Témata
Reklama

Chytré měření upínací síly

Společnost Kelch uvede ve 3. čtvrtletí 2018 na trh novou generaci přístroje Safecontrol 4.0. Osvědčený systém měření upínací síly ve vřetenu obráběcího stroje je kompletně přepracován a poskytuje nyní uživatelům prostřednictvím vlastní aplikace maximální flexibilitu. Další výhodou je vysoká spolehlivost a v neposlední řadě moderní ergonomický design a jednoduché ovládání.

Požadavky na obráběcí stroje neustále rostou. Je požadována stále vyšší kvalita obrobených ploch, vyšší otáčky vřetena, delší životnost nástrojů a také pokud možno žádné prostoje obráběcího stroje. Aby výrobci obráběcích strojů mohli splnit uvedené požadavky, vyvíjejí neustále lepší vřetena s vynikajícími parametry obvodového házení umožňující dosažení stále vyšších řezných parametrů. Bezpodmínečně nutnou podmínkou zde však je, aby vřeteno stroje upnulo nástroj přesně definovanou upínací silou, která zůstane konstantní po celou dobu procesu. Pokud upínací síla poklesne, vzniká nebezpečí, že se změní obvodové házení nástroje a vedle horší kvality obrobené plochy se může nástroj v extrémním případě z vřetena úplně uvolnit. To může vést k úplnému zničení drahého vřetena a s tím spojeným vysokým nákladům na jeho opravu, nemluvě o prostoji obráběcího stroje a nespokojeném zákazníkovi.

Reklama
Reklama
Měřicí adaptér Kelch pokrývá měřicí rozsah 2–100 kN s odchylkou měření max. 0,5 %.

Měřicí systém Safecontrol

Pro verifikaci upínací síly vyvinul systémový dodavatel Kelch již před 30 lety první systém Safecontrol a nechal si ho patentovat. Základní myšlenkou bylo, že pokud uživatel během provozu obráběcího stroje zjistí, že upínací síla ve vřetenu stroje poklesla, může kontaktovat výrobce stroje a vhodným preventivním zásahem zamezit případné poruše a následným škodám. První generace Safecontrol sestávala z vyhodnocovací jednotky, která byla kabelem spojena s odpovídajícím měřicím trnem. Dnes umožňuje elektronika minimalizaci zastavěného prostoru a maximální integraci mnoha užitečných funkcí. Nejnovější generace Safecontrol 4.0 vznikla na základě dlouholeté praxe vývojářů firmy Kelch podpořené četnými praktickými zkušenostmi z projektů u zákazníků.

Safecontrol 4.0 ukazuje upínací sílu a stav přístroje na moderním LCD TFT displeji s LED podsvícením.

QR kódy pro větší provozní spolehlivost

Safecontrol 4.0 je perfektní měřicí systém určený pro všechny uživatele obráběcích strojů. Abychom ještě více zvýšili ergonomičnost a uživatelský komfort, vyvinuli jsme vlastní aplikaci, která komunikuje se základním přístrojem. Tak lze uchovávat a spravovat naměřené hodnoty na mobilních přístrojích, jako jsou například smartphony. Díky jednoznačné identifikaci pomocí QR kódů poskytuje Safecontrol 4.0 absolutní procesní spolehlivost v přiřazování naměřených hodnot. Na přání může aplikace vystavit i měřicí protokol, který může být vytištěn,“ vysvětluje Ing. Viktor Grauer, člen představenstva a vedoucí vývojového managementu Kelch.

Práce s přístrojem

Uživatelé Safecontrol 4.0 odečítají upínací sílu a stav přístroje pohodlně na LCD TFT displeji s LED podsvícením. To však ještě nejsou všechny ergonomické vychytávky. Protože vřetena obráběcích strojů mohou být montována v nejrůznějších pozicích, musí být měřicí trn mnohdy nasazen i „vzhůru nohama“. V takovýchto případech ocení uživatelé 3D polohovou orientaci přístroje. Hodnoty na displeji lze odečítat, aniž by bylo nutno namáhavě vykrucovat hlavu. Na základní přístroj je možné pomocí závitu našroubovat veškeré měřicí adaptéry s nejrozličnějšími kužely. Tím je zajištěna použitelnost pro široké spektrum vřeten. Díky interní paměti mohou uživatelé provedená měření dokumentovat, archivovat a později je přehrát na PC. Odpadá tak ruční zapisování naměřených hodnot, čímž je jednak eliminován případný zdroj chyb, jednak dochází i k úspoře drahocenného času.

Safecontrol 4.0 umožňuje správu naměřených dat také pomocí mobilních přístrojů, například smartphonů.

Měřicí rozsah od 2 do 100 kN

Fungování měřicího adaptéru je založeno na principu tenzometrů. Tyto tenzometry jsou aplikovány na měřicím adaptéru a reagují na změnu způsobené mechanické deformace změnou elektrického odporu. Měřením elektrického odporu a odpovídajícím přepočtem je možné stanovit sílu, která tyto mechanické deformace způsobila. Protože elastická deformace materiálu je zpravidla velice malá, pohybují se elektrické signály v řádu milivoltů. Aby bylo možné takto malé odchylky měřit spolehlivě a s konstantní absolutní i opakovanou přesností, je zapotřebí inteligentní elektronika, která funguje naprosto spolehlivě a lineárně v celém měřicím rozsahu. Čím větší je rozsah měření, tím vyšší jsou nároky na přístroj a na elektroniku. Měřicí adaptér Kelch pokrývá rozsah 2–100 kN a vykazuje maximální odchylku jen 0,5 % v hraničních oblastech měřicího rozsahu. To odpovídá přesnosti měření 0,5 kN, což řadí Safecontrol 4.0 k absolutní špičce v daném segmentu. Jiní výrobci nabízejí pro pokrytí uvedeného rozsahu až čtyři různé základní přístroje, což vedle vyšších pořizovacích nákladů vede i ke složitější organizaci měření a náročnější manipulaci s přístroji.

Propojení s mobilním zařízením

Dalším plusem přístroje Safecontrol 4.0 je možnost zvýšení uživatelského komfortu a procesní spolehlivosti připojením mobilního koncového zařízení a vlastní aplikace. Přehledná a uživatelsky přívětivá aplikace umožňuje vložení vlastního strojního parku identifikovaného pomocí QR kódů. Pro každé jednotlivé vřeteno je potřeba vytvořit jeden QR kód. Tento kód je naskenován mobilním telefonem nebo tabletem a je k němu přiřazeno konkrétní vřeteno. Pokud je tato identifikace jednou vytvořena, naskenuje uživatel před započetím měření pouze příslušný QR kód. Tím je automaticky vyvolán příslušný stroj a přístroj je připraven k měření. Naměřenou upínací sílu je možné odečíst jak na samotném přístroji, tak i v aplikaci na mobilním zařízení. Stisknutím tlačítka je naměřená hodnota uložena k příslušnému stroji. Ruční zaznamenávání a přepisování naměřených hodnot tím odpadá.

Zobrazení a zpracování naměřených dat

Hodnoty naměřené v určitém časovém rozsahu pro jedno vřeteno mohou být v aplikaci zobrazeny tabulkově nebo jako graf. V grafickém zobrazení je možné na první pohled rozpoznat trend vývoje, aniž by bylo nutno naměřené hodnoty manuálně vyhodnocovat nebo je přenášet do externích vyhodnocovacích programů. Přenos dat z měřicího adaptéru do mobilního zařízení je realizován přes Bluetooth.

Provedené měření lze uložit jako protokol ve formátu PDF a okamžitě vytisknout na příslušné tiskárně s Bluetooth rozhraním. Tato funkce je užitečná, pokud výrobce stroje při pravidelném servisu měří i upínací sílu ve vřetenu. Tak mohou zákazníci okamžitě založit protokol o měření do provozní knihy stroje. Pokud je k dispozici přístup na síť zákazníka prostřednictvím mobilního zařízení, mohou být naměřené hodnoty ihned ukládány v příslušných adresářích.

Ale i bez mobilních zařízení umožňuje Safecontrol 4.0 úsporu času při používání: Naměřené hodnoty mohou být uloženy do interní paměti přístroje a pomocí USB mohou být pohodlně přehrány do PC. Údaj o datu a času měření umožňuje přiřazení konkrétního stroje. Také zde je zajištěn pohodlný a bezpapírový proces.

Kuželový adaptér pro nejrůznější rozhraní
Obsluha měřicího adaptéru umožňuje prostřednictvím tlačítka On/Off a tlačítka pro ukládání a mazání naměřených hodnot jednoduché a rychlé ovládání.
Safecontrol 4.0 je dodáván s měřicími adaptéry nejrozšířenějších rozhraní:
• SK30, SK40, SK50;
• BT30, BT40, BT50;
• HSK25, HSK32, HSK40, HSK50, HSK63, HSK80, HSK100;
• PSC32, PSC40, PSC50, PSC63, PSC80, PSC100.
Další rozhraní dodává společnost Kelch na vyžádání. V případě potřeby je možné dodat i adaptéry pro další nástroje, například pro upínací systémy nulových bodů a podobně.

BTS Technik

Ing. Oldřich Bosman

oldrich.bosman@seznam.cz

www.btstechnik.cz

www.kelch.de

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 180909
Datum: 05. 09. 2018
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Výsledky spolupráce akademické sféry s průmyslem

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepjetí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. V předchozích vydáních MM Průmyslového spektra jsme avizovali, že budeme technickou veřejnost informovat o konkrétních výsledcích naší spolupráce. Zde jsou první poznatky.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Statika a dynamika obráběcích strojů

V současné době je u obráběcích strojů hodnoceno především dobré statické a dynamické chování. Lepších statických a dynamických vlastností mohou výrobci obráběcích strojů dosáhnout plným vyu-žitím potenciálu konstrukce stroje.

Související články
Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Rozpínací vřetena pro upínání ozubených kol

Rozpínací vřetena, kterými se upínají ozubená kola mezi hroty, se používají při výrobě ozubených kol, nejčastěji pro účely výstupní kontroly, kde je velkou výhodou vysoká přesnost a rozsah rozpínání.

Termostabilní koncept obráběcích strojů - 1. část

Termostabilní koncept obráběcích strojů firmy Okuma je systém regulace či chcete-li potlačování dilatací stroje způsobených změnami teploty jeho struktury. I když změny teploty je možné omezit vhodnou konstrukcí stroje, nelze jim zcela zabránit. Stroj pracuje v určitém prostředí, které obecně nemá konstantní teplotu.

Software MSP - dva nástroje k bezchybné výrobě na 5osých centrech

V jednom z předchozích článků jsme se zabývali obslužným SW pro spínací dotekové měřicí sondy. Ukázali jsme, že běžná měřicí doteková sonda je vlastně jenom opakovatelný spínač a že použitelný výsledek nám dá až software v řídicím systému. Ať už pracujeme s makroprogramy přímo v paměti CNC nebo tvoříme vlastní cykly na úrovni CAD, výsledkem jednoho měření je obvykle údaj o jednom geometrickém prvku, maximálně vztah několika prvků (nový počátek nebo úhel natočení obrobkových souřadnic, průměr a osa díry, šířka drážky apod.). Také obslužný software skenovací sondy, která obvykle sbírá mnohem větší množství bodů než sondy spínací, většinou směřuje k hodnocení daného prvku nebo pravidelného geometrického tvaru.

Q znamená 4

Pan Q vynalézal pro Jamese Bonda mnohá unikátní zařízení, která slavnému špionovi pomáhala přežít. Společnost Renishaw písmenem Q označuje unikátní systém rádiové komunikace až čtyř sond (obrobkových i nástrojových) s jediným přijímačem.

Pyramida produktivního procesu - nastavení procesu

V minulém čísle bylo pojednáno o tom, že nejdůležitější je příprava a seřízení stroje, v tomto článku bude vysvětleno nastavení procesu před začátkem obrábění.

Dotyková sonda s rádiovým přenosem

Blum-Novotest představil novou rádiovou dotykovou sondu TC62. Rozšířil tím svou nabídku o kompaktní vysokorychlostní produkt s inovativní BRC rádiovou technologií, který přináší nové standardy v rychlosti, přesnosti a uživatelského komfortu.

Přesné upínání pro měřicí techniku

Měřicí technika je jednou ze základních součástí průmyslových výrobních procesů, výzkumu a vývoje i mnoha dalších aplikací. Kromě řídicí technologie patří mezi další klíčové požadavky možnost automatizace a vhodnost pro Průmysl 4.0.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Logistický průmysl investuje do technologií počítačového vidění

V několika posledních měsících obdržela společnost Cognex Corporation objednávky v celkové výši přes pět milionů dolarů od zákazníků z logistického sektoru. Prvním je velká zásilková společnost a druhým globální maloobchodní společnost.

Pyramida produktivního procesu

Uživatelé obráběcích strojů jsou často konfrontováni s protichůdnými požadavky: vyrábět co nejlevněji, vyrábět co nejrychleji, vyrábět co nejpřesněji.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit