Témata
Reklama

Podpora mezinárodního výzkumu

Inženýrská akademie České republiky, z. s., (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem (byl ukončen v závěru???) roku 2016.

Aktivity projektu jsou v souladu s cíli IA ČR zaměřeny na podporu účasti českých vědecko-výzkumných institucí, vědců a odborníků z technických oborů v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a mezinárodní výzkumné spolupráci. Toho bylo dosahováno skrze propojení české vědecko-výzkumné sféry s mezinárodními vědeckými a výzkumnými subjekty za využití znalostí IA ČR o výzkumném a inženýrském prostředí v České republice a dlouhodobě budovaných kontaktů a významného postavení Inženýrské akademie České republiky v mezinárodních vědecko-výzkumných a inženýrských infrastrukturách. Tím je myšleno zejména členství IA ČR ve světovém sdružení inženýrských a vědeckých organizací CAETS (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences) a v řídicím výboru evropského sdružení inženýrských akademií Euro-CASE (European Council of Applied Sciences and Engineering), které poskytuje IA ČR a jeho řešitelskému týmu zajímavý zdroj přímých osobních kontaktů na širokou škálu odborníků a na členy ostatních inženýrských akademií nejen v Evropě, ale i v dalších částech světa. Projektové aktivity byly zaměřeny také na přenos relevantních informací do českého vědecko-výzkumného prostředí a na propagaci českého výzkumu v zahraničí a další stimulaci zapojení českých subjektů do projektů se zahraničním zastoupením. Projektový tým také pracoval s konkrétními evropskými i tuzemskými nástroji na podporu mezinárodní výzkumné spolupráce.

Reklama
Reklama

Enterprise Europe Network

Jedním z těchto nástrojů, který řešitelé projektu využili, je největší mezinárodní síť podporující vědecko-výzkumnou a technologickou spolupráci – Enterprise Europe Network. Inženýrská akademie má s touto sítí podepsané memorandum o spolupráci a využívá její služby zaměřené na rozvoj aktivit podporujících mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu a hledání vhodných partnerů.

Členové řešitelského týmu se z důvodů získávání relevantních informací a kontaktů účastnili mezinárodních konferencí a domácích i zahraničních kooperačních setkání. Jednalo se zejména o identifikaci obecně přijímaných trendů v současném technologickém výzkumu, vývoji a inovacích na mezinárodní úrovni, přenos těchto informací do České republiky a navázání kontaktů se zajímavými mezinárodními experty z oblasti VaVaI. Nejčastěji šlo o akce soustředěné do sektorů jako ICT, biotechnologie, pokročilé strojírenství nebo energetika. Typickými příklady této aktivity jsou například kooperační setkání českých a arménských firem a výzkumných institucí ICT European Expedition: Auto Rally across Europe 2015, dále ICT-Nano-Bio Brokerage Event 2015 v Ostravě nebo mezinárodní kooperační setkání v čínském Čcheng-tu (Chengdu) EU-China Business & Technology Cooperation Fair.

Další aktivitou řešitelského týmu projektu byla aktivní účast na veletrzích FOR Industry a FOR Surface v Praze, kde IA ČR nabídla svůj výstavní prostor ústavům Akademie věd ČR, aby jejich zástupci mohli prezentovat výsledky svého výzkumu, představit svou spolupráci s průmyslem a nabídnout účast české Akademie věd v dalších projektech. Že se jedná o stěžejní aktivitu projektu, dokládá i fakt, že podpora kooperačních setkání vedla k navázání pěti mezinárodních spoluprací mezi českými výzkumnými institucemi a firmami se zahraničními partnery v sektorech ICT, strojírenství a energetiky.

Projekt se zabýval také naprosto zásadním tématem dalšího inženýrského vzdělávání v ČR. Je nepopiratelný fakt, že nízký počet inženýrů a techniků v českých průmyslových subjektech může mít za následek pokles technického inovačního potenciálu v technologicky vyspělé výrobě. Řešitelský tým ve spolupráci s externími partnery zpracoval studie Technické vzdělávání v ČR a Inženýrský výzkum a vývoj – publikační a patentová aktivita v ČR, které posloužily mimo jiné jako podklady pro výměnu zkušeností s technickým vzděláváním v ČR a na Tchaj-wanu na semináři v roce 2016.

Závěrem je vhodné zmínit, že řešitelé projektu věří, že i v následujícím období budou moci dále pracovat na výše zmíněných tématech pomocí návazného projektu. V případě zájmu ze strany čtenářů o mezinárodní spolupráci v inženýrském výzkumu, identifikování vhodných partnerů pro mezinárodní spolupráci nebo účast na kooperačním setkání firem a výzkumných institucí neváhejte kontaktovat autory článku, kteří setkání s každým takovým zájemcem velmi uvítají.

Inženýrská akademie ČR

Ing. Petr Hladík, Ph.D., FEng.

Ing. Jiří Janošec, Ph.D., FEng.

hladik@tc.cz

janosec@tc.cz
janosec@tc.cz

Reklama
Vydání #1,2
Firmy
Související články
Mezi vědou a rodinou

S Mgr. Kseniyí Illkovou, Ph.D., mladou vědkyní působící v Praze, jsem se potkala při příležitosti předávání cen Wernera von Siemense. Získala totiž ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce. Na tom by jistě nebylo nic zarážejícího – vynikající práce byla oceněna, tak to bývá. Na první pohled však všechny přítomné zaujal doprovod mladé ženy – několikaměsíční miminko. A tak mě samozřejmě zajímalo, jak vlastně lze skloubit práci na špičkové úrovni a rodinu...

Vliv spolupráce a dalších inovačních aktivit firem na jejich úspěch

V posledních letech jsou hodně diskutovanými tématy inovace, jejich vliv na podnikání a nezbytnost firem inovovat. Dá se říci, že inovace jsou stavěny do pozice klíčové podmínky rozvoje firem a zvyšování jejich konkurenceschopnosti a produktivity. Částečně je to dáno tím, že některé firemní aktivity zahrnované mezi inovační aktivity patří k činnostem, které jsou pro úspěch na trhu těžko nahraditelné, jako například externí spolupráce i využívání různých informačních zdrojů. Inovačními aktivitami jsou pak rozuměny všechny výzkumné, technologické, organizační, finanční a marketingové kroky, které jsou určeny k zavedení inovace.

Podpory výzkumu, inovací a podnikání

Vývoj hospodářství v Evropě je v posledních letech charakterizován četnými ekonomickými problémy (finanční krize, dluhová krize), které ve svých důsledcích znamenají stagnaci či jen křehké oživení. Většina evropských ekonomik si uvědomuje, že disproporci mezi disponibilními kapacitami a místní poptávkou může dlouhodobě řešit pouze exportem.

Související články
Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Další ročník Akademicko-průmyslového fóra

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně přikládá spolupráci s průmyslovou praxí velkou váhu a mimo jiné již několik let po sobě pořadá Akademicko-průmyslové forum (APF). Na toto setkání jsou pravidelně zváni představitelé jihomoravských firem, aby společně se zástupci fakulty nacházeli společnou řeč pro vzájemný efektivní dialog vedoucí k upevnění vazeb mezi univerzitou a praxí. Značný důraz ze strany organizátorů je kladen na zmapování nedostatků, které firmy spatřují ve spolupráci s nimi.

Stroje v pohybu – Létající roboty inspirují intralogistiku

Stroje v pohybu, to je název nového seriálu, ve kterém vám budeme představovat technicky zajímavá řešení především z oblasti dopravní a manipulační techniky. Dnes se budeme věnovat oblasti bionických konstrukcí, konkrétně projektu BionicSwift (bionický rorýs). Tito bioničtí rorýsové mohou díky GPS pro vnitřní prostory a radiokomunikaci prostřednictvím širokopásmové technologie UWB bezpečně a koordinovaně létat v definovaném vzdušném prostoru. Pro provádění těchto vzdušných manévrů tak, aby to co nejvíce odpovídalo živé předloze, mají jejich křídla pera, podobně jako skuteční ptáci.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Inženýrská akademie ČR - Výzkumná spolupráce v oblasti jaderné energetiky

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Pokročilá správa dat napříč celým životním cyklem

Obstát na trhu průmyslových výrobců dnes není snadné. Klíčem je úzká spolupráce, přehledná dokumentace, efektivní procesy a co nejméně problémů s kvalitou. S tím vším vám pomůže platforma, která propojuje správu produktových dat (PDM) s cloudovým systémem pro řízení životního cyklu výrobku (PLM).

Od matematických modelů k domácí elektrárně

Technici znají organický Rankinův cyklus (ORC) již od 19. století, ale až donedávna se nedařilo pro něj nalézt praktické využití. V posledních letech se na využití principu ORC zaměřili v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Výzkum tepelných cyklů s nízkým výkonem se jevil jako perspektivní v oblasti mikrokogenerace a využití odpadního tepla. Zvýšený zájem o ORC souvisel především s vývojem „domácí“‎ mikroelektrárny WAVE, která nyní již úspěšně „běží“‎ ve zkušebním provozu.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vyda-vatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Moje osobní spotřeba je menší než leckterého mého zaměstnance

Kvido Štěpánek založil před 30 lety prosperující společnost. Dnes je její majetek odhadován na dvě miliardy korun. Za dobu své existence věnoval na dobročinnost více než 100 milionů korun. Tento nenápadný a skromný člověk inspiroval naši redakci, která ho požádala, aby se s ní podělil o své názory na filantropii, životní hodnoty a tradici dobročinnosti v Čechách.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit