Témata
Reklama

Zvyšování efektivity soustružení

Jediným časem, kdy při obrábění dochází ke "skutečnému vytváření přidané hodnoty", zejména v případě operací využívaných ve velkosériové výrobě, jako např. při obrábění součástí hnacích ústrojí motorových vozidel, je čas v řezu. U všech soustružnických operací zde cestu ke zvýšení efektivity a snížení cen představuje optimalizace a automatizace. Produktivní obrábění součástí hnacích ústrojí v měkkém stavu, při současném dodržení požadavků na konzistentní kvalitu, je mimořádně náročné a vyžaduje extrémní konkurenceschopnost. Obrábění hřídelí, ozubených kol, objímek, pouzder, kroužků, pastorků nebo ložisek vyráběných z různých typů materiálů vyžaduje použití různých typů soustruhů a různých časů v řezu, přesto však mají prostředky umožňující zvýšení výkonnosti mnoho společného.

Dosažení správné rovnováhy

Základem pro stanovení optimální doby v řezu (řezných podmínek) a frekvence výměn nástrojů (životnosti nástrojů) je ekonomická životnost nástrojů. Výpočet příslušné hodnoty, provedený na základě hodinové sazby stroje, slouží jako dobrý indikátor dosažení jejich ideální rovnováhy pro danou operaci. Čím vyšší je hodinová sazba stroje, tím kratší je ekonomická životnost nástroje (v automobilovém průmyslu se u soustružnických operací pohybuje mezi 12 až 16 minutami).

Potřeba stále kratších časů v řezu, v kombinaci s dostatečně dlouhou životností nástrojů a provozní bezpečností, si žádá nepřetržitý pokrok využívající přednostně výhody plynoucí z technologického vývoje obráběcích nástrojů. Proto je při soustružení ocelí velice důležité neustálé zvyšování úrovně konzistentní výkonnosti a prodlužování předvídatelné životnosti nástrojů při vyšších hodnotách řezných podmínek.

Reklama
Reklama

Nástrojové materiály

Břitové destičky z povlakovaných slinutých karbidů dlouhou dobu plnily úlohu hlavních tahounů produktivního soustružení v automobilovém průmyslu a i nadále představují špičkový prostředek pro další zvyšování výkonnosti. Nová generace povlakovaných tříd břitových destiček určených pro oblast P15 a P25, která umožňuje zvýšení produktivity soustružnických operací prováděných v automobilové výrobě v průměru o více než 30 %, se opírá o pokrokové technologie jejich výroby a povlakování.

Součásti hnacích ústrojí . Jediným časem, kdy při obrábění dochází ke „skutečnému vytváření přidané hodnoty“, zejména pak v případě celé řady operací využívaných ve velkosériové výrobě součástí, jako např. při obrábění součástí hnacích ústrojí v automobilovém průmyslu, je čas v řezu.

Příkladem může být výroba ocelové hnané hřídele soustružené břitovými destičkami typu DNMG s geometrií typu PM, řeznou rychlostí 300 m/min, posuvem 0,35 a hloubkou řezu 0,5 mm. Původní třída břitových destiček byla schopna fungovat se spolehlivou životností nástroje omezenou na 30 minut a 115 obrobených součástí. Třída P25 nové generace, vytvořená nejmodernější technologií povlakování, umožnila prodloužení předvídatelné životnosti nástroje na 40 minut a 154 obrobených součástí – což je nárůst o 33%. Zvýšení bezpečnosti řezné hrany a snížení prostojů stroje přineslo zvýšení produktivity výrobního procesu s minimem invazivních změn.

Nové technologie povlakování

Povlakování břitových destiček spočívá v nanesení ochranné vrstvy otěruvzdorného materiálu na povrch substrátu břitové destičky, obvykle pomocí jeho chemického vylučování z plynné fáze (chemical vapour deposition – CVD). Při působení určitých technologických parametrů, které určují, jakým způsobem dochází k nanášení povlaku, spolu molekuly plynu vzájemně reagují. Mezi hlavní parametry patří teplota, tlak, typ a vzájemný poměr plynů a povrch, na který je povlak nanášen. Současné optimalizované vysoce technologicky vyspělé procesy CVD povlakování splňují požadavky na produktivní, konzistentní hromadnou výrobu břitových destiček.

Jako osvědčený nástrojový materiál je oxid hlinitý (Al2O3) v omezené míře využíván pro monolitní keramické břitové destičky, určené pro některé aplikace při obrábění určitých typů materiálů. Je to vynikající tepelný izolant s vysokou chemickou stabilitou a jako takový jen velmi omezeně reaguje s kovovými materiály. Je velice tvrdý a vysoce odolný proti otěru, ale v monolitní formě také relativně křehký. V případě povlakových vrstev však křehkost nepředstavuje problém, což také vysvětluje použití CVD povlaku z oxidu hlinitého u většiny břitových destiček. Povlak brání pronikání nadměrného množství tepla do substrátu břitové destičky – což umožňuje použít vyšší řezné rychlosti a delší časy v řezu – a je překážkou pro chemické reakce mezi substrátem ze slinutého karbidu a materiálem obráběné součásti.

Třída GC4325 využívající technologii Inveio určená pro soustružení v oblasti P25. Úlohu hlavních tahounů produktivního soustružení v automobilovém průmyslu plní nové generace povlakovaných tříd břitových destiček, které i nadále představují špičkový prostředek pro další zvyšování výkonnosti. O nastavení zcela nových hranic pro tento typ operací se nyní zasloužila pokroková technologie povlakování břitových destiček nazvaná Inveio, která se používá u nástrojových tříd, jako je GC4325, a moderní postupy využívané při výrobě břitových destiček.

Moderní technologie povlakování využívají kombinaci více povlakových vrstev. Vnitřní povlaková vrstva bývá nejčastěji z karbonitridu titanu (TiCN), který nabízí velmi dobrou vazbu k substrátu a značně vysokou odolnost proti otěru. Na její povrch je nanášen oxid hlinitý. Vnější vrstva z nitridu titanu (TiN) pomáhá poněkud snížit velikost tření a její zlatá barva je dobrým indikátorem opotřebení.

Povlak z oxidu hlinitého je tvořen krystaly, jejichž velikost se pohybuje v řádu mikrometrů, které při konvenčním způsobu nanášení rostou v mnoha různých směrech. Orientace krystalů má značný vliv na vlastnosti povlaku a výkonnost břitové destičky. Kontrolovaným růstem a usměrněním orientace jednotlivých krystalů je možné vytvořit ideální povlak s homogenními vlastnostmi.

Technologie Inveio

Za nejdůležitější objev zásadního významu, spočívající v kontrole orientace krystalů, lze v současnosti označit technologii známou pod názvem Inveio, která vychází z velmi jemného doladění optimálního nastavení při nanášení krystalů oxidu hlinitého metodou CVD. Díky postupnému růstu krystalů s jednotnou orientací vzniká povlak tvořený těsně uspořádanými pakety kolumnárních krystalů, který představuje zcela nový typ povrchu břitových destiček. Tento povrch lépe odvádí teplo vznikající při obrábění kovů, umožňuje jeho rozptýlení do větší oblasti a tím snížení teploty břitu. Další pokrok se týká veškerých sklonů ke vzniku trhlin, které se u povlaků vyskytují, protože namísto toho, aby se šířily směrem do materiálu, mají trhliny tendenci šířit se rovnoběžně s povrchem.

Třída GC4315 využívající technologii Inveio určená pro soustružení v oblasti P15. Pro oblast soustružení ocelí P15 je zapotřebí třída, která umožňuje optimalizaci, je schopná pracovat při vyšších řezných rychlostech a odolávat i při delších časech v řezu a která umožňuje i obrábění tvrdších typů ocelí. Nástrojová třída nové generace GC4315 odolává vyšším teplotám, vyznačuje se vysoce předvídatelnou výkonností i výsledky a umožňuje značné zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti.

Výsledkem aplikace této nové technologie jsou dvě špičkové třídy břitových destiček pro soustružení ocelí – GC4325 a GC4315. První z nich se vyznačuje velice širokými možnostmi použití v oblasti P25, druhá vyniká pozoruhodnými předpoklady pro optimalizaci v oblasti P15. Druhá z nich je obzvláště vhodná pro soustružnické operace používané v automobilovém průmyslu.

Zvýšení produktivity soustružení ocelí o více než 30 %. Kratší časy v řezu v kombinaci s ekonomickou životností nástroje a provozní bezpečností jsou často jedním z předmětů nepřetržitého zlepšování, při kterém jsou využívány výhody plynoucí z technologického vývoje obráběcích nástrojů. Třídy GC4325 a GC4315, které jsou součástí nové generace povlakovaných tříd břitových destiček pro soustružení ocelí, umožňují zvýšení produktivity v průměru o více než 30 %.

Třída P25 je první volbou pro velké množství soustružnických operací a šíře jejího použití pro nejrůznější podmínky obrábění a druhy ocelí v kombinaci s jejími výkonnostními možnostmi a spolehlivostí řezné hrany, kterou nabízí, je naprosto unikátní. Nalezení vhodné břitové destičky, která bude mít za všech okolností a při obrábění prakticky všech ocelí stále stejnou životnost, je nyní mnohem jednodušší a méně riskantní.

Typickým příkladem použití nové třídy P25 je axiální a radiální soustružení náprav z nízkolegované oceli s dobou v řezu až 20 sekund při řezné rychlosti 250 m.min-1. Vyšší spolehlivost břitu umožnila často až ztrojnásobení životnosti nástroje ve srovnání se stávajícími řešeními a splnění předpokladů, které jsou potřebné pro dobrou funkci při vyšších řezných rychlostech a pro dosažení maximální produktivity.

Třída P15 určená pro optimalizaci je schopná pracovat při vyšších řezných rychlostech a delších časech v řezu a umožňuje obrábění tvrdších typů materiálů. Tato třída odolává vyšším teplotám a vyznačuje se vysoce předvídatelnou výkonností a výsledky. Eliminovány jsou u ní druhy opotřebení, které se vyznačují nekontrolovatelným průběhem, např. sklony k plastické deformaci břitu. Díky své vyšší tepelné odolnosti umožňuje nová třída P15 při správném použití značné zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti.

Rychlé výměny nástrojů na soustružnických centrech díky systému Coromant Capto

. Z  hlediska zkrácení prostojů ve velkosériové výrobě na minimální úroveň je třeba vnímat koncepce určené pro rychlou výměnu nástrojů jako prostředky umožňující zvýšení produktivity práce na soustruzích. Ať už se jedná o řešení ručně nebo mechanicky ovládaná, jejich základem je vždy normou ISO standardizovaná spojka Coromant Capto. Pro většinu typů obráběcích strojů jsou snadno dostupná a jejich použití má značný vliv na podíl času, kdy je stroj plně využíván pro výrobu součástí.

V jednom případě, při obrábění hřídele ze za studena tažené oceli s tvrdostí 200 HB, byla nová třída P15 schopna obrábět o 75 % déle než nová třída P25, u které byl přípustný čas v řezu jen něco málo přes jednu minutu. Opět platí, že díky lepší stabilitě při vyšších řezných rychlostech (420 m.min-1) a delší životnosti nástrojů je zvýšení produktivity prakticky na dosah.

Rychlá výměna nástrojů = snížení prostojů

Produktivitu může ovlivňovat také způsob upnutí a výměn nástrojů a mnoho závodů zabývajících se výrobou automobilových součástí by mělo zvážit možnosti, které jim pro snížení prostojů na minimální úroveň nabízejí nové technologie upínání nástrojů.

Rychlovýměnné koncepce je třeba vnímat jako prostředky umožňující zvýšení produktivity práce na soustruzích. Ať už ručně nebo mechanicky ovládané, pro většinu typů obráběcích strojů jsou snadno dostupné a jejich použití má značný vliv na podíl času, kdy je stroj plně využíván pro výrobu součástí. Díky využití rychlovýměnného systému Coromant Capto s upínacím rozhraním v podobě normou ISO standardizované polygonální spojky se snižuje počet potřebných měření, není nutné tak časté seřizování a zkracuje se doba výměny nástrojů. Při obrábění velkých sérií tak lze získat určité množství strojního času navíc, které je možné využít pro obrábění. Kromě toho, použití vnitřního přívodu řezné kapaliny tělem nástroje zaručuje plné využití schopností obráběcího stroje pro dosažení vysoké přesnosti, vysoký tlak řezné kapaliny pak umožňuje zlepšení kontroly utváření třísek a omezení všech činností souvisejících s jejich odstraňováním – což znamená „více času na vytváření přidané hodnoty“.

Ing. Andrej Palovčík

Sandvik Coromant

Nikki Stokes

n.rasic@pinnaclemarcom.com

www.sandvik.coromant.com/cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 140905
Datum: 04. 09. 2014
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Dokonalé povrchy řezných nástrojů

Leštění řezných hran nástrojů je čím dál žádanějším procesem v oblasti strojírenství. Stalo se již zřejmým faktem, že stav řezných hran má obrovský vliv na životnost nástroje a řeznou charakteristiku. Existuje dnes zajímavá alternativa dobře známým procesům, jako je broušení nebo tryskání. Je to úprava řezných hran pomocí vlečného omílání.

Nanokompozitný povlak 4. generácie - nACRo4

Počas technologického procesu, akým je rezanie, frézovanie, vŕtanie, tvárnenie atď., je dôležité ochrániť nástroj s kvalitným povlakom, pričom sa dosiahne zníženie opotrebenia a naopak zvýšenie životnosti samotného nástroja. V dnešnej dobe nanoštrukturované povlaky priťahujú pozornosť mnohých vedcov po celom svete z dôvodu syntetizovania materiálov s unikátnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Nanokompozitný povlak nACRo4 (nanokompozitná vrstva 4. generácie) sa skladá z nanokryštalických zŕn AlCrN, ktoré sú zabudované do amorfnej matrice Si3N4.

Související články
Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kompaktní řešení Zapoj a spusť

Surffinisher je inovační metoda inline omílání vysoce kvalitních, geometricky složitých součástí během výrobního cyklu , která otevírá nové možnosti pro automatizované, vysoce přesné obrábění definovaných ploch jednotlivých součástí. Kompaktní omílací systém Zapoj a spusť lze snadno integrovat do výrobních linek.

Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Vývoj, konstrukce a výroba vrtacích nástrojů

Výrobou nástrojů ze slinutých karbidů pod obchodní značkou K-Tools se již od roku 2000 zabývá Ing. Zdeněk Krátký. Původním záměrem bylo vyrábět pouze standardní frézy, ale dnes tvoří výroba speciálních fréz a vrtáků pro komplexní obrábění výrobků více než padesát procent výrobního portfolia společnosti.

Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

Produktivní vrtání otvorů do hliníku

Výrobci automobilů produkují čím dále více dílů z hliníku s cílem snížit hmotnost vozidel i spotřebu paliva. S ohledem na tuto tendenci je proto jasné, že vzniká poptávka po vrtácích použitelných pro výrobu otvorů ve součástkách z hliníkových slitin. Musí být zároveň schopny zajistit vysokou produktivitu, nízké náklady na otvor, dlouhou a konzistentní životnost, vysokou opakovatelnost i bezpečnost procesů.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Řezné kapaliny zvyšují výkonnost při soustružení závitů

Závity jsou strojně obráběné prvky, se kterými se lze běžně setkat prakticky ve všech průmyslových odvětvích. A přesto, že se soustružnické závitořezné operace využívají už celá desetiletí, stále ještě se daří dosahovat v tomto procesu pokroků, zejména pokud jde o problematické materiály, jako jsou korozivzdorné oceli, žáruvzdorné slitiny (HRSA) nebo titan. Jako příklad lze uvést vývoj soustružnických závitořezných nástrojů, které jsou opatřeny přívodem řezné kapaliny z horní i ze spodní strany, jehož kombinovaná přesnost přináší prodloužení životnosti nástroje a zvýšení kvality závitů a otevírá potenciál pro použití vyšších hodnot řezných parametrů. Tento pozitivní vliv ještě více vyniká při obrábění problematických materiálů.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit