Témata
Reklama

Inteligentní řízení vstřikovacích lisů

Řízení dnešních strojů je ve všech oborech všeobecně založeno na použití mikroprocesorů. Také stroje na zpracování plastů přešly od u nás dosud známých "koncáků" na nový způsob ovládání.

Mezi uživateli je již jen málo výjimek, které se bojí "počítače" ve svém stroji a domnívají se, že nedokáží stroj správně nastavit. Zejména pro ně je určen tento článek.
Nastavit stroj tak, aby skutečně dělal to, co je od něj požadováno, je dnes poměrně jednoduché. Takový stroj musí být vybaven hlavně příslušným hardwarem, tedy oním počítačem, a také celou řadou dalších prvků, které má tento počítač řídit. Aby byla zajištěna jejich součinnost, je nutno vdechnout celému tomuto stroji duši, tedy vložit do něho software. To vše je ale úkol pro výrobce stroje. Na uživateli je pouze výběr funkcí, které jsou pro jeho výrobní provoz potřeba a které má stroj umět navíc. Povězme si, jak se s problematikou řízení vstřikovacích lisů na plasty a gumu vyrovnává jeden z největších výrobců těchto strojů, firma Engel.
Reklama
Reklama
Reklama

Co je pro obsluhu důležité

Stejně jako u počítače, i u vstřikovacího lisu je základem pro ovládání stroje monitor a klávesnice, pomocí nichž lze zadávat do stroje požadavky, kontrolovat zadání i odezvu na ně. Pro určitou funkci je k dispozici vždy jedna "stránka" (obrazovka s textem nebo grafem) s možností nastavení konkrétních údajů. Např. na stránce uzavírání formy je možno zjistit skutečnou pozici pohyblivé desky vůči pevné desce, je možno nastavit dráhu otevření, tři uzavírací rychlosti ve třech úsecích dráhy uzavírání, údaje týkající se ochrany formy při uzavírání atd. Skutečný průběh zavírání formy lze vidět na grafu, ve kterém lze popsané hodnoty také nastavovat. Takto postupujeme i při nastavování dalších funkcí stroje.
Jaké to jsou funkce? Z těch nejdůležitějších je to nastavení výšky formy, uzavírací síla, již zmíněné zavírání a rovněž otvírání formy včetně její ochrany, kontrola cyklu, řízení vyhazovače, tahačů jader a vzduchového ventilu. To jsou hlavní funkce uzavírací jednotky. Vstřikovací jednotka má plně řízené vytápění vstřikovací komory a ohřevu oleje, řízení dávkování, vstřiku a dotlaku s kontrolou polštáře.
Pro každou formu potřebujete svá nastavení uložit do paměti, abyste při jejím příštím upnutí nemuseli znovu vzpomínat na to, v jakém režimu stroj vlastně vyráběl, a znovu vše pracně nastavovat. K tomu slouží buď vnitřní paměť RAM, nebo disketová jednotka, kam lze vložit disketu a nahrát data - disketu pak můžete uložit do tepla své kanceláře. Disketu je možné zabezpečit proti různým závistivcům, kteří by rádi zjistili, jak máte stroj nastaven, že vám z něho padají tak krásné výlisky, nebo proti plamenům či vodě; slouží vám i tehdy, když některý pracovník úmyslně či neúmyslně data ve stroji vymaže. Máte-li stroj připojen do počítačové sítě, je možné přímo nahrávat data nastavení stroje do paměti počítače.

Zajištění spolehlivosti

Jak jsou ve skutečnosti ve stroji popsané funkce realizovány, není pro vás důležité. Hlavní je, že stroj byl výrobcem vyvinut a zkonstruován tak, že jeho spolehlivost a reprodukovatelnost výroby je maximální.
Výrobce řadu komponentů stroje vyrábí ve vlastních výrobních závodech a také je s velkou péčí kontroluje. Totéž platí i o elektrické a hydraulické výstroji, nakupované od subdodavatelů. Informace od jednotlivých prvků, které jsou na stroji použity, jsou předávány přímo v digitální formě do centrální sběrnice - tedy kanálu vedoucího až k mozku stroje. Tento způsob přenosu zabezpečuje vysokou spolehlivost vstřikovacího lisu. Díky možnostem mikroprocesorové techniky má stroj schopnost samokontroly, a dojde-li k nějaké poruše (nezapomeňte, že i vstřikovací lis je jen stroj), oznámí vám ji na tzv. stránce chyb. Zde se ukáže číslo chyby a stručná příčina jejího vzniku. Podle příručky v češtině, dodávané ke stroji, lze najít přesněji, co se vlastně přihodilo a jak závadu odstranit. Nelze-li závadu odstranit vlastními silami, nastupuje odborný servis.

Kvalita výlisku

Neexistuje jednoduchá rada, jak zajistit dobrou kvalitu jakéhokoliv výrobku, a tedy ani plastového výlisku. Existuje však nejen mnoho metod a rad "jak na to", ale také mnoho pomůcek, jak jednou dosaženou kvalitu hlídat. Takovou možnost má i řízení vstřikovacích lisů. Do řízení stroje lze vložit program CPC (Continuos Process Control - průběžná kontrola procesu). Tento program umožňuje uložit pro každý zdvih do paměti až osm parametrů a zobrazit je v trendové grafice. To znamená, že zobrazuje, do jakých skutečných hodnot který parametr směřuje. V součinnosti s dalšími programy lze sledovat průměrné hodnoty nastavených parametrů a vyhodnocovat toleranční pole. Tato toleranční pole si lze rovněž nastavit. Při překročení tolerancí vás stroj nejprve upozorní, a není-li učiněn vhodný zásah, sám se zastaví. Raději nevyrábí, než aby produkoval nepoužitelné zmetky.
Výstupy z tohoto programu jsou rovněž důležité pro výlisky, pro které je nejvyšší kvalita nutností, například pro bezpečnostní výrobky v automobilovém, zdravotnickém či elektrotechnickém průmyslu, vzhledové výlisky, výrobky sledované vaším odběratelem např. podle směrnic ISO 9000 nebo VDA 6.1 apod.

Vstřikovací lis a svět počítačů

V mnoha lisovnách, zatím většinou bohužel ne u nás, je dnes nutné připojovat stroje k počítači. Proč je to tak nutné? Hlavně z důvodu sběru dat vykonané práce. Princip je v podstatě jednoduchý. Přes vhodné rozhraní na stroji a pomocí propojení strojů s počítačem lze neustále zapisovat do počítače data jednotlivých strojů, jakým způsobem na nich probíhala výroba. To vše probíhá ve skutečném čase. Víte přesně, v kolik hodin byl stroj zastaven, kdy vyráběl podle vašeho nastavení, kdy byl do cyklu udělán zásah a jaký.
K dispozici je řada počítačových programů, které dokáží sledovat výše popsané parametry výroby, kopírovat nastavení strojů přímo do paměti počítače, je možné i ovládat jednotlivé funkce stroje z počítače. U firmy Engel se tento balík programů jmenuje EMS - Engel Monitoring System.
Z vaší kanceláře nebo od mistra lisovny lze tedy jednoduše sledovat pracovní úsilí zaměstnanců, archivovat si data jednotlivých forem, provádět korektury v nastavení stroje tak, aby kvalita a rychlost cyklu byly optimální, provádět tisky výkazů výrobků expedovaných vašim odběratelům atd. Možností je skutečně mnoho a každý správce počítače vám jistě dobře poradí.
Vybavíte-li svůj počítač kartou pro připojení telefonní linky, lze dokonce připojit váš stroj k počítači firmy Engel. Odborníci ve výrobním závodě tak mohou přímo na dálku provádět analýzu případné poruchy vstřikovacího lisu. Je to vzdálená budoucnost, nebo nutná realita?
Řízení strojů je dnes závislé na mikroprocesorech. Tento směr vývoje se s jejich zvětšujícím se výkonem stále rozšiřuje. Dnešní způsoby řízení strojů se chovají vůči uživateli co nejpřátelštěji. Moderní technika má člověku pomáhat a v  případě řízení výrobních strojů tomu tak skutečně je. Co bude za pět či deset let? Na tuto otázku vám nedají odpověď ani daleko zkušenější prognostici, než je autor tohoto článku.
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 10131
Datum: 31. 01. 2001
Rubrika: Trendy / Plasty
Autor:
Firmy
Související články
Žíhání termoplastů

Moderní nauka o plastech v mnoha směrech vychází z nauky o kovech. Příkladem je žíhání, jeden ze způsobů tepelného zpracování. Společným účelem žíhání kovů i plastů je pomocí řízených teplotních změn dosáhnout rovnovážných stavů struktury a tím i cíleně ovlivňovat vlastnosti.

Makroplasty versus mikroplasty

Plasty se staly nenahraditelným materiálem sloužícím téměř všem oblastem lidské činnosti. V poslední době se pozornost odborníků i veřejnosti soustřeďuje na zcela nový ekologický fenomén, zvaný mikroplasty. Ve smyslu ekologické terminologie je pak možné výrobky z plastů označovat jako makroplasty.

Plasty a kompozity v inovaci strojírenských výrobků

Plasty a kompozity s polymerní matricí přinesly revoluci v materiálových přístupech ke konstrukci strojírenských výrobků a zařízení. Nepřetržitě probíhající materiálové inovace v oblasti plastů a kompozitů spoluvytvářejí inovativní řešení ve strojírenství. Reagují na potřeby strojírenského průmyslu a stávají se kontinuálním procesem s jasnou perspektivou do budoucna.

Související články
Optimalizace plastových výlisků s obsahem přírodních vláken

V průmyslové výrobě, především v automobilovém průmyslu, se začíná prosazovat trend nasměrovaný k využívání obnovitelných materiálů, ke kterým mj. patří přírodní vlákna. Vývojáři nových výrobků se setkávají s požadavky na aplikační využití plastových materiálů vyztužených přírodními vlákny, jako jsou sisal, konopí, len atd.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Horké trysky jako nový standard

Studené plnicí kanály doprovázejí odvětví vstřikování plastů od prvopočátku. I dnes často vypadá tento způsob plnění dutiny jako ten nejjednodušší a nejelegantnější. Proč má tedy smysl zabývat se aplikací horkých trysek i do malých sérií a malých forem? Srovnejme oba způsoby plnění a porovnejme ekonomické přínosy.

Inteligentní řešení pro vstřikování plastů

Automatizace, výrobní technologie, optimalizace procesů a služby jsou nedílnou součástí filozofie rakouské společnosti Engel. Ta svá systémová řešení v oblasti zpracování plastů představila v říjnu pod mottem „více než stroj“ na veletrhu Fakuma 2015 v německém Friedrichshafenu.

Plasty pomáhají modernizovat strojírenství

S pokračujícím vývojem nových materiálů se mění i materiálová skladba strojírenských výrobků a zařízení. V současné době si již nelze rozvoj téměř všech strojírenských odvětví bez použití plastových materiálů představit. Vývoj pak ukazuje, že plasty budou hrát ve strojírenství stále významnější úlohu.

Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Absorbér energie, izolace nebo kreativní materiál?

Vypadá jako polystyren, ale není to polystyren. Rozdíl poznáte nejpozději ve chvíli, kdy jej vezmete do ruky. Řeč je o expandovaném polypropylenu, materiálu, který pod obchodním názvem Arpro vyrábí globálně působící japonská společnost JSP. Vnitřní struktura dílů z něj vyrobených na první pohled připomíná díly z pěnového polystyrenu, ale jejich vlastnosti jsou zcela rozdílné.

Nové vstřikovací jednotky pro vstřikovací stroje

Společnost Engel Austria od základu přepracovala své hydraulické vstřikovací jednotky a na veletrhu K 2016 od 19. do 26. října v Düsseldorfu představila novou generaci úspěšných řad vstřikovacích strojů Engel victory a Engel duo, které díky inovativním funkcím dosahují vyšší přesnosti, ergonomie a účinnosti.

Jedině CO2 laser pro opracování plastů? Dnes už ne

Implementace a nahrazování mechanických střihadel funkčními celky s CO2 lasery je již dlouhou dobu etablovaný proces pro odstraňování vtokových soustav. Ale co když chceme výrobek z plastu kompletně opracovat? Zjednodušit tvar formy a snížit tak náklady ve výrobě? Musíme kupovat drahé 3D CO2 laserové celky? Není možné laserovou technologii integrovat do technologie stávající?

Igráček slaví 40. narozeniny

Generace Husákových dětí si jistě dobře vzpomíná na malou plastovou figurku představující různá povolání. Igráček letos oslaví 40. narozeniny, a tak určitě stojí za to, podívat se důkladněji na jeho osud i na jeho výrobu.

Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur

Technologie plazmových povrchových úprav spočívá v navázání funkčních skupin na povrch řetězce polymeru v plazmovém výboji. Jedná se převážně o hydroxylové skupiny. Nepolární charakter povrchu materiálu se tímto mění na polární, tedy hydrofobní povrch se stává hydrofilním či naopak. Tato technologie nachází stále širší uplatnění v různých průmyslových, ale i medicínských aplikacích.

První plnobarevná stolní 3D tiskárna

Společnost Mcor představila jako první na světě plnobarevnou stolní 3D tiskárnu Mcor ARKe a klade si za cíl dostat tuto 3D tiskárnu do každé kanceláře či učebny.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit