Témata
Reklama

Teplárenské sdružení České republiky na Dnech teplárenství a energetiky, které i v letošním roce hostila Olomouc, ocenilo křišťálovými komíny kvarteto Projektů roku 2021. Jednalo se ocRekonstrukci parovodů na horkovody v Přerově; Projekt zachycování emisí chlorovodíku na fluidních kotlích teplárny ŠKO-Energo; Přepojení nových odběratelů z lokálních plynových zdrojů v Písku a EKOtelnu s alternativními zdroji na Jihomoravském náměstí v Brně. Ocenilo i dva Počiny roku: Instalaci nového separátoru železa v ZEVO Plzeň a Výstavbu sítě dobíjecích stanic pro elektromobily v Brně.

Reklama
Reklama

Smyslem vyhodnocení nejlepších projektů je ocenit úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných, ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu. Za roky 2001 až 2021 již bylo do této celostátní energetické soutěže nominováno celkem 223 teplárenských projektů a oceněno bylo i 15 počinů roku. 

Ceny vítězným Projektům roku ve čtyřech soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek, který uvedl: „Letos je to už podvacáté, kdy Teplárenské sdružení ČR ocenilo nejzajímavější projekty v teplárenství. Iniciátorům vítězných projektů za minulý rok samozřejmě gratuluji, ale všechny nominované projekty byly kvalitní a opět ukázaly, že se teplárenství nebojí inovací a jako obor se posouvá dopředu. Současná situace v energetice je bezprecedentní a bude vyžadovat ještě větší nasazení. Věřím, že vláda letos dokončí prostředí pro podporu investic v teplárenství a za rok bude zase z čeho vybírat. My pro to uděláme všechno.“ (Zdroj: Teplárenské sdružení ČR)

Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2021

Veolia Energie ČR: Rekonstrukce parovodů na horkovody v Přerově 

Kategorie - Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

Veolia Energie ČR dokončila plánovanou výměnu parovodů za horkovody v rámci projektu „Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově“. Projekt byl zahájen v roce 2018 a dokončen v roce 2021. Během 6 etap rekonstrukce bylo zrušeno 12 300 m stávajících parovodů a byly nahrazeny 11 890 m nových horkovodních rozvodů v předizolovaném provedení v dimenzích v rozmezí 2xDN500 až 2xDN32. Zároveň bylo rekonstruováno 18 předávacích stanic z primárního média páry na horkou vodu. V souběhu s novými horkovodními potrubími byly do společného výkopu uloženy optické a metalické distribuční rozvody pro sběr dat z měřičů tepla a připojených předávacích stanic. Přínosem projektu je celková roční úspora více než 22 000 GJ tepla oproti výchozímu stavu. Tato úspora tepla má dopad na snížení spotřeby paliva v centrálním zdroji tepla Teplárně Přerov, což přináší snížení emisí CO2 o zhruba 2 000 tun za rok.

ŠKO-Energo: Projekt zachycování emisí chlorovodíku na fluidních kotlích 

Kategorie - Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší

V teplárně ŠKO-Energo jsou provozovány dva velké fluidní kotle na spalování biomasy a uhlí. K využívání energie vyrobené z biomasy se přistoupilo postupně od roku 2006 z důvodu snižování podílu fosilních paliv na výrobě energie pro mateřskou společnost Škoda Auto v Mladé Boleslavi, za účelem omezení tvorby emisí skleníkových plynů. Podíl spalování biomasy se postupně zvyšoval. Zelená energie ovšem není zadarmo. Zejména právě ve využívané  peletkové biomase, která se vyrábí lisováním rostlinné hmoty, se ukrývá určité množství chlóru, jenž poté uniká jako emise do spalin komína. V rámci neustále se zpřísňujících celoevropských limitů emisí stacionárních energetických zdrojů, které jsou platné od léta 2021, byly zavedeny velmi přísné limity i na chlór. Teplárna pohotově zareagovala a již v předstihu vyzkoušela technologii pro záchyt těchto emisí. V roce 2020 se zpracoval projekt a na jaře 2021 započala výstavba technologie pro záchyt emisí HCl. U této technologie však vlastní vývoj a investice teplárny nekončí, díky kombinaci tohoto zařízení a již dříve nainstalované technologie pro snížení množství emisí NOx (2019 - 2020), bude možné provádět další projekty na snížení emisí a hlavně omezení nálepů uvnitř kotlů, které jsou se spalováním rostlinných peletek spojeny.

Teplárna Písek: Přepojení nových odběratelů z lokálních plynových zdrojů

Kategorie - Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

Při konverzi parovodů byla významně rozšířena síť horkovodů k novým odběratelům, díky které došlo v historickém centru města k přepojení objektů z domovních plynových kotelen na soustavu zásobování teplem z písecké teplárny. První etapa Horkovodu Velké náměstí byla realizována v červnu až říjnu 2021 a týkala se postupně ulice Chelčického (místo napojení na nový horkovod instalovaný v roce 2020), Alšova náměstí, Jungmannovy ulice a jižní části Velkého náměstí. Bylo vybudováno 439 m horkovodu a napojeno 7 objektů v historickém centru města.  V letošním roce bude horkovod rozšířen o dalších 5 nových odběratelů v severní části Velkého náměstí. Cílem projektu je napojení nových odběratelů a snížení emisí z lokálních zdrojů znečišťování ovzduší v centru města. 

Teplárny Brno: EKOtelna s alternativními zdroji na Jihomoravském náměstí 

Kategorie - Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Rekonstrukcí starší kotelny v městské části Slatina na Jihomoravském náměstí vznikla první z plánovaných kotelen s využitím alternativních zdrojů energie. V EKOtelně se vyrábí teplo ze zemního plynu, ale i dvěma tepelnými čerpadly, která jsou poháněná „zelenou energií“ z fotovoltaické elektrárny na střeše objektu. Vše je doplněné malou bateriovou akumulací a akumulační nádrží na teplou vodu. Z bateriového úložiště se čerpá elektřina i pro dobíjecí stanice elektromobilů u budovy. Cílem projektu EKOtelny bylo využít v maximální míře potenciálu sluneční energie dopadající na střechu objektu pro výrobu elektřiny a její spotřeba pouze v místě. Tepelné čerpadlo slouží k předehřevu vody, kterou dohřívají na provozní parametry plynové kotle. Po změně ceny elektřiny je tepelné čerpadlo provozováno v období s maximálním osvitem (trvalý chod tepelného čerpadla by zhoršil ekonomiku provozu kotelny). Brněnská teplárna zde uplatnila kombinaci moderních alternativních zdrojů a technologií se zajištěním odpovídající vysoce odborné obsluhy zařízení EKOtelny.

Počin roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2021

Teplárnám Brno za výstavbu sítě dobíjecích stanic pro elektromobily v Brně

Výstavba sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily je pro Teplárny Brno nejen možností, jak prodávat elektřinu, ale naplňuje i vize společnosti v oblasti podpory ekologického chování a současně dotváří pozitivní vnímání tepláren širokou veřejností. Teplárny Brno podporují rozvoj ekologické přepravy v Brně budováním sítě dobíječek, které budou sloužit veřejnosti a významně zvýší dostupnost nabíjení elektromobilů ve městě. Primárně se přitom soustředí na instalace v obytných částech města. V roce 2021 postavily teplárny 20 dobíjecích stanic. Plán rozvoje elektromobility je definován až do roku 2030 s vizí postavit až 350 stanic. Pro pohodlnější obsluhu stanice připravily Teplárny Brno také mobilní aplikaci, která zjednoduší obsluhu stanic i navigaci na ně. V budoucnu plánují službu rozšiřovat, například o možnost rezervovat si vybranou stanici ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi. Současně teplárny rozšiřují vlastní firemní flotilu o elektromobily, kterých už mají 16.

Plzeňské teplárenské za projekt nového separátoru železa v ZEVO Plzeň

Během letní odstávky v roce 2021 došlo k instalaci nové dvoustupňové separační linky na železné kovy ze škváry. Dá se zjednodušeně říci, že se nejdříve pomocí elektromagnetu odstraní veškeré velké kusy železa a následně se pomocí permanentního magnetu odstraní i malé až velmi malé kusy kovu. Toto uspořádání umožní do budoucna ještě instalaci separátoru nemagnetických kovů. Zprovozněním nového separátoru na ZEVO Plzeň došlo ke zvýšení výtěžnosti železa ze škváry a účinnost separace železa přesáhla 90 %. Za rok 2021 bylo vytříděno 1 700 tun železa ze škváry. Nový separátor byl ale v provozu jen polovinu roku, takže letos se očekává celoroční navýšení vyseparovaného železa až na 2000 tun železného šrotu. Před zprovozněním nové linky to bylo průměrně 1 400 tun železa ročně.

Statistika soutěže

V dosavadní historii soutěže si nejvyšší ocenění Projekt roku převzalo už 27 společností a obcí. Nejvíce ocenění Projekt roku získala Veolia Energie ČR (12), následována společnostmi skupiny MVV Energie CZ (8), skupinou ČEZ a Plzeňskou teplárenskou (po 6 oceněních), Teplárnami Brno (4) a Pražskou teplárenskou s Teplárnou České Budějovice a Teplárnou Písek (po 3 komínech). Do soutěže svoje projekty už přihlásilo 59 společností, 15 měst a 1 vysoká škola. Nejvíce Veolia Energie ČR 43, Teplárny Brno 27, Plzeňská teplárenská 19, skupina ČEZ 18, skupina MVV Energie CZ 16 a Teplárna České Budějovice 13 projektů. Celkem se nominované Projekty zrealizovaly v 93 městech a obcích. Nejvíce 29 v Brně, dalších 16 v Praze a v Plzni, 15 v Ostravě, 12 v Českých Budějovicích a 8 v Písku. 


Zpracováno redakcí na základě podkladů Teplárenského sdružení České republiky.

Související články
Záporožská jaderná elektrárna

Ukrajina včera 5. března 2022 informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), že ruské síly převzaly kontrolu nad místem jaderné elektrárny Záporoží (NP) v zemi, ale že jaderná elektrárna je i nadále provozována svými pravidelnými zaměstnanci a nedošlo k žádnému uvolnění radioaktivního materiálu, řekl generální ředitel Rafael Mario Grossi. Ukrajinští partneři  informovali  MAAE, že projektil přes noc zasáhl výcvikovou budovu v blízkosti jednoho z reaktorových bloků elektrárny, což způsobilo lokalizovaný požár, který byl později uhašen.

Jaderná energetika na Ukrajině

S pozorností světa zaměřené na události na Ukrajině je jaderná energetika země jednou ze zásadních otázek, které je třeba brát v potaz. Ukrajina je silně závislá na jaderné energii, přičemž 15 reaktorů vyrábí asi polovinu její elektřiny. Všechny jeho současné reaktory jsou ruské typy VVER.

E.ON otevřel svůj první ultrarychlý dobíjecí hub v ČR

Společnost E.ON dnes otevřela v Sulejovicích u Lovosic svůj první ultrarychlý dobíjecí hub v Česku a v následujících letech bude masivně investovat do další veřejné infrastruktury. V celé Evropě by do roku 2026 měla být síť E.ON Drive rozšířená o dalších 5 000 dobíjecích bodů. Zaměřit se přitom E.ON chce na rychlé a ultrarychlé dobíjení a komfort zákazníků. 

Související články
Jak zjistit kvalitu vnějšího prostředí

Na vývoji nové senzorové platformy pro měření kvalitativních parametrů venkovního prostředí v současné době pracuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit