Témata

Články od: Jan Smolík

Zelená transformace ve výrobě: evoluce a nové příležitosti

Obor strojírenské výrobní techniky patří k základům strojírenství a jeho úroveň se přenáší v parametrech produktivity a přesnosti do téměř všech navazujících oborů a odvětví výroby a zpracovatelského průmyslu. V rámci ČR je většina podniků, firem a dalších organizací působících v oboru strojírenské výrobní techniky sdružena v Technologické platformě Strojírenská výrobní technika (TPSVT). Platforma se věnuje mimo jiné zpracování strategických dokumentů v oboru, a to již od roku 2008. Jedním z hlavních současných úkolů platformy je formulovat Akční plán pro digitální a zelenou transformaci v oboru strojírenské výrobní techniky. 

Průmyslová hybridní výroba a aditivní technologie

Tento článek se zabývá aktuálním vývojem v průmyslové hybridní výrobě a aditivních technologiích pro zpracování kovů. Rovněž je v textu prezentován výzkum a vývoj pro praxi v této oblasti, který v současné době probíhá v České republice.

Podpora spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích ve střední Evropě - inspirace projektem NUCLEI

Ústav výrobních strojů a zařízení FS ČVUT (RCMT) je zapojen do evropského projektu NUCLEI podporujícího iniciaci mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Zaměřen je na region střední Evropy a odbornou oblast moderních výrobních technologií.

První český stroj pro hybridní výrobu

Společnost Kovosvit MAS, a. s., nově vstupuje na trh výrobních technologií a průmyslových výrobních strojů pro additive manufacturing (AM) a hybrid manufacturing (HM). Základem pro nabídku vlastního stroje a technologie je nově vyvinutá unikátní technologie patřící do kategorie hybrid manufacturing, která kombinuje operace obrábění a navařování kovu. Technologii společně vlastní a dále rozvíjejí společnost Kovosvit MAS a Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii – RCMT, ČVUT v Praze, Fakulta strojní.

Spolupráce firem a univerzit přináší konkrétní výsledky

Inovace v technickém vývoji výrobních strojů a technologií jsou nezpochybnitelnou povinností pro každou firmu, která chce dlouhodobě působit na současném vysoce konkurenčním trhu. Na výrobní stroje a technologie se klade stále šest základních požadavků: přesnost a jakost povrchu vyráběných dílců, produktivita a hospodárnost výroby, spolehlivost strojů a minimální dopad na životní prostředí. Prostředky pro naplnění těchto požadavků jsou různé. V MM Průmyslovém spektru 6/2016 (www.mmspektrum.com/160643) byl představen projekt Centrum kompetence Strojírenská výrobní technika, v rámci kterého spolupracují ve výzkumu a vývoji firmy a univerzity. Článek byl zaměřen především na ukázky zlepšování uvedených hlavních užitných vlastností výrobních strojů a technologií konstrukčními modifikacemi strojů. V tomto článku představíme některé dosažené výsledky v oblasti technologií a provozu strojů.

Pokročilé teplotní kompenzace portálového obráběcího centra

V minulém roce bylo zahájeno s podporou Technologické agentury ČR řešení projektu Centrum kompetence Strojírenská výrobní technika (CK SVT). Konsorcium řešitelů projektu se skládá ze tří předních českých technických univerzit (ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni) a sedmi nejvýznamnějších výrobců obráběcích a tvářecích strojů z ČR (TOS Varnsdorf, TOS Kuřim, Toshulin, Škoda Machine Tool, Tajmac-ZPS, Kovosvit MAS, Šmeral Brno).

Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika

Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika (CK-SVT) je v současnosti nejvýznamnější a největší grantový projekt na podporu dlouhodobého aplikovaného výzkumu v oboru strojírenské výrobní techniky (Machine Tool). Projekt navazuje na práci VCSVTT vedenou v letech 2000-2011 prof. Ing. Jaromírem Houšou, DrSc. a jeho příprava byla zahájena ve spolupráci výzkumných organizací, Svazu strojírenské technologie a jeho členských podniků již před koncem roku 2010.

Navržené projekty VaV v roce 2011 v oboru strojírenská výrobní technika

Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TP SVT) ve spolupráci s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) a Společností pro obráběcí stroje (SpOS) v letošním roce 2011 iniciovala a podporovala zvýšenou spolupráci mezi akademickou a průmyslovou sférou v rámci naplňování strategie oboru.

Simulace CNC obrábění

Hodnocení obrábění je nejobecněji možno provést na základě sledování kvality a času obrobení při požadované přesnosti obrobku. Uspokojivý obrobek vzniká jako kompromis působení těchto kritérií, jejichž váhu určuje výrobce, resp. zákazník.

Virtuálně simulovat - reálně stavět

Historický vývoj ve všech jeho formách a podobách s sebou postupně přinášel milníky, které se zapisují do dobových materiálů a jsou symbolem toho určitého období. Současné 21. století je charakterizováno zvyšováním produktivity při současném snižováním nákladů s co nejmenšími dopady na životní prostředí. Jak toho všeho společně docílit? Odpověď je nasnadě - inovacemi stávajících technologií.

Energetická spotřeba a ekodesign

Tato témata se těší zájmu evropských orgánů a organizací. Po celé Evropě v současnosti probíhají analýzy energetické spotřeby výrobních strojů s cílem navrhnout doporučení a pravidla pro posuzování energetické náročnosti, získat podněty a směry snižování energetické náročnosti strojů s jejich dopadem na životní prostředí během jejich životního cyklu. Výsledky plynoucí z této analýzy budou mít bezesporu dopad na výrobce obráběcích a tvářecích strojů.

Malá a středně velká frézovací centra po EMO 2005

Na letošním hannoverském veletrhu EMO bylo již tradičně představeno výrazně větší množství nových a inovovaných strojů než na veletrzích EMO konaných v Miláně a v Paříži. Celkově je patrné značné oživení trhu v odvětví výrobních strojů, a to nejen co do kvantity, ale také co do technického progresu nabízených strojů.

Komplexní modelování obráběcích strojů

Vývoj obráběcích strojů se snaží vyhovět trvale rostoucím nárokům na vysokou efektivitu a přesnost výroby. K tomu, aby bylo možné již ve fázi návrhu stroje účinně optimalizovat jeho jednotlivé komponenty, je potřeba, na rozdíl od dnes běžného přístupu ke konstrukci strojů, uvažovat provázané spolupůsobení více různých účinků.

Experimentální možnosti stroje LM-2

V minulém vydání jsme vás seznámili s popisem stroje LM-2, jenž byl vyvinut především jako experimentální a zkušební zařízení, které bude v příštích letech sloužit pro mnoho testů a měření na půdě Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při FS ČVUT v Praze.

Experimentální stroj LM-2

Jedním z projektů Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVT) byl v minulých letech projekt vývoje a stavby experimentálního frézovacího stroje LM-2. Koncem loňského roku byl stroj dokončen, přemístěn do laboratoře centra, uveden do provozu a byla zahájena fáze úvodních testů a měření. V rámci výzkumného programu VCSVTT pro období 2005 až 2009 bude na stroji prováděna řada analýz, experimentů a měření.

Pokročilá diagnostika obráběcích strojů

Na moderní obráběcí stroje jsou v současnosti kladeny vysoké požadavky nejen z hlediska konstrukce a technologických parametrů, ale také z hlediska jejich spolehlivosti a s tím související diagnostikovatelností. Nejnáročnějším využitím obráběcích strojů je jejich nasazení v bezobslužném režimu s nepřetržitým provozem. U takto využívaných strojů je kladen velký důraz na jejich včasnou a správnou autodiagnostiku, kdy diagnostický systém odhalí nebezpečný trend některé ze sledovaných veličin nebo přímo poruchu. Pro takovéto účely musí být stroj vybaven vhodným diagnostickým systémem, který odpovídá náročnosti sledovaných údajů.

Trendy ve vývoji frézovacích center

U strojů pro rychlé a přesné vysokorychlostní obrábění je možno vysledovat diverzifikaci na nepříliš přesně oddělené, ale přeci jen znatelné skupiny.

Centra pro vysokorychlostní obrábění

Veletrh Metav pořádaný v Düseldorfu patří tradičně mezi nejvýznamnější evropské veletrhy výrobní techniky. Letos se ho zúčastnila celá řada světových, ale především německých, podniků zaměřených na oblast obráběcích strojů. V tomto článku jsou stručně popsány novinky a zajímavosti z oblasti obráběcích center s vysokou dynamikou. Výčet nelze jistě považovat za úplný, ale měl by přiblížit situaci v oblasti HSC po veletrhu Metav 2002.

Projekt Národní centrum kompetence - Strojírenství dosáhl úspěšných výsledků

Projekt Národní centrum kompetence - STROJÍRENSTVÍ (NCKS) byl realizován od ledna 2019 do prosince 2022. V konsorciu bylo zapojeno celkem 26 účastníků, z toho 9 výzkumných organizací a 17 průmyslových partnerů.

Aktuální trendy v oboru obráběcích strojů

Obor obráběcích strojů prochází velkými změnami, které pravděpodobně nejsou na první pohled tak zřetelné. Požadavky na stroje se mění v důsledku postupných proměn světa okolo nás a výrobci strojů na to reagují, aby si zajistili potřebnou konkurenceschopnost.