Témata
Reklama

Současná podoba udělování Zlatých medailí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, o něž se v soutěži ucházejí přihlášení vystavovatelé se svými exponáty, odráží snahu nalézt taková objetivizující pravidla, která odpovídají hlavnímu záměru soutěže – tedy oceňovat inovativní produkty. Tím se rozumí výrobky, technologie nebo služby, které jsou mimořádně významné svým progresivním řešením, technickými parametry a technologickými možnostmi a ocenění si zaslouží, poněvadž snesou srovnání se špičkovými řešeními přinejmenším na evropské úrovni, ještě lépe na úrovni světové.

Smyslem udílení Zlatých medailí MSV v Brně je podpořit technickou úroveň zde vystavovaných exponátů. Tradují se od doby, kdy ekonomika státu podléhala centrálnímu plánování a převzetí významných ocenění bylo předpokladem pro získání větší části rozpočtovaných státních prostředků. Motivace k účasti tedy byla jednoznačná – soutěžily stovky exponátů a oceňovány byly desítky z nich.

Transformace ekonomiky z plánované na tržní však diametrálně posunula hodnocení kvality produkce a v podstatě „odsoudila“, resp. předurčila k existenci pouze výrobky kvalitní, protože jiné v silné konkurenci neobstály. Vzhledem k odlišným podmínkám a potřebám doby vzniku soutěže Zlatých medailí se Veletrhy Brno v roce 2009 rozhodly pro radikální transformaci způsobu hodnocení exponátů s ohledem na potřeby doby dnešní, tedy z dřívějšího ponejvíce odborně intuitivního na odborně objetivizující.

Následující text vychází z rozhovoru, který v roce 2009 MM Průmyslové spektrum realizovalo s tehdejším předsedou komise ZM a jedním z tvůrců nové koncepce soutěže Radkem Knoflíčkem z FSI VUT v Brně.

Při nastavení nové metodiky hodnocení byla snahou nalézt taková pravidla, která odpovídají následujícím hlavním požadavkům. Jednak přizpůsobit parametry soutěže současným potřebám výstavnictví a technice, jednak definovat kritéria hodnocení především nových oceňovaných kategorií, kdy se hodnotí inovativní produkt. Dále pak objektivizovat hodnocení exponátů použitím sice menšího počtu kritérií, ale jednoznačně prokazatelných a vyhodnotitelných, a v neposlední míře snížit počet ocenění, aby se zvýšila prestiž.

Objekty hodnocení v soutěži o ZM jsou inovační exponáty, čímž se rozumí komerční produkty (výrobky, technologie, služby) určené pro trh, které jsou představeny na veletrhu a jsou srovnatelné se světovou úrovní a nebo světovou úroveň převyšují. Cílem hodnocení exponátů v soutěži o ZM je ocenit ty výsledky tvůrčí práce, které nejlépe zhmotnily výsledky výzkumu a vývoje do inovace – inovačního exponátu – konkurenceschopného komerčního produktu na trhu.

Zásadními kritérii hodnocení exponátů v soutěži o ZM jsou:

 • novost exponátu, kdy přihlašovatel doloží a komise hodnotí novost exponátu: 1. podle zákona; 2. podle autorizované rešerše na novost; 3. podle stupně novosti vnímané zákazníkem a nebo výrobcem;
 • míra invence v exponátu, kdy invencí se chápe originalita tvůrčího přínosu do návrhu – myšlenkového základu inovace. Přihlašovatel v komentáři popíše a komise hodnotí míru invence obsaženou v exponátu: převzetí vzoru, přizpůsobení vzoru, přetvoření vzoru, vytvoření nového vzoru;
 • řád inovace exponátu, kdy přihlašovatel v komentáři popíše velikost změn v exponátu od dosavadního stavu techniky a komise hodnotí dosažený inovační řád exponátu – vystavované výrobní technologie (regenerace, kvantifikace, intenzifikace, reorganizace, adaptace) anebo vystavovaného výrobku (nová: varianta, generace, druh, rod, kmen);
 • dalším hlediskem je odlišnost hlavní funkce exponátu, kdy přihlašovatel popíše a komise posuzuje odlišnost hlavní funkce od hlavní funkce srovnatelného konkurenčního produktu na trhu;
 • posledním nově přijatým kritériem je odlišnost doplňkových funkcí exponátu.

Ačkoliv se posuzují přihlášené exponáty podle předem známých pravidel, která jsou obsažena ve stanovách soutěže o ZM, není během náročného celodenního hodnocení opomenut ani názor odborníků, kteří tvoří početnou komisi hodnotitelů, jež pracuje pod vedením předsedy a dvou tajemníků. Komise mívá každý rok zhruba 15 až 20 významných specialistů z praxe, z technických vysokých škol, ale jsou v ní i zástupci profesních svazů a odborného tisku.

Reklama
Reklama

Oceněné exponáty 2017

V letošním roce bylo do soutěže Zlatá medaile přihlášeno celkem 20 exponátů, z nichž odborná hodnotitelská komise vybrala a ocenila technické novinky v šesti kategoriích. Sedmá kategorie je speciálně udělovaným oceněním osobnosti.

Stroj pro příčné klínové válcování

Exponát: ULS 100 RB
Kategorie: Inovace výrobního stroje
Výrobce a vystavovatel:
Šmeral Brno

Stroje pro příčné klínové válcování ULB 100 RB se používají k výrobě vývalků za tepla z válcových polotovarů tvaru špalků nebo tyčí. Nové originální konstrukční řešení stroje ULS 100. Koncept je revoluční zejména novou konstrukcí uložení pracovních válců s minimální vůlí a jejich hydraulické velmi rychlé výměny. Druhou významnou inovací stroje je změna konstrukce přenosu krouticího momentu.

Linka pro výrobu lineárního kompozitního materiálu s obsahem nanovláken

Exponát: Linka pro výrobu lineárního kompozitního materiálu s obsahem nanovláken
Kategorie: Inovační zpracovatelská technologie
Výrobce a vystavovatel: Technická univerzita v Liberci

Linka využívá novou technologii výroby lineárního kompozitního materiálu s obsahem nanovláken pomocí zvlákňování ve střídavém elektrickém poli. Jedná se o výrobu unikátního vlákenného produktu využívajícího výjimečných vlastností nanovlákenných materiálů. Tento nový kompozitní vlákenný materiál vhodně kombinuje vlastnosti vláken nosného jádra, která zajišťují požadovanou pevnost, společně s nanovlákny pláště, která dodávají materiálu jeho specifické vlastnosti. Princip výroby tohoto materiálu spočívá v novém způsobu tvorby nanovláken z polymerního roztoku pomocí střídavého elektrického zvlákňování (AC electrospinning) patentovaného TUL.

Souřadnicový měřicí stroj se senzorem CT

Exponát: Werth TomoScope XS
Kategorie: Inovace v automatizační technice
Výrobce: Werth Messtechnik
Vystavovatel: Prima Bilavčík

Zařízení umožňuje měření a digitalizaci plastů, lehkých kovů a grafitových částí pomocí počítačové tomografie. Jedná se o souřadnicový měřicí stroj se senzorem pro počítačovou tomografii (CT). Jako všechny CT přístroje Werth umožňuje také TomoScope XS rekonstrukci 3D objemové grafiky v reálném čase. Paralelní rekonstrukce při záznamu snímků předurčuje, aby byl systém použit pro sledování kvality výroby. S rychlou amortizací a nízkými provozními náklady nových vysoce přesných trubic je CT přístroj Werth TomoScope XS předurčen k užití pro široké spektrum obrobků a úkolů v rámci každé společnosti.

Kuličkový šroub

Exponát: Kuličkový šroub
Kategorie: Inovace komponent ve strojírenství
Výrobce a vystavovatel: KSK Precise Motion

Kuličkový šroub s novým typem převáděcích elementů, které nejsou do matice vkládány, ale vstřikovány z plastu přímo do otvorů v matici. Tím je dosaženo podstatně přesnějšího napojení převáděcího elementu na závit matice. Takový kuličkový šroub má výrazně lepší vlastnosti týkající se kvality chodu, hlučnosti a možné maximální rychlosti. Pro tento typ kuličkového šroubu byla kromě samotných převáděcích elementů vyvinuta i unikátní technologie pro jejich výrobu v těle matice. Výhodou pro výrobce jsou pak nižší výrobní náklady (díky podstatnému zkrácení času montáže) při vyšší kvalitě produktu.

Ergonomický páskovací systém

Exponát: ErgoPack Air 740-580
Kategorie: Inovace v transportu a logistice
Výrobce: ErgoPack Deutschland
Vystavovatel: Alteg Bohemia

Unikátní ergonomický páskovací systém pro palety umístěné ve výšce. Napájen je pomocí baterie. Automatická detekce šířky palety je prováděna ultrazvukovými senzory. Používá se pro bezpečné, pohodlné, ergonomické páskování palet umístěných ve výšce, v ideální vzpřímené pracovní pozici, bez obíhání a obcházení palety. Toto umožňuje patentový plovoucí systém vodicího řetězu, nastavitelný až do výšky 580 mm. Vhodný pro páskování palet na dopravnících, zvedacích stolech a vozících.


Výrobní zařízení dílců depozicí

Exponát: WeldPrint MCV 5X
Kategorie: Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem
Výrobce a vystavovatel: Kovosvit MAS

Stroj Weldprint MCV 5X spadá do kategorie hybrid manufacturing. Aditivní a subtraktivní technologie je integrována do jednoho pracovního prostoru. Vývoj stroje proběhl ve spolupráci s výzkumným centrem RCMT (FS ČVUT). Technologii a stroji byl udělen patent, jehož předmětem je způsob vytváření kovových dílců pomocí depozice materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu. Materiál je nanášen pomocí modifikovaného elektrického oblouku.

Čestné uznání udělila hodnotitelská komise v kategorii inovací zpracovatelských technologií novému briketovacímu lisu.

Briketovací lis iSwarf 800

Exponát: Briketovací lis, typové označení: iSwarf 800
Kategorie: Inovační zpracovatelská technologie
Výrobce a vystavovatel: Briklis

Briketovací lis pro lisování kovových odpadů z obrábění. Ve vztahu k výkonu je energeticky velmi úsporný. Stroj je chráněn užitným vzorem a patentem. Diagnostika a automatizace stroje jsou na vysoké úrovni. Nízká zbytková vlhkost briket a vysoký stupeň prolisování umožňují bezproblémové zužitkování v peci.

Prof. Stanislav Hosnedl: ZM za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy
S ideou pravidelně oceňovat osobnosti z technických oborů přišla již před lety redakce strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum. Komise Zlatých medailí letos rozhodla, že Zlatá medaile roku 2017 za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy náleží profesorovi Stanislavu Hosnedlovi ze Západočeské univerzity v Plzni, který působí v oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Podrobněji se s ním seznámíte v následujícím rozhovoru.

HISTORIE SOUTĚŽE O ZLATOU MEDAILI MSV

V pondělí dne 14. září roku 1964 byly na brněnské radnici poprvé slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Zlatá medaile Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od té doby se tradice udílení nepřerušila, rok co rok jsou vystavované exponáty oceňovány. Jan Baltus, autor tohoto jedinečného přehledu, k tomu uvádí: „Pokud se čtenář do tohoto přehledu jen trochu začte, musí si určitě povšimnout závažného rozdílu v pojetí podpory průmyslové výroby Československa, tedy doby budování nezávislého státu a současné doby. Že nelze srovnávat dvě odlišné doby? Možná. Ale když odmyslíme vyřešení majetkových vztahů, jež bylo nutné napravit, rozdíl je očividný. Ostatně každý takový přehled úspěchů a neúspěchů, jaký máte před sebou, nutí i k zamyšlení. A myšlenka, zvláště dobrá myšlenka, to je to nejcennější, co může člověk společnosti předat.“

Zde získáte unikátní přístup k historickým oceněným exponátům.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.co

Reklama
Související články
Fanfáry pro inovátory

Soutěž o Zlaté medaile brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu se datuje již k roku 1964. Za tu dobu byly oceněny stovky vystavovaných exponátů, některé z nich jako světové unikáty. Za ta léta jsme se ale však setkali i s balastem, který technické veřejnosti předstíral, jaké výborné věci vznikají v hlavách československých socialistických konstruktérů. Soutěž v porevoluční době postupně ztrácela na třpytu, exponenciálně rostly počty udíělených medailí a naopak klesal respekt technické veřejnosti k soutěži.

Festival Česká inovace 2014 je již minulostí

Pátek, nikoliv 13., ale 14. března 2013 patřil inovacím. Jak jsme vás průběžně na facebookových stránkách MM Průmyslového spektra aktuálně informovali přímo z dění z pražské Národní technické knihovny, konal se zde Festival Česká inovace. Cílem soutěže i festivalu samotného je pomoci zajímavým nápadům uplatnit se na trhu, vzájemně jejich autory propojit a spoluvytvářet tak inovativní prostředí v Česku. Organizátorem festivalu je Česká inovace a společnost Blue Events.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Související články
Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
V říjnu do Milána

Po šesti letech se podnik nazvaný EMO opět vrací do italského Milána. Bezesporu to bude radostnější pohled do expozic, než tomu bylo právě v roce 2008, kdy vrcholila světová finanční krize, která si vybírala svoji daň především na průmyslové výrobě. I když obráběcí a tvářecí technologie letos svůj veletržní boom již zažily, a to v květnu na CIMT v Pekingu, určitě se vyplatí vypravit se do Milána i třeba proto, že v bezprostřední blízkosti výstaviště Fiera Milano se koná celosvětová výstava EXPO, pro niž je říjen posledním měsícem konání a jejíž zhlédnutí jistě stojí za to.

Autonomní doprava v areálu brněnského výstaviště fungovala

Na webu inzerovaný autonomní minibus po výstavišti během MSV opravdu jezdil, jen ho návštěvníci ještě nevyužívali ke své dopravě od pavilonu k pavilonu, možná i proto, že byl opravdu trochu víc mini, než jsme zvyklí.

Made in Česko: Bezpečné bezdrátové spojení pro všechny

Prognózy, které se týkají internetu věcí (IoT) a průmyslového internetu věcí (IIoT), se mění stejně rychle jako možnosti této technologie samy. Už v roce 2008 bylo na světě víc připojených zařízení než lidí a odborníci ze Světového ekonomického fóra (WEF) tvrdí, že do roku 2025 bude 41,6 miliardy zařízení zachycovat data o tom, jak žijeme, pracujeme, pohybujeme se, jak fungují naše zařízení, stroje.

Stroje v pohybu:
Fotoprůzkumné družice

Za druhé světové války přinášely informace z fronty filmové týdeníky, při první válce v Perském zálivu vysílala živě CNN z bombardovaného Bagdádu – a nyní na Ukrajině má veřejnost poprvé v historii k dispozici prakticky v reálném čase družicové snímky. Navíc neskutečné kvality. Každopádně jde o materiál, který umožňuje potvrdit, nebo naopak vyvrátit mnohá tvrzení válčících stran.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Firmy oceňují studentskou mezioborovou spolupráci

Už po patnácté se na Západočeské univerzitě v Plzni uskutečnil ojedinělý výukový projekt DESING, v němž studenti z několika zdejších fakult pracují v multioborových týmech na tématech zadaných průmyslovými podniky. Vyvrcholením jeho, již 15. ročníku, byl jubilejní 10. mezinárodní workshop, který proběhl začátkem dubna ve Vědeckotechnickém parku Plzeň. Čtyři nejúspěšnější plzeňské a dva bavorské studentské týmy tu v anglicky vedených prezentacích představily návrhy svých technických produktů.

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Spolu (nejen) pro informační bezpečnost

Jedním z komerčních subjektů, které dlouhodobě spolupracují s českými univerzitami, je společnost Gordic. Tento tvůrce softwaru, především pro veřejnou správu a bankovnictví, se dlouhodobě zabývá dnes tak žhavou problematikou kybernetické bezpečnosti. Jedním z jeho důležitých partnerů na poli akademickém je Fakulta podnikatelská brněnského VUT. Ohledně názorů na tuto spolupráci tentokrát proběhla diskuze ve třech. Zúčastnila se doc. Ing. Zdeňka Konečná, proděkanka fakulty, Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., pracovník Ústavu informatiky, a Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit