Témata
Reklama

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci, Sekce Strategie výzkumu a vývoje

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborná podpora rozvoje technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR sdružují přední specialisty daného oboru a poskytují expertní a poradenské služby. Vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím, která vycházejí z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra jednotlivé odborné sekce představujeme.

Sekce Strategie výzkumu a vývoje je v Inženýrské akademii ČR specifická svou průřezovostí, která je dána jejím zaměřením na strategické otázky vědecko-výzkumné sféry v České republice i globálně. Inženýrská akademie sdružuje špičkové odborníky z celé řady oborů, kteří se pohybují v akademickém prostředí univerzit a výzkumných organizací nebo svými aktivitami do tohoto prostředí alespoň zasahují nebo na něj navazují. Proto jsou jejich názory a zkušenosti pro aktivity této sekce zcela zásadní.

Protože se členové sekce vyjadřují na národní i na mezinárodní úrovni k různým aktuálním strategickým tématům z oblasti výzkumu a vývoje, spolupracuje sekce úzce s prezidentem a viceprezidenty Inženýrské akademie, stejně jako se členy její Rady. Velmi úzkou spolupráci má sekce navázanou také s Českou kanceláří pro transfer znalostí Inženýrské akademie ČR, a to zejména na projektech, jejichž řešitelem je Inženýrská akademie ČR. V letech 2015–2016 se jednalo o dva projekty: CAETS a MESPO.

Projekt CAETS, který skončil na konci roku 2015, vytvářel podmínky pro zapojení Inženýrské akademie České republiky do mezinárodních sdružení akademií aplikovaných věd a inženýrství CAETS a Euro-CASE. Tím projekt poskytoval podmínky pro spolupráci s inženýrskými akademiemi evropských a dalších zemí vyvíjejících programově shodnou činnost zaměřenou na podporu technických věd, technického rozvoje a technického vzdělávání. Projekt MESPO je pak zaměřen na podporu účasti českých vědeckovýzkumných institucí, vědců a odborníků v mezinárodních programech výzkumu a vývoje, a to zejména předáváním informací o možnostech zapojení a spolupráce v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje. Klíčové je zde opět zapojení IA ČR v řídicím výboru evropského sdružení inženýrských akademií Euro-CASE a také členství Inženýrské akademie ČR ve světovém sdružení inženýrských a vědeckých organizací CAETS. Příkladem může být účast člena sekce Strategie výzkumu a vývoje na výroční konferenci Euro-CASE 2015 věnované „chytrým městům“, konané na půdě Technické univerzity v Delftu. Člen sekce se rovněž aktivně účastnil jednání Euro-CASE Inovační platformy I., jejímž cílem bylo poskytovat poradenství na základě science-based politik příslušným orgánům EU a národním vládám v rámci vybraných oblastí zájmu a stanovit best practice v oblasti národních inovačních strategií v Evropě. Poziční dokumenty vzešlé v rámci aktivit Inovační platformy I. jsou dostupné v angličtině na stránkách Euro-CASE: www.euro-case.org/index.php/activites/euro-case-position-papers.html.

Sekce dále připravuje podmínky pro prezentaci Inženýrské akademie ČR, a to tím, že organizuje akce zaměřené na oblast VaVaI a zajišťuje prezentaci odborných názorů členů IA ČR na relevantních akcích pořádaných jinými organizátory v České republice i v zahraničí. Příkladem může být garance IA ČR nad veletrhy For Industry a For Energo v Praze v letech 2015 a 2016, kterých se IA ČR také aktivně účastnila. Příkladem mezinárodních aktivit jsou například účast člena sekce na EU-China Cooperation Fair 2015 v čínském Chengdu, v rámci kterého proběhla jednání s několika čínskými partnery, a zařazení prezentací dvou zástupců IA ČR na program 15. zasedání Česko-tchajwanské podnikatelské rady, organizované v červnu 2016 v Praze Svazem průmyslu a dopravy ČR, do bloku věnovaného technickému vzdělávání a spolupráci akademické a podnikové sféry.

Expertizní a poradenskou kapacitu sekce nabízí v následujících oblastech:

  1. Zapojení do odborné diskuze k aktuálním otázkám výzkumu a vývoje.
  2. Přes zapojení do mezinárodních sdružení akademií CAETS a Euro-CASE reprezentování českého výzkumu a vývoje v zahraničí a získávání zahraničních kontaktů a stanovisek.
  3. Organizování a účast na odborných akcích zaměřených na aktuální otázky VaVaI.
  4. Zapojování IA ČR do národních i mezinárodních projektů a činnosti vedoucí k naplňování jejich cílů.

Sekce Strategie výzkumu a vývoje by měla i nadále vytvářet a poskytovat co nejlepší podmínky orgánům i členům IA ČR pro prezentování zkušeností a stanovisek týkajících se výzkumu a vývoje na národní i mezinárodní úrovni. Její členové se budou účastnit různých akcí zaměřených na toto téma, organizovaných Inženýrskou akademií ČR či jinými organizacemi v ČR i v zahraničí. Kromě toho bude sekce pokračovat ve svých aktivitách pro plnění cílů projektů, do kterých je IA ČR zapojena.

Inženýrská akademie ČR jako celek společně se svými odbornými sekcemi nabízejí spolupráci formou expertních a poradenských služeb. Disponuje vysokou odbornou erudovaností svých členů, která je zárukou kvalitní spolupráce, o čemž svědčí desítky realizovaných projektů.

IA ČR

Ing. Petr Hladík, Ph.D., FEng.

hladik@tc.cz

www.eacr.cz

Reklama
Reklama
Reklama
Vydání #10
Kód článku: 161028
Datum: 27. 09. 2016
Rubrika: Servis / Věda a výzkum
Autor:
Firmy
Související články
Modernizace laboratoře pro měření emisí

Od listopadu 2011 je v Roztokách u Prahy otevřen objekt VTP Roztoky. Objekt o celkové ploše 4 200 m2 využívá pro k realizaci svých aktivit zejména Centrum vozidel udržitelné mobility (CVUM), založené při ČVUT v Praze, Fakultě strojní. Budova vznikala právě na základě požadavků vědeckých a akademických pracovníků z ČVUT, kteří hledali nové laboratorní a kancelářské prostory se záměrem vytvořit špičkové výzkumné pracoviště a navázat tak na projekty Výzkumných center spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka I, II, úspěšně řešené v  letech 2000 až 2011 pod vedením prof. Jana Macka. Záměr se podařilo realizovat také díky synergii projektů, využitých pro financování výstavby objektu a následně vybavení jednotlivých laboratoří. V loňském roce, sedm let po oficiálním otevření, byla realizována přístavba a obnova emisního vybavení v laboratoři s válcovou brzdou.

Mezi vědou a rodinou

S Mgr. Kseniyí Illkovou, Ph.D., mladou vědkyní působící v Praze, jsem se potkala při příležitosti předávání cen Wernera von Siemense. Získala totiž ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce. Na tom by jistě nebylo nic zarážejícího – vynikající práce byla oceněna, tak to bývá. Na první pohled však všechny přítomné zaujal doprovod mladé ženy – několikaměsíční miminko. A tak mě samozřejmě zajímalo, jak vlastně lze skloubit práci na špičkové úrovni a rodinu...

Podpora mezinárodního výzkumu

Inženýrská akademie České republiky, z. s., (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem (byl ukončen v závěru???) roku 2016.

Související články
Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborná podpora rozvoje technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR sdružují přední specialisty daného oboru a poskytují expertní a poradenské služby. Vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím, která vycházejí z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra jednotlivé odborné sekce představujeme.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Trendy v nabídce doprovodných služeb a v koordinaci podniku

V současné době se řada výrobních podniků snaží být konkurenceschopná ve využívání nejnovějších trendů, ale i vědeckých poznatků. Tyto jsou markantní zejména v oblasti technologické, ovšem nelze se upnout pouze na přijímání technologických novinek a přitom opomíjet ostatní obory, neboť i tyto mohou podnikatelům nabízet zásadní poznatky a mít vliv na celkovou úspěšnost daného podniku. O tom, že je prospěšné, jak pro zákazníka, tak pro samotný podnik nabízet doprovodné služby k dodávaným výrobkům (jako např. montáž, zaškolení, servis), je asi dnes už zbytečné hovořit. Tyto služby jsou dnes téměř všude samozřejmostí a nabývají na významu i v průmyslovém sektoru.

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci Sekce stavebnictví a architektura

Poslání Inženýrské akademie ČR (IA ČR) spočívá v odborné podpoře a rozvoji technických věd a technického školství, jakož i aplikaci nových poznatků vědy a výzkumu. Naším cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Tentokrát se zaměříme na stavebnictví a architekturu.

Mechanika na VŠ

V nynějším vydaní jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na mechaniku a mechatroniku. Naši nabídku vyslyšelo pracoviště na Strojní fakultě v Brně.

Strojírenské konstruování na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze, Brně a Liberci.

Výrobní stroje a komponenty na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Ostravě.

Materiálové inženýrství na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní systémy a techniku. Naší nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Brně.

Vliv spolupráce a dalších inovačních aktivit firem na jejich úspěch

V posledních letech jsou hodně diskutovanými tématy inovace, jejich vliv na podnikání a nezbytnost firem inovovat. Dá se říci, že inovace jsou stavěny do pozice klíčové podmínky rozvoje firem a zvyšování jejich konkurenceschopnosti a produktivity. Částečně je to dáno tím, že některé firemní aktivity zahrnované mezi inovační aktivity patří k činnostem, které jsou pro úspěch na trhu těžko nahraditelné, jako například externí spolupráce i využívání různých informačních zdrojů. Inovačními aktivitami jsou pak rozuměny všechny výzkumné, technologické, organizační, finanční a marketingové kroky, které jsou určeny k zavedení inovace.

Podpory výzkumu, inovací a podnikání

Vývoj hospodářství v Evropě je v posledních letech charakterizován četnými ekonomickými problémy (finanční krize, dluhová krize), které ve svých důsledcích znamenají stagnaci či jen křehké oživení. Většina evropských ekonomik si uvědomuje, že disproporci mezi disponibilními kapacitami a místní poptávkou může dlouhodobě řešit pouze exportem.

Veřejná podpora financování inovací

Před dvěma lety vznikla Evropská rada akademií aplikovaných věd, technologií a inženýrství (Euro-CASE) jako nezávislá nezisková organizace národních akademií inženýrství, aplikovaných věd a technologií z 21 zemí Evropy. Slouží pro stálé fórum výměny informací a konzultace mezi evropskými institucemi, průmyslem a výzkumem s cílem přispět k vytvoření vhodných podmínek v Evropě tak, aby zvýšila svou inovační výkonnost.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit