Témata
Reklama

Dvanácté setkání povrchářů na Myslivně

S příchodem podzimu pořádá každý rok Centrum pro povrchové úpravy již tradiční mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Ani letos tomu nebylo jinak. Na v pořadí již dvanáctý ročník přijelo do Brna okolo dvou stovek účastníků a redakce MM Průmyslového spektra také nechyběla. Semináři, již léty zažitému pod názvem Myslivna, předchází pověst neformálního pracovního setkání povrchářů, kde se každý rok diskutují potřebná aktuální témata ze strojírenské praxe.

Tato vzdělávací akce napomáhá poznání, slouží ke sdílení zkušeností a podporuje spolkovou činnost povrchářské obce. Také jednotliví přednášející vybírají témata svých přednášek podle aktuální situace. Každý rok zaznívají někdy až převratné novinky. Letos byla mj. představena nekonvenční technologie 3D tisku z prášku z korozivzdorné oceli. Zástupce firmy Metal 3D Ing. Petr Zikmund vysvětlil výhody této technologie. Zásadním rozdílem oproti konvenčním technologiím je to, že se materiál neubírá, ale přidává, což přináší značné nejen ekonomické výhody. Navíc lze touto technologií vyrobit tvary konvenčními technologiemi nevyrobitelné. Ing. Ondřej Kania představil technologii pro snižování emisí VOC pomocí nízkoteplotní katalytické oxidace, kterou zprostředkovává společnost Elvac Ekotechnika. Pro nové účastníky bývá také připraveno „opáčko“ důležitých poznatků, které mohou být často zapomínány. Ing. Miroslava Banýrová ze společnosti Galatek připomněla důvody a způsoby úpravy vody pro povrchové úpravy, Ing. Miroslav Valeš, Ph.D., zopakoval důležitost a způsoby zkoušení a hodnocení povrchových úprav. Nebo Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D., z výzkumného centra SVÚOM předvedla výsledky měření korozní aktivity v České republice. Výzkum byl prováděn z důvodu změny klimatických podmínek a změny koncentrace SO2 či chloridů v průmyslových oblastech. Výsledky potvrdily nutnost pravidelné aktualizace map korozní aktivity v ČR.

Reklama
Reklama
„Má-li být rozvoj ve firmách a ve společnosti udržitelný i nadále, musíme mít všichni dostatek použitelných informací a přístup ke skutečnému odbornému vzdělávání.“ Tak uvádí doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., dvanáctý odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav.

Miniveletrh v průběhu semináře

Ti, kteří se nechtějí prezentovat prostřednictvím přednášky či příspěvku ve sborníku, mají možnost prezentace v podobě firemních stolků. Foyer hotelu Myslivna se tak proměňuje v malý veletrh, kde účastníci diskutují se zástupci firem rovnou nad jejich produkty. Nejvíce firemních stolků bylo letos obsazeno měřicí technikou. Tradičně vystavila své produkty společnost Olympus, jejíž mikroskopy jsou široce používány při analýze a vyhodnocování, společnost TSI System s přístroji pro průmyslovou diagnostiku nebo společnost Labimex, která dodává testovací korozní komory. A mnoho dalších.

Foyer hotelu se v přestávkách mezi přednáškami mění v malý veletrh.

Přátelské neformální pracovní diskuse pokračují i během přestávek mezi přednáškami a během společenského večera, jehož program bývá tradičně velkým překvapením.

Organizátoři semináře (doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., a Ing. Jan Kudláček, Ph.D.) předávají Ing. Jaroslavovi Pitterovi, Ph.D., cenu za celoživotní přínos v oboru povrchových úprav.

Každý rok také uděluje Centrum pro povrchové úpravy, organizátor akce, Cenu za celoživotní přínos v oboru povrchových úprav. Letos si cenu odnesl Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. Gratulujeme.

Eva Buzková

foto: Karel Vojkovský

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #12
Firmy
Související články
Kontrola kvality protikorozní ochrany

Mezi hlavní cíle technického rozvoje patří zvyšování technické úrovně, životnosti, užitné hodnoty, kvality a spolehlivosti strojírenských výrobků, a to s ohledem na ekonomická i ekologická kritéria. Během pracovních cyklů výrobků dochází k interakci s okolním prostředím, a tím i k jejich povrchové degradaci vlivem koroze, opotřebení a dalších dějů. Významný vliv na výslednou kvalitu výrobku mají tedy povrchové úpravy. Ovlivňují jak jeho životnost, tak provozní spolehlivost, a tím i efektivnost a nároky na provoz a údržbu.

Nátěry pro hezčí vzhled i lepší funkčnost

Nátěrové hmoty se běžně používají k dosažení dekoračních, ochranných a dalších funkčních účinků na určitém povrchu. Své o tom ví i společnost Synpo, která se již od padesátých let minulého století zabývá výzkumem a vývojem syntetických pryskyřic a laků. Jejich nátěrové hmoty používají např. výrobci dopravních prostředků, zemědělských strojů a jiných strojních zařízení.

Přesné měření tloušťky povlaků

Pro optimalizaci vlastností povrchových povlaků a filmů ve výzkumu, vývoji i průmyslové výrobě je důležitá přesná kontrola jejich tloušťky a rovnoměrnosti rozložení. Metrologická metoda CCI představuje mimořádnou přesnost měření pro široký rozsah tlouštěk povlaků.

Související články
Vývoj a výzkum nátěrových hmot pro letecký průmysl

Letecký průmysl vždy patřil a stále patří k tradičním průmyslovým odvětvím v České republice. Výrobky tuzemských firem a podniků „létají“ prakticky po celém světě a svými užitnými vlastnosti dlouhodobě konkurují i jiným renomovaným světovým výrobcům. Nedílnou součástí zajištění požadovaných vlastností leteckých výrobků jsou i povrchové úpravy a ochrany, které jim poskytují přidané ochranné či funkční vlastnosti a umožňují provozovat je po celou dobu jejich technického života.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Recyklace práškových nátěrových hmot a likvidace odpadů

V posledních desetiletích došlo k velkému rozšíření práškového lakování na úkor lakování mokrého. Důvodem je nejen vysoká kvalita vytvářených povlaků, ale i výhodnost z hlediska ekonomického a ekologického.

Efektivní způsob volby odmašťovacího prostředku

V současné době na českém trhu působí několik tuzemských i zahraničních firem, jejichž portfolia průmyslových odmašťovacích prostředků pro konkrétní aplikace jsou značně obsáhlá. Jak z takto velkého množství výrobků vybrat vhodný prostředek pro zvolenou technologii? A potvrdí vůbec očekávání včetně slibované účinnosti? Jednotlivé prostředky je třeba vyzkoušet a vybrat ten, který bude splňovat průnik množiny požadavků.

Vliv míchání na elektrickou vodivost povlaků

Antistatické nátěrové hmoty slouží k vytvoření elektricky vodivých povlaků, jež jsou svými vlastnostmi vhodné pro prostředí, ve kterých je nutné zamezit tvorbě a negativním důsledkům elektrostatického náboje (statické vybíjení, kumulace prachových částic a další negativní jevy).Svá uplatnění nacházejí v petrochemickém průmyslu, přesné optice, elektrotechnice a v celé řadě dalších odvětví. V rámci výzkumu na Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze byl sledován vliv metody dispergace plniva a parametrů procesu míchání antistatických nátěrových hmot na finální technologické a funkční vlastnosti povlaku.

Korozní komory

Koroze kovů a slitin uzavírá jejich koloběh naší lidskou civilizací v kruhu od jejich výroby z rud přes jejich použití v technické praxi. V drtivé většině případů je korozní děj nežádoucí, protože vede k degradaci výrobku po stránce konstrukční z hlediska užití i po stránce vzhledové, která může být někdy dokonce tou rozhodující. Je velmi málo případů, kde korozní děj je nám pomocníkem při vytvoření odpovídajících povrchů – pro příklad snad jen třeba vznik měděnky na střechách domů či jiné případy vytváření patiny na uměleckých dílech a podobně.

Konec koroze na ocelových svitcích

Dodržení vysoké jakosti povrchu ocelových svitků během jejich dodávky z válcovny plechu k výrobcům automobilů, „bílé techniky“ a vzduchotechniky aj. pro ekonomickou produkci bez vícenákladů přimělo logistiku k nezvyklým opatřením.

Testování povlakovaných řezných nástrojů

Zkoušení a testování řezných nástrojů provází člověka odnepaměti. Dnes víme, že i člověk časů paleolitických se musel tímto problémem taktéž zabývat a podle analýzy pazourků, zvláště sopečného původu, tak víme, že dokázal umně využívat nejen tuzemských zdrojů, ale kamenných industrií často exotického původu.

Nanokompozitní supertvrdé povlaky

Supertvrdé povlaky jsou dnes běžně používané na celou řadu aplikací. Nejvíce se však aplikují na řezné obráběcí nástroje a vyměnitelné břitové destičky, a to z důvodu zvýšení jejich životnosti při obrábění i velmi tvrdých materiálů. Prof. Dr. Stanislav Vepřek, rodák z Písku, se již od roku 1963 velmi významně podílel na vývoji depozice tenkých filmů pomocí CVD technologie (Chemical Vapour Deposition). V roce 1995 byl u zrodu principu koncepce supertvrdých nanokompozitních materiálů na Technické univerzitě v Mnichově. Publikoval 398 odborných prací, obdržel mnoho významných ocenění a dodnes přednáší na univerzitách v mnoha zemích po celém světě. V oborech materiálů a povrchů je tedy světovou špičkou a MM Průmyslové spektrum vám s ním přináší rozhovor.

Trendy v PVD a CVD povlakování

Dlouhodobým trendem zvyšování užitných vlastností technických součástí je jejich ochrana proti účinkům opotřebení, teplotnímu namáhání, provoznímu tření a korozi. Týká se to zejména výrobních nástrojů, které vzhledem své konstrukci a zejména klínovitému tvaru musejí přenášet extrémní kontaktní namáhání na ostrých hranách. Nosnými řeznými materiály jsou dnes převážně slinuté karbidy, jemnozrnné, s velikostí zrn až pod 0,1 m, dopované přísadami na potlačení růstu zrn. Nicméně tyto podkladové materiály jsou dnes chráněny speciálními povlaky, několikanásobně překonávajícími jejich mechanické a další vlastnosti a tyto nástroje nebo součásti se uvádějí jako povlakované.

Nahlédli jsme pod pokličku technologie povlakování

Tenké vrstvy jsou dnes neodmyslitelnou povrchovou úpravou nejen řezných a tvářecích nástrojů – napomáhají zmírnit dopad degradačních mechanismů, jako je opotřebení (abrazivní a adhezivní otěr) či koroze. Obecně jsou na řezné nástroje kladeny stále vyšší nároky. Aplikací PVD a CVD povlaků je možné docílit zvýšení řezných rychlostí a posuvu a tím zproduktivnění výroby, zvýšení životnosti nástrojů, obrábění za sucha nebo s minimálním chlazením nebo obrábění těžko obrobitelných materiálů.

Zvyšovanie životnosti razidel mincí

Pri výrobe mincí sa používajú nástroje, ktorých kvalita a spoľahlivosť závisia od zvoleného materiálu, výrobnej technológie, tepelného spracovania a finálnych operácií pri úprave funkčných plôch. Počas prevádzky sa vlastnosti materiálu nástrojov menia a dochádza k tzv. prevádzkovej degradácii, ktorá môže byť následkom nevhodnej technológie výroby. Kvalita razidiel je vyjadrená životnosťou a pohybuje sa približne od stotisíc do milióna kusov vyrobených mincí. Životnosti razidiel je preto nutné venovať veľkú pozornosť a jednou z možností zvýšenia trvanlivosti razidla sa javia povrchové úpravy vo forme aplikovania tvrdých PVD povlakov. V príspevku analyzujeme a testujeme tri druhy povlakov deponované na razidlá vyhotovené z nástrojovej ocele.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit