Témata
Reklama

Trendy v nabídce doprovodných služeb a v koordinaci podniku

V současné době se řada výrobních podniků snaží být konkurenceschopná ve využívání nejnovějších trendů, ale i vědeckých poznatků. Tyto jsou markantní zejména v oblasti technologické, ovšem nelze se upnout pouze na přijímání technologických novinek a přitom opomíjet ostatní obory, neboť i tyto mohou podnikatelům nabízet zásadní poznatky a mít vliv na celkovou úspěšnost daného podniku. O tom, že je prospěšné, jak pro zákazníka, tak pro samotný podnik nabízet doprovodné služby k dodávaným výrobkům (jako např. montáž, zaškolení, servis), je asi dnes už zbytečné hovořit. Tyto služby jsou dnes téměř všude samozřejmostí a nabývají na významu i v průmyslovém sektoru.

Výrobci mají mnoho důvodů, proč významněji zahrnout služby do celkové nabídky, a to zvláště proto, aby usnadnili prodej zboží, prodloužili délku vztahů se zákazníky, vytvořili rostoucí příležitosti na rozvinutých trzích, vyrovnali dopady ekonomických cyklů s rozdílným cash-flow a reagovali na měnící se poptávku. Rovněž není nutné sdělovat pozitiva vztahující se k vhodné koordinaci všech funkcí a aktivit podniku. Tato koordinace se v řadě publikací nazývá interfunkční koordinace a zahrnuje koordinaci všech aktivit a všech funkcí daného podniku. Interfunkční koordinace je zmiňována hned v několika ekonomických oborech – v marketingu, managementu, logistice. Tvoří zcela podstatnou součást tržní orientace, přičemž zahraniční i domácí vědecké studie již v předchozích letech potvrdily pozitivní vliv tržní orientace na podnikový výkon.

Reklama
Reklama

Služby v elektrotechnickém průmyslu

Rády bychom zde představily novinky z těchto dvou oblastí, které odhalil nový výzkum realizovaný ve výrobních podnicích v České republice. Výzkum byl zaměřen na elektrotechnické podniky v Jihomoravském kraji. Podniky působící v oblasti elektrotechnického průmyslu mají významný vliv na hospodářství České republiky. Pro svůj kompletační charakter je elektrotechnický průmysl nezbytnou součástí zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 10 – CZ-NACE 33). Dnes je již značně problematické nalézt stroj či zařízení, v němž by nebylo použito nějaké elektrické zařízení. Jak uvádí Ministerstvo průmyslu a obchodu, elektrotechnický průmysl je charakteristický velkým množstvím oborů, kapitálovou, výrobní a obchodní provázaností. Současný elektrotechnický průmysl je zejména významným subdodavatelem pro odvětví automobilového a strojírenského průmyslu. Výrobky elektrotechnického průmyslu patří z hlediska kvalitativní úrovně struktury produkce do kategorie high-tech a středně náročné technologie. Postavení elektrotechnického průmyslu v České republice překračuje průměr Evropské unie.

Důslednější servis díky digitalizaci

K současným aktuálním trendům týkajícím se doprovodných služeb určitě patří digitalizace průmyslu a s tím spojený internet věcí. Dříve podniky zařízení prodaly a v průběhu jeho provozu už neměly žádné informace o jejich chodu. Napojením na senzory mohou dnes výrobci získávat velké množství údajů, se kterými lze dále pracovat a tím i vhodně vytvářet dlouhodobé vztahy se zákazníky. Tyto informace lze velmi dobře využít právě v oblasti on-line sledování životnosti zařízení a s tím spojených pravidelných kontrol, v oblasti oprav zařízení i se vzdáleným přístupem a plánování preventivních prohlídek, včetně nastavení individuálních servisních smluv s garancí termínu opravy. Díky pravidelným prohlídkám a preventivní údržbě lze často velmi spolehlivě minimalizovat i prostoje zařízení. V případě technického problému u zařízení, který je na servisní hot line 24/7 nahlášen, je v mnohých podnicích připraven tým specialistů, který zajistí rychlé řešení problému zákazníka. Nabídka řešení sahá od oprav v závodě výrobce přes výměnu za nové nebo dočasné zařízení až po příjezd servisního vozidla, v němž technik může přímo u zákazníka poruchu vyřešit.

Šest nejčastěji poskytovaných služeb

Mezi nejčastěji nabízené doprovodné služby podle provedeného výzkumu dnes určitě patří odborné konzultace k produktům, záruční a pozáruční servis, technická dokumentace, poskytnutí náhradních dílů, rozšířená záruka, technický helpdesk často pracující na bázi 24/7. Těchto šest zmíněných typů služeb může být vnímáno jako nejčastěji poskytované příklady služeb v současném elektrotechnickém průmyslu. Z výsledků je jasně patrné vnímání důležitosti technického hlediska produktů. Podle výsledků je zřejmé, že téměř třetina respondentů z řad top managementu poskytuje integrovaná řešení pro své zákazníky, která významně pomáhají při dlouhodobější spolupráci.

Interfunkční koordinace podniku

Druhá část tohoto článku je zaměřena na již zmíněnou interfunkční koordinaci podniku. Současný výzkum realizovaný v rámci elektrotechnického průmyslu odhalil, že na interfunkční koordinaci mají vliv následující oblasti – uspořádání podniku, odbornost, komunikace, styl vedení, etika, podniková kultura, organizační struktura, koordinace z hlediska procesu, koordinace z hlediska hmoty, koordinace informací a kontrola. Implementace interfunkční koordinace tak není jednoduchá. Zmiňovaný výzkum ukázal, že z výše uvedených oblastí se rekrutují čtyři hlavní bariéry bránící implementaci interfunkční koordinace. Prvně mezi ně patří management, který může vykazovat určité nedostatky v rámci znalostí, schopností, zkušeností a dovedností. Již samotná snaha doplnit chybějící znalosti však může pomoci tuto bariéru eliminovat. Druhý typ bariéry bránící v implementaci interfunkční koordinace spočívá v koordinaci informací, tedy získávání, analyzování a aplikaci. Díky přehlcenosti všemožnými informacemi bývá někdy značně obtížné odlišovat podstatné informace od nepodstatných, tyto vhodně analyzovat a získané poznatky aplikovat do svých rozhodnutí. Třetí bariéra souvisí s organizační strukturou (kooperací, systémy a postupy). Pravidelná analýza organizační struktury, nalézání a odstraňování jejích slabých míst a detekování kritické cesty pomůže této bariéře předcházet. Poslední bariéra se může objevit v souvislosti s podnikovou kulturou (komunikací a vztahy, kooperací a etikou). Je očividné, že i tato překážka implementace interfunkční koordinace není nepřekonatelná, je nutné jen vhodně podnikovou kulturu nastavit a následně jí pravidelně věnovat dostatečnou pozornost.

K trendům v oblasti interfunkční koordinace u analyzovaných podniků patří:
• důraz na inovace;
• flexibilní organizační struktura;
• styl řízení založený na vzájemné spolupráci a kooperaci.
Tyto tři uvedené charakteristiky jsou typické pro podniky vyrábějící high-tech produkty. Realizovaný výzkum nám tedy potvrdil, že podniky zahrnuté do výzkumu je možné označit jako high-tech podniky.

Nejčastější nedostatky pak tyto podniky vykazují v:
• koordinaci informací;
• získávání a analýze informací o externím prostředí (tvořeném zejména zákazníky, konkurencí, dodavateli a odběrateli);
• postoji pracovníků vůči danému podniku, resp. identifikaci pracovníků s daným podnikem.

Závěrem lze říci, že zájem o poskytování doprovodných služeb v průmyslu neustále stoupá. Služby se stávají významným prodejním nástrojem. Pokud opomineme, že služby jsou mnohdy významným zdrojem příjmů, tak jsou z hlediska zákazníků jednoznačně vnímány jako velmi žádaná přidaná hodnota k nakupovanému produktu. Právě jejich prostřednictvím je průběh celého životního cyklu produktu založen na vzájemné spolupráci a komunikaci a je tak často téměř bezproblémový. Rovněž implementace interfunkční koordinace přináší podnikům řadu výhod. Realizovaný výzkum nám potvrdil vysoký stupeň korelace mezi položkami interfunkční koordinace a podnikového výkonu, kdy podle Spearmanova korelačního koeficientu přes 80 % položek vykazovalo vysokou míru závislosti. Interfunkční koordinace pomáhá odhalovat nedostatky v komunikaci a pracovních vztazích a celkově tak zkvalitňovat interní a externí prostředí. Jak vidno, věnování dostatečné pozornosti nabídce doprovodných služeb a zkvalitňování interfunkční koordinace v podniku může přinášet jen samé benefity. Pokud vás tedy informace o těchto dvou oblastech zaujaly a měly byste zájem o další informace, doporučujeme seznámit se s detailnějšími poznatky, uveřejněnými jako příspěvky ve sbornících z odborných konferencí, a publikovanými články ve vědeckých časopisech.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno

Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.
Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

kanovska@fbm.vutbr.cz

eva.tomaskova@law.muni.cz

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 160745
Datum: 29. 06. 2016
Rubrika: Servis / Věda a výzkum
Autor:
Firmy
Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Příručka marketéra: Téma 6: Facebook - pracujte s e-mailovými kontakty, hledejte

V našem seriálu o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci, který je připravován v rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media, jsme postoupili téměř do jeho závěru. V dnešní předposlední části se věnujeme fenoménu sociálních sítí.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 4. díl: Jaké jsou limity lithiových baterií

Stěžejní součást bateriových elektrických vozidel představuje trakční baterie, soustava navzájem propojených sekundárních (nabíjecích) galvanických článků, které v podobě chemické energie akumulují tu elektrickou, již z baterie získává elektromotor. Protože se jako jedna z nevýhod elektrických vozidel oproti těm konvenčním uvádí poměr uložené energie a hmotnosti akumulátorů, tedy jejich relativně nízká specifická energie, zaměříme se v tomto díle našeho seriálu právě na ni, představíme si některé možnosti jejího navýšení a zmapujeme důsledky, jaké může pro mobilitu mít.

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Jak má být organizován úspěšný R&D?

Jaké modely řízení R&D se osvědčily? Alfou omegou pro výzkum a vývoj jsou rychlost, správnost bádání, produktivita výzkumníků a rozumné náklady. V této době je tím hlavním kritériem čas, protože když konkurence vyjde s novou inovací o čtvrt roku dříve, může na sebe strhnout trh. Uvádí se, že když přijdete s inovací jen o 10 % lepší než konkurence, můžete získat o 50 až 100 % vyšší tržby i ziskovost. Jak tedy řídit R&D, aby to vše fungovalo a nedocházelo ke ztrátám?

Elektronická dvojčata

Slyšíme-li slovo „dvojčata“, představíme si mnohé, od úplně stejných dětiček ve stejných šatičkách až po smutně proslulé newyorské mrakodrapy. Málokdo z nás by si však představil dva malé chlapce – Petra a Pavla Bařinovi – kteří, místo aby běhali za míčem, sedí u stolu a vybaveni stejnými pájkami tvoří různé svíticí nebo hýbací doplňky ke svým hračkám...

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vyda-vatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Moje osobní spotřeba je menší než leckterého mého zaměstnance

Kvido Štěpánek založil před 30 lety prosperující společnost. Dnes je její majetek odhadován na dvě miliardy korun. Za dobu své existence věnoval na dobročinnost více než 100 milionů korun. Tento nenápadný a skromný člověk inspiroval naši redakci, která ho požádala, aby se s ní podělil o své názory na filantropii, životní hodnoty a tradici dobročinnosti v Čechách.

Fórum výrobních průmyslníků

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Spatřujete ve vašem oboru, že by postupné navyšování financí do výzkumu a vývoje přinášelo kýžený inovační růst a napomáhalo to ve vaší konkurenceschopnosti, nebo rostete především díky vaší proinovační produktové strategii financované z vlastních zdrojů?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit