Témata
Reklama

CIM systémy ve slévárnách

Jaké softwarové vybavení by měla slévárna mít, aby bylo možno tvrdit, že má zaveden systém CIM (Computer Integrated Manufacturing)? Tento článek se snaží na tuto otázku odpovědět a komplexně zmapovat využití CAD/CAM systémů ve slévárenství.

Počítačem podporovaná výroba je v podstatě přirozenou vývojovou etapou komplexní integrace výrobních procesů a systémů. Z historického vývoje výrobních procesů je zřejmé, že stále náročnější úkoly, které jsou kladeny na strojírenské podniky, není možné splnit tradičními způsoby práce a organizace. Jedním z nejvýznamnějších cílů je zvýšení produktivity práce a snížení výrobních nákladů.
Tyto změny výrobních procesů však kladou mnohem větší nároky na koordinaci prací útvarů technické přípravy výroby (konstrukci, technologii atd.), ale také na funkční propojení ostatních podnikových útvarů (plánování, řízení výroby, nákup, prodej, zásobování atd.) s vlastní výrobou.
Za současného stavu je další rozvoj průmyslu možný jen s počítačovou podporou (dále CA - Computer Aid) výrobních procesů, tj. s rozvojem a aplikacemi tzv. CA technologií. To znamená efektivní a maximální nasazení prostředků výpočetní techniky (myšleno technické - hardwarové - a softwarové vybavení) podporujících aktivní a tvůrčí přístup uživatele (konstruktéra, technologa, ekonoma, výpočtáře, ...) při řešení úloh spojených s výrobním procesem a umožnění jim okamžitého přístupu k datům.
Termín CIM byl poprvé definován v roce 1973 J. Harringtonem v jeho knize "Computer Integrated Manufacturing". Od té doby již bylo publikováno a realizováno několik set systémů, které lze považovat za aplikace CIM ve strojírenské praxi. Bohužel mezi slévárnami v České republice je stále málo nadšenců v řadách managementu, kteří tyto systémy prosazují.
Počítačová podpora výrobního procesu je dnes již považována za vědní disciplínu a její dokonalé zvládnutí sehrává základní a rozhodující úlohu v aplikaci špičkových technických řešení. CIM předpokládá propojení všech útvarů a činností jak v předvýrobních, tak ve výrobních etapách strojírenského závodu, čímž by měla přispět ke snadnějšímu splnění nároků kladených na moderní strojírenskou výrobu. Ta se čím dál více orientuje na produkci sortimentu výrobků flexibilně vyráběných podle požadavků zákazníka. Je od ní požadována zejména vysoká produktivita práce i při malých výrobních dávkách, zvyšování kvality výrobků i výroby a minimalizace výrobních nákladů. S tím úzce souvisí požadavky na zkracování průběžných dob výroby, redukci skladu a stavu zásob materiálu, zvyšování časového a výkonového využití strojů.
CIM je vlastně souhrnem metod a prostředků, které umožní v reálném čase sjednotit, vzájemně propojit a využít soubory dat získané z jednotlivých výrobních i nevýrobních úseků podniku. Umožní tím definovat rozhodovací a procesní činnosti výrobního procesu a systému.
Důležitou roli při zavádění systému CIM do závodu hrají kvalitativní požadavky - nejen na používaný software, celkovou architekturu výpočetní techniky v podniku a vyspělost jednotlivých komponentů CIM, ale i na personální kvalifikaci pracovníků a způsob organizace řízení firmy. Celkově se dá říci, že zavádění systému CIM do závodu je záležitost poměrně obtížná, ale je nutné uvažovat do budoucnosti, kdy se překonání prvotních nesnází jednoznačně vyplatí.
Reklama
Reklama

TPV jako součást systémů CIM

Technická příprava výroby je dána souhrnem činností a opatření technologicko-organizačního charakteru, zaměřených na zpracování konstrukční, technologické a projektové dokumentace pro realizaci výrobních úkolů.
TPV má využívat takových konstrukčních, technologických a projektových variant řešení, které zajistí maximální možnou produktivitu práce a efektivnost výrobních procesů zejména z hlediska úspor materiálů, energií, pracovních sil, výrobních nákladů, pracnosti, ale i zkrácení průběžných dob jak TPV, tak výroby samotné. Technická příprava výroby je jedním z nosných prvků složitého systému CIM.
Definujme nyní jednotlivé komponenty systému CIM pro slévárny, jejich význam, důležitost a vzájemné vztahy mezi nimi. V dnešní části nám zbývá prostor věnovat se třem typům programů - pro evidenci a řízení slévárny, pro komplexní podporu metalurgických činností a programy kalkulačkového typu (pro podporu TPV). Dokončení článku v příštím čísle časopisu přinese informace o používaných CAD/CAM systémech a simulačním softwaru.

Programy pro evidenci a řízení slévárny

Tyto programy slouží pro zefektivnění a zpřehlednění vedení evidence a řízení slévárny a jsou také propojeny s účetnictvím. Obsahují tyto moduly:
 • Nabídky, objednávky, fakturace, jednotnou celní deklaraci
 • Řízení výroby, plán, evidenci výroby, expedici, řízení kapacit
 • Kontrolu, zkušebny, technologie, obrázky odlitků
 • Sklad modelů, modelárnu, hrubovnu, údržbu
 • Podnikovou spořitelnu s platebními kartami, docházku
 • Systémy evidence výroby umožňují mimo jiné zjišťovat stav plnění objednávek, plnění výroby na jednotlivých pracovištích nebo zpracování kapacitních výpočtů. Poskytují uživatelům počítačové sítě soubor vybraných informací a vytvářejí soubor dat pro statistiku a vyhodnocování za delší časové období.
  V České republice mezi tyto systémy patří např. systém OPTI (NETic, Brno) a SLEVARSYS (Tajmac-ZPS Zlín).

  Podpora metalurgických činností

  Tento typ programů umožňuje navrhnout takové složení vsázky, které je z hlediska nákladů na vstupní materiály nejvhodnější. Jedná se o výpočet optimálního množství vstupních surovin a přísad, jež jsou součástí vsázky. Program na základě požadovaného množství a složení konečného produktu pro daný typ tavby přesně vypočítá takové množství surovin a přísad, aby složení konečného produktu bylo shodné s požadovaným složením a náklady na vstupní materiály byly minimální.
  Program umožňuje tvorbu a porovnání různých variant vsázek a výběr té nejvýhodnější pro tavbu. Odchylky vypočítaného složení konečného produktu od složení požadovaného jsou minimální.
  Program také umožňuje vedení seznamu taveb s údaji o vsázkách. U každé tavby jsou sledovány nejen materiálové náklady, ale i náklady na elektrickou energii. Tyto údaje lze přehledně prohlížet a vyhodnocovat.
  V České republice mezi takové systémy patří např. Metalurg (Drings, Turnov), MetalMaster (NOVACAST - Švédsko).
  Slévárenské kalkulačky
  Programy kalkulačkového typu jsou programové soubory určené pro návrh vtokové soustavy a nálitkování odlitku. Obsahují řadu samostatně použitelných podprogramů pro výpočet hmotnosti a modulu odlitku, dosazovací vzdálenosti, velikosti nálitků a jejich krčků, návrhy horizontální vtokové soustavy a umístění filtrů. Dále umožňují řešení optimálního rozložení modelů na modelové desce, výpočet požadovaného objemu formovacích směsí a také základní metalurgické výpočty.
  Programy obsahují jednoduchou databázi slitin a filtrů, kterou si může uživatel kdykoliv doplnit. Umožňují výpočet přetlakové i beztlakové vtokové soustavy. Jsou to systematické nástroje, které mohou slévárenským technologům pomoci při návrhu vtokové soustavy a nálitkování ve shodě s ISO 9000. Předpokládá se přímé propojení těchto programů kalkulačkového typu s programy na simulaci procesu lití a tuhnutí k ověření navržené technologie.
  Příkladem je software dodávaný firmou H & K Mníšek pod Brdy, Foundry Technology (NOVACAST - Švédsko).
  Tento projekt je podporován Výzkumným záměrem CEZ:J04/98:212200008.
  Reklama
  Vydání #1,2
  Kód článku: 20112
  Datum: 06. 02. 2002
  Rubrika: Trendy / Slévárenství
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Výroba modelových zařízení a forem

  Výroba modelových zařízení a kovových forem patří neoddělitelně ke slévárenství. Modelárny vyrábí velmi složité tvary nejrůznějšími technologiemi. K tradičním postupům patří třískové obrábění, stále častěji s využitím elektronicky řízených obráběcích center dále CNC).

  Virtuální testování aneb není čas na hrdinství

  Pokud tlačí zákazník a trh do komplikovanějších, složitějších a rizikovějších projektů a pokud je zvažováno, zda vůbec daný projekt přijmout? Jestli je možné ještě snížit náklady při zachování kvality výrobků? Numerická simulace technologických procesů sama řešení nevymyslí, avšak stává se významným pomocníkem při hledání odpovědí.

  Virtuálně na veletrh

  Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

  Související články
  Technologie pro zpracování druhotného odpadu

  Tváří v tvář současným náročným ekonomickým podmínkám závody na zpracování hliníku napříč celou Evropou hledají lepší a efektivnější způsoby, jak zpracovat druhotný kovový odpad. Z finančního hlediska je to logické, ale přináší to kromě zajímavých možností také komplikace.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Odlitek nebo výkovek - vždy perfektně tryskaný

  Rozmanitost slévárenských a kovárenských technologií vyrábějících díly nezná mezí. U výkovků a odlitků jsou nepostradatelnými pracovními procesy odstranění okují, písku a jader a tryskání pro sjednocení povrchu. Zvláště pro tyto průmyslové účely byly vyvinuty různé koncepty tryskacích zařízení na míru – včetně automatizace.

  Slévárna navýší kapacitu výroby

  Uplynulý rok 2015 byl ve slévárně Kovosvitu MAS obdobím řady důležitých změn a rozhodnutí.

  Náhrada drahých legur v metalurgii slitin neželezných kovů

  Přesto, že tradiční a ověřené slévárenské procesy v posledních desetiletích nezaznamenaly významné změny, nedá se totéž říci o procesech metalurgických. Mimo jiné je kladen stále větší důraz na chemické složení slévárenských slitin a to jak z hlediska jejich čistoty, resp. obsahu nežádoucích či doprovodných prvků, tak z hlediska přídavků prvků zlepšujících jejich vlastnosti.

  Tradice a perspektivy slévárenství

  Slévárenství je jedním z nejstarších výrobních oborů, odlitky velmi úspěšně nahrazují součásti, vyráběné svařováním nebo obráběním z hutních polotovarů. Slévárenství umožňuje vyrobit velmi složité dílce pro nejrůznější odvětví průmyslu. Odlitky jsou využívány také v lékařství (kloubní náhrady, dentální odlitky a podobně), slévárenské postupy jsou využívány ve šperkařství a dalších výtvarných oborech (drobné plastiky, prsteny, náramky, brože, reliéfy, sochy a podobně).

  Jediná slévárna hořčíkových slitin v ČR

  V posledních dvaceti letech zaznamenaly hořčíkové slitiny ve světě značný rozmach. V České republice je bohužel situace odlišná a využití hořčíkových slitin upadá. Tento trend je způsoben zejména malým povědomím konstrukčních a výrobních firem o výhodných vlastnostech těchto slitin a o existenci slévárny hořčíkových slitin v ČR.

  Nejmodernější slévárna litin v Evropě

  V příspěvku jsou stručně popsány segmenty výroby tekutého kovu a bentonitových forem pro odlitky ve slévárně Kasi postavené na zelené louce v letech 2010 a 2011 v Novém Bydžově - Zábědově.

  Proteinové pojivo - alternativa při výrobě odlitků

  Článek popisuje princip použití proteinových pojiv ve slévárenské výrobě, jejich technologické, ekologické a ekonomické výhody. Ukazuje také výsledky provozních zkoušek těchto pojiv provedených v několika slévárnách při výrobě odlitků ze slitin hliníku a šedé litiny.

  Rheocasting otevírá nové možnosti tlakově litých odlitků

  Požadavky automobilového průmyslu, jako úspora hmotnosti, zvyšování užitných vlastností a snižování nákladů vytvářejí na všechny výrobní technologie, tlakové lití nevyjímaje, tlak na zvýšení hodnot mechanických vlastností, eliminaci vnitřních vad a stabilitu procesu. Požadavkům na vyšší pevnost a tažnost jde tlakové lití vstříc především zaváděním nových sofistikovaných slitin. Tyto slitiny jsou ovšem výrazně dražší a navíc kladou vysoké požadavky jak na proces tavení, tak na vlastní proces lití, který se tak dostává na samotnou hranici stability v sériové výrobě.

  Slévárna, která exportuje také na západní trhy

  Díky téměř stomilionové investici a včasné diverzifikaci výroby jsou nyní pro slévárnu Kovosvitu MAS hlavními exportními partnery Německo, Švýcarsko a Anglie.

  Dispečink na telefonu v dlani jedné ruky

  Až čtyřicet pět procent z celkových nákladů na provoz slévárny tvoří spotřebovaná energie. Řešení, které umožňuje efektivně nastavovat využití energie v reálném čase podle potřeby jednotlivých zakázek, tak uspoří deset až patnáct procent její celkové spotřeby.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit