Témata
Příprava vzorku a foto: Ing. Z. Jeníková, Ph.D.

V čem jsou si plasty a kovy podobné

„Průmysl umělých plastických hmot se v posledních deseti letech nevídaně rozvinul ve všech zemích,“ konstatuje časopis Vynálezy a pokroky z roku 1934. Dnes lze v podstatě prohlásit totéž, ale s dovětkem, že plasty již zaujaly nezastupitelnou úlohu ve světovém technickém rozvoji.

Prof. Josef Steidl

Emeritní profesor ČVUT v Praze. Jeho oborovým zaměřením jsou materiálové vědy a inženýrství se specializací na plasty a kompozity. Je členem Inženýrské akademie ČR, kde zastává funkci předsedy sekce Materiálové inženýrství a technologie.

Reklama

Plasty se staly vedle kovů a jejich slitin druhým nejpoužívanějším materiálem ve strojírenství. V popředí odborného zájmu proto stojí chování strojírenských plastů za působení vnějších sil. Základní složkou plastů je polymer, jehož struktura a vlastnosti spolu s aditivy jsou pro vlastnosti plastu určující. V odborné literatuře, včetně výukové, lze nalézt porovnání konstrukčních kovových a polymerních materiálů z různých hledisek. Popisovány jsou rozdíly mezi nimi a zejména pak jsou zdůrazňovány výhody a nevýhody obou materiálových skupin. Námět tohoto článku se může strojařské veřejnosti zdát poněkud „kacířský“. Snaží se totiž ukázat nikoliv rozdíly mezi plasty a kovy, ale naopak jejich podobnosti. Ty lze pozorovat i přes zcela odlišné vazby mezi atomy u kovů a polymerů. Literatura dokazuje, že na chování polymerů při působení vnějších sil mají vliv, podobně jako u kovů, strukturní charakteristiky, např. typ krystalové mřížky, mřížkové poruchy, velikost krystalových útvarů a charakter hranic mezi nimi.

Reklama
Reklama
Reklama

Krystalická struktura polymerů

Největší objem komerčně vyráběných a v technické praxi využívaných polymerních materiálů zaujímají ty druhy, které jsou schopny částečné krystalizace. Patří k nim polyolefiny, polyamidy, lineární polyestery, polyacetaly, fluoropolymery, polyeterketony, kapalně krystalické polymery, polyfenylensulfid, termoplastické polyimidy, polyvinylalkohol, polyetylenoxid, kyselina polymléčná a některé další, méně známé. Pro nauku o krystalizujících polymerech se jako inspirativní stala nesrovnatelně propracovanější nauka o kovech. Materiálový vývoj ukázal, že nauka o polymerních materiálech může z nauky o kovových materiálech nejenom čerpat, ale i iniciovat k hlubšímu zamyšlení nad zákonitostmi krystalizujících polymerů za podmínek působení vnějších sil.

Prof. Paul H. Lindenmeyer, průkopník teorie mřížkových poruch u polymerů. (Zdroj: Polymer Engineering and Science, No. 4, 1994)

Objasnění vnitřní stavby krystalizujících polymerů umožnila příprava polymerních monokrystalů v polovině 50. let minulého století. Na základě studia monokrystalů objevil Američan Andrew Keller v roce 1957 podstatu stavby polymerních krystalů. Jeho model skládaných polymerních řetězců (folded chain crystals) vytvořil předpoklady pro širší výzkum struktury polymerů. Poznatky ze studia monokrystalů byly postupně přenášeny do výzkumu polykrystalických polymerů. V roce 1959 byly v časopise Journal of Polymer Science publikovány tři objevné a přitom nezávislé práce o sférolitické struktuře, charakteristické pro krystalizaci polymerů z taveniny. Poznatky získané studiem polymerních monokrystalů shrnul Američan P. H. Geil ve svojí památné a obsáhlé knize „Polymer Single Crystals“ (nakl. Interscience, 1963, 560 stran), vydané i v ruském jazyce. I když u krystalizujících polymerů je struktura pouze částečně krystalická a krystalické útvary mají zcela jinou vnitřní strukturu než u kovových materiálů, existuje řada symptomů společných s kovy.

Mřížkové poruchy

První, co napadlo vědce zabývající se strukturou krystalické fáze polymerů, byla existence mřížkových poruch. Množství prací skutečně prokázalo, že se v polymerních krystalech vyskytují analogické poruchy krystalové mřížky jako v kovech – dislokace a vakance. Historický příběh o vzniku dislokační teorie obecně popsal prof. John P. Hirth (Ohio State University, Columbus) v Detroitu v roce 1984 na sympoziu k 50. výročí zavedení pojmu dislokace ve fyzikální metalurgii. O rok později pak svoji přednášku „A Brief History of Dislocation Theory“ publikoval v časopise Metallurgical Transactions. O dislokacích v polymerech se však ještě nezmiňoval, i když první diskuze o možném využití dislokační teorie pro vysvětlení plastické deformace polymerních krystalů se objevila už v roce 1958 v prestižním časopise Philosophical Magazine (F. C. Frank, A. Keller, A. O´. Connor). K ověření teoretických předpokladů o existenci mřížkových poruch v polymerech přispěla zejména moiré technika v elektronové transmisní mikroskopii. V polymerních krystalech byly prokázány hranové, šroubové i parciální dislokace. Postupně se rozvíjející teorie mřížkových poruch u kovů se stala žhavým tématem i ve výzkumu krystalizujících polymerů.

Významným průkopníkem teorie mřížkových poruch u polymerů se stal americký vědec a manažer vědy Paul H. Lindenmeyer (1921 až 1991). Při příležitosti letošního stoletého výročí jeho narození si alespoň krátce připomeňme začátky objevování tajemné mikrostruktury krystalizujících polymerů. Poznání jejich vnitřní stavby totiž Lindenmeyer považoval za stejně důležité jako u kovů. Zanícení pro odhalení podstaty krystalové struktury polymerů nezastavilo ani přerušení jeho akademické kariéry službou u amerického letectva v letech 1943  až  1946. Svoji aktivní činnost končil rovněž u letadel, a to ve firmě Boeing Company, kde koordinoval materiálový výzkum. V této funkci dovedl propojovat poznatky o struktuře kovů a polymerů a využívat tohoto přístupu k cílenému řešení materiálových problémů. Pomocí teorie mřížkových poruch lze uspokojivým způsobem interpretovat celou řadu fyzikálně-mechanických vlastností krystalizujících polymerů, jako jsou zpevňovací a odpevňovací procesy, tečení, iniciace a šíření trhlin.

Sférolitická struktura polymeru (polyamid 6) při pozorování v polarizačním mikroskopu. Jemné sférolity po rychlém ochlazení taveniny (povrch vzorku), velké sférolity při pomalém ochlazování taveniny (vnitřek vzorku). (Příprava vzorku a foto: Ing. Z. Jeníková, Ph.D., Ústav materiálového inženýrství, Fakulta strojní ČVUT v Praze)

Fázové přeměny

Podobně jako kovy se většina krystalizujících polymerů vyskytuje ve více než jedné krystalové modifikaci. Přeměny mohou být vyvolány podmínkami krystalizace, tj. teplotou tuhnutí taveniny, dodatečným tepelným zpracováním či deformací. Typickým příkladem je polymorfní přeměna polypropylenu. Za technologicky normálních podmínek krystalizace z taveniny, jako při vstřikování nebo vytlačování, vzniká monoklinická struktura krystalické fáze, označovaná jako alfa forma. Při teplotách krystalizace nad 100 °C převažuje vznik hexagonální beta formy, jejíž praktický význam spočívá v tom, že má oproti alfa formě o 15 °C nižší teplotu tání a větší rázovou houževnatost. Beta forma tak umožňuje rozšířit okruh aplikací polypropylenu. Deformačně indukovanou přeměnu orthorhombické mřížky na monoklinickou lze pozorovat u polyetylenu. Přeměna probíhá bezdifuzním mechanismem. V literatuře se proto označuje jako přeměna martenzitického typu v analogii s martenzitickou přeměnou oceli. Různé krystalizační podmínky, jako teplota, rychlost ochlazování z taveniny, cílená přítomnost nukleačních činidel, působení smykového napětí na krystalizující taveninu a dodatečné tepelné zpracování, mohou vést ke vzniku odlišných polymorfních struktur polymeru.

Na chování polymerů při působení vnějších sil mají vliv, podobně jako u kovů, strukturní charakteristiky, jako typ krystalové mřížky, mřížkové poruchy, velikost krystalových útvarů a charakter hranic mezi nimi.

Mechanické vlastnosti

U kovů je strukturní pojetí deformačního chování propracováno do značné hloubky a mechanické vlastnosti jsou vždy interpretovány ve vztahu k jejich vnitřní stavbě. Krystalizující polymery vykazují při působení vnějších sil z mikrostrukturního hlediska některé analogické vlastnosti jako u kovů. Teoretické i experimentální poznatky potvrzují, že při plastické deformaci krystalizujících polymerů hraje (v analogii s kovy) významnou úlohu pohyb dislokací. Prokázáno bylo i dvojčatění jako mechanismus počáteční fáze plastické deformace.

Základním strukturním útvarem pozorovatelným ve světelném mikroskopu je sférolit. Svým geometrickým tvarem se podobá zrnu u kovů. Velikost sférolitů je ovlivňována technologickými podmínkami zpracování z taveniny. Podobně jako u kovů zjemňování zrna, tak i u plastů zjemňování sférolitů vede ke zlepšování mechanických vlastností. U vysoce krystalických polymerů lze pozorovat, že mez kluzu klesá s rostoucí velikostí sférolitů, tedy podobně jako ve smyslu Hallova–Petchova vztahu pro velikost zrna u kovů. Významný vliv na mechanické vlastnosti, např. na krípové chování a iniciaci trhlin, mají hranice sférolitů, na nichž mohou segregovat příměsi a nízkomolekulární podíly. V analogii s hranicemi zrn u kovových materiálů pak dochází k oslabování hranic sférolitů, jehož důsledkem je zhoršení mechanických vlastností.

Množství teoretických a experimentálních poznatků publikovaných ve světové literatuře prokazuje, že chování krystalizujících polymerů a kovů vykazuje některé podobné rysy. Propojování a konfrontace poznatků o kovových a polymerních materiálech přispívá obecně k lepšímu porozumění materiálové problematiky.

Související články
Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Madla s vyšší přidanou hodnotou

Sklopná madla a ruční kolečka v hygienické bílé nebo v ušlechtilé kombinaci kovů – to jsou nové produkty reagující na potřeby uživatelů.

Související články
Plasty z pohledu strojního inženýrství

Spolu s technickým pokrokem se zvyšují nároky na strojírenské materiály, k nimž se řadí i plasty, včetně jejich vyztužených modifikací. S nástupem industrializace po druhé světové válce se plasty začaly intenzivně rozvíjet a v rostoucí míře uplatňovat i ve strojírenských oborech. Nastupující plastová éra rovněž podnítila publikační aktivity s tematikou zaměřenou na použití plastů ve strojírenství. Článek představuje plasty v netradičním pojetí, a sice jako materiál pro inovativní strojírenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pryž jako strojírenský materiál

Polymerní materiál pryž je důležitou součástí strojírensky zaměřeného materiálového inženýrství. Vyznačuje se specifickými elastickými vlastnostmi, pro strojní inženýrství je materiálem nepostradatelným, avšak málo srozumitelným. Záměrem článku je proto podat stručnou informaci o úloze a významu pryží ve strojním inženýrství a více přiblížit tento materiál strojařům. Odborná fakta jsou proložena některými zajímavostmi, které s pojmem pryž souvisejí.

Plastová odysea

Článek přináší historický pohled do světa plastů a jejich rozmanité aplikace od umění až po inovativní strojírenství. Součástí moderního materiálového inženýrství by totiž mělo být hledání souvislostí mezi potřebami lidské společnosti a materiálovým a technologickým řešením výrobků. Plasty znamenají revoluční přínos pro téměř veškerou oblast lidské činnosti, včetně strojírenské výroby.

Plasty pomáhají modernizovat strojírenství

S pokračujícím vývojem nových materiálů se mění i materiálová skladba strojírenských výrobků a zařízení. V současné době si již nelze rozvoj téměř všech strojírenských odvětví bez použití plastových materiálů představit. Vývoj pak ukazuje, že plasty budou hrát ve strojírenství stále významnější úlohu.

Plasty a kompozity v inovaci strojírenských výrobků

Plasty a kompozity s polymerní matricí přinesly revoluci v materiálových přístupech ke konstrukci strojírenských výrobků a zařízení. Nepřetržitě probíhající materiálové inovace v oblasti plastů a kompozitů spoluvytvářejí inovativní řešení ve strojírenství. Reagují na potřeby strojírenského průmyslu a stávají se kontinuálním procesem s jasnou perspektivou do budoucna.

Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur

Technologie plazmových povrchových úprav spočívá v navázání funkčních skupin na povrch řetězce polymeru v plazmovém výboji. Jedná se převážně o hydroxylové skupiny. Nepolární charakter povrchu materiálu se tímto mění na polární, tedy hydrofobní povrch se stává hydrofilním či naopak. Tato technologie nachází stále širší uplatnění v různých průmyslových, ale i medicínských aplikacích.

Lehký materiál s vysokou schopností absorpce energie

ARPRO je materiál vhodný pro řízení energie nárazu, který se vyznačuje unikátní kombinací vlastností, jako jsou schopnost absorpce energie, strukturální pevnost při velmi nízké hmotnosti, chemická odolnost, dobré tepelně- a zvukověizolační vlastnosti a recyklovatelnost.

Náhrada kovů snadno a lehce

V roce 1991 společnost EMS-Grivory uvedla na trh materiály Grivory GV a otevřela tak nové možnosti k náhradě kovů. Od té doby vývoj těchto materiálů nepřetržitě pokračuje a hranice jejich možností jsou tak neustále posouvány.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Moskva ve znamení trubek a drátů

Oblíbené příležitosti k setkání lidí z branží trubek a drátů se v roce 2019 uskuteční v Moskvě, ale v rozdílných termínech. Přední ruský veletrh drátů a kabelů – wire Russia – se zde uskuteční od 18. do 20. června 2019, zatímco kombinace veletrhů Tube Russia / Metallurgy Russia / Litmash Russia se bude konat o měsíc dříve. Na rozsáhlé ploše moskevského veletržního areálu Krasnaya Presnya očekávají pořadatelé v obou případech rekordní účast.

České dodávky pro jádro pokračují i letos

Když byl v únoru 2017 zahájen komerční provoz 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktory VVER-1200 generace III+, šlo v malé míře i o zásluhu českých firem, které do této elektrárny dodaly zboží v hodnotě přesahující 1,4 miliardy korun. Dodávky pro tento typ reaktorů pokračují také v roce 2018.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit