Témata
Zdroj: new.siemens.com

Softwarové mládí

Sinumerik Cup. Tak zní název soutěže pro mladé technology a programátory, která má za úkol motivovat studenty středních škol k týmové práci a připravit je na budoucí povolání. Letos proběhne její již osmý ročník. Na podrobnosti jsme se zeptali tří mužů, jejichž přičiněním je soutěž každým rokem prestižnější a populárnější.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Kdy myšlenka soutěže Sinumerik Cup vznikla a jak dlouho trvalo, než se projekt podařilo realizovat?

A. Polzer: Soutěžení obecně a výuka progra­mování v Sinumeriku má za sebou již více než 15 let. Tehdy jsme začínali se šéfredaktorem Technického týdeníku Janem Baltusem, specialistou firmy Siemens Jiřím Urbanem a zástupcem VUT v Brně docentem Miroslavem Píškou. Vždy se na aktuální soutěži podí­lelo pár odborníků, kteří jí vdechli specifický charakter. Primární myšlenka soutě­žení/vzdělávání vznikala někdy v roce 2004, a pak jsme každých pár let měnili formu, a pře­devším skupinu účastníků jednot­livých soutěží.

Ing. Aleš Polzer, Ph.D.

odborný asistent
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně

„Všichni jsme cítili, že můžeme středoškolským studentům ukázat určitý specifický způsob využití moderní výpočetní techniky. Že na PC se nemusí hrát jen hry nebo psát eseje, ale že se dají programovat výrobní stroje.“

MM: Jak se soutěž od svého vzniku vyvíjela a vyvíjí? A jak se vyvíjí úroveň soutěžících?

A. Polzer: Sinumerik Cup byl zpočátku velmi specifický. Byl vytvořen pro tzv. Partnerské školy firmy Siemens. Tyto vybrané střední školy měly s firmou Siemens uzavřenou smlouvu a byly oprávněny pořádat certifikovaná školení v programování řídicího systému Sinumerik. Teprve před pár lety byl Sinumerik Cup otevřen pro všechny střední školy v ČR. Úroveň soutěžících k radosti všech organizátorů stoupá. Soutěžní týmy se zlepšují nejen v oblasti technického řešení a programování, ale i v prezentování svého návrhu.

Za zmínku jistě stojí, že v posledních dvou letech se setkávání hodnoticí komise s účast­níky soutěže přeneslo do virtuálního světa. To byla výzva, se kterou se především soutěžící vypořádali velmi dobře.

Reklama
Reklama

MM: Co bylo původním záměrem autorů myšlenky soutěže?

A. Polzer: Všichni jsme cítili, že mů­žeme středoškolským studentům ukázat specifický způsob využití moderní výpo­četní techniky. Že na PC se nemusí hrát jen hry nebo psát eseje, ale že se dají programovat výrobní stroje. Že strojařina není jen práce v mon­térkách a že díky studiu moderních výrobních technologií je možné hodně činností automati­zovat, a ulehčit si tak stereotypní práci.

MM: Co vás v průběhu let jejího konání zaujalo či (příjemně) překvapilo?

A. Polzer: Snad nejvíce mě překvapilo, že zájem o soutěž trvá a připravujeme další zadání a další sou­těžní kola. Těší mě, že máme stále nové účastníky sou­těže a že i absolutní nováčci v Sinumerik Cupu bojují o příčky nejvyšší. Učitelé svědomitě ve­dou své studentské týmy a předávají jim velmi cenné znalosti z oblasti třískového obrábění a NC programování.

Děkuji všem zástupcům škol, že prostřednictvím Sinumerik Cupu dávají svým stu­dentům a studentkám nad rámec běžných os­nov vzdělání i praktické zkušenosti.

Ing. Vít Hadáček

obchodně technický poradce
Siemens Česká republika

„Společnost Siemens se školami dlouhodobě spolupracuje a podporuje jejich snažení v oblasti výuky CNC programování.“ 


MM: O čem podle vás svědčí fakt, že se systémem Sinumerik dovedou bravurně pracovat již středoškoláci?

V. Hadáček: Nejdůležitější je, že školy technic­kého zaměření nežijí ve vzduchoprázdnu. Uči­telé se snaží žáky co nejlépe připravit pro praxi, proto sledují vývoj v oblasti obrábění a stroje se systémem Sinumerik, který tvoří podstatnou část instalované báze. Důležité je samozřejmě i to, že Siemens se ško­lami dlouhodobě spolupracuje a podporuje je v oblasti výuky CNC programování. Sinume­rik Cup není naší jedinou aktivitou, je však asi, vedle soutěže mladých strojařů na MSV Brno, tou nejviditelnější.

Reklama

Roli hraje i fakt, že dnešní žáci vyrostli na vý­početní technice, je to přirozená součást jejich života. Proto umějí rychle pochopit ovlá­dání systému pomocí intuitivního HMI prostředí s funkcemi, na které jsou zvyklí z práce s jinými softwary. Program, se kterým pracují, se jme­nuje SinuTrain for Sinumerik Operate a je volně ke stažení.

Ing. Tomáš Duba

ředitel obchodního úseku Motion Control
Siemens Česká republika

„Očekávám, že za 10 let bude řídicí systém Sinumerik dominovat v oblasti frézování, nejen díky naší práci s odbornými školami, ale i díky technologicky zaměřené podpoře koncových uživatelů.“

MM: Kde byste chtěl vidět soutěž Sinumerik Cup, případně systém Sinumerik samotný za 10 let?

T. Duba: Mým cílem je soutěž Sinumerik Cup integrovat do rekvalifikačních vzdělávacích programů a získat pro ni zastřešení od Minis­terstva školství. Rád bych viděl vedle sebe soutěžit mladé studenty i začínající CNC pro­gramátory, kteří mění svou kariéru v souvislosti se změnami v průmyslu. Také bych chtěl soutěž plošně rozšířit do všech koutů naší země a vidět výrazně větší podíl žen, nejen v soutěži, ale v celém oboru CNC obrábění. Očekávám, že za 10 let bude řídicí systém Sinumerik dominovat v oblasti frézování, nejen díky naší práci s odbornými školami, ale i díky technologicky zaměřené podpoře konco­vých uživatelů.

Související články
Mladí programují obráběcí stroje

Společnost Siemens vyhlásila již osmý ročník soutěže pro týmy studentů technických středních škol a učilišť v CNC programování Sinumerik Cup 2020. Letos mají účastníci za úkol vyrobit stupačku k cestovní enduro motorce.

Sázejme olivovníky, ať mají naši potomci co sklízet

Profesor Stanislav Hosnedl se celý svůj odborný život věnuje oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Značným podílem přispěl k rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. K jeho pedagogické a vědecké činnosti jej přivedly kroky z výrobní praxe. Tak by tomu mělo být. Stanislav Hosnedl je Plzeňák tělem i duší s aktivními kontakty po celém světě. Bylo nám ctí, že jsme mu mohli na letošním MSV v Brně předat Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Související články
Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci vracíme.

Autodesk University 2014

Na konci loňského roku se ve městě Las Vegas uskutečnil již dvacátý druhý ročník konference Autodek University. Co říci na úvod? Snad jen, že během konference firma Autodesk představila řadu nových produktů a služeb a to i v oblastech, ve kterých softwarové firmy běžně nepůsobí. Zastavíme se pouze u dvou přednášek, které korelují s obsahem časopisu MM Průmyslové spektrum. Zbylých více než 600 hodin ponechme bez zájmu.

Efektivní systém výuky CNC programování

Je zjevné, že strojírenství je a bude tradičně základnou pro výkon našeho hospodářství. Žádné jiné odvětví mu v tomto nemůže zatím konkurovat. Ale ani toto odvětví, ačkoliv nabízí poměrně stabilní pracovní možnosti i dobré platy, nemá právě přebytek odborníků a kvalifikovaných pracovníků. Proto by kvalitní strojírenské školství mělo být prioritou a mělo by být středem pozornosti nejen státu, ale i podniků. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s absolventy těchto škol je však zřejmé, že optimální stav ještě zdaleka nenastal.

Léčivá mračna

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá anatomií, fyziologií a nemocemi očí. V Indii je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty, jíž by šlo zabránit, a jistá firma vyrábí potřebné zařízení, které oční lékaři potřebují a používají k léčbě postižených.

Stále aktuální odkazy Autodesk University

Počátkem letošního roku byly v MM Průmyslovém spektru zveřejněny články o největší CAD softwarové konferenci na světě - Autodesk University. Příští ročník je ještě několik týdnů před námi a ten loňský je již historií. Přesto i po desíti měsících od jejího skončení má stále co říci nejen uživatelům CAD programů.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Deset zastavení s JK: Obnova Slovenska

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Univerzita Karlova cílí na vyšší spolupráci s firmami

Poprvé v historii byla zvolena do funkce rektorky Univerzity Karlovy, jedné z nejstarších univerzit v Evropě, žena. Lékařka prof. MUDr. Milena Králíčková v březnu tohoto roku, měsíc po svých 50. narozeninách, převzala mandát. Jejím cílem je poskytovat trhu práce moderního absolventa, větší zapojení studentů do komerční sféry, maximální podpora aplikace vědeckých výsledků do praxe a další úspěšný rozvoj Charles University Innovations Prague, která vznikla za jejího předchůdce prof. Zimy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit