Témata
Reklama

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci, sekce strojírenství

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborně podporovat rozvoj technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR, sdružující přední specialisty daného oboru, poskytují expertní a poradenské služby a vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím vycházejícím z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra budeme čtenářům v průběhu roku 2016 jednotlivé odborné sekce postupně představovat.

Sekce Strojírenství Inženýrské akademie České republiky se snaží naplňovat poslání samotné náplně slova „inženýrství“ a „strojní inženýrství“. Nejde o to tyto obory pouze teoreticky pojmout a zvládnout, ale ve spojení s praxí je tvořivě aplikovat i rozvíjet. I proto je činnost strojírenské sekce IA ČR úzce spojena jak s pedagogickou a akademickou sférou, tak s podnikovou praxí. Výchova nové, následné generace by měla být založena na podporování aktivity a kreativity studentů a měla by vycházet z trendů a přínosů v oblasti vzdělávání v evropském i světovém měřítku. V tomto směru mají IA ČR a „strojaři“ přímé zastoupení v řídicím výboru evropské platformy Engineering Education a aktivně se účastní a přispívají k její činnosti na každoročních odborných workshopech. Mezi aktuální projednávaná témata např. v současnosti patří například:

• vývoj a potřebné změny v technickém vzdělávání s výhledem do roku 2030;
• průběžné hodnocení a aplikace nejlepších mezinárodních zkušeností v podpoře zájmu mladé generace, a zvláště pak dívek, o technické vzdělávání a její propagaci;
• těsné propojení inženýrského vzdělávání s průmyslovou sférou.

Tato témata jsou rozvíjena úzkou spoluprací s MŠMT formou vzdělávacích a výzkumných projektů, dále se Svazem průmyslu a dopravy ČR, podporou vydavatelství MM Průmyslové spektrum v oblasti „public relations“, aktivní činností na poli evropské federace inženýrských národních asociací FEANI i spoluprací s vedením technických vysokých škol.

Hlavním nástrojem pro podporu mezinárodní spolupráce je postavení IA ČR v řídicím výboru Evropského sdružení inženýrských akademií Euro-CASE a také členství Inženýrské akademie ČR ve světovém sdružení inženýrských a vědeckých organizací CAETS. Strojírenské obory tvoří základní páteř této spolupráce. Prostřednictvím svých členů v akademické i podnikové sféře se realizují mezinárodní programy základního výzkumu zejména na bázi bilaterálních projektů za finanční podpory Grantové agentury ČR. Ve vývoji a aplikovaném výzkumu to byla a je i v současnosti řada projektů podporovaných Technologickou agenturou ČR i projektů 6. a 7. evropského rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj. Úspěšně se rozvíjí i zapojení do nového rámcového programu pro výzkum a inovace „Horizon2020“.

Ve strojírenské sekci je sdružena celá škála expertů, odborníků a specialistů různých specializací a zaměření. Navíc sekce rozvíjí spolupráci a pořádá společné akce, jako jsou workshopy, semináře nebo konference, s dalšími odbornými a profesními organizacemi a spolky, např. s Českou společností pro mechaniku nebo Českou společností pro biomechaniku. Operativně tak lze sestavit odborné týmy složené z významných expertů s velkými zkušenostmi z akademické i průmyslové sféry, s nimiž lze konzultovat i přímo řešit důležité otázky a aktuální technické problémy. Členové strojírenské sekce IA ČR mohou vypracovávat, a také vypracovávají, stanoviska, posudky, expertizy a projekty v různých oborech a specializacích. Podíleli se např. na analýzách životnosti konstrukcí (Lochkovský most, koleso rýpadla KU800 aj.), vypracovali řadu posudků jako soudní znalci (obor mechanika a forenzní mechanika aj.) nebo recenze odborných článků, knih a učebnic. Nabídka spolupráce s odbornou veřejností a podniky může být konkretizována např. pro tyto oblasti:
• mechanika těles, hydro- a termomechanika, proudění a vytápění;
• CAD návrhy a výpočty strojních konstrukcí, strojů a zařízení;
• rapid prototyping; posuzování pevnosti a zbytkové životnosti dílů a celků;
• experimentální vyšetřování zatížení, namáhání a napjatosti konstrukcí;
• biomechanika člověka, posuzování průběhu nehod a úrazů a mnoho dalších;
• řízení životního cyklu strojů a zařízení v dopravní technice, strojních a energetických zařízení a dalších aplikací;
• mechatronika;
• ve spolupráci s dalšími sekcemi IA ČR naplňování cílů programu Průmysl 4.0.

Sekce Strojírenství každoročně předkládá Radě Inženýrské akademie vždy několik návrhů významných a realizovaných strojírenských děl k výběru a ocenění. Prestižním oceněním je Cena IA ČR. Ta může být každoročně udělena ve dvou kategoriích: jednak za vynikající technický projekt a jednak za vynikající přínos k rozvoji inženýrského výzkumu. Je potěšitelné, že právě „strojaři“ bývají v tomto směru velmi úspěšní. V uplynulých letech tak ocenění získaly tyto projekty:
• Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC (autorského kolektivu VÚTS Liberec pod vedením Ing. Petra Jiráska, Ph.D., v r. 2014);
• Ocelová konstrukce kolesového rýpadla KK 1300 (kolektivu projektantů ocelových konstrukcí velkostrojů firmy NOEN Uničov pod vedením Ing. Jana Marka, CSc., v r. 2013);
• Soustružnické obráběcí centrum Powerturn 1600 II. generace (prof. Dr. Ing. Jiřího Marka v r. 2010);
• Vývoj a realizace letounu VUT100 (autorského kolektivu Leteckého ústavu FSI VUT v Brně pod vedením prof. Ing. Antonína Píštěka, CSc., v r. 2008).

Ve spolupráci s vydavatelstvím MM publishing je každoročně udělována Čestná cena IA ČR za nejlepší článek publikovaný v časopise MM Science Journal. Obě ceny jsou předávány veřejně na slavnostním koncertním večeru, který je v podzimním období pořádán v pražské Betlémské kapli.

Inženýrská akademie ČR a její odborné sekce nabízejí spolupráci formou expertních a poradenských služeb. Disponuje vysokou odbornou erudovaností svých členů, která je zárukou kvalitní spolupráce, o čemž svědčí desítky realizovaných projektů.

Reklama
Reklama

IA ČR,

Prof. Ing. Milan Růžička, CSc., FEng.

milan.ruzicka@fs.cvut.cz

Reklama
Související články
Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vyda-vatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Související články
Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Firmy oceňují studentskou mezioborovou spolupráci

Už po patnácté se na Západočeské univerzitě v Plzni uskutečnil ojedinělý výukový projekt DESING, v němž studenti z několika zdejších fakult pracují v multioborových týmech na tématech zadaných průmyslovými podniky. Vyvrcholením jeho, již 15. ročníku, byl jubilejní 10. mezinárodní workshop, který proběhl začátkem dubna ve Vědeckotechnickém parku Plzeň. Čtyři nejúspěšnější plzeňské a dva bavorské studentské týmy tu v anglicky vedených prezentacích představily návrhy svých technických produktů.

Fórum děkanů strojních fakult

Na základě čeho definujete kompetenční znalosti absolventů příslušných studijních programů vaší fakulty? Spolupracujete při tom např. se zástupci výrobní praxe v kontextu konkrétních požadavků uplatnění v daných oborech profesích? 

Na kapitánském můstku strojíren

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. vloni oslavil sedmdesáté narozeniny a je znám svými velmi zajímavými, až kontroverzními názory, které ale mají svou logiku. Stojí v čele společnosti Slovácké strojírny ve funkci generálního ředitele od roku 1997, v roce 1999 se stal předsedou představenstva, v dozorčí radě ale působil již od roku 1993. Za přínos regionu a podnikání v něm se stal v roce 2014 Osobností roku Zlínského kraje a v roce 2017 se pak dostal do finále soutěže EY podnikatel roku.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký počet úspěšných absolventů bakalářského stupně ročně opouští vaši fakultu a jakými praktickými znalostmi disponují? Jaký osobně spatřujete rozdíl v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky?

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Budoucnost české výroby tkví v inovacích, Část 1. Změna konstrukčního přístupu

Česká republika je zemí s dlouhou vědeckotechnickou, průmyslovou a inovační tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí?
Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe bude snažit nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj inovační potenciál a tížený efekt.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Spolu (nejen) pro informační bezpečnost

Jedním z komerčních subjektů, které dlouhodobě spolupracují s českými univerzitami, je společnost Gordic. Tento tvůrce softwaru, především pro veřejnou správu a bankovnictví, se dlouhodobě zabývá dnes tak žhavou problematikou kybernetické bezpečnosti. Jedním z jeho důležitých partnerů na poli akademickém je Fakulta podnikatelská brněnského VUT. Ohledně názorů na tuto spolupráci tentokrát proběhla diskuze ve třech. Zúčastnila se doc. Ing. Zdeňka Konečná, proděkanka fakulty, Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., pracovník Ústavu informatiky, a Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit