Témata
Reklama

Systém měření radiální házivosti pneumatik

K dalšímu zvýšení kvality produkce pneumatik a dlouhodobému sledování výroby ve firmě Barum Continental, s. r. o., Otrokovice přispěl program Tyremev.

Měření radiální házivosti pneumatik se používá pro posouzení kvality produkovaných výrobků. V principu se skenuje povrch pneumatiky po obou stranách pláště a z naměřených dat jsou vypočteny základní parametry, které jsou poté porovnány s hodnoticími kritérii. Použití popisovaného systému můžeme rozdělit do následujících fází:
Vývoj, testování a kontrola nových forem
Prvotní a velmi důležitá fáze, kdy vzniká nový výrobek a prostředky pro jeho výrobu, které určují jeho další budoucnost. Zde je vyžadováno co nejpřesnější měření, které umožňuje odhalení různých nedostatků a specifických vlastností ještě před spuštěním hromadné výroby. Analýzou naměřených výsledků lze usoudit na chování pneumatiky při vyšších rychlostech bez složitého a nákladného měření v terénu.
Kontrola kvality vyrobeného kusu a třídění do skupin
Měřením se zjišťuje kvalita každé pneumatiky a podle výsledků lze okamžitě upozornit výrobu na nekvalitní práci a zamezit dalším finančním ztrátám. Výrobek je ohodnocen stupněm kvality, který určuje jeho další použití. Lze provádět značení bodu vhodného pro jednoduché vyvažování pneumatiky.
Vyhodnocení kvality denní série
Slouží pro celkovou kontrolu denní produkce jedné série a vytváří základní protokol hodnocení kvality. Obsahuje tabulku naměřených hodnot spolu s přiřazenou kvalitou a sloupcový graf zobrazující rozložení podle jednotlivých stupňů kvality.
Dlouhodobé hodnocení kvality výroby
Závěrečná fáze, ve které se zpětně vyhodnotí produkce za zvolené období a vypočtou se požadované statistické údaje. Dlouhodobé hodnocení odhaluje trendy v kvalitě a umožňuje zpětnou kontrolu účinnosti předešlých opatření.
Reklama
Reklama
Reklama

Průběh měření

Měření probíhá na speciálně navrženém zařízení, na které je napojen PC s měřicím programem Tyremev. Ovládání zařízení je ruční, pneumatika se upne, nafoukne na normovaný tlak, čidlo se nastaví do určené polohy a spustí se otáčení. Panel obsahuje samozřejmě havarijní vypínač.
Pro načítání měřených dat a ovládání externího zařízení byla použita I/O karta Advantech PCL-818L. Pro skenování povrchu pneumatiky byl vybrán laserový snímač vzdálenosti. Lze použít dva snímače, pro každou stranu jeden, nebo měřit jednu stranu po druhé. Vstupními digitálními stavy jsou připravenost měřicího zařízení a signalizace průchodu výchozí/nulovou polohou. Výstupními digitálními signály jsou připravenost PC pro snímání dat, zahájení/ukončení měření, rychlost otáčení a reinicializace zařízení.

Program Tyremev

Program Tyremev je určen pro platformu Windows NT/2000/98 a využívá všech výhod těchto grafických víceúlohových OS. Byl vyvinut v MS Visual Studiu v jazyce C++ a pro svou databázi používá MS SQL Server 7.0. Pracovní plocha programu je rozdělena do čtyř záložek:
Měření povrchu pneumatiky
První záložka zpřístupňuje okno s grafem, který zobrazuje naposledy načtený řez povrchem pneumatiky z levé a pravé strany. Na ose X jsou vyneseny úhlové stupně a na ose Y výška v mm. Po zahájení měření se zobrazí dialog s osciloskopem, na kterém se promítají právě načtené hodnoty a umožňují vizuální kontrolu při měření. Po úspěšném naskenování povrchu pneumatiky jsou data vyfiltrována, identifikují se zuby a naleznou se jejich maxima. Zjistí se maximální házivost zubů. Fourierovou transformací se vypočte amplituda a fáze první a druhé harmonické. Podle uvedených údajů a typu pneumatiky se pneumatice přiřadí výsledná kvalita a zobrazí se informační dialog. V tomto místě lze výsledky přijmout a zařadit do databáze, nebo odmítnout.
Výsledky série měření
Okno s výsledky série měření je rozděleno do tří částí: v horní je seznam všech naměřených sérií, vlevo dole je výčet výsledků pro každou měřenou pneumatiku ze zvolené série a vpravo dole je sloupcový graf s rozdělením podle počtu kusů v dané kvalitě. Každá série obsahuje tyto údaje: číslo pneumatiky, datum měření, datum výroby a jméno testera. Nová série se většinou vytváří každý den pro každý typ pneumatiky a může obsahovat libovolné množství naměřených záznamů. Pro vybranou sérii lze vytisknout souhrnný formulář, který obsahuje údaje o sérii, podrobnou tabulku naměřených hodnot a sloupcový graf kvality.
Zadávání sortimentu a tříd kvality
Třetí záložka obsahuje dva seznamy; v horní části je zobrazen seznam všech produktů, ve spodní části je výpis tolerančních skupin s kritérii. Pro každou pneumatiku je nutné zadat identifikační číslo, popis s rozměrem a přidělit toleranční skupinu, podle které se bude určovat kvalita výrobků. Toleranční skupina obsahuje kromě popisu především maximální hodnoty amplitudy 1. harmonické pro každou třídu kvality. Změny kritérií se okamžitě promítnou do vyhodnocení kvality.
Statistika výroby
Poslední záložka umožňuje vyhodnocení kvality produkce určitého výrobku za zvolené období. Výsledkem je seznam s informacemi o průměrné hodnotě a směrodatné odchylce radiální házivosti a první harmonické obou stran. Dále seznam obsahuje množství kusů zařazených dle kvality a jejich procentuální zastoupení. Hlavní údaje jsou zobrazeny ve sloupcovém grafu, umožňujícím snadné porovnání. Časové vymezení lze definovat buď datem (od - do), nebo týdnem výroby. Lze také zvolit seskupování výsledků po dnech, týdnech nebo měsících. Zobrazené informace mohou být vytištěny ve formuláři obsahujícím úplnou tabulku a oba sloupcové grafy.
S programem je možné pracovat až po přihlášení do systému, po zadání jména a hesla uživatele. Administrátor systému může přidělit každému uživateli určitá práva a přístup k obrazovkám. Je proto vhodné určit jednoho správce systému a ostatním povolit jen to, s čím budou pracovat.
Popisovaný systém Tyremev byl vyvinut firmou AISE-JME, s. r. o., Zlín, a to dle požadavků firmy Barum Continental, s. r. o., Otrokovice, kde je již téměř rok úspěšně provozován. Přispěl k dalšímu zvýšení kvality produkce pneumatik a dlouhodobému sledování výroby, nehledě na skutečnost, že kontrola kvality a hodnocení každého kusu je americkými zákazníky vyžadována. Vzhledem k tomu, že je program parametrizovatelný, věříme, že si najde uplatnění v měření podobných výrobků.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 10415
Datum: 11. 04. 2001
Rubrika: Výroba / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Související články
Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
20 milionů lakovaných klik pro všechny značky automobilů

Moderní doba přináší moderní technologie také do automobilového průmyslu i samotných automobilů. Bezdotykové otvírání např. zadních dveří se již u některých modelů automobilů různých značek objevuje, avšak doba ještě nedospěla k úplnému odstranění vnějších klik k mechanickému otevírání vozu. Společnost WITTE Automotive se orientuje na výrobu zámků a zámkových aretací pro automobily snad všech světových výrobců. V novém závodě v Ostrově u Karlových Varů nedávno uvedla do provozu také velmi moderní lakovací linku právě pro vnější lakované kliky automobilů.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Měření ruku v ruce s automatizací

S příchodem automatizace, která umožňuje produktivní velkosériovou výrobu, se značně zvýšila potřeba kontroly výrobního procesu a především potřeba kontroly finálních výrobků. Jistě si každý umí představit tu pohromu, kdy automatický provoz vyrábějící stovky výrobků za hodinu selže a během chvilky vyrobí celou řadu zmetků. Předcházet tomu lze pravidelnou kontrolou a proměřováním jak stavu výrobních zařízení, tak kontrolou obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky a konečných výrobků.

Software MSP - dva nástroje k bezchybné výrobě na 5osých centrech

V jednom z předchozích článků jsme se zabývali obslužným SW pro spínací dotekové měřicí sondy. Ukázali jsme, že běžná měřicí doteková sonda je vlastně jenom opakovatelný spínač a že použitelný výsledek nám dá až software v řídicím systému. Ať už pracujeme s makroprogramy přímo v paměti CNC nebo tvoříme vlastní cykly na úrovni CAD, výsledkem jednoho měření je obvykle údaj o jednom geometrickém prvku, maximálně vztah několika prvků (nový počátek nebo úhel natočení obrobkových souřadnic, průměr a osa díry, šířka drážky apod.). Také obslužný software skenovací sondy, která obvykle sbírá mnohem větší množství bodů než sondy spínací, většinou směřuje k hodnocení daného prvku nebo pravidelného geometrického tvaru.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Plasty a robot – jde to dohromady?

Žijeme v době, kdy nás plasty provázejí na každém kroku. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude nám pomáhají, kde nás ovlivňují. Od tužky či propisky přes klávesnici, u které sedíme skoro každý den, po stravování a umělohmotné vařečky, které nahradily ty dřevěné, jež používaly naše babičky. Snažíme se usnadnit si život. Těžké díly ze železa vyměnit za lehčí, plastové. Stejně tak i tvůrci softwaru se snaží zjednodušit výrobu.

Metrologie v automatické výrobě

Názory na aktivity SMLC – Smart Manufacturing Leadership Coalition – a hlavně německou výzvu Industrie 4.0 jsou různé. Nikdo asi dnes nedokáže spolehlivě předpovědět, zda výrobní technologie jsou skutečně na počátku nové etapy, nebo je to spíše marketingový produkt. Jedno je ovšem vidět na první pohled: Technické prostředky používané ve výrobě se velmi rychle mění, a to hlavně v oblasti elektronických řídicích systémů, jejich programového vybavení a vzájemné provázanosti. Téměř žádný výrobní stroj nebo přístroj se už neobejde bez elektronické jednotky schopné kromě vlastního řízení neustále komunikovat s okolím.

Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji

Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM.

Optický CMM skener

Firma Creaform letos v dubnu představila nový model 3D skeneru MetraScan 3D, který díky svým inovacím a parametrům nastavuje nový standard v oblasti metrologie a laserového 3D skenování.

Expimer - expresní zařízení pro rychlé stanovení materiálových vlastností

Expimer, prezentovaná instrumentovaná měřicí soustava pro stanovení mechanických vlastností materiálů indentační metodou, může být alternativním způsobem, jak rychle definovat materiálové vlastnosti. Celý proces spočívá v tom, že na základě parametrů získaných v průběhu makroprocesu automatizovaného vtlačovaní indentoru kulového tvaru (ABI) do povrchu materiálu bez porušení konstrukce, lze rychle zjistit požadované materiálové vlastnosti. Tato metoda je jedinečná vzhledem k jednoduchosti, rychlosti vyhodnocení, manipulovatelnosti a užitečnosti pro stanovení mechanických vlastnosti materiálů během jejich vývoje, výroby a zejména v pracovních podmínkách provozu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit