Témata
Reklama

Certifikace pracovníků v oblasti koroze a protikorozní ochrany

Technická a odborná úroveň osob vykonávajících činnosti v oboru koroze a protikorozní ochrany má přímý vliv na životnost a bezpečnost technologických zařízení. V současné době, po dlouhodobé přípravě, byl připraven nový systém personální certifikace v oblasti koroze a protikorozní ochrany.

Způsobilost pracovníků v tomto oboru je kvalifikována a certifikována podle standardu Std-401/E/00 "Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany". Provozovatelem a nositelem systému je APC (Certifikační sdružení pro personál - Association for Personal Certification). APC je český certifikační orgán akreditovaný u ČIA (Český institut pro akreditaci) a u DAR - TGA (Deutsche Akretierungs Rat - Trägergemeinschaft für Akreditierung GmbH) podle požadavků EN 45 013.
Reklama
Reklama

Certifikační systém

Standard byl vypracován na základě požadavků průmyslu, uživatelů průmyslových výrobků, projektantů a odpovídá rozsahu znalostí v oboru koroze a protikorozní ochrany, ve kterém se provádí činnost, specifikace, kontrola a hodnocení. Standard vychází z principů amerického programu NACE. Zavedení certifikačního systému umožní pracovníkům i v oblasti volby materiálů a navrhování konstrukcí dosáhnout potřebných znalostí, resp. jejich zvýšení, v oblasti korozního inženýrství. Za odbornou a technickou úroveň kvalifikačního a certifikačního systému nesou spoluodpovědnost ATG, s. r. o., a SVÚOM, s. r. o., které provádějí školicí a zkušební činnost.
Korozní personál může získat v oboru koroze a protikorozní ochrany 3 kvalifikační stupně:
 • 1. korozní technik;
 • 2. korozní technolog se specifickým zaměřením na korozi a volbu materiálů konstrukcí nebo korozní technolog se specifickým zaměřením na ochranné povlaky;
 • 3. korozní inženýr.
 • Způsobilost pracovníků v oblasti koroze a protikorozní ochrany

  Korozní technik je pracovník korozního dozoru se zkušenostmi v určité oblasti koroze a protikorozní ochrany. Je schopen provádět práce podle stanovených postupů samostatně nebo pod dohledem korozního technologa či korozního inženýra. Je certifikován pro:
 • volbu a výběr metod korozního dozoru;
 • provádění dozorových měření a dohled nad nimi;
 • interpretaci výsledků měření a jejich vyhodnocování;
 • přípravu instrukcí pro měření a činnost;
 • organizaci měření a prohlídek, zpracování zpráv o výsledcích korozního dozoru.
 • Korozní technolog (pro obě specifická zaměření) je zkušený a erudovaný pracovník v oboru koroze a protikorozní ochrany s odbornými znalostmi ve specifických oblastech koroze. Je schopen na vysoké úrovni provádět práce ve specifických zaměřeních, a to jak v dozorové, tak i v návrhové a projekční činnosti. Certifikovaná osoba je schopna:
 • převzít odpovědnost za dozor, zkušební zařízení i za pracovníky korozního dozoru ve specifických oblastech koroze a protikorozní ochrany;
 • navrhnout, stanovit a schválit techniky, postupy a metody dozoru;
 • navrhnout řešení korozního problému;
 • navrhnout v období projekce vhodný materiál a protikorozní ochranu;
 • navrhnout optimální konstrukční uspořádání ve vztahu ke korozní problematice;
 • interpretovat normy, předpisy, specifikace a postupy;
 • navrhnout plány inspekcí pro korozní problematiku;
 • vyhodnotit a interpretovat výsledky měření a kontrol;
 • vést pracovníky s nižší kvalifikací.
 • Korozní inženýr je velmi zkušený pracovník v oboru koroze a protikorozní ochrany, s vysokými teoretickými, praktickými a manažerskými znalostmi, schopný vykonávat práce ve všech specifických zaměřeních koroze a protikorozní ochrany na nejvyšší úrovni.

  Kvalifikační kurzy

  Společnost ATG společně se SVÚOM zabezpečuje zvyšování kvalifikace pracovníků personální certifikací pro oblast koroze a protikorozní ochrany. V roce 2001 jsou zajišťovány celkem 4 typy kvalifikačních kurzů, které jsou ukončeny zkouškou a platným certifikátem způsobilosti v oboru koroze a protikorozní ochrany. Odborná náplň kurzu na úrovni korozní technolog je koncipována tak, aby projektantům umožnila dosáhnout zvýšení odborných znalostí při volbě materiálů a konstrukcí zařízení z hlediska koroze.
  Reklama
  Vydání #5
  Kód článku: 10535
  Datum: 09. 05. 2001
  Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

  Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

  Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

  Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

  Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

  V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

  Související články
  Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

  Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

  Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

  Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

  Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

  Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

  Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

  Zvýšení výkonu u tribo stříkání

  Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

  Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

  Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

  Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

  Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

  Vývoj epoxidových barev na konstrukce

  Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

  Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

  Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

  Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

  Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny.

  Nový druh maskování pro metrické šrouby

  Do současné doby bylo k dispozici pro maskování vnějších závitů několik druhů krytek, které jsou sice levné, ale mají spoustu nevýhod.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit