Témata
Reklama

Chytré měření upínací síly

Společnost Kelch uvede ve 3. čtvrtletí 2018 na trh novou generaci přístroje Safecontrol 4.0. Osvědčený systém měření upínací síly ve vřetenu obráběcího stroje je kompletně přepracován a poskytuje nyní uživatelům prostřednictvím vlastní aplikace maximální flexibilitu. Další výhodou je vysoká spolehlivost a v neposlední řadě moderní ergonomický design a jednoduché ovládání.

Požadavky na obráběcí stroje neustále rostou. Je požadována stále vyšší kvalita obrobených ploch, vyšší otáčky vřetena, delší životnost nástrojů a také pokud možno žádné prostoje obráběcího stroje. Aby výrobci obráběcích strojů mohli splnit uvedené požadavky, vyvíjejí neustále lepší vřetena s vynikajícími parametry obvodového házení umožňující dosažení stále vyšších řezných parametrů. Bezpodmínečně nutnou podmínkou zde však je, aby vřeteno stroje upnulo nástroj přesně definovanou upínací silou, která zůstane konstantní po celou dobu procesu. Pokud upínací síla poklesne, vzniká nebezpečí, že se změní obvodové házení nástroje a vedle horší kvality obrobené plochy se může nástroj v extrémním případě z vřetena úplně uvolnit. To může vést k úplnému zničení drahého vřetena a s tím spojeným vysokým nákladům na jeho opravu, nemluvě o prostoji obráběcího stroje a nespokojeném zákazníkovi.

Měřicí adaptér Kelch pokrývá měřicí rozsah 2–100 kN s odchylkou měření max. 0,5 %.
Reklama
Reklama
Reklama

Měřicí systém Safecontrol

Pro verifikaci upínací síly vyvinul systémový dodavatel Kelch již před 30 lety první systém Safecontrol a nechal si ho patentovat. Základní myšlenkou bylo, že pokud uživatel během provozu obráběcího stroje zjistí, že upínací síla ve vřetenu stroje poklesla, může kontaktovat výrobce stroje a vhodným preventivním zásahem zamezit případné poruše a následným škodám. První generace Safecontrol sestávala z vyhodnocovací jednotky, která byla kabelem spojena s odpovídajícím měřicím trnem. Dnes umožňuje elektronika minimalizaci zastavěného prostoru a maximální integraci mnoha užitečných funkcí. Nejnovější generace Safecontrol 4.0 vznikla na základě dlouholeté praxe vývojářů firmy Kelch podpořené četnými praktickými zkušenostmi z projektů u zákazníků.

Safecontrol 4.0 ukazuje upínací sílu a stav přístroje na moderním LCD TFT displeji s LED podsvícením.

QR kódy pro větší provozní spolehlivost

Safecontrol 4.0 je perfektní měřicí systém určený pro všechny uživatele obráběcích strojů. Abychom ještě více zvýšili ergonomičnost a uživatelský komfort, vyvinuli jsme vlastní aplikaci, která komunikuje se základním přístrojem. Tak lze uchovávat a spravovat naměřené hodnoty na mobilních přístrojích, jako jsou například smartphony. Díky jednoznačné identifikaci pomocí QR kódů poskytuje Safecontrol 4.0 absolutní procesní spolehlivost v přiřazování naměřených hodnot. Na přání může aplikace vystavit i měřicí protokol, který může být vytištěn,“ vysvětluje Ing. Viktor Grauer, člen představenstva a vedoucí vývojového managementu Kelch.

Práce s přístrojem

Uživatelé Safecontrol 4.0 odečítají upínací sílu a stav přístroje pohodlně na LCD TFT displeji s LED podsvícením. To však ještě nejsou všechny ergonomické vychytávky. Protože vřetena obráběcích strojů mohou být montována v nejrůznějších pozicích, musí být měřicí trn mnohdy nasazen i „vzhůru nohama“. V takovýchto případech ocení uživatelé 3D polohovou orientaci přístroje. Hodnoty na displeji lze odečítat, aniž by bylo nutno namáhavě vykrucovat hlavu. Na základní přístroj je možné pomocí závitu našroubovat veškeré měřicí adaptéry s nejrozličnějšími kužely. Tím je zajištěna použitelnost pro široké spektrum vřeten. Díky interní paměti mohou uživatelé provedená měření dokumentovat, archivovat a později je přehrát na PC. Odpadá tak ruční zapisování naměřených hodnot, čímž je jednak eliminován případný zdroj chyb, jednak dochází i k úspoře drahocenného času.

Safecontrol 4.0 umožňuje správu naměřených dat také pomocí mobilních přístrojů, například smartphonů.

Měřicí rozsah od 2 do 100 kN

Fungování měřicího adaptéru je založeno na principu tenzometrů. Tyto tenzometry jsou aplikovány na měřicím adaptéru a reagují na změnu způsobené mechanické deformace změnou elektrického odporu. Měřením elektrického odporu a odpovídajícím přepočtem je možné stanovit sílu, která tyto mechanické deformace způsobila. Protože elastická deformace materiálu je zpravidla velice malá, pohybují se elektrické signály v řádu milivoltů. Aby bylo možné takto malé odchylky měřit spolehlivě a s konstantní absolutní i opakovanou přesností, je zapotřebí inteligentní elektronika, která funguje naprosto spolehlivě a lineárně v celém měřicím rozsahu. Čím větší je rozsah měření, tím vyšší jsou nároky na přístroj a na elektroniku. Měřicí adaptér Kelch pokrývá rozsah 2–100 kN a vykazuje maximální odchylku jen 0,5 % v hraničních oblastech měřicího rozsahu. To odpovídá přesnosti měření 0,5 kN, což řadí Safecontrol 4.0 k absolutní špičce v daném segmentu. Jiní výrobci nabízejí pro pokrytí uvedeného rozsahu až čtyři různé základní přístroje, což vedle vyšších pořizovacích nákladů vede i ke složitější organizaci měření a náročnější manipulaci s přístroji.

Propojení s mobilním zařízením

Dalším plusem přístroje Safecontrol 4.0 je možnost zvýšení uživatelského komfortu a procesní spolehlivosti připojením mobilního koncového zařízení a vlastní aplikace. Přehledná a uživatelsky přívětivá aplikace umožňuje vložení vlastního strojního parku identifikovaného pomocí QR kódů. Pro každé jednotlivé vřeteno je potřeba vytvořit jeden QR kód. Tento kód je naskenován mobilním telefonem nebo tabletem a je k němu přiřazeno konkrétní vřeteno. Pokud je tato identifikace jednou vytvořena, naskenuje uživatel před započetím měření pouze příslušný QR kód. Tím je automaticky vyvolán příslušný stroj a přístroj je připraven k měření. Naměřenou upínací sílu je možné odečíst jak na samotném přístroji, tak i v aplikaci na mobilním zařízení. Stisknutím tlačítka je naměřená hodnota uložena k příslušnému stroji. Ruční zaznamenávání a přepisování naměřených hodnot tím odpadá.

Zobrazení a zpracování naměřených dat

Hodnoty naměřené v určitém časovém rozsahu pro jedno vřeteno mohou být v aplikaci zobrazeny tabulkově nebo jako graf. V grafickém zobrazení je možné na první pohled rozpoznat trend vývoje, aniž by bylo nutno naměřené hodnoty manuálně vyhodnocovat nebo je přenášet do externích vyhodnocovacích programů. Přenos dat z měřicího adaptéru do mobilního zařízení je realizován přes Bluetooth.

Provedené měření lze uložit jako protokol ve formátu PDF a okamžitě vytisknout na příslušné tiskárně s Bluetooth rozhraním. Tato funkce je užitečná, pokud výrobce stroje při pravidelném servisu měří i upínací sílu ve vřetenu. Tak mohou zákazníci okamžitě založit protokol o měření do provozní knihy stroje. Pokud je k dispozici přístup na síť zákazníka prostřednictvím mobilního zařízení, mohou být naměřené hodnoty ihned ukládány v příslušných adresářích.

Ale i bez mobilních zařízení umožňuje Safecontrol 4.0 úsporu času při používání: Naměřené hodnoty mohou být uloženy do interní paměti přístroje a pomocí USB mohou být pohodlně přehrány do PC. Údaj o datu a času měření umožňuje přiřazení konkrétního stroje. Také zde je zajištěn pohodlný a bezpapírový proces.

Kuželový adaptér pro nejrůznější rozhraní
Obsluha měřicího adaptéru umožňuje prostřednictvím tlačítka On/Off a tlačítka pro ukládání a mazání naměřených hodnot jednoduché a rychlé ovládání.
Safecontrol 4.0 je dodáván s měřicími adaptéry nejrozšířenějších rozhraní:
• SK30, SK40, SK50;
• BT30, BT40, BT50;
• HSK25, HSK32, HSK40, HSK50, HSK63, HSK80, HSK100;
• PSC32, PSC40, PSC50, PSC63, PSC80, PSC100.
Další rozhraní dodává společnost Kelch na vyžádání. V případě potřeby je možné dodat i adaptéry pro další nástroje, například pro upínací systémy nulových bodů a podobně.

BTS Technik

Ing. Oldřich Bosman

oldrich.bosman@seznam.cz

www.btstechnik.cz

www.kelch.de

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 180909
Datum: 05. 09. 2018
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Výsledky spolupráce akademické sféry s průmyslem

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepjetí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. V předchozích vydáních MM Průmyslového spektra jsme avizovali, že budeme technickou veřejnost informovat o konkrétních výsledcích naší spolupráce. Zde jsou první poznatky.

Statika a dynamika obráběcích strojů

V současné době je u obráběcích strojů hodnoceno především dobré statické a dynamické chování. Lepších statických a dynamických vlastností mohou výrobci obráběcích strojů dosáhnout plným vyu-žitím potenciálu konstrukce stroje.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Související články
Rozpínací vřetena pro upínání ozubených kol

Rozpínací vřetena, kterými se upínají ozubená kola mezi hroty, se používají při výrobě ozubených kol, nejčastěji pro účely výstupní kontroly, kde je velkou výhodou vysoká přesnost a rozsah rozpínání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Termostabilní koncept obráběcích strojů - 1. část

Termostabilní koncept obráběcích strojů firmy Okuma je systém regulace či chcete-li potlačování dilatací stroje způsobených změnami teploty jeho struktury. I když změny teploty je možné omezit vhodnou konstrukcí stroje, nelze jim zcela zabránit. Stroj pracuje v určitém prostředí, které obecně nemá konstantní teplotu.

Software MSP - dva nástroje k bezchybné výrobě na 5osých centrech

V jednom z předchozích článků jsme se zabývali obslužným SW pro spínací dotekové měřicí sondy. Ukázali jsme, že běžná měřicí doteková sonda je vlastně jenom opakovatelný spínač a že použitelný výsledek nám dá až software v řídicím systému. Ať už pracujeme s makroprogramy přímo v paměti CNC nebo tvoříme vlastní cykly na úrovni CAD, výsledkem jednoho měření je obvykle údaj o jednom geometrickém prvku, maximálně vztah několika prvků (nový počátek nebo úhel natočení obrobkových souřadnic, průměr a osa díry, šířka drážky apod.). Také obslužný software skenovací sondy, která obvykle sbírá mnohem větší množství bodů než sondy spínací, většinou směřuje k hodnocení daného prvku nebo pravidelného geometrického tvaru.

Q znamená 4

Pan Q vynalézal pro Jamese Bonda mnohá unikátní zařízení, která slavnému špionovi pomáhala přežít. Společnost Renishaw písmenem Q označuje unikátní systém rádiové komunikace až čtyř sond (obrobkových i nástrojových) s jediným přijímačem.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Soutěž pro středoškoláky

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Revoluce v měření přišla s analogovým signálem

Když se dnes bavíme o moderních výrobních postupech, máme často na mysli využívání high-tech technologií, které je snahou stále více propojovat, automatizovat a sledovat. Tyto přístupy pomáhají výrobcům transformovat jejich výrobní procesy až do stadia nejvyššího – takzvané cyber factory –, přičemž vysoká jakost vyráběných dílů a úspora nákladů během výrobních procesů hrají nejdůležitější roli. Z tohoto jasně vyplývá nutnost investice také do měřicích systémů.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit