Témata
Reklama

První čísla aktuálních veřejných soutěží TA ČR

V Technologické agentuře ČR (TA ČR) je letošní podzim ve znamení intenzivního hodnocení přijatých projektových žádostí. Hodnotícím procesem procházejí projekty ve všech čtyřech programech, které TA ČR v současné době administruje. Jedná se o programy Alfa, Beta, Centra kompetence a Omega.

MM Průmyslové spektrum nyní exkluzivně představuje dosud nezveřejněné základní analýzy přijatých žádostí veřejných soutěží, které byly vyhlášeny v průběhu léta 2011. Stěžejními porovnávanými ukazateli jsou výsledky všech přijatých žádostí, nikoliv podpořených projektů, první a druhé veřejné soutěže programu Alfa.

Reklama
Reklama
Reklama

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem

Jak jsme informovali v minulém vydání, obdržela Technologická agentura ČR do programu Centra kompetence 128 návrhů projektů, u kterých byly nejprve zkontrolovány jejich formální náležitosti předepsané zákonem a zadávací dokumentací. Ty projektové žádosti, které podmínky splnily, postoupily do prvního kola hodnocení, které obnášelo kromě evaluace dvěma českými a dvěma zahraničními oponenty také důkladné posouzení členy Rady programu Centra kompetence. Během prosince budou v prvním stupni úspěšní uchazeči dopracovávat projekty, které postoupily do druhého kola hodnocení. Výsledky druhého kola a tím i celé veřejné soutěže budou oznámeny formou seznamu podpořených projektů až po Novém roce.

Veřejné zakázky pro státní správu

V současné době probíhá také hodnoticí proces u programu Beta, který je způsobem výběru nejlepších návrhů od všech ostatních programů TA ČR velmi odlišný, neboť jde o program veřejných zakázek pro vybrané orgány státní správy. V letošním roce prošlo hodnocením 72 návrhů témat na veřejné zakázky, z nichž 54 bylo schváleno k zadání veřejné zakázky. Celkem 8 z nich bude zadáváno jako zakázka nadlimitní, ostatní budou zadávány ve zjednodušeném podlimitním řízení či jako zakázky malého rozsahu. Seznam výzkumných témat, k nimž bude TA ČR v rámci tohoto programu hledat vhodného dodavatele, je zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

Aplikované společenské vědy

Třetím programem, ve kterém v současné době probíhá hodnocení projektových žádostí, je program Omega, podporující výzkum v oblasti aplikovaných společenských věd, např. v oblasti demografie, politologie či ekonomie. V této veřejné soutěži bude TA ČR rozdělovat celkem 51,5 mil. Kč, přičemž minimálně 20 % celkových nákladů projektu musí dofinancovat uchazeči z vlastních zdrojů, které mohou být v případě výzkumných organizací i veřejného původu.
V programu Omega jsou, s ohledem na charakter a rozpočet programu, počty přijatých žádostí na první pohled nižší. Do tohoto programu bylo podáno 123 návrhů projektů, přičemž téměř 3/4 z nich předložily samostatně výzkumné organizace. Většina z projektů (85,4 %) se zaměřuje na témata spjatá s oblastí společenských věd, následovanou oblastí věd o Zemi (5,7 %).
Dotační požadavky uchazečů v této výzvě na první rok řešení převyšují 130 mil. Kč, je tedy zřejmé, že TA ČR bude moci podpořit pouze 39 % předložených projektových žádostí. Při průměrné požadované dotaci 1 063 tis. Kč na první rok řešení projektu to odpovídá 48 projektům, konkrétní výsledky podpořených projektů však budou známé až v prosinci letošního roku.

Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj ve třech podprogramech

V programu Alfa zaměřeném na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblastech progresivních materiálů, energetiky, životního prostředí a dopravy, vyhlásila Technologická agentura ČR již druhou veřejnou soutěž. Tato široká oblast témat je v programu Alfa rozdělena do tří podprogramů, které mají vlastní rozpočet, cíle a jsou i samostatně hodnoceny. Do letošní veřejné soutěže se přihlásilo o 175 projektů více než do té loňské. Konkrétně se jedná o 832 návrhů projektů, do jejichž přípravy se zapojilo v konsorciích nebo samostatně celkem 914 subjektů.
Téměř polovina projektů byla podána do podprogramu progresivní technologie, materiály a systémy (PP1, 404 projektů, 48,6 %), méně než jedna třetina projektů byla podána do podprogramu PP2 zaměřeného na energetiku a životní prostředí (264 projektů, 31,7 %) a necelá jedna pětina do podprogramu udržitelné dopravní systémy (PP3, 164 projektů, 19,7 %). Srovnání počtu projektů s loňskou veřejnou soutěží (Alfa1) ukazuje graf.

Srovnání počtu podaných projektů. PP1 – podprogram progresivní technologie, materiály a systémy; PP2 – podprogram energetika a životní prostředí; PP3 – podprogram udržitelné dopravní systémy; Alfa1 – veřejná soutěž v roce 2010; Alfa 2 – v roce 2011. Zdroj: Technologická agentura ČR

Největší nárůst počtu projektů zaznamenal podprogram 1, a to o 79 projektů. Procentní nárůst byl však nejvyšší v podprogramu 2, kde tvýšení v absolutních číslech o 76 projektů představuje 40 % navýšení oproti loňské výzvě. Tuto skutečnost může potvrzovat i oborové rozdělení podaných projektů v druhé veřejné soutěži. Oproti Alfa1 je patrný mírný nárůst počtu projektů v kategorii Vědy o Zemi a v kategorii Průmysl. Naopak mírný pokles zaznamenaly Společenské vědy a Fyzika a matematika (viz tabulka 1). Zde lze usuzovat na určitý vliv programu Omega, který byl vyhlášen souběžně s druhou výzvou programu Alfa dne 20. července 2011. Odliv přihlášek v závislosti s vyhlášením nového programu Centra kompetence není patrný. Při těchto souběžných veřejných soutěžích se tak potvrdil záměr TA ČR vypisovat programy tak, aby si vzájemně nekonkurovaly.

Tabulka 1. Srovnání podaných projektů v první (2010) a druhé (2011) veřejné soutěži programu Alfa podle oborů CEP

Ve druhé veřejné soutěži mohou být projekty vybrané k financování řešeny minimálně 2 roky a maximálně 5 let, což je o jeden rok méně než v Alfa1. Toto zkrácení vyplývá z nutnosti ukončit financování programu v roce 2016. Většina přihlášených projektů je 3- až 4letá, což odpovídá i předchozí veřejné soutěži. Výrazně však přibylo projektů, které budou ukončeny již po dvou letech řešení (53 projektů).

Nejčastěji byl, stejně jako v loňské výzvě, projekt předložen konsorciem složeným z malých podniků a výzkumných organizací (312 projektů). Z celkového počtu je pouze 53 podaných samostatně jednou organizací. Je tedy zřejmé, že naprostá většina projektů bude realizována ve spolupráci více účastníků a právě podpora takové spolupráce je jedním z hlavních poslání tohoto programu, stejně jako Technologické agentury ČR.

Zajímavé je srovnání finančních ukazatelů projektů (viz tabulka 2). TA ČR byla nucena v programu Alfa změnit maximální míru podpory na projekt z 80 % na 70 %. Kromě toho jsou v hodnoticím procesu bonifikovány projekty, které mají míru podpory nižší než 67 %, resp. 64 %. Toto opatření skutečně vedlo k navýšení neveřejných zdrojů uchazečů a ke snížení průměrné míry podpory na 65 %.Tomuto faktu odpovídá i snížení průměrné velikosti dotace na projekt, která se ve druhé veřejné soutěži pohybuje mezi 8 a 13 mil. Kč podle jednotlivých podprogramů.

Tabulka 2. Srovnání finančních ukazatelů první a druhé výzvy programu Alfa dle jednotlivých podprogramů

Celkem jsou uchazeči – podniky i výzkumné organizace – připraveni použít na spolufinancování projektů více než 5 miliard korun, tj. téměř dvojnásobnou částku oproti Alfa1. Požadovaná celková suma dotace za všechny roky řešení se oproti tomu zvýšila jen mírně, z 8,1 mld. na 9,6 mld. Kč. Nicméně z vyššího zájmu uchazečů a zároveň nižšího objemu disponibilních prostředků vyplývá, že TA ČR bude moci uspokojit méně požadavků uchazečů než v předchozím roce.

Pětina podaných projektů vyřazena z formálních důvodů

Přibližně stejné procento projektů jako vloni, tj. kolem 20 %, bylo ze soutěže vyřazeno již z formálních důvodů, a to i přes důslednou snahu TA ČR tomuto jevu předejít. Častou formální chybou bylo nesvázání projektu či jeho přílohy, ačkoliv byl v zadávací dokumentaci uveden přesný způsob svázání a tento způsob předložení projektů je obvyklý i u jiných poskytovatelů či při předkládání nabídek do veřejných zakázek. Uchazeči chybovali také ve způsobu zasílání povinných příloh, přestože na povinnost zaslání v samostatné obálce upozorňovali opakovaně zaměstnanci Kanceláře TA ČR a členové předsednictva na seminářích pro žadatele a na internetových stránkách. Již nyní je zřejmé, že tento nově zavedený způsob jediného prokázání způsobilosti, požadovaný po loňské výzvě některými vysokými školami, se neosvědčil a bude zřejmě v další veřejné soutěži změněn. Letošní veřejné soutěže ukázaly na nezbytnost věnovat se i v dalších letech informování potenciálních žadatelů o pravidlech podávání projektových žádostí a vysvětlování jejich formálních náležitostí.

Průmysl napíná plachty

Odhadovat, jaký bude vývoj v podávání přihlášek v příštích letech, je v tuto chvíli obtížné, stejně jako stanovit určitý trend. Nicméně na základě analýz především dvou veřejných soutěží programu Alfa lze usuzovat na vzrůstající zájem o programy vypisované Technologickou agenturou ČR, se sílícím zaměřením na oblast průmyslu a na spolupráci mezi malými podniky a výzkumnými organizacemi.

Ing. Zuzana Lavičková

Technologická agentura ČR

Lavickova@tacr.cz

www.tacr.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 111134
Datum: 22. 11. 2011
Rubrika: Servis / Věda a výzkum
Autor:
Firmy
Související články
Mezi vědou a rodinou

S Mgr. Kseniyí Illkovou, Ph.D., mladou vědkyní působící v Praze, jsem se potkala při příležitosti předávání cen Wernera von Siemense. Získala totiž ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce. Na tom by jistě nebylo nic zarážejícího – vynikající práce byla oceněna, tak to bývá. Na první pohled však všechny přítomné zaujal doprovod mladé ženy – několikaměsíční miminko. A tak mě samozřejmě zajímalo, jak vlastně lze skloubit práci na špičkové úrovni a rodinu...

Modernizace laboratoře pro měření emisí

Od listopadu 2011 je v Roztokách u Prahy otevřen objekt VTP Roztoky. Objekt o celkové ploše 4 200 m2 využívá pro k realizaci svých aktivit zejména Centrum vozidel udržitelné mobility (CVUM), založené při ČVUT v Praze, Fakultě strojní. Budova vznikala právě na základě požadavků vědeckých a akademických pracovníků z ČVUT, kteří hledali nové laboratorní a kancelářské prostory se záměrem vytvořit špičkové výzkumné pracoviště a navázat tak na projekty Výzkumných center spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka I, II, úspěšně řešené v  letech 2000 až 2011 pod vedením prof. Jana Macka. Záměr se podařilo realizovat také díky synergii projektů, využitých pro financování výstavby objektu a následně vybavení jednotlivých laboratoří. V loňském roce, sedm let po oficiálním otevření, byla realizována přístavba a obnova emisního vybavení v laboratoři s válcovou brzdou.

Podpora mezinárodního výzkumu

Inženýrská akademie České republiky, z. s., (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem (byl ukončen v závěru???) roku 2016.

Související články
Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci, Sekce Strategie výzkumu a vývoje

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborná podpora rozvoje technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR sdružují přední specialisty daného oboru a poskytují expertní a poradenské služby. Vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím, která vycházejí z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra jednotlivé odborné sekce představujeme.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborná podpora rozvoje technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR sdružují přední specialisty daného oboru a poskytují expertní a poradenské služby. Vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím, která vycházejí z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra jednotlivé odborné sekce představujeme.

Trendy v nabídce doprovodných služeb a v koordinaci podniku

V současné době se řada výrobních podniků snaží být konkurenceschopná ve využívání nejnovějších trendů, ale i vědeckých poznatků. Tyto jsou markantní zejména v oblasti technologické, ovšem nelze se upnout pouze na přijímání technologických novinek a přitom opomíjet ostatní obory, neboť i tyto mohou podnikatelům nabízet zásadní poznatky a mít vliv na celkovou úspěšnost daného podniku. O tom, že je prospěšné, jak pro zákazníka, tak pro samotný podnik nabízet doprovodné služby k dodávaným výrobkům (jako např. montáž, zaškolení, servis), je asi dnes už zbytečné hovořit. Tyto služby jsou dnes téměř všude samozřejmostí a nabývají na významu i v průmyslovém sektoru.

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci Sekce stavebnictví a architektura

Poslání Inženýrské akademie ČR (IA ČR) spočívá v odborné podpoře a rozvoji technických věd a technického školství, jakož i aplikaci nových poznatků vědy a výzkumu. Naším cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Tentokrát se zaměříme na stavebnictví a architekturu.

Mechanika na VŠ

V nynějším vydaní jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na mechaniku a mechatroniku. Naši nabídku vyslyšelo pracoviště na Strojní fakultě v Brně.

Strojírenské konstruování na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze, Brně a Liberci.

Materiálové inženýrství na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní systémy a techniku. Naší nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Brně.

Vliv spolupráce a dalších inovačních aktivit firem na jejich úspěch

V posledních letech jsou hodně diskutovanými tématy inovace, jejich vliv na podnikání a nezbytnost firem inovovat. Dá se říci, že inovace jsou stavěny do pozice klíčové podmínky rozvoje firem a zvyšování jejich konkurenceschopnosti a produktivity. Částečně je to dáno tím, že některé firemní aktivity zahrnované mezi inovační aktivity patří k činnostem, které jsou pro úspěch na trhu těžko nahraditelné, jako například externí spolupráce i využívání různých informačních zdrojů. Inovačními aktivitami jsou pak rozuměny všechny výzkumné, technologické, organizační, finanční a marketingové kroky, které jsou určeny k zavedení inovace.

Podpory výzkumu, inovací a podnikání

Vývoj hospodářství v Evropě je v posledních letech charakterizován četnými ekonomickými problémy (finanční krize, dluhová krize), které ve svých důsledcích znamenají stagnaci či jen křehké oživení. Většina evropských ekonomik si uvědomuje, že disproporci mezi disponibilními kapacitami a místní poptávkou může dlouhodobě řešit pouze exportem.

Veřejná podpora financování inovací

Před dvěma lety vznikla Evropská rada akademií aplikovaných věd, technologií a inženýrství (Euro-CASE) jako nezávislá nezisková organizace národních akademií inženýrství, aplikovaných věd a technologií z 21 zemí Evropy. Slouží pro stálé fórum výměny informací a konzultace mezi evropskými institucemi, průmyslem a výzkumem s cílem přispět k vytvoření vhodných podmínek v Evropě tak, aby zvýšila svou inovační výkonnost.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit