Témata
Reklama

Prioritou oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Žďas, a. s., věnuje značnou pozornost oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). O praktické zkušenosti se s námi podělil Ing. Róbert Veselý pověřen řízením úseku Služby.

MM: Čím je specifická pozice bezpečnostního manažera ve společnosti Žďas?

Ing. Róbert Veselý: Žďas se zabývá kusovou výrobou, nikoliv sériovou. Z tohoto důvodu je pozice bezpečnostního manažera specifická v tom, že klade vysoké nároky na znalosti v různých oborech činnosti firmy od silniční, drážní a jeřábové dopravy přes strojírenskou výrobu (obrábění kovů) metalurgii (tavení a zušlechťování kovů) práce s chemickými látkami (lakovny) až po expedici k finálnímu zákazníkovi.

MM: Do plánu investic společnosti Žďas jsou každoročně zařazeny investiční akce na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Jak konkrétně probíhají a jaké máte s jejich realizací zkušenosti?

Ing. Róbert Veselý: Firma každoročně investuje nemalou částku do těchto opatření, která ve velké míře vznikají, a to na základě změn legislativy, požadavků z roční prověrky BOZP, kterou ukládá zákoník práce a jež je prováděna ve spolupráci s odborovou organizací. Tyto akce jsou vyhodnocovány a kontrolovány 2x ročně na poradách vedení firmy a zasedáních odborové organice.

Pořádáme pravidelná školení v oblasti BOZP podle platné legislativy i pravidelná školení na úrovni vedoucí zaměstnanec–zaměstnanec na všech provozech. Samozřejmostí jsou i odborné vzdělávací kurzy pod vedením odborně způsobilých osob BOZP.

MM: Jakými věcnými prostředky požární ochrany jsou vybaveny výrobní haly?

Ing. Róbert Veselý: Výrobní haly jsou zkolaudovány před platností požárních norem, které se dnes uplatňují na nové vyrobní provozy a není povinost vyrobní haly tímto zabezpečovacím zařízením vybavovat. Nicméně v jednotlivých halách, skladech, ubytovacích prostorech i kancelářích jsou rozmístěna čidla EPS s připojením na centrální pult v požární zbrojnici. Neméně důležitou činností je rovněž provádění pravidelných revizí hasicích přístrojů a hydrantů v souladu s platnou legislativou. Zároveň jsou naši hasiči schopni a vyškoleni k opravám a výstavbě protipožárních přepážek.

MM: Zavedli jste systém BOZP dle OHSAS 18001 : 1999. V čem je inovativní?

Ing. Róbert Veselý: Tento systém je zaveden od roku 2005. OHSAS nám efektivně pomáhá při řízení BOZP zejména v oblasti prevence vzniku úrazů a poškození zdraví zaměstnanců v každodenní praxi. Zároveň nám vnáší řád do oblasti BOZP.

MM: Mezi základní opatření v oblasti BOZP patří identifikace rizik. Jaká rizika jsou charakteristická pro strojírenský podnik?

Ing. Róbert Veselý: Identifikaci rizik provádíme podle zákona 262/2006 ZP. Ve firmě Žďas pravidelně vyhledáváme a vyhodnocujeme rizika včetně stanovení opatření k jejich snížení nebo odstranění. Mezi nejčastější rizika ve strojírenské výrobě při obsluze patří pořezání prstů na ruce o ostré hrany obrobku, zasažení odletující třískou, popálení od rozstříknutého kovu apod. Tato rizika, která registrujeme v RIR (registr identifikace rizik), se snažíme minimalizovat vhodnou organizací práce, zavedením nových technologií a používáním vhodných osobních ochranných pracovních pomůcek, například protiprořezových rukavic, ochranných brýlí, nehořlavých pracovních obleků.

MM: Jak hodnotíte komunikaci s orgány s orgány státního dozoru v oblasti BOZP a požární ochrany?

Ing. Róbert Veselý: Protože patříme mezi firmy s největším počtem zaměstnanců v regionu, komunikace mezi Žďas a orgány státního odborného dozoru, kterými jsou Oblastní inspektorát práce a Krajská hygienická stanice, je poměrně častá a hodnotíme ji velice kladně.

MM: Spolupracujete v oblastech BOZP a PO s dalšími průmyslovými podniky?

Ing. Róbert Veselý: Spolupráce v oblastech BOZP probíhá individuálně, a to v případech výměny zkušeností odborně způsobilých osob na seminářích BOZP a dalších odborných zaměstnanců, např. revizních techniků vyhrazených technických zařízení.

MM: Jak je zajištěna pravidelná kontrolní činnost?

Ing. Róbert Veselý: Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona.

Reklama
Reklama
Žďas disponuje vlastní jednotkou podnikových hasičů


MM: Žďas disponuje vlastní jednotkou podnikových hasičů. Čím je specifický výkon služby v této jednotce?

Ing. Róbert Veselý: Jednotka funguje v nepřetržitém režimu, tudíž je zajištěna stálá služba pro případ požáru, úrazu či jiné události vyžadující zásah hasičů. Je schopna výjezdu do dvou minut a do pěti minut může být na kterémkoli místě v areálu firmy. Kromě požární ochrany jednotka zajišťuje poskytnutí první pomoci. K výbavě patří také sanitní vůz. Všichni členové jednotky SDH jsou proškolenými záchranáři, tudíž jsou schopni poskytnout první pomoc na vysoké úrovni. V této oblasti spolupracujeme se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina. Hasiči mimo jiné zasahují při odstraňování nebezpečných stavů, jako je například v zimním období odstraňování rampouchů nebo v letním období likvidace bodavého hmyzu apod.

S jednotkou se počítá ve druhém stupni požárního poplachového plánu i mimo areál Žďas. Dále hasiči zajišťují ve firmě také první pomoc pro zaměstnance. Vzhledem k těmto skutečnostem musejí její příslušníci jak absolvovat pravidelný výcvik s profesionálními hasiči, tak spolupracovat se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina. Každý den jsou příslušníci školeni dle plánu odborné přípravy, jejíž součástí jsou také postupy ke zvládání mimořádných situací. V rámci spolupráce s HZS ČR jsou tyto postupy konzultovány a popřípadě aktualizovány podle nejnovějších poznatků z praxe.

Zbyněk Koukolík

zbynek.koukolik@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Zásady pro řízení a zvládnutí rizik složitých technologických zařízení

Diskutovaným tématem odborných konferencí se zaměřením na bezpečnost je práce s riziky na základě požadavků na technologická zařízení. Velká technologická díla jsou víc než jen množina technických částí zařízení a součástek – jde o soubor vzájemně propojených otevřených systémů, tzv. systém systémů SoS, který se nachází v dynamicky proměnném světě.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

Související články
Nastal čas očisty a posílení

V rámci našeho seriálu podnikatelských příběhů vám představujeme lidi s mozkem a srdcem na pravém místě, kteří celý svůj profesní život věnují tvorbě firemního ekosystému pro společenské uspokojení a profesní realizaci svých zaměstnanců podílející se na vzniku produktu, jež zajistí stabilitu a perspektivu pro další léta existence firmy. Tentokráte jsme hovořili s ing. Lubošem Švecem, který před 27 lety zprivatizoval tehdejší Teslu Vráble nedaleko slovenské Nitry, kde nyní naleznete špičkový strojírenský provoz.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma anketní otázky se týká oblasti procesů neustálého zlepšování, které zvyšuje efektivitu činností a samozřejmě - finanční úspory. Jakým způsobem jsou vaši zaměstnanci do těchto procesů (např. podávání zlepšovacích návrhů) přizváni a jak na dosaženém výsledku participují?

Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma ankety se týká otázky bezpečnosti práce. Jaký byl ve vaší firmě rok 2019, co se týče úrazů s pracovní neschopností, a jaká opatření pro zlepšení stavu a realizaci případného auditu zavádíte pro letošní rok?

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Vývoj českého průmyslu nevidím příliš optimisticky

Návrat firem na ruský trh, realita, nebo fikce? Obnova ukrajinské ekonomiky? Eskalace problémů českého průmyslu? Je ekonomika služeb řešením současné krize? Přehodnocení plánu Green Deal? Na tyto a některé další otázky se redakce MM Průmyslového spektra zeptala Pavla Cesneka, generálního ředitele společnosti Žďas, jednoho z nejstarších tuzemských strojírenských podniků.

O privatizacích a životnosti

Nedávno jsem byl ve Žďasu ve Žďáře n/S, mluvil jsem s lidmi na montáži i na dílně a cítil jsem nervozitu. Na loňském MSV v Brně totiž oficiálně oznámili majitelé Železiarně Podbrezová, že hodlají některé své dceřiné firmy, např. Žďas a TS Plzeň prodat.

Pokud chceme změnit svět, musíme začít u sebe

Rozhovor Jána Košturiaka s Andrejem Bielikem, majitelem a šéfem společnosti BOST o kolaborativních robotech, jejich efektivitě nasazení v praxi, o budoucnosti moderní výroby, ale i o běžném životě podnikatele.

Postavení a úkoly Hasičského záchranného sboru ČR

Hasičský záchranný sbor ČR je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.

Požárněbezpečnostní požadavky na vyhrazená technická zařízení určená k ochraně technologií a objektů před požáry

Vyhrazená technická zařízení (VTZ) jsou podle § 6b zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jedná se o technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. Podle stupně nebezpečnosti se pak VTZ zařazují do tříd, popřípadě skupin a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních. S ohledem na skutečnost, že za VTZ jsou podle platné legislativy považována rovněž některá významná požárněbezpečnostní zařízení i některé vyhrazené věcné prostředky požární ochrany, je tento příspěvek zaměřen na jejich správný provoz z hlediska požadavků požární ochrany.

Elektronika snižuje riziko požárů

Nadarmo se oheň nepřirovnává k dobrému sluhovi, ale zlému pánovi. Historie je plná názorných příkladů o obou aspektech tohoto živlu, který jednak výrazně pomohl rozvoji civilizace, jednak také zničil mnoho výsledků lidského snažení. V laboratoři zaměřené na fyzikální hlediska a na spolehlivost detektorů vzhledem k jejich umístění v provozní síti lze najednou testovat až 40 tisíc detektorů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit