a částečně i VVI využívaly licencování svých patentů i před rokem 2011, vysoké školy začaly s licencováním svých vynálezů až v posledních dvou letech. V roce 2012 jen pětina subjektů za své licence obdržela více než jeden milion korun a naopak téměř 40 % poskytovalo právo využívat svůj chráněný vynález nebo technické řešení bez jakýchkoliv licenčních příjmů ve sledovaném roce.


Příjmy subjektů působících v ČR z licenčních poplatků za poskytnuté právo využívat vynálezy/technické řešení chráněné patentem nebo užitným vzorem (mil. Kč, %). Pozn.: VŠ – veřejná vysoká škola; VVI – veřejná výzkumná instituce; FO – podnikající nebo nepodnikající fyzická osoba
Zdroj: Český statistický úřad 2013, Roční šetření o licencích Lic 5-01. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Ve srovnání se zahraničím mají nejvyšší příjmy za vývoz služeb v oblasti licenčních poplatků a autorských honorářů v roce 2012 Spojené státy (168 mld. eur), Nizozemsko (41 mld. eur) a Japonsko (40 mld. eur). Česká republika se svými 150 miliony eur podílela 0,1 % na celkových příjmech zemí EU v této oblasti, které dosáhly v roce 2012 hodnoty 143 mld. eur.


Příjmy za licenční poplatky inkasované ze zahraničí, 2011 (podíl na HDP)
Zdroj: Český statistický úřad 2013 podle United Nations Service Trade Statistics Database (září 2013) a vlastních dopočtů. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Vlastimil Růžička

roman.dvorak@mmspektrum.com

Zdroj: Literatura: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013. (www.vyzkum.cz)

Vydání #6
Kód článku: 140625
Datum: 11. 06. 2014
Rubrika: Servis / Věda a výzkum
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit