Témata
Reklama

Předúprava železa a oceli před práškovým lakováním

Na začátku každého procesu povrchové úpravy stojí předúprava. Zde jsou k dispozici četné mechanické a chemické postupy. Všechny procesy mají společný cíl - povrchy vyčistit, opatřit protikorozní ochranou a dobrým přilnavým podkladem pro následný finální nástřik.

Dosud nejznámějšími konverzními postupy předúpravy železných a ocelových povrchů před práškovým lakem jsou různé formy fosfátování, z nichž nejběžnější je fosfát zinečnatý a železitý. Zatímco u posledně jmenovaného z hlediska ekologického platí, že relativně minimálně zatěžuje životní prostředí, u zinečnatého fosfátu se to říct nedá. Z tohoto důvodu a také s ohledem na stoupající důraz na snižování nákladů a zvyšování kvality ze strany zpracovatelů a jejich zákazníků byla firmou Alufinish vyvinuta nová technologie předúpravy. Jedná se o systém bezoplachových ekologických produktů označovaných jako Alficoat Brugal systém (zkráceně ABS).
Reklama
Reklama

Alficoat Brugal systémy

Oproti dříve používaným technologiím se ABS vyznačují zejména univerzálním použitím. Tato skupina produktů se hodí jak pro předúpravu železa a oceli, tak i pro pasivaci hliníku a pozinkovaných povrchů. Nutno podotknout, že tento systém získal jako jediný pro přípravek na pasivaci hliníku bez CrVI certifikaci Qualicoat, a to již v roce 1996.
ABS přípravky jsou dvousložkové a na rozdíl oproti všem ostatním běžným konverzním postupům fosfátování se vlastní reakce odehrává až v sušičce. Během sušicího procesu dochází k vytváření konverzní vrstvy s polymerovým filmem na povrchu. Zároveň dochází k přeměně šestimocného jedovatého chrómu na nejedovaté trojmocné sloučeniny chrómu. Na základě reakčního mechanismu znázorněného na obrázku č. 1 odpadají oplachové procesy, které jsou jinak po konverzní úpravě běžné, a tím odpadá i nákladné upravování odpadní vody. Proto hovoříme o tzv. No-Rinse, tj. bezoplachové technologii. Při vlastní reakci se vytvářejí bezbarvé až slabě nažloutlé vrstvy, jejichž hmotnost se pohybuje mezi 0,1 až 0,4 g.m-2. Obrázek č. 2 ukazuje schematickou výstavbu suchého filmu ABS. Alficoat Brugal systém se hodí pro nasazení v postřikových i ponorných zařízeních.

Přednosti ABS

Alficoat Brugal systémy představují jedinečnou metodu předúpravy ocelových povrchů, která splňuje standard kvality zinečnatého fosfátování, částečně jej i převyšuje a má přitom podstatné technologické a ekologické přednosti. ABS systémy ve spojení se speciálně vyvinutým železitým fosfátováním výborně splňují požadavky na přilnavost laku a protikorozní ochranu. Tímto se naskýtají i další možnosti použití, např. ve výrobě příslušenství k nákladním automobilům, výrobě radiátorů, v sanitárním průmyslu apod. Ve srovnání s postupy zinečnatého fosfátování má použití ABS postupů pro ocel následující přednosti:
 • zjednodušený technologický průběh;
 • redukci technického zařízení a tím i investičních nákladů při stavbě nových zařízení pro předúpravu;
 • žádný odpad kalu obsahujícího zinek;
 • redukci nákladů na úpravu odpadní vody o cca 70 %;
 • redukci spotřeby oplachové vody;
 • není třeba dodatečný pasivační stupeň;
 • bezproblémové převybavení stávajících zařízení pro zinečnaté fosfátování na ABS.
 • Výsledky zkoušek systému ABS odpovídají vysokým nárokům na kvalitu, které mají různé organizace určující jakost úpravy, což je patrné i z grafu na obrázku č. 3. Zajímavé výsledky pro povrchy hliníku ukazuje obrázek č. 4.

  Aplikace ABS pro předúpravu ocelových povrchů

  U železných a ocelových povrchů se osvědčilo nasazení odmašťovacího železnatého fosfátování. U silně zamaštěných dílců může nasazení alkalického odmaštění v prvním stupni zvýšit výrobní jistotu a zlepšit dosažitelnou protikorozní ochranu. Alkalické předčištění umožňuje v následném železnatém fosfátování tvorbu silnějších vrstev se zlepšenou schopností přijímat následnou ABS-pasivaci. Potřebný a pro konkrétní případy optimální postup by měl být detailně vypracován spolu se zpracovatelem. Ve schématech technologických postupů na obr. 5 je ukázáno jenom několik možných variant.
  ABS mohou být bez velkých nákladů integrovány do stávajících postřikových a ponorných zařízení. Přitom je třeba dát pozor na:
 • nasazení membránového čerpadla s odpovídající filtrační jednotkou;
 • teplotu lázně mezi 5 °C a 30 °C;
 • instalaci nízkotlakých trysek v případě postřikového zařízení;
 • odpovídající odkapávací zónu, popř. zohlednění odkapávacího taktu či vestavění ofukovacího zařízení.
 • Reklama
  Vydání #5
  Kód článku: 10532
  Datum: 09. 05. 2001
  Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

  Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

  Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

  Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

  Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

  V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

  Související články
  Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

  Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

  Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

  Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

  Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

  Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

  Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

  Zvýšení výkonu u tribo stříkání

  Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

  Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

  Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

  Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

  Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

  Vývoj epoxidových barev na konstrukce

  Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

  Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

  Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

  Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

  Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny.

  Nový druh maskování pro metrické šrouby

  Do současné doby bylo k dispozici pro maskování vnějších závitů několik druhů krytek, které jsou sice levné, ale mají spoustu nevýhod.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit