Témata
Reklama

Zkušenosti made in Siemens - Mezinárodní záruky

Každý výrobce, který prodává obráběcí stroj, se snaží nabídnout koncovému zákazníkovi naprosto dokonalé řešení. Součástí bývá velmi často vyžadovaná služba mezinárodní záruky – Repair Service Contract (RSV/RSC – záleží, zda použijeme německý, nebo anglický překlad). Všichni světoví výrobci uvažují, jak co nejlépe připravit svůj produkt na jeho fungování u koncového zákazníka jak v domácím prostředí, tak i v zahraničí. Jasnou odpovědí na to, co zajistí strojům s řídicími systémy Sinumerik bezstarostný a bezproblémový provoz u koncového zákazníka, je služba RSV.

Eva Klocová

Od roku 2018 pracuje na pozici obchodního zástupce společnosti Heidenhain, v oboru Motion Control Machine Tools od roku 1997. V rámci své profese se kromě podpory výrobců a dovozců obráběcích strojů věnuje aktivně především podpoře technického vzdělávání na českých technicky orientovaných školách. Je autorem projektu Sinumerik Cup.
Od roku 2019 je ředitelkou neziskové organizace Skills Czech Republic, z.ú., která připravuje studenty strojírenských oborů pro mezinárodní soutěže WorldSkills. Věří, že díky poctivému tréninku a kvalitnímu národnímu finále o mistra ČR ve frézování a soustružení budou naši mladí lidé do 25 let připraveni zvládnout vysoké nároky strojírenských „Skills“ této prestižní mezinárodní soutěže, ne nadarmo přezdívané olympiáda řemesel.

Tato služba je velmi detailně propracovaná a k jejímu dokonalému využití je třeba, aby výrobce nebo prodejce stroje, který ji kupuje, plně pochopil pravidla jejího fungování. Proto přikládáme přesný postup, jak službu aktivovat a plně využít jejích výhod. Z vlastní zkušenosti víme, že v řadě případů bohužel výrobci ani dovozci strojů neumějí se službou stoprocentně pracovat a koncoví zákazníci mají o službě daleko větší přehled. Z tohoto důvodu se v následujícím textu budeme postupně věnovat jednotlivým detailům.

Služba mezinárodní záruky Repair Service Contract. Schéma demonstruje její cyklus od objednání výrobcem až po zajištění servisu v zemi koncovéhé uživatele.
Reklama
Reklama

Co se vlastně skrývá pod označením RSV?

Společnost Siemens nabízí výrobcům/dovozcům obráběcích strojů tzv. „Smlouvu o servisní činnosti“ (dále jen RSV – Reparaturservicevertrag/RSC – Repair Service Contract). Jedná se o smluvní vztah zajišťující servisní zásahy na stroji přímo u koncového zákazníka. Za paušální poplatek, odvíjející se od typu stroje a doby platnosti, společnost Siemens zajistí zásah servisního technika u koncového zákazníka včetně diagnostiky a odstranění závady. Smlouva o dodávkách servisních služeb (dále jen RSV) nabízí výrobcům obráběcích strojů možnost servisního zásahu servisními techniky Siemens u koncových zákazníků, aniž by museli pečlivě sledovat záruční dobu jednotlivých komponentů použitých při stavbě stroje. Nejde však jen o jakousi prodlouženou záruku na komponenty Siemens – tou nejvýznamnější částí poskytované služby je personální zajištění servisu k prodanému stroji. Pro servisní zásahy disponuje Siemens celosvětově kvalifikovanými servisními techniky, kteří přebírají po dobu trvání RSV péči o instalovaný stroj. Pro objednání konkrétního servisního zásahu u koncového zákazníka stačí jediný doklad – certifikát RSV/OSS.

Smlouva RSV je nabízena výhradně ke strojům, které jsou vybaveny produktovou skupinou Sinumerik, Simodrive nebo Sinamics. Jedinou výjimkou jsou vřetenové jednotky, na které se smlouva o servisní činnosti nevztahuje. Základním předpokladem pro odstranění závady přímo u koncového zákazníka je fakt, že stroj nevykazuje žádné zjevné známky mechanického poškození, tedy že obsluha stroje nezpůsobila poškození chybným zacházením. RSV se nevztahuje ani na chyby v PLC – toto je plně v kompetenci výrobce stroje. Má-li výrobce k dispozici platný certifikát RSV ke konkrétnímu stroji, není třeba žádných dalších dokladů o prokazování záruky. Diagnostika závady se vztahuje na produkty vyjmenované v seznamu použitých komponent značky Siemens při stavbě stroje. Odstranění vzniklé závady je následně realizováno výměnou vadných komponent nebo zásahem servisního technika. Nejčastějším případem je kombinace obou zmiňovaných variant. Náhradní díly jsou zajišťovány podle potřeby ze skladu náhradních dílů v německém Erlangenu prostřednictvím servisního střediska v Mladé Boleslavi.
Bezproblémové provedení servisu v rámci RSV předpokládá, že komponenty použité při stavbě stroje budou odpovídat technické specifikaci, která je přílohou hlášení o uvedení stroje do provozu. Díly, které podléhají mechanickému opotřebení, budou bezplatně vyměněny v průběhu prvních 12 měsíců od začátku platnosti smlouvy RSV, nezávisle na délce platnosti RSV. Jedná se především o ložiska motorů, větráky, kabely, popřípadě o zákaznická provedení jednotlivých komponent.
Reakční doba na ohlášenou poruchu stroje s platnou smlouvou RSV je rozdílná. Hlavním rozdílem je teritorium, kde se stroj nachází. Tyto reakční časy jsou odlišné na základě zařazení zemí do jednotlivých skupin. Zpravidla jde o reakci do 24 hodin, popřípadě do 48 hodin od nahlášení poruchy. Dále jsou dvě skupiny zemí, u kterých nelze reakční dobu přesně garantovat a odvíjí se podle specifik dané země (Rusko, Filipíny, Egypt, Chile, atd.). Servisní služby jsou poskytovány podle pracovní doby obvyklé v jednotlivých zemích, kde je servisní zásah uskutečněn.


Služba mezinárodní záruky Repair Service Contract. Schéma demonstruje její cyklus od objednání výrobcem až po zajištění servisu v zemi koncovéhé uživatele. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Různé řídicí systémy – různé typy záruk

Na úvod je nutné vysvětlit základní pravidlo: pro řídicí systémy Sinumerik S840Dsl si výrobce RSV kupuje a vybírá – podle počtu os a délky trvání – ke konkrétnímu stroji, v případě řídicích systémů S828D a S808 je automaticky s nákupem řídicího systému dodávána i servisní smlouva – v tomto případě s názvem OSS (On Site Service). Odpověď na otázku, proč záruky nejsou pojmenovány shodně, je jednoduchá: v případě RSV jsou smluvní strany jasné až v okamžiku aktivace RSV. Výrobce nejprve vyrobí a oživí stroj, a k němu pak doobjedná podle jeho technické specifikace službu RSV. OSS má filozofii jinou: na CF kartě je přímo uvedeno datum, kdy byl řídicí systém expedován z výrobního závodu. Od tohoto data je nastaveno v systému 36 měsíců, během kterých by výrobce měl provést tzv. druhé uvedení do provozu u koncového zákazníka – automaticky s nákupem tohoto typu řídicího systému tak získává výrobce 24měsíční záruku nejen na díly, ale i na práci servisního technika. Nejde tedy o žádné dodatečné náklady. Tato služba je benefitem pro výrobce i koncového zákazníka a řídicím systémům v těchto segmentech přináší ještě větší atraktivitu. Servis společnosti Siemens přebírá dvouletou péči o stroj u koncového zákazníka a jedinou starostí výrobce či prodejce stroje tak je, aby správně provedl a nahlásil druhé uvedení stroje u koncového zákazníka. Pokud tak neučiní, začíná běžet záruka dnem expedice z výrobního závodu, a v konečném důsledku je pak služba OSS ukončena daleko dříve, než by podle data druhého uvedení mohla být. Znamená to, že aniž by byl znám koncový zákazník nebo výrobce, je OSS aktivní díky informaci na CF kartě. Protože RSV je opravdu volbou výrobce stroje, nabízí společnost Siemens tuto službu ve dvou variantách: smlouva pro jednotlivý stroj, určená pro výrobce, kteří neuvažují o tom, že by každý vyrobený stroj vybavili smlouvou RSV a tuto službou objednají pouze pro vybrané oblasti, pro konkrétní zákazníky; druhou variantou je uzavření rámcové kupní smlouvy o dodávkách RSV, určené pro výrobce, jež službu RSV objednají na každý vyrobený stroj. Tato varianta RSV vyžaduje podpis rámcové smlouvy o dodávkách RSV mezi výrobcem a společností Siemens. Rámcová smlouva nabízí výrobcům mimořádně atraktivní cenu služby ve srovnání s nákupem této služby pouze pro vybraný stroj. Oba typy záruk mají ale ještě jedno společné: komponenty Siemens by při druhém uvedení do provozu neměly být starší 12 měsíců (vyplývá to přímo z logiky smlouvy OSS).

Aktivace RSV – jednoznačná povinnost výrobce stroje

Největším problémem výrobců a prodejců je to, že objednání služby RSV u společnosti Siemens neznamená automaticky i její aktivaci. V tento moment dostává oddělení logistiky výrobce pouze potvrzení objednávky, tzv. „Liefernachweis“. Tím je vyjádřeno jen to, že požadovaná služba je pro příslušný počet os a požadovanou dobu trvání objednána a v databázi Siemens evidována. Pro aktivaci služby RSV je důležité, aby výrobce (prodejce) stroje zaslal na regionální zastoupení společnosti Siemens vyplněný formulář o druhém uvedení stroje do provozu (Endverbleibsmeldung). Povinnou přílohou tohoto hlášení je kompletní seznam komponentů použitých na stroji. Na tomto hlášení jsou uvedeny pro příklad informace jako číslo stroje, typ stroje, technologie, řídicí systém, pohony, počet os, případně údaje o speciálních aplikacích výrobce. Dále je zde datum uvedení do provozu u zákazníka, adresa koncového zákazníka a kontakty, které jsou důležité pro servisní zásah. Teprve po obdržení této informace je objednávka RSV přiřazena ke konkrétnímu stroji a vygenerován certifikát RSV, kde je jasně identifikovatelné číslo stroje, typ stroje, datum začátku a konce RSV a číslo certifikátu. Při případném objednávání servisního zásahu uvádí výrobce (prodejce) stroje vždy číslo toho certifikátu RSV.


Prostřednictvím aplikace identSNAPSHOT je možné stroj zaregistrovat on-line. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Jak zaslat hlášení o druhém uvedení do provozu?

Od verze HMI softwaru Sinumerik Operate dochází k zásadnímu zjednodušení tohoto postupu, protože stroj je možné zaregistrovat elektronicky, a to díky on-line registraci stroje prostřednictvím aplikace identSNAPSHOT. Nová generace řídicích systémů Sinumerik nabízí možnost rychlého a přímého stažení požadovaného seznamu komponent ve formátu xml, jednoduše přímo ze systému. Volně stažitelná aplikace Pridanet identSNAPSHOT nabízí jednodušší zadání všech nezbytných údajů o stroji ve srovnání s papírovým dokladem (Endverbleibsmeldung), dále rychlejší dostupnost informací, flexibilní import a export sestavy komponentů, jednoduchost a přehlednost a minimalizaci chyb při zadávání. Před přiřazením RSV a potvrzením certifikátu probíhá u firmy Siemens kontrola koncových zákazníků pro účely exportní kontroly, tzv. DAMEX-E. Jde o důkladné prověření koncových zákazníků z hlediska jejich zaměření. Pokud se firmy orientují na jaderný program nebo podporu vojenského programu, požaduje firma Siemens definitivní prohlášení koncového uživatele u použití stroje (tzv. End Use Declaration).

Platnost RSV a druhé uvedení do provozu

Platnost smlouvy RSV začíná dnem, který je uveden na zaslaném hlášení od výrobce stroje a jedná se o den druhého uvedení stroje do provozu u koncového zákazníka. Podle zvoleného typu RSV se pak odvíjí platnost certifikátu. Varianty RSV jsou nabízeny tak, aby odpovídaly požadavkům na záruku našich zákazníků. Je možné objednat základní smlouvu RSV s dobou platnosti 12 měsíců, nejdelší platnost smlouvy RSV je až pět let. Zároveň je možné volit různé kombinace smluv, nebo objednat pevný základ a ten podle požadavků koncového zákazníka prodloužit o určitý počet měsíců. Zde je ovšem třeba dodržet podmínku, že platné RSV může být prodlouženo vždy pouze jedenkrát o půl roku nebo o rok, a to v době platnosti původního RSV. Pro případné bližší informace doporučujeme kontaktovat obchodní oddělení společnosti Siemens.

Ing. Eva Klocová
Martin Kellner

eva.klocova@siemens.com
martin.kellner@siemens.com

www.siemens.cz

Reklama
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit