Témata
Reklama

Základní principy ověřování stálosti vlastností základního materiálu

V tomto článku je popsán souhrn požadavků kladených na výrobce ocelového základního materiálu použitého ve stavebnictví, tak aby se zabezpečilo posouzení původu stavebního výrobku jako celku uváděného na trh EU již od prvopočátku.

Požadavky na materiál se stanovují již v prvních stupních návrhu ocelové konstrukce. Specifikace potřebného materiálu musí být přesně popsána v dokumentaci stavby, která následně slouží pro objednání základního materiálu k výrobě ocelové konstrukce. Specifikace materiálu slouží pro následný výběr výrobce základního materiálu.

Reklama
Reklama

Posuzování a ověřování stálosti vlastností

Na výrobce základního materiálu se vztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, které mu kladou povinnost provést CE značení dodávaného základního materiálu, přesněji musí provést „Posuzování a ověřování stálosti vlastností“ stavebního výrobku (tedy základního materiálu používaného v ocelových nebo železobetonových konstrukcí ve stavebnictví).

Všeobecné technické dodací podmínky výrobků válcovaných za tepla z konstrukčních ocelí jsou stanoveny v ČSN EN 10025-1. Ustanovení v této normě navazuje na celou řadu jiných materiálových a zkušebních norem.

Evropská norma byla vypracována na základě mandátu M-120 (Stavební kovové a pomocné zařízení), ustanovení normy ČSN EN 10025-1:2005 splňují požadavky mandátu uděleného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Tabulka uvedená níže popisuje požadavky na základní charakteristiky ocelového materiálu, které je nutno kontrolovat a zkoušet k následnému prohlášení o splnění pro možné označení CE základního ocelového materiálu definovaného jako „Stavební výrobek: Za tepla válcované ocelové výrobky, účel použití: Kovové konstrukce nebo ve smíšených konstrukcí kovových a betonových“.

Proces ověření

Povinnosti výrobce jsou detailně uvedeny v ČSN EN 10025-1:2005. Obecně vzato, jako činnosti vztahující se pod odpovědnost výrobce základního materiálu jsou uvedeny: systém řízení výroby (FPC), počáteční typové zkoušení výrobcem, zkoušení vzorků odebraných v továrně a příslušné kontroly základních charakteristik uvedených v tabulce 1.


Pro zvětšení klikněte na tabulku

Výrobce musí zabezpečit shodu ocelového výrobku s požadavky, proces zabezpečení shody se prokazuje posouzením třetí stranou (pomocí oznámeného subjektu), a to těmito procesy: počátečním typovým zkoušením (provádí výrobce), vlastní výrobní kontrola, včetně pravidelného posouzení výrobku (provádí výrobce), počáteční a průběžnou kontrolou FPC (provádí oznámený subjekt).

Počáteční typové zkoušení

Výrobce musí zabezpečit počáteční program typových zkoušek, který zahrnuje:

Zesílené pravidelné výrobní zkoušky podle B.2.2, ČSN EN 10025-1:2005

Rozšířené pravidelné výrobní zkoušení, konkrétně kontrolu a zkoušení, výrobce musí provést na prvních pěti vyrobených tavbách. Pro zkoušení tahem a nárazovou zkoušku je ověřováno nejméně šest výrobků z pěti taveb. Kde toto není možné, musí být ověřována zkušební tělesa z opačných konců výrobků.

Doplňující zkoušky podle B.2.3, ČSN EN 10025-1:2005

Výrobce musí provést doplňující zkoušení výrobku na nejtlustší řadě a nejvyšší jakostní třídě a skupině podle údajů a prováděné z každé páté tavby použité k zesílenému pravidelnému výrobnímu zkoušení.
Výrobce musí stanovovat a zaznamenávat chemické složení, tj. obsah následujících základních prvků: uhlík, křemík, mangan, fosfor, síra, měď, chrom, molybden, nikl, hliník, niob, titan, vanad, dusík a každý jiný prvek přidaný úmyslně.

Zkoušky tahem se provádějí podle zkušební metody určené pro kovové materiály „Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty“, pro kterou je normativní odkaz v EN 10002-1.

Zkoušky rázem v ohybu se provádějí podle zkušební metody, pro kterou je normativní odkaz v EN 10045-1.

Výsledky musejí být zaznamenané a uvedené ve formě přechodových křivek dokazujících rázovou práci v joulech sady tří zkušebních těles při zkušebních teplotách +20 °C, 0 °C, –20 °C a –40 °C a při dvou dalších zkušebních teplotách ukazujících chování tažnosti v přechodovém stavu ke křehkosti.

Jestliže v EN 10025-2 až EN 10025-6 jsou předepsány v podélném a příčném směru rázové vrubové zkoušky, jsou vytvořeny dvě přechodové křivky, jedna pro každý směr. Tam, kde jsou hodnoty nárazové houževnatosti předepsané u víc než jedné zkušební teploty, zahrne přechodová křivka všechny teploty předepsané v EN 10025-2 až EN 10025-6. Jednotlivé hodnoty se zakreslí do diagramu. Jsou zaznamenány jednotlivé a průměrné hodnoty. Hodnoty rázové práce měřené při jiných než předepsaných zkušebních teplotách podle EN 10025-2 až EN 10025-6 jsou pouze pro informaci. Požadavky na křehký lom jsou podle EN 1993.

V případě potřeby a pokud je odkaz na vhodnost ke svařování, výrobce provede výpočet hodnoty uhlíkového ekvivalentu (CEV) a jeho hodnota se zaznamenává.

Zkoušky řízené tepelné síly (CTS), Tekken zkoušky nebo zkoušky naočkování výrobce provádí podle EN ISO 17642 částí 1 až 3 k určení citlivosti ocelového výrobku k vodíkovému praskání v tepelně ovlivněné oblasti svaru. Výsledky ze zkoušky jsou měřítkem prasklina/žádná prasklina.

Počáteční program typových zkoušek se provádí ve výhradní zodpovědnosti výrobce předtím, než jsou výrobky poprvé uvedeny na trh, a ten jej provádí pro značky ocelí s nejvyššími požadavky na tahové a nárazové vlastnosti, které uvede na trh, podle EN 10025-2 až EN 10025-6.

Na výrobce základního materiálu se vztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Vlastní výrobní kontrola, včetně pravidelného posouzení výrobku

Výrobce musí stanovit postupy, které zajistí, že jsou dodrženy uvedené hodnoty a třídy daných charakteristik. Způsoby výrobních kontrol charakteristik a metod odebírání vzorků nebo skupiny dílců musí výrobce mít popsány v interní dokumentaci.

Výsledky počátečního programu typových zkoušek jsou zaznamenány a tyto záznamy se udržují a jsou dostupné k nahlédnutí po dobu přinejmenším 10 let po datu, kdy poslední výrobek, na který se zkušební program odvolává, byl dodán. Výrobce musí mít FPC v dokumentovaném a aplikovaném stavu.

Výrobce zpracuje následující základní rozsah technické dokumentace k posouzení: podrobný popis výrobku a možnosti způsobu použití ve stavbě;
• seznam harmonizovaných norem, které budou využity pro posuzování shody;
• technologický postup výroby;
• technologický postup pro použití výrobku ve stavbě;
• návody k použití ve stavbě a případná upozornění;
• upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti v českém jazyce;
• výsledky provedených zkoušek;
• zkušební protokoly, případně certifikáty.

Počáteční kontrola výroby – FPC

Oznámený subjekt provádí kontrolu, zda výrobce zavedl, dokumentuje a udržuje systém FPC pro zabezpečení, že výrobky umístěné na trh souhlasí s uvedenými význačnými technickými vlastnostmi. FPC systém se sestává z postupů, pravidelné kontroly a zkoušek a/nebo hodnocení a použití výsledků pro kontrolu prvotního a jiného přicházejícího materiálu nebo součástí, výbavy, technologického postupu a výrobků. FPC systém vyhovující požadavkům ISO 9001 a odpovídajícím požadavkům tohoto dokumentu splňuje výše jmenované požadavky. Vyžaduje-li se činnost výsledků kontrol, zkoušek nebo vyhodnocení, musí být tyto operace zaznamenány a doloženo, jak byla činnost provedena.

Činnosti vztahující se pod odpovědnost výrobce základního materiálu: systém řízení výroby (FPC), počáteční typové zkoušení výrobcem a zkoušení vzorků odebraných v továrně

Když obdržené kontrolní hodnoty nebo měřítka činnosti neodpovídají, budou zaznamenány a udržovány po dobu předepsanou v provozní kontrole výroby (FPC) výrobce. Oznámený subjekt vydá prohlášení o neshodě. K následnému vydání osvědčení musí výrobce tyto neshody odstranit.

Oblasti kontrolované oznámeným subjektem

Oblast metrologie – musí být prověřeno veškeré používané vážicí, měřicí a zkušební zařízení. Zařízení musí být cejchováno a pravidelně kontrolováno a přezkušováno, podle doložených postupů, četností a měřítek. Veškeré operace, protokoly, kalibrace a případné postupy v oblasti zkoušení musejí být dokumentovány a musí být veden o nich záznam – kontrola se provádí při ověření FPC výrobce.

Oblast výroby – musejí být prověřeny veškeré výrobní postupy, používané vybavení a jeho pravidelná kontrola a údržba pro zajištění, že jejich použití, opotřebování nebo porucha nezpůsobí nesrovnalosti ve výrobním postupu. Kontrola a údržba bude uskutečněna a zaznamenána podle psaných prostupů výrobce a záznamy musejí být udržovány po dobu stanovenou v provozní kontrole výroby (FPC) výrobce. Veškeré operace a postupy v oblasti výroby musejí být dokumentovány a musí být o nich veden záznam – kontrola se provádí při ověření FPC výrobce.

Oblast surovin – musí být prověřeno, zda požadavky na všechny dodané suroviny jsou doloženy, a rovněž, zda je doloženo kontrolní schéma pro zajištění jejich shody.

Oblast zkoušení výrobku a vyhodnocení – musí být prověřeno, zda výrobce zavedl postupy, aby zajistil, že uvedené hodnoty pro všechny vlastností jsou dodržovány.

Oblast nevyhovujících výrobků – musí být prověřeno, zda výrobce má vytvořeny postupy, které blíže určí, jak výrobky neodpovídající předpisům budou ošetřeny. Každý případ je dokumentován, jak vznikl, a tyto záznamy budou udržovány do doby stanovené v popsaných postupech výrobce.

Pravidelný dohled nad systémem řízení výroby u výrobce

Je stanoveno, že první dohled nad systémem řízení výroby (FPC) se provádí po prvním roce (do 12 měsíce) od počátečního posouzení, a to podle národních/evropských předpisů, aktuálních normativních požadavků. Oznámený subjekt může četnost dohledů snížit v případě, že nenastane některá z následujících situací, jako jsou nové nebo změněné základní prostředky, změna odpovědného dozoru, personálu nebo nové výrobní a zkušební postupy.

Systém ověřování vlastností pomocí výrobce a oznámeným subjektem je jednotný v zemích EU. Hlavní podstatou je prokázání shody výrobku i jeho jednotlivých souvisejících částí s předpisy, které byly v rámci EU harmonizovány a které se na něj vztahují.

Cílem prokázání shody je ujištění odběratelů, koncových zákazníků a jiných veřejných subjektů, že výrobky uváděné na trh vyhovují požadavkům vyjádřeným ve směrnicích ES, zejména pokud jde o zdraví a bezpečnost uživatelů a spotřebitelů.

Ing. Lukáš Holub
LL-C (Certification) Czech Republic

holub@ll-c.cz
www.ll-c.cz

Článek byl zveřejněn v monotematické příloze strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum SPOJOVÁNÍ A DĚLENÍ MATERIÁLŮ na straně XIV.

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 140141
Datum: 12. 02. 2014
Rubrika: Monotematická příloha / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Svařování mostních konstrukcí

Společnost OK-BE, s.r.o., vznikla v roce 1993 v Novém Kníně v okrese Příbram. Název společnosti vznikl spojením zkratek slov ocelové konstrukce a betony, čímž se firma zabývá dodnes. Za poměrně krátkou působnost si společnost vydobyla pevné místo na trhu kvalitou a výhodností svých nabídek prací, zejména ve výrobě, provádění povrchové ochrany a montáži ocelových konstrukcí.

Školení, kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

Pracovník provádějící kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů musí mít specifické znalosti týkající se vad svarových (pájených) spojů a jejich vyhodnocování, musí samozřejmě umět obsluhovat zařízení pro zkoušení a musí mít znalosti potřebné pro interpretaci výsledků zkoušení. Pracovníky pro kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů lze pro jejich činnost připravit několika způsoby. (dle ČSN EN ISO 9712)

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Související články
Současný vývoj v oblasti svařování

Svařování, resp. spojování materiálů je v podstatě průřezová skupina technologií, která ovlivňuje prakticky všechny průmyslové obory. Některé obory by bez svařování a dalších způsobů spojování materiálů dnes již nemohly vůbec existovat, např. výroba automobilů, výroba konstrukcí ve stavebnictví a řady strojírenských složitých výrobků, včetně energetických zařízení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Aktuální možnosti v laserovém svařování

Laserové svařování lze v dnešní době považovat za velice moderní technologii. Vysoké svařovací rychlosti, štíhlý svar a z toho plynoucí výhody jsou pozitiva, která umožnila začlenění této metody do progresivních výrobních technologií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti laserových svařovacích technologií.

Tvrdost vs. houževnatost průmyslových nožů

Průmyslové nože jsou obecně používány pro řezání a dělení nepřeberného množství materiálů, od potravin, plastů, textilu, dřeva až po kovy. Dle použití nože jsou na řezný nástroj přirozeně kladeny různé nároky. Ve světě průmyslových nožů je tvrdost důležitou součástí kvality nože.

Označení CE

V ČR byly zavedeny normy pro stavební ocelové konstrukce (v období 2009-10) a to pro návrh a výpočty - ČSN EN 1993, ČSN EN 1994, ČSN EN 1990 (a jejich změny a aktualizace v r. 2011,2012). Zavedení EC 3 (řada ČSN EN 1993) znamená pro členy CEN povinný přechod na návrh a výpočet podle Eurocode 3.

Moderní výukové systémy a laboratoře

O školství se traduje, že je velmi rigidní a rychlý rozvoj nových technologií lze jen velmi obtížně promítnout do současné výuky. Vše je ale nakonec hlavně o lidech. Jak se se současnými trendy v oblasti spojování materiálů vypořádává výuka na Ústavu strojírenské technologie na Fakultě strojní na ČVUT v Praze, a ne jen na to, jsme se ptali vedoucího tohoto ústavu docenta Ladislava Kolaříka.

Vliv složek ochranných atmosfér na WAAM

Svařování v současné době není už pouze technologií ke spojování materiálů. S rozvojem aditivní výroby strojních součástí lze tento proces využít také pro výrobu komplexních a geometricky složitých součástí. Technologie WAAM využívá svařování pro vrstvení jednotlivých svarových housenek do tvaru vyráběné strojní součásti a je charakterizována mnoha proměnnými – mimo jiné i účinky ochranné atmosféry. Cílem příspěvku je zhodnotit vliv jednotlivých složek ochranných atmosfér používaných pro MAG svařování.

Cyklické zkoušky pro reálnější simulace

Životnost, trvanlivost, odolnost, ale i třeba degradace jsou důležitými pojmy, pokud se bavíme o životním cyklu jakékoliv součásti. Kupující nebo odběratel požaduje záruky, že právě obdržený díl, zařízení či konstrukce bude fungovat předem stanovenou dobu, navíc je-li ve hře také otázka bezpečnosti. Udělení certifikace či určení doby trvanlivosti často předcházejí různé zkoušky. Důležitou skupinou z nich jsou urychlené korozní zkoušky. Nejen jimi se v úzké spolupráci s průmyslem zabývají ve vědecko-technickém parku v Kralupech nad Vltavou.

HiLASE - superlasery pro skutečný svět

Lasery nové generace, jež doposud nemají ve světě obdoby, se vyvíjejí a testují v nově postaveném centru HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy. Využití najdou v průmyslu i ve výzkumu. V nové budově působí téměř 60 laserových specialistů a techniků, z nichž přibližně polovina je ze zahraničních, často i velmi renomovaných pracovišť.

Technologické lasery a trendy vývoje za rok 2015

Letošní rok v oblasti laserových technologií byl neobyčejně bohatý na nové poznatky a přinesl i řadu nových jevů v metodice dalšího vývoje. Vznikala nová komplexní střediska laserového výzkumu a nás může těšit, že ani Česká republika nezůstala pozadu. Rozvíjí se program HiLASE, zaměřený na laserové technologie a vývoj optických komponentů, a nedávno bylo slavnostně otevřeno i středisko ELI Beamlines – Extreme Light Infrastructure – jako součást evropského plánu budování center nové generace vybavených nejvýkonnější technikou vhodnou pro naplnění programu bádání až na samé hranici poznání.

Kvalifikace svářečů ocelí

Dne 7. 7. 2013 proběhlo hlasování o přijetí normy EN ISO 9606-1 a nahrazení normy EN 287-1 touto mezinárodní. Norma byla drtivou většinou hlasů 21:3 přijata, proti hlasovalo pouze ČR, Dánsko a Norsko. Podle původní dohody se do normy následně zapracují připomínky států, které hlasovaly proti přijetí, ale o přijetí normy už se nebude znovu hlasovat. Připomínky za ČR byly odeslány, ale zapracovány nebyly!

Nová legislativa a svařování ocelí pro tlaková zařízení

V souvislosti s novými předpisy, které vznikly v EU v rámci nového legislativního rámce (NLF), dochází postupně ke změnám v českém právním řádu. Novými evropskými směrnicemi pro oblast tlakových zařízení jsou směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh (platnost od 20. 4. 2016) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (platnost od 19. 7. 2016).

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit