Témata
Reklama

Zásady pro řízení a zvládnutí rizik složitých technologických zařízení

Diskutovaným tématem odborných konferencí se zaměřením na bezpečnost je práce s riziky na základě požadavků na technologická zařízení. Velká technologická díla jsou víc než jen množina technických částí zařízení a součástek – jde o soubor vzájemně propojených otevřených systémů, tzv. systém systémů SoS, který se nachází v dynamicky proměnném světě.

Jejich požadovanými charakteristikami jsou: velký rozměr; velký výkon; použití více technologií; složení z několika autonomních částí, které mohou pracovat samostatně a být vyvíjeny nezávisle; vysoká bezpečnost, tj. funkčnost a spolehlivost i nízké ohrožení chráněných aktiv vlastních i veřejných, a to za podmínek normálních, abnormálních i kritických. V dané souvislosti rozlišujeme zabezpečený systém (systém ochráněný před všemi riziky) a bezpečný systém (systém, který je zabezpečený a při svých kritických podmínkách neohrožuje sebe ani své okolí).

Technologická zařízení mohou poškodit vnitřní i vnější škodlivé jevy (pohromy), a to včetně chování lidí, kteří je vytvářejí a provozují. Časté příčiny škod na technologickém zařízení a jeho okolí způsobují tzv. organizační havárie, které spočívají v tom, že se buď nezváží všechny pohromy, anebo se podcení jejich velikost.

Reklama
Reklama

Proaktivní přístup

Protože složitá technologická zařízení jsou obvykle vybavena finančně nákladnou technologií, dochází při odezvě na nouzové situace často ke konfliktu mezi provozními inženýry a bezpečnostními složkami zacílenými na ochranu lidí, protože inženýři jsou vzděláváni i cvičeni ke zvládání normálních, abnormálních i kritických podmínek a k respektování ochrany technologií, protože provoz technologií jim poskytuje práci, tj. i obživu. Na základě proaktivního přístupu, který je vlastní projektovému a procesnímu řízení, se řešení konfliktů předem připravuje, a to sestavením plánu pro řízení rizik, který je odsouhlasen předpokládanými zúčastněnými stranami.

Riziko R je chápáno jako pravděpodobná velikost ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech spojená s jistou pohromou o velikosti ohrožení H v konkrétním objektu rozpočtená na jednotku plochy a času. Je závislé na velikosti ohrožení a místní zranitelnosti. Problematika určení správné velikosti ohrožení je zásadní a její podcenění vede k vysokým ztrátám a škodám (příklad ze dne 11. 3. 2011: jaderná elektrárna Fukušima byla poničena tsunami, protože při stanovení ohrožení se vzala jen data od r. 1890; 30 km vzdálená jaderná elektrárna Onagawa odstavila beze ztrát, protože při stanovení ohrožení byla vzata v úvahu data od r. 896).

Riziko je dáno vztahem:

ve kterém H je ohrožení od sledované pohromy v místě / objektu; Ai jsou hodnoty sledovaných aktiv, i = 1, 2, …, n; Zi je zranitelnost aktiv, i = 1, 2, …, n; F je ztrátová funkce, která závisí též na Pi , což jsou pravděpodobnosti výskytu poškození aktiv (podmíněné pravděpodobnosti), O je zranitelnost ochranných opatření, S je sledované území, / je objekt, t je čas měřený od vzniku škodlivého jevu, T je čas, po který vznikají ztráty,  je perioda opakování pohromy o velikosti H. Na základě současných znalostí umíme přímé škody, ztráty a újmy na aktivech určit, když vybereme určitý scénář pohromy; neumíme správně určovat škody, ztráty a újmy spojené s vazbami a toky v systémech systémů, kterými jsou složitá technologická zařízení.

Pro práci s riziky se používá procesní model na obrázku 1. V případě, že monitoring technologického zařízení ukáže významné odchylky od požadavků na bezpečnost, provádí se korekce vyznačené na obr. 1 zpětnými vazbami 1, 2, 3, 4; přitom postup dle 1 je nejlevnější; když nestačí, je třeba použít další možnosti.

Procesní model pro práci s riziky

Při práci s riziky je třeba si uvědomit, že úkolem řízení rizika je najít optimální způsob, jak vyhodnocená rizika snížit na požadovanou společensky přijatelnou úroveň, případně je na této úrovni udržet. Základní principy při práci s riziky: být proaktivní; domýšlet možné důsledky; správně určovat priority veřejného zájmu; myslet na zvládnutí problémů; zvažovat synergie; být ostražitý. V  případě, že sledované riziko není přijatelné, je třeba zvážit situaci a vybrat některou z dále uvedených činností: vyhnutí se riziku (tj. nezahájit nebo nepokračovat v činnostech, které jsou zdrojem rizika, když to jde – u přírodních pohrom to nejde); odstranění zdrojů rizik (tj. zabránění vzniku pohrom, když to jde – u přírodních pohrom to nejde); snížení pravděpodobnosti výskytu rizika, tj. výskytu větších pohrom (např. snížením množství nebezpečných chemických látek v podnicích, když to jde – u přírodních pohrom to nejde); snížení závažnosti dopadů rizika (tj. příprava zmírňujících opatření, jako jsou varovací systémy, systémy odezvy a obnovy); sdílení rizika (tj. rozdělení rizika mezi zúčastněné a pojišťovny); retence rizika.

Podle Mezinárodní organizace pro normalizaci pro kvalifikované řízení rizik platí:

 1. Řízení rizik musí být nedílnou součástí systému řízení sledované entity.
 2. Řízení rizik musí být obsaženo v každém procesu rozhodování sledované entity.
 3. Řízení rizik se musí explicitně zabývat nejistotou a neurčitostí v procesech a podmínkách sledované entity a jejího okolí.
 4. Řízení rizik musí být systematické a strukturované.
 5. Řízení rizik musí vycházet z nejlepších dostupných informací.
 6. Řízení rizik musí být dynamické a vhodně reagovat na různé změny.
 7. Řízení rizik musí být uzpůsobeno každé instituci.
 8. Řízení rizik musí mít na zřeteli vliv člověka (lidský faktor).
 9. Řízení rizik musí mít schopnost neustálého zlepšování.

Systém řízení bezpečnosti (SMS) technologického zařízení má cíl zvyšovat bezpečnost a provádí to na základě snižování rizik na úroveň přijatelného rizika. Má široko akceptované priority, jak zvládnout nebezpečí, kterými jsou: eliminovat zdroje nebezpečí; redukovat (omezit) možné dopady, tj. možná nebezpečí pro chráněná aktiva; zvládnout rizika; lokalizovat a zmírňovat škody.

Základní hlediska pro řízení rizik technologických zařízení (TZ):

 1. Jde o složitý sociotechnologický systém typu SoS, který musí být bezpečný po celou dobu životnosti, a proto řízení rizik musí být zacíleno na integrální bezpečnost a být ve všech aspektech ucelené, systémové a proaktivní.
 2. Jde o složitý sociotechnologický systém, který po celou dobu životnosti musí plnit kvalitně úkoly a ani při svých kritických podmínkách neohrozit sebe ani své okolí (tj. aplikuje All-Hazard-Approach, Defence-In-Depth, má program na neustálé zvyšování bezpečnosti a kultury bezpečnosti).
 3. Složitá technologická zařízení (jaderné elektrárny, dálnice, přehrady, velká letiště, velké výrobní celky apod.) jsou důležitá pro zajištění základních funkcí státu a mnohá i pro celou EU, a proto se povinnosti při vypořádání rizik rozdělují mezi všechny zúčastněné.

Z pohledu bezpečí a rozvoje lidí, území i státu je řízení rizik těchto složitých technologických zařízení (TZ) důležité ve dvou oblastech:

 • v oblasti propojující veřejnou správu a management TZ;
 • v oblasti věcné, zabývající se daty, metodami, materiálovými a technickými záležitostmi, organizačními, právními, finančními a personálními záležitostmi přímo v TZ.

Zásady pro řízení rizik TZ na úseku propojení veřejné správy a managementů:
TZ jsou stanovena pro úrovně: A1 – politickou (parlament, vláda, veřejná správa); A2 – strategickou (veřejná správa, vlastník, investor, provozovatel); A3 – taktickou (veřejná správa, vlastník, investor, provozovatel); A4 – operativní/funkční (provozovatel); A5 – technickou (provozovatel). Výsledky kritické analýzy a posouzení autorky ukázaly počty zásad uvedené v tabulce 1. Konkrétní zásady jsou v detailní publikaci autorky (Zásady pro řízení rizik velkých technických děl), připravované do tisku.

Zásady pro řízení rizik TZ ve věcné oblasti na úsecích:
B1 – Koncepce TZ a způsob řízení TZ; B2 – Požadavky na data, metody a techniky, které zajišťují kvalitní rozhodování a řízení TZ; B3 – Postupy pro správné umístění, kvalitní projekt, výstavbu a provoz TZ; B4 – Zajištění kontinuity provozu TZ a podpory základních funkcí státu, tj. veřejného zájmu. Výsledky kritické analýzy a posouzení autorky ukázaly počty zásad uvedené v tabulce 2. Konkrétní zásady jsou v detailní publikaci autorky (Zásady pro řízení rizik velkých technických děl), připravované do tisku.

Tabulka 1. Zásady pro řízení rizik TZ na úseku propojení veřejné správy a managementu TZ
Tabulka 2. Zásady pro řízení rizik TZ ve věcné oblasti pro: vlastníka, investora, provozovatele, odborný management, zaměstnance, inspektory, kontraktory, participující odborníky a další zúčastněné

Protože zdrojů, sil a prostředků na bezpečnost, tj. na řízení rizik není nikdy dostatek, je třeba z důvodů hospodárnosti postupovat následovně:

 • rizika určovat jen pomocí dat a metod, které zajistí kvalitní podklady pro rozhodování o vypořádání rizik na příslušné úrovni řízení,
 • na strategické úrovni řízení a inženýrského vypořádání rizik je nutné řešit rizika TZ tak, že ho chápeme jako SoS – jde o zajištění dlouhodobé existence a rozvoje TZ i jeho okolí,
 • na taktické a funkční úrovni řízení a inženýrského vypořádání rizik je nutné řešit rizika TZ způsobem zaměřeným na bezpečný systém,
 • na technické a funkční úrovni řízení a inženýrského vypořádání rizik lze řešit rizika TZ způsobem zaměřeným na zabezpečený systém jen tehdy, když výskyt možných škod v okolí systému je málo pravděpodobný anebo škody jsou přijatelné (např. manipulace s nádrží s vysoce nebezpečnou látkou již do předmětné kategorie nepatří).

Analýza současné situace ukazuje, že umíme systematicky zvládnout řadu nežádoucích procesů, tj. poruch a selhání, a dokážeme je předem odhalit. Někdy se však vyskytne vzájemné propletení několika zdánlivě nesouvisejících faktorů a v důsledku nelinearit v systému vznikají velmi atypické havárie (černé labutě, dračí králové atd.). Proto nyní připouštíme, že složité kritické objekty jsou z různých důvodů čas od času v nestabilním stavu a vznikají organizační havárie, kaskády selhání bez zjevné příčiny, neobvyklé jevy apod., tj. připouštíme nejistoty náhodné i epistemické (znalostní) v jejich chování. Z důvodu zajištění bezpečnosti kritických objektů a ochrany lidí musíme připravovat řešení odezvy pro možné případy, kdy se realizují rizika z příčin, které nelze odhalit pravděpodobnostními přístupy, a budovat pro ně náhradní zdroje vody a energie, specifické systémy odezvy a specifický výcvik inženýrů a záchranářů.

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.

prochdan@fd.cvut.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 170611
Datum: 07. 06. 2017
Rubrika: Monotematická příloha / Bezpečnost práce a požární ochrana
Autor:
Firmy
Související články
Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Nastal čas očisty a posílení

V rámci našeho seriálu podnikatelských příběhů vám představujeme lidi s mozkem a srdcem na pravém místě, kteří celý svůj profesní život věnují tvorbě firemního ekosystému pro společenské uspokojení a profesní realizaci svých zaměstnanců podílející se na vzniku produktu, jež zajistí stabilitu a perspektivu pro další léta existence firmy. Tentokráte jsme hovořili s ing. Lubošem Švecem, který před 27 lety zprivatizoval tehdejší Teslu Vráble nedaleko slovenské Nitry, kde nyní naleznete špičkový strojírenský provoz.

Síla nápadu, síla vůle

Jaro – a možná nejen jaro – 2020 vejde vinou rozšíření nemoci covid-19 do dějin ekonomiky i společenského dění jako nová, draze vykoupená zkušenost. Na druhé straně už dnes přináší nové výzvy, generuje nápady, motivuje k sounáležitosti. Podívejme se nyní na několik příkladů, zejména z oblasti různých typů výroby, kde firmy ani lidé nerezignovali. Právě naopak..

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma anketní otázky se týká oblasti procesů neustálého zlepšování, které zvyšuje efektivitu činností a samozřejmě - finanční úspory. Jakým způsobem jsou vaši zaměstnanci do těchto procesů (např. podávání zlepšovacích návrhů) přizváni a jak na dosaženém výsledku participují?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Moje osobní spotřeba je menší než leckterého mého zaměstnance

Kvido Štěpánek založil před 30 lety prosperující společnost. Dnes je její majetek odhadován na dvě miliardy korun. Za dobu své existence věnoval na dobročinnost více než 100 milionů korun. Tento nenápadný a skromný člověk inspiroval naši redakci, která ho požádala, aby se s ní podělil o své názory na filantropii, životní hodnoty a tradici dobročinnosti v Čechách.

Z manažera vlastníkem

V době recese koupila Olga Kupec od německého majitele slévárenský provoz a už více než 10 let jede její firma na plné obrátky. Tato přemýšlivá a empatická dáma dokázala svým přístupem ke klientům a kolegům vybudovat v českoněmeckém pohraničí prosperující firmu, která nemá nouzi, ani o zakázky, ani o zaměstnance.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Centrum pro Evropu vybudoval Bell Helicopter v Česku

V roce 2010 se rozhodl nestor vrtulníkového letectví americký Bell Helicopter vstoupit na evropský trh. Pro svůj záměr si vybral Českou republiku a v Praze na Ruzyni otevřel Evropské centrum Bell Helicopter, které má kapacitu kompletovat a servisovat až 40 vrtulníků ročně.

Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Luboš Malý, Brück AM

V novém seriálu chceme oslovovat naše top manažery a hledat u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ostatní, kteří se na podobnou dráhu vydávají či již po ní jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky, rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Inovátor, ktorý cestuje okolo sveta

Stretol som pred pár rokmi chalana, na ktorom sa mi páčila jeho priamosť a úprimnosť. Nemá ešte ani 40 rokov a už má za sebou pracovné skúsenosti ako starý muž. Dnes šéfuje celosvetovému vývoju vo významnej nadnárodnej korporácii. Je výborný technik, ale nie technokrat. Je veľmi vnímavý k zákazníkom aj svojim spolupracovníkom. Vždy keď s nim diskutujem o inováciách, obdivujem jeho schopnosť vidieť veci v súvislostiach a pohľad do budúcnosti. Je to manažér s dušou podnikateľa, rebel s vystupovaním diplomata, cieľavedomý a pracovitý chlap s citlivou dušou a ochotou pomáhať druhým. Vzdelaný a skúsený profesionál s čistotou malého dieťaťa. Norbert Brath, šéf celosvetového výskumu a vývoja spoločnosti Embraco.

Český podnikatel pod tíhou bruselské legislativy

Podporuje Evropská unie svoji evropskou ekonomiku, potažmo národní ekonomiky jednotlivých zemí, nebo je to moloch, který je brzdou dalšího rozvoje? Jaký je aktuální stav a co můžeme ještě od bruselské legislativy očekávat? Na názor jsme se zeptali prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka.

Elektronika snižuje riziko požárů

Nadarmo se oheň nepřirovnává k dobrému sluhovi, ale zlému pánovi. Historie je plná názorných příkladů o obou aspektech tohoto živlu, který jednak výrazně pomohl rozvoji civilizace, jednak také zničil mnoho výsledků lidského snažení. V laboratoři zaměřené na fyzikální hlediska a na spolehlivost detektorů vzhledem k jejich umístění v provozní síti lze najednou testovat až 40 tisíc detektorů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit