Témata
Reklama

Schody z počítača

Ako vo všetkých oblastiach remeselnej výroby, tak aj v oblasti výroby schodov zohráva technická príprava výroby pomocou počítača stále väčšiu úlohu.

Potom čo v minulých rokoch prenikli na trh softvérové programy na konštrukciu schodov, v súčasnosti stále viac podnikov investuje do CNC riadenej frézovacej techniky a do príslušných softvérov. Silná konkurencia v oblasti strojárskeho priemyslu zapríčinila značný pokles cien, a dokonca aj špeciálne stroje na výrobu schodov sa stali dostupnými i pre malé a stredné podniky. Táto skutočnosť im umožňuje obstáť v konkurencii pri silne sa rozrastajúcom konkurenčnom trhu. Na tento vývoj reagovala tiež známa firma Compass Software z Dortmundu intenzívnym vývojom svojich schodišťových programov.
Reklama
Reklama

Modulová stavba konštrukčného softvéru

Menšie podniky sú vďaka svojej väčšej flexibilite schopné priblížiť sa želaniam každého zákazníka. Konštrukčný program má pre tieto podniky zmysel len vtedy, ak po prvé bude s ním možné zostrojiť všetky konštrukcie schodov, a po druhé podklady pre výrobu vypracované systémom budú čo najkompletnejšie a pre konečné použitie ich nebude potrebné ďalej upravovať. Väčší podnik očakáva od konštrukčného softvéru navyše podporu v oblasti organizácie práce a riadenia výroby, aby podľa možnosti čo najviac znížil každodenné komunikačné problémy. Ak sa potom ešte pomocou softvéru prepojí odbyt s riadením podniku, hladkému priebehu spracovania požiadaviek zákazníkov a objednávok nestojí viac nič v ceste.
Týmto rozsiahlym aspektom vychádza v ústrety systém od Compass Softwaru prostredníctvom svojej rozvinutej modulovej stavby programov. V oblasti konštrukcie schodov sa môže začať už s najnižšou cenou za program, bez toho, aby sa užívateľ musel zrieknuť dôležitých funkcií programu, ako je vytvorenie projektu pôdorysu a vyhotovenie šablón a tiež priestorového zobrazenia konštrukcie. Tieto funkcie sú vo všetkých stupňoch softvéru rovnaké. Stredné a väčšie podniky, ktoré sa špecializujú na určité typy schodov (napríklad svorníkové schody), si môžu svoje riešenie softvéru zostaviť na mieru pomocou ďalších prídavných verzií a opcií.

Nastavenie strojného zariadenia

To isté platí aj pre nastavenie CNC strojov. Aj tu sa ponúka široká paleta rozširujúcich modulov softvéru. Tieto moduly sa môžu nastaviť podľa potreby na už používané strojné zariadenie. V cenníku sú zohľadnené odlišné potreby podnikov rôznych veľkostí, pričom vôbec nie je potrebné prijímať opatrenia na zásadné obmedzenia pri výrobe. Nástup k výrobe pomocou CNC techniky umožňuje modul CNC-Basis. Rozdiel oproti rozšíreným riešeniam je hlavne v tom, že užívateľ nemusí vo veľkej miere sám zasahovať do riešenia CNC programu, ako je to v prípade "veľkých" riešení. U väčšiny cenovo výhodných strojov to ani nie je nutné, pretože ich možnosti pre obmeny nie sú tak veľké, ako je to pri 5-osovom stroji s veľkým počtom nástrojov.
Softvér obsahuje tiež možnosti pre optimálne využitie strojov s obmedzenými funkciami. Napríklad všetky horizontálne a vertikálne otvory sa môžu frézovať jedným druhom špirálového pohybu, aby sa tak použil čo najmenší počet nástrojov. Aj ohybníky sa môžu opracovať na 3-osových strojoch, samozrejme je pritom potrebné počítať s adekvátne väčšími dodatočnými úpravami ako v prípade 5-osového stroja. Ďalej existuje možnosť spracovania dlhých dielcov na krátkych strojoch pomocou posuvných funkcií.
Ak sa však výrobcovi schodov jedná o špecializovanú výrobu, potom sa mu odporúča, aby si zadovážil výlučne na tento účel koncipovaný stroj najmenej so štyrmi a ešte lepšie s piatimi osami, na ktorom by sa mohlo uskutočniť čo najviac pracovných operácií. Compass Software ponúka všetky možné pracovné operácie, ktoré sa dajú ľubovoľne zostaviť pre najrôznejšie výrobné situácie a typy schodov z rozšírených modulov verzií. Toto platí pre všetky dielce schodov ako aj pre všetky časti galérie. Nový konštrukčný modul umožňuje výrobu tak rôznych variant galérie, ako aj voľné zadanie stropného otvoru a konštrukciu opláštenia stropu. Cieľom CAM-softvéru ako aj konštrukčných modulov je dať užívateľovi do rúk účinný nástroj, ktorý ho vo všetkých oblastiach podporí a pritom ho nebude obmedzovať.

Virtuálne štúdio schodísk

K podpore predaja bolo vyvinuté virtuálne štúdio schodísk. Výrobca schodov môže pomocou neho ukázať svojmu zákazníkovi veľký výber rôznych typov schodov. Doteraz často používané albumy fotografií môžu zachytiť len zlomok z jeho možností. Zvláštnosťou oproti doterajším statickým zobrazovacím systémom trojrozmerných obrázkov je, že sa bezprostredne v reálnom čase mení dekoračná výbava každého typu schodov ako sú priečky zábradlia, typy stĺpikov (s alebo bez podstupníc), sedlové alebo zadlabané, druh dreva jednotlivých častí a veľa ďalších prvkov.
Pre externých spolupracovníkov sú k dispozícii takzvané "mobilné prídavné systémy na zber dát" - MAE. Sú to balíky konštrukčných programov, ktoré umožňujú externým obchodným parterom uložiť základné línie konštrukcie vo forme prednastavenia typu schodov. Tým sa mu podstatne uľahčí práca v mieste jeho pôsobiska. Vytvorené dáta sa potom jednoducho doručia výrobcovi, ktorý má pri príprave výroby menej spätných otázok a okrem toho nemusí venovať veľa času prípravným prácam.
V súčasnosti sú k dispozícii vhodné softvérové riešenia pre všetky podniky bez ohľadu na ich veľkosť. Toto platí tak pre cenový aspekt ako aj pre možnosti použitia. Dôležité je, aby sa užívateľ dostatočne informoval o schopnostiach softvéru a nechal si od výrobcu poradiť. Nie vždy býva to najlacnejšie riešenie aj výhodné, tu je nevyhnutne nutné mať na zreteli výkonnosť celého systému. Dodatočné úpravy sú vždy drahšie, ako trošku vyššia obstarávacia cena, a na stroji sa dá vyrobiť len to, čo sa dá aj skonštruovať. Okrem toho hrá veľkú úlohu výkonnosť dodávateľa softvéru v oblasti ďalšieho vývoja programu a služieb zákazníkom, aby bola zaručená ochrana investícií a aby sa zákazník neocitol v slepej uličke. Spoločnosť Compass Software na českom a slovenskom trhu zastupuje firma Profil.
Reklama
Vydání #10
Kód článku: 11004
Datum: 10. 10. 2001
Rubrika: Trendy / Zpracování dřeva
Autor:
Firmy
Související články
Výkonné elektrické řetězové pily

Před 65 lety byla v Rusku vyrobena nová elektrická řetězová pila, která měla držadla různé výšky a byla napájena elektrickým proudem zvýšené frekvence 200 Hz. Vysokofrekvenční elektrické pily se vyráběly i v jiných zemích, ale ruští inženýři vytvořili mistrovské dílo - lehkou a kompaktní řetězovou pilu s vysokým specifickým výkonem a vysokou spolehlivostí.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Související články
Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Komplexní programy pro přesné měření speciálních nástrojů

Speciální nástroje pro třískové obrábění jsou vysoce produktivní, protože často spojují více operací v jednom obráběcím kroku. Využití těchto nástrojů probíhá hlavně v sériové výrobě dílců. Avšak plné využití jejich potenciálu je možné až po jejich korektním změření a seřízení. Jinak dochází k rychlejšímu opotřebení, což zvyšuje náklady na obrábění, a výsledek obrábění neodpovídá požadované kvalitě, což zvyšuje zmetkovitost.

Ověřování koncepčních návrhů

Nyní v říjnu je to právě rok od okamžiku, kdy americká společnost Altair získala do svého portfolia revoluční výpočetní nástroj SimSolid, který se svým použitím zaměřuje především na konstrukční oddělení, jimž nabízí možnost snadno provádět překvapivě rychlé pevnostní analýzy koncepčních návrhů.

Plnou parou vpřed

Edgecam umožnil výrobci modelů vlaků, společnosti 17D miniatures, nabídnout výrobu dílů jednotlivým nadšencům i dalším firmám, které modely vlaků také vyrábějí. Toho dosáhli během několika málo měsíců od instalace Edgecamu.

Optimalizované obrábění tvrdokovů

Tvrdokovy se skládají z jemných zrn velmi tvrdých materiálů - zpravidla karbidu wolframu - s kovovým pojivem, jako je např. kobalt. Jsou vytvářeny metodou práškové metalurgie a po sintrování dosahují vysokých hodnot pevnosti a tvrdosti. Tvrdokovy se přednostně používají pro výrobu obráběcích nástrojů, přesto také u řezných a tvářecích nástrojů vede jejich vynikající životnost k rostoucí poptávce. Pro tento účel vyžadované třískové obrábění přináší vysoké náklady. V rámci semináře u jednoho výrobce obráběcích strojů prezentují odborníci z oblasti technologií, obráběcích strojů, nástrojů a softwaru CAD-CAM své zkušenosti i řešení využitelná v praxi.

Ultra lehké komponenty vyráběné 3D tiskem

V posledních letech se do širšího povědomí dostávají aditivní technologie, neboli 3D tisk, kde je součást tvořena přidáváním materiálu nikoliv jeho odebíráním, jako je tomu u klasického obrábění. Jejich využití je zkoumáno napříč nejrůznějšími obory od strojírenství přes architekturu až po medicínu a módu. Pokud se omezíme na 3D tisk kovů, zjistíme, že aditivní technologie jsou brány jako prostředek pro výrobu tvarově složitých a občas konvenčními způsoby zcela nevyrobitelných dílů. Jsou brány jako jakási ideální výrobní technologie pro výrobu čehokoliv. V posledních letech se navíc stále více skloňuje spojení aditivní technologie a topologické optimalizace, což je způsob návrhu tvaru dílu na základě matematické optimalizace. Jak lze tušit, navržený tvar je značně složitý a často bývá označován jako organický. Takové díly jsou údajně vhodné pro 3D tisk, ale není tomu tak. Ve většině případů je realita daleko prozaičtější. Použití aditivní technologie je pouze jediná možnost, jak takový díl vyrobit.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

CNC řízení pro rychlostní a multifunkční obrábění

Výsledek obráběcího procesu v parametrech přesnost/rychlost/povrch je dán mnoha faktory na straně stroje, nástrojů, způsobu programování a upínání, přičemž může existovat i více cest k jednomu stanovenému cíli. V tomto článku bychom se chtěli zaměřit na CNC řídicí systém, který je dnes bezpochyby podstatnou a nenahraditelnou složkou tohoto procesu. Řídicím systémem přitom většinou rozumíme jak vlastní řídicí počítač, tak i pohony os a vřeten a systémy odměřování polohy.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Virtuální stroj pomáhá vyhnout se poškození

Kolize během obrábění jsou vždy nákladnou záležitosti. Tím, jak se výroba vybavuje stále vyšší úrovní automatizace a s rozšiřováním aplikací internetu věcí (IIoT) nabývá prevence chyb na složitosti i časové náročnosti. Japonský výrobce CNC strojů Okuma , který si jako jediný na světě vyrábí veškeré klíčové komponenty obráběcích strojů sám, vyvinul digitální řešení, které slouží k přípravě, simulaci a otestování celého procesu obrábění před jeho zahájením. Během vlastního obrábění provádí systém Collision Avoidance Systém (CAS) velmi přesnou virtuální simulaci s předstihem v řádu milisekund před vlastním řezáním. Jakékoli kolize, které by mohly nastat, jsou tak zablokovány předtím, než mohou způsobit vážná poškození - šetříc čas a peníze provozovatele stroje.

Návrh i výroba forem v jednom softwaru

Firma Onni-Stamp byla založena v roce 1980 v Itálii. Zabývá se navrhováním a výrobou forem pro vstřikování plastů. Díky nejnovějším technologiím a vysoce kvalifikovaným zaměstnancům i s více než třicetiletou praxí v oboru dokázala společnost rozšířit portfolio svých zákazníků z Itálie na celý evropský trh. Firma je klasickým příkladem italského rodinného podnikání, ale svou intenzivní výzkumnou a vývojovou činností mnohé výrobce forem převyšuje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit