Témata
Reklama

Virtuálně simulovat - reálně stavět

Historický vývoj ve všech jeho formách a podobách s sebou postupně přinášel milníky, které se zapisují do dobových materiálů a jsou symbolem toho určitého období. Současné 21. století je charakterizováno zvyšováním produktivity při současném snižováním nákladů s co nejmenšími dopady na životní prostředí. Jak toho všeho společně docílit? Odpověď je nasnadě - inovacemi stávajících technologií.

Jan Smolík

Je klíčovou osobou na Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze. Společně s prof. Houšou zde spoluzakládal Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT). Následně zde vedl Centrum kompetence a nyní Národní centrum kompetence, jehož je ústav spoluřešitelem. Jeho specializací jsou obráběcí stroje, se zaměřením na nové konstrukce a byznys modely.

To jsou výzvy, které leží před vývojovými pracovišti vyspělých technických firem. Ruku v ruce by měli spolupracovat výrobci komponent, nástrojů, strojů, systémů řízení a další, kteří jsou součástí řetězce procesů, na jejichž konci je konkurenceschopný produkt. Zde bezesporu platí lidové úsloví o společném táhnutí za jeden provaz. Firmy ve svých dalších vývojích vycházejí ze zkušeností a reakcí zákazníků, jež postupně sbírají, aby se svými produkty uspěly na vyspělých trzích.

Reklama
Reklama
Sinumerik Operate posunul laťku na pomyslných stojanech. Hlavně díky své přehlednosti, grafickému provedení i optimalizované funkčnosti, a to vše na základě odezvy z praktické sféry – tedy od koncových uživatelů. „Toto lze všechno shrnout do jedné věty: To není sen, to je Sinumerik Operate!“ konstatují s nadsázkou Eva Klocová a Jiří Urban.

Synergie zkušeností

To bezesporu platí i o pětiosém multifunkčním obráběcím centru Multicut MCU 630V-5X z dílny společnosti Kovosvit MAS, a. s., které od roku 2006, kdy bylo poprvé uvedeno na trh, získalo desítky spokojených zákazníků a které se s ohledem na své zaměření nepyšní množstvím vyrobených kusů, ale v tomto případě především vysokou kvalitou produktu. V tomto vztahu se sází především na individuální přístup výrobce k zákazníkovi. A právě odvětví, jako jsou automobilový průmysl, energetika, letecký průmysl a v neposlední řadě medicínská technika, očekávají vedle vysoké spolehlivosti a preciznosti také co nejlepší poměr mezi cenou a výkonem. Právě tyto požadavky si dal za cíl Kovosvit MAS, a. s., a oslovil uživatele v daných segmentech nabídkou stroje MCU 630V-5X, jenž je vybaven řídicím systémem Sinumerik 840D sl a pohony Sinamics z produkce společnosti Siemens. Tuhost stroje je zajištěna bezkonkurenční robustní nosnou konstrukcí, která přináší stabilitu a dlouhodobě stálé kvality obrábění rovinných i obecných tvarových ploch.

„Při vývoji stroje jsme spolupracovali s řadou firem a výzkumných organizací. Díky tomu vzniklo několik variant stroje MCU 630VT-5AX,“ říká vedoucí elektrokonstrukce společnosti Kovosvit MAS, a. s., Ing. Miroslav Kopal.

A jak to vše tehdy bylo? O vzpomínky na první kroky vývoje tohoto výjimečného stroje jsme požádali vedoucího elektrokonstrukce společnosti Kovosvit MAS, a. s., Ing. Miroslava Kopala. „Při vývoji stroje jsme spolupracovali s řadou firem a současně s výzkumným centrem VCSVTT. Díky této spolupráci vzniklo několik variant stroje  MCU 630V-5X. Nejzajímavější je bezesporu ta, u které jsou otáčky osy C zvýšeny na 500 min-1.. Stroj se tak stává multifunkčním a na jedno upnutí lze vedle frézování, vrtání či závitování provádět dokonale také soustružnické operace. Vedle enormní flexibility je toto dokonalým předpokladem zejména pro výrobu komplexních obrobků, u kterých  je kladen mimořádný důraz na přesnost a preciznost provedení," vysvětluje pan Kopal.

Smysl multifunkčních strojů

Co tím vlastně míníme, pokud v dnešním kontextu hovoříme o multifunkčním obráběcím stroji? O krátké zamyšlení jsme požádali Ing. Jana Smolíka, Ph.D., zástupce vedoucího výzkumného centra VCSVTT při ČVUT, Fakultě strojní. Na této škole zároveň vede i Ústav výrobních strojů a zařízení.

Multifunkční obráběcí stroj je stroj připravený plnohodnotně provádět více druhů obrábění. Důležité je slovíčko „plnohodnotně“, tedy s řeznými parametry, jaké by byly uplatněny pro příslušnou řeznou operaci, pokud by se prováděla na standardním, nemultifunkčním obráběcím stroji, tedy na soustruhu nebo na frézce. Zásadní význam z hlediska konkurenceschopnosti dnes mají multifunkční stroje, které umožňují především plnohodnotně provádět frézovací a soustružnické operace. Zásadními výhodami užití multifunkčních strojů je: 1. snížení množství potřebných strojů pro výrobu jedné součásti, 2. menší podíl manipulace a zkrácení vedlejších časů, 3. minimalizace znovuustavování obrobků, jejich přeupínání, 4. maximální souběh prováděných operací. Tyto výhody vedou ke zvýšení přesnosti výroby (jeden pracovní prostor, jedno upínání, jeden souřadný systém pro všechny operace, společné teplotní podmínky všech operací), zvýšení výrobního výkonu, zvýšení hospodárnosti výroby a v neposlední řadě také k ekologičtější a energeticky méně náročné výrobě, neboť místo strojů dvou vyrobíme a užíváme stroj jeden. Je patrné, že přirozenou genezí se dnes ustavily v oblasti malých a středně velkých strojů dvě principiálně odlišná koncepční provedení multifunkčních obráběcích strojů. Zaprvé jde o obráběcí centra vycházející primárně ze soustruhů, resp. přední část stroje obsahuje zpravidla soustružnické vřeteno s vodorovnou osou, a zadruhé jde o stroje vycházející z frézovacích strojů, ale rozšířené o rychlé otočné stoly. První uvedenou kategorií obráběcích multifunkčních center vycházejících ze soustruhů je především třeba neustále zdokonalovat v oblasti stavby a dostatečné statické a dynamické tuhosti nosné struktury nesoucí frézovací vřeteno a dále je patrný rostoucí tlak na rozšiřování těchto strojů o vyvrtávání, o provedení s prodlouženými zdvihy a o další speciální obráběcí operace, jako je např. výroba ozubení odvalovacím frézováním. Příkladem takovéhoto stroje je právě např. stroj Multicut MCU 630V-5X z produkce Kovosvit MAS, a. s. Naopak v současnosti nejslabším článkem multifunkčních obráběcích center vycházejících primárně z horizontálních nebo vertikálních frézovacích strojů jsou otočné stoly neschopné zajistit dokonalé parametry pro konturování na jedné straně a karuselování na straně druhé. Mezi pionýry a nejznámější takovéto stroje, se schopností otočného stolu pracovat v režimu karuselování, tedy vysokých otáček pro soustružení, patří bezpochyby stroje Mazak Variaxis 630-5X II T nebo Okuma MU-500VA-L. Jedná se principiálně o pětiosé stroje, které dokážou v dané velikosti obrobků plnohodnotně frézovat a soustružit a výrobci s těmito modely strojů slaví nebývalý úspěch. Schopnost nabízet takovéto provedení pětiosého vertikálního stroje se dnes již stalo zásadním konkurenčním faktorem, a proto mu bylo ve vývoji společnosti Kovosvit MAS, a. s., věnováno patřičné úsilí a pozornost. Výsledkem je představovaný stroj MCU 630V-5X.

Zodpovědnost na řídicím systému

S multifunkčními stroji je spojena i otázka, jak tyto stroje řídit. Každá z obou základních technologií má své specifické vlastnosti, které musí řešit řídicí systém. Firmy, jež jsou výrobci strojů a současně si pro tyto stroje „vyrábějí" i řídicí systém (např. Mazak, Okuma či Mori Seiki), jsou v určité výhodě, protože si systém se všemi dokonalostmi i nedokonalostmi nakonfigurují na svůj stroj a předloží toto řešení zákazníkovi. Avšak podle slov Ing. Jiřího Urbana z brněnské kanceláře společnosti Siemens tato praxe není většinová, a tudíž požadavky výrobců strojů jsou přenášeny na výrobce systémů.  „Samozřejmě tyto požadavky nejsou mezi výrobci strojů nijak koordinovány, spíše naopak. Každý by totiž chtěl vidět na řídicím systému svůj rukopis. Díky bohu, že dlouhodobým vývojem přece jenom došlo k určité standardizaci ve vlastnostech pro určité technologie, takže lze poměrně snadno definovat systém pro jednu technologii tak, jak jsme toho u některých výrobců svědky," konstatuje ing. Urban. 

Pětiosé multifunkční obráběcí centrum MCU 630VT 5AX je vlajkovou lodí jihočeského výrobce obráběcích strojů Kovosvit MAS, a. s. Skelet stroje dostatečně vypovídá o tuhosti stroje. Je zde patrná koncepce horní gantry a otočně-sklopný stůl.

Společnost Siemens se systémy Sinumerik si ve své padesátileté historii prošla obdobím, kdy byly vyráběny specializované systémy pro frézování, soustružení, broušení a další. Posléze došlo k integraci všech těchto požadavků do jednoho softwarového řešení a Sinumerik 840D pokrývá v základu všechny technologie. Teprve dle konkrétního stroje a výrobce se systém v detailech dolaďuje - buď si výrobce toto doladění provede sám, nebo ve spolupráci s odborníky ze společnosti Siemens.  Jak ale tvrdí ing. Urban, výsledkem těchto činností nakonec byl vždy jednotechnologický řídicí systém.

Dvě technologie najednou? Proč ne.

Sinumerik 840D sl se softwarem Sinumerik Operate  přináší poměrně revoluční změnu. Řídicí systém je ve svém softwaru koncipován tak, že umožňuje výrobci definovat systém pro práci ve dvou technologiích současně. Při uvádění do provozu se Sinumeriku sdělí, jaká technologie bude hlavní a jaká vedlejší. To ve svém důsledku dává prostor pro optimální použití Sinumerik Operate jak na strojích vycházejících ze soustruhů nebo karuselů (jako příklad můžeme uvést právě Multicut 500 firmy Kovosvit MAS, a. s., nebo Turnmill firmy Tajmac-ZPS, a. s.), tak na strojích, u nichž je kořen ve frézovacích centrech (např. MCU 630V-5X). 

Řídicí systém je potom vybaven:  

 • - standardními cykly pro soustružení i frézování včetně grafické podpory;
 • - nástrojovým hospodářstvím, které zohledňuje různé typy nástrojů (frézy, vrtáky, soustružnické nože a jiné) a při zadávání korekcí si není nutné vypomáhat různými „berličkami" (např. zadání soustružnického nástroje jako frézy spoloměrovou korekcí);
 • - Ovládací obrazovky jsou rovněž koncipovány pro práci vobou technologiích (simulace, grafická podpora);
 • - Advanced Surface pro frézování;
 • - transformace pro soustružení i frézování.
Sinumerik Operate nabízí uživatelům velice příjemnou obsluhu – například nástrojové hospodářství je zcela jasné a přehledné.

Pokud se koncový uživatel rozhodne pro pořízení pětiosého obráběcího centra, rozhodně by neměl připustit žádný kompromis. Podle Ing. Kopala je Sinumerik Operate tím, kdo dokáže přesvědčit o správnosti volby. K výbavě stroje pak ing. Kopal dodává: „Technické možnosti řídicího systému a přívětivé uživatelské prostředí jsou stále důležitější. Sinumerik nabízí nyní svým uživatelům díky variantě Operate nové prostředí pro obsluhu a zároveň také novou programovou strukturu, která svou logikou velice připomíná funkce typické pro PC. Protože si naši kolegové prostředí nových ovládacích obrazovek již vyzkoušeli, můžeme od nich slyšet, že si občas připadají, jako když sedí doma u vlastního počítače. Ovládání je opravdu velmi intuitivní."

Kombinace ISO a grafického programování

Pro Sinumerik Operate jsou charakteristická různá programovací prostředí. ShopMill/ShopTurn s grafickou podporou je již známé programování pomocí pracovních kroků a program Guide s podporou cyklůz namená čisté DIN/ISO programování. Pokud se uživatel rozhodne pro práci se ShopMillem, otevře se mu pracovní plocha s celou řadou grafických animovaných prvků. To napomáhá obsluze, aby bez předchozích odborných znalostí během velmi krátkého času uživatelské obrazovky s přehledem zvládla. Na rozdíl od grafického programování již takovou volnost neposkytuje program Guide, kde jsou vyžadovány základní znalosti G kódu. Ale i v této variantě uživatelům pomáhá velmi zdařilá grafická podpora - můžeme s jistou nadsázkou říci, že program Guide je účinnou kombinací základních ISO znalostí i dovedností a grafického programování.

Pětiosé multifunkční obráběcí centrum MCU 630VT 5AX je vlajkovou lodí jihočeského výrobce obráběcích strojů Kovosvit MAS, a. s. Skelet stroje dostatečně vypovídá o tuhosti stroje. Je zde patrná koncepce horní gantry a otočně-sklopný stůl.

Sinumerik Manufacturing Excellence

Pod tímto názvem se skrývá portfolio služeb, které společnost Siemens nabízí jak výrobcům obráběcích strojů, tak i jejich uživatelům. Siemens doprovází stroj prakticky po celou dobu jeho života - od vzniku prvních idejí a koncepcí přes období nasazení do provozu až po eventuální retrofit. A to vše nezávisle na použité technologii, stupni automatizace a plánovací, resp. výrobní strategii.

Významnou částí  Sinumerik Manufacturing Excellence je blok Machine Development. Zde se podle slov ing. Urbana nabízí účast společnosti Siemens na simulaci, konstrukci a uvedení do provozu nového stroje. „V nejjednodušším případě je Siemens připraven být nápomocen radou při výběru a dimenzování pohonů, naše služba může ale pokrýt také vývoj řídicího systému nebo jeho části, koncept obsluhy a bezpečnosti, návrh rozváděče i kompletní PLC/CNC/HMI programování."   Zvláště významnou pozici při vývoji stroje zaujímá Siemens Mechatronic Support. Jedná se o inteligentní alternativu k metodě „pokus - omyl", se kterou se i teď v praxi při vývoji nových strojů často setkáváme. Nové kreativní strojní koncepce jsou zde na počítačovém modelu srovnávány a testovány za nesrovnatelně nižších finančních a časových nároků. Výsledkem je potom stavba reálného prototypu s vlastnostmi otestovanými na virtuálním modelu.

Sinumerik MDynamics

Základní význam pro frézování ve třech a pěti osách má nový technologický paket Sinumerik MDynamics, jehož možnosti využívá v plné míře i nové obráběcí centrum MCU630VT-5AX. Díky němu je možné na stroji dosáhnout kratších obráběcích časů, přesnosti a vysoké kvality povrchu, což splňuje vysoké požadavky zákazníků segmentu, pro které jsou pětiosé stroje určeny. „Vlastnosti technologického paketu pro frézování jsou mimo jiné umocněny také funkcí Advanced Surface, která nabízí nové řízení pohybu. Velkou výhodou je optimalizovaná look-ahead funkce a nový kompresor. Díky těmto novinkám lze opakovaně docílit ideální kvality povrchu obrobků, požadované rychlosti obrábění spolu s vysokou přesností. Další příjemnou uživatelskou novinkou je integrovaná funkce omezení ryvu (JERK). Tato funkce velmi významně šetří mechaniku stroje, protože i při extrémní dynamice umožňuje jemné zastavení i rozjezd," přibližuje vlastnosti nového technologického paketu Ing. Eva Klocová a dodává: „Můžeme bez nadsázky říci, že tato funkce zajišťuje to, že se stroj cítí jako v bavlnce."

Význam spolupráce výzkumné a výrobní základny

Vývoj nových a zdokonalených obráběcích strojů je dnes nemyslitelný bez uplatnění pokročilých metod simulací, výpočtů, konstruování a virtuálního testování. Společnost Kovostit MAS, a. s. v oblasti špičkových technologií podpory vývoje dlouhodobě spolupracuje s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) při Fakultě strojní ČVUT. Dr. Smolík z tohoto výzkumného centra představuje běžnou praxi vývoje nových CNC strojů: „Dnes jsou využívány především metody virtuálního prototypování, kdy je paralelně s konstrukcí stroje vytvářen jeho matematický model zahrnující dynamické chování nosné struktury, dynamický model servopohonů včetně jejich zpětnovazebného řízení a dále jádro reálného řídicího systému značky Siemens či Heidenhain. Tyto modely tak umožňují například společnosti Kovosvit MAS, a. s., již ve fázi návrhu a vývoje stroje predikovat dosažitelné parametry přesnosti, jakosti a výkonu při obrábění na budoucím reálném stroji."  Reálný důkaz jeho tvrzení pak můžeme nalézt právě ve vývoji prezentovaného pětiosého multifunkčního centra Multicut MCU 630VT 5AX, kde byly tyto postupy s úspěchem uplatněny.

Eva Klocová

eva.klocova@siemens.com

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Siemens 

Kovosvit MAS 

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110636
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Trendy / Obrábění
Firmy
Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Automatická optimalizace posuvů a pohonů obráběcích strojů

Před více než rokem uvedla společnost Siemens do prodeje nový, podstatně funkčně vylepšený software 4.7 pro NC řídicí systémy Sinumerik 840D sl a 828D. Na nové funkce softwaru, které výrazně vylepšují vlastnosti řídicího systému Sinumerik v oblasti programování a obsluhy, jsme se soustředili v článku ve vydání č. 1,2/2017 (viz. www.mmspekturm.com/170148). V tomto příspěvku se budeme věnovat detailněji výrazné změně softwaru 4.7 v oblasti seřizování a optimalizace posuvů a hlavních pohonů.

Inovativní CNC řešení pro náročné uživatele

Jedenácti exponáty a ústředním tématem Průmysl 4.0 podtrhuje DMG Mori svou roli předního inovátora na veletrhu Intertool ve Vídni, který právě nyní od 10. do 13. května probíhá. V expozici na ploše 300 m2 tento přední světový výrobce obráběcích strojů představuje své odpovědi na výrobní a technické výzvy uživatelů budoucnosti.

Novinky laserového předehřevu při obrábění

Stále častější využívání vysokopevnostních slitin a jiných těžkoobrobitelných materiálů, včetně keramických, vyžaduje pro jejich efektivní obrábění i nových technologií. Uplatňují se tu především laserové technologie přinášející lokální povrchové snížení pevnosti a tvrdosti materiálu. Výhodou takového předehřevu materiálu před břitem nástroje je navíc i snížení opotřebení nástroje při obrábění a možnost obrábět i vyšší řeznou rychlostí.

Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Komponenty pro vyšší efektivitu a produktivitu obráběcích strojů

Chcete realizovat stavbu obráběcích strojů rychleji a jednodušeji, nebo chcete stroje provozovat efektivněji a pravidelně je optimalizovat a zvyšovat jejich produktivitu? Výkonný CNC systém Sinumerik nabízí řešení pro výrobní dílny, kusovou výrobu i výroby velkých sérií, ať už se jedná o jednoduché, nebo složité obrobky. Nová softwarová verze 4.7 pro řídicí systémy Sinumerik 840D sl a 828D přinesla řadu nových funkcí, které usnadňují a rozšiřují operátorské a programátorské možnosti řídicího systému. Odpověď na otázku, jaké jsou hlavní změny a trendy v oblasti rozvoje hardwaru Siemens pro řízení obráběcích strojů, přináší tento článek.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit