Témata
Reklama

Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů

17. 05. 2010

Na Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní bylo vybudováno inovační centrum nových materiálů a technologií, které nese název Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů na ČVUT v Praze (ICDAM). Bylo vybudováno z peněz Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a spolufinancováno Fakultou strojní ČVUT v Praze. Jedním z cílů tohoto centra je přilákat mladé vědecké pracovníky a studenty z Čech i ze zahraničí.

Hlavní výhodou centra je jeho vybavení jak světově ojedinělou výrobní technologií, tak špičkovou laboratorní technikou, což umožňuje současně vývoj a studium nových materiálů.

 

Reklama
Reklama
Rektor ČVUT profesor Havlíček, vedoucí Ústavu materiálového inženýrství FS ČVUT profesorka Pešlová a projektový manažer centra ICDAM doktor Rybníček při slavnostním zahájení jeho provozu 21. dubna t. r.

Vizí centra je být partnerem výzkumným institucím, univerzitám a státní správě pro výzkum, vývoj a zavádění inovací a vzdělávání v oblasti materiálového inženýrství. Mělo by se zabývat vývojem technologií povrchového inženýrství, diagnostikou kovových a nekovových materiálů a konstrukcí, tribologickými zkouškami, komplexní expertizní činností v oblasti kovů, plastů a kompozitů, aplikací v oblasti biomedicíny, automobilového a leteckého průmyslu a energetiky.

Technické vybavení

Do centra bylo pořízeno zařízení pro duplexní povlakování Flexicoat 850 holandské firmy Hauzer, sloužící především k nanášení povlaků metodou PVD. Kromě toho lze tímto zařízením provádět plazmovou nitridaci, jež vytváří vrstvu nitridů působících příznivě na otěruvzdornost a tvrdost. Centrum dále disponuje nanotvrdoměrem anglické firmy Micro Materials. Laboratoř tribologie slouží k měření vlastností povlaků a vrstev, které se uplatňují při vzájemném působení povrchů tuhých těles při jejich relativním pohybu. Je vybavena tribometrem, dále pak scratch testerem Xpress pro hodnocení adheze povlaku k substrátu, hloubku vniku či koeficientu tření nebo kalotestem, jenž umožňuje orientační měření tloušťky povlaku různého charakteru na základním materiálu prostřednictvím výbrusu ve tvaru kulového vrchlíku. Laboratoř elektronové mikroskopie je vybavena přístroji umožňujícími zkoumat a hodnotit široké spektrum technických materiálů, vzorků s povlaky a vrstvami, analyzovat strukturu, chemické složení a krystalografickou orientaci. Laboratoř světelné mikroskopie disponuje stereomikroskopem, polarizačním mikroskopem a světelným mikroskopem. Laboratoř metalografie je pak vybavena moderními přístroji umožňujícími dělení a přípravu vzorků zkoumaných materiálů pro možnost jejich dalšího hodnocení.

Vybudování centra ICDMA si vyžádalo částku 70 milionu korun, která byla poskytnuta z Evropského fondu pro regionální rozvoj. To je pro centrum dobrá startovací pozice, bez finančního zatížení. Zde instalovaná zařízení si na svůj provoz a servis vyžádají nemalé finanční částky. Věříme, že si dokážou na sebe vydělat a přes skutečnost, že jde o velmi specifická zařízení, komerční subjekty v rámci konkurenčního utajení přesto na spoluřešení svých projektů ICDMA přizvou.

-dvo-

Znalosti a konkurenceschopnost

Na Fakultě strojní ČVUT v Praze, ne sice za tak velkého slavnostního lesku a slávy jako centrum ICDAM, vznikla dvě odborná centra, která však již konkrétní a aktuální spolupráci s praxí dávno zajištěnou mají.

Prvním je Měrové a školicí středisko Carl Zeiss, které na Fakultě strojní vzniklo jako odpověď na potřeby průmyslových podniků neustále zvyšovat kvalitu výrobků. Cílem tohoto projektu je vytvořit technicky špičkově vybavené pracoviště se statutem akreditované měrové laboratoře sdružující odborníky z oblasti metrologie a kvality, kteří budou schopni poskytovat odborné poradenství, realizovat zakázkové měření dílů pro průmyslové podniky a následně přenášet tyto znalosti i do výuky. Náplní tohoto pracoviště je aplikovaný výzkum v oblasti souřadnicového měření, poskytování odborného poradenství a školení v oblasti managementu kvality a metrologie, komerční měření rozměrových charakteristik výrobků a programování souřadnicových měřicích strojů. Fakulta strojní pro tento projekt postavila nové vhodné prostory a poskytla své odborníky z řad zaměstnanců a studentů. Generálním partnerem projektu je divize Průmyslové měřicí techniky Carl Zeiss AG zastoupená Ing. Karlem Tillingerem. Vedoucím tohoto projektu je Ing. Libor Beránek.

Ing. Libor Beránek, vedoucí Měrového a školicího střediska Carl Zeiss

Druhým počinem je Centrum průmyslové simulace, jehož generálním partnerem je společnost Siemens PLM Software (CZ). Toto centrum pod vedením Ing. Luďka Volfa (spolupracuje s významnými společnostmi, např. Centropen, Continental, Triton, Bosch, SEW, Letiště Praha, Bobcat, Trumpf, Carl Zeiss) integruje a rozvíjí činnosti a aktivity související s počítačovou simulací v oblasti technologického projektování výrobních procesů a systémů ve strojírenství. Na FS ČVUT CPS vstupuje do vědeckých grantů a výuky rozšiřováním konvenčních přístupů ke strojírenské technologii o softwarové nástroje a metody umožňující plnohodnotný posun této oblasti do 21. století a její další produktivní vývoj. V praxi se CPS zabývá projekty návrhů nových výrobních technologií od jednotlivých pracovišť po celé výrobní haly, rozšiřováním a optimalizací stávajících výrob a jejich komplexního procesního propojení.

Ing. Luděk Volf, vedoucí Centra průmyslové simulace

Projekty spolupráce pracovišť vysokých škol s průmyslovými partnery jsou jednou z cest, jak úspěšně podporovat transfer znalostí a zvyšovat konkurenceschopnost malých, středních i velkých podniků. Oba dva pánové jsou si toho vědomy a iniciativou svojí a svých spolupracovníků navazují úzké vazby mezi těmito, občas odlišnými, světy.

-dvo-

libor.beranek@fs.cvut.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 100622
Datum: 17. 05. 2010
Rubrika: Servis / Věda a výzkum
Autor:
Firmy
Související články
Modernizace laboratoře pro měření emisí

Od listopadu 2011 je v Roztokách u Prahy otevřen objekt VTP Roztoky. Objekt o celkové ploše 4 200 m2 využívá pro k realizaci svých aktivit zejména Centrum vozidel udržitelné mobility (CVUM), založené při ČVUT v Praze, Fakultě strojní. Budova vznikala právě na základě požadavků vědeckých a akademických pracovníků z ČVUT, kteří hledali nové laboratorní a kancelářské prostory se záměrem vytvořit špičkové výzkumné pracoviště a navázat tak na projekty Výzkumných center spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka I, II, úspěšně řešené v  letech 2000 až 2011 pod vedením prof. Jana Macka. Záměr se podařilo realizovat také díky synergii projektů, využitých pro financování výstavby objektu a následně vybavení jednotlivých laboratoří. V loňském roce, sedm let po oficiálním otevření, byla realizována přístavba a obnova emisního vybavení v laboratoři s válcovou brzdou.

Mezi vědou a rodinou

S Mgr. Kseniyí Illkovou, Ph.D., mladou vědkyní působící v Praze, jsem se potkala při příležitosti předávání cen Wernera von Siemense. Získala totiž ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce. Na tom by jistě nebylo nic zarážejícího – vynikající práce byla oceněna, tak to bývá. Na první pohled však všechny přítomné zaujal doprovod mladé ženy – několikaměsíční miminko. A tak mě samozřejmě zajímalo, jak vlastně lze skloubit práci na špičkové úrovni a rodinu...

Podpora mezinárodního výzkumu

Inženýrská akademie České republiky, z. s., (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem (byl ukončen v závěru???) roku 2016.

Související články
Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci, Sekce Czech Knowledge Transfer Office

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborná podpora rozvoje technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR sdružují přední specialisty daného oboru a poskytují expertní a poradenské služby. Vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím, která vycházejí z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Během celého letošního roku jsme zde jednotlivé odborné sekce představovali, dnes tak činíme naposledy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci, Sekce Strategie výzkumu a vývoje

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborná podpora rozvoje technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR sdružují přední specialisty daného oboru a poskytují expertní a poradenské služby. Vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím, která vycházejí z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra jednotlivé odborné sekce představujeme.

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborná podpora rozvoje technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR sdružují přední specialisty daného oboru a poskytují expertní a poradenské služby. Vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím, která vycházejí z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra jednotlivé odborné sekce představujeme.

Trendy v nabídce doprovodných služeb a v koordinaci podniku

V současné době se řada výrobních podniků snaží být konkurenceschopná ve využívání nejnovějších trendů, ale i vědeckých poznatků. Tyto jsou markantní zejména v oblasti technologické, ovšem nelze se upnout pouze na přijímání technologických novinek a přitom opomíjet ostatní obory, neboť i tyto mohou podnikatelům nabízet zásadní poznatky a mít vliv na celkovou úspěšnost daného podniku. O tom, že je prospěšné, jak pro zákazníka, tak pro samotný podnik nabízet doprovodné služby k dodávaným výrobkům (jako např. montáž, zaškolení, servis), je asi dnes už zbytečné hovořit. Tyto služby jsou dnes téměř všude samozřejmostí a nabývají na významu i v průmyslovém sektoru.

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci - sekce Elektrotechnika

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborně podporovat rozvoj technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR, sdružující přední specialisty daného oboru, poskytují expertní a poradenské služby a vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím vycházejícím z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra v průběhu roku 2016 postupně představujeme jednotlivé odborné sekce.

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci Sekce stavebnictví a architektura

Poslání Inženýrské akademie ČR (IA ČR) spočívá v odborné podpoře a rozvoji technických věd a technického školství, jakož i aplikaci nových poznatků vědy a výzkumu. Naším cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Tentokrát se zaměříme na stavebnictví a architekturu.

Mechanika na VŠ

V nynějším vydaní jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na mechaniku a mechatroniku. Naši nabídku vyslyšelo pracoviště na Strojní fakultě v Brně.

Strojírenské konstruování na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze, Brně a Liberci.

Energetika na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naší nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Ostravě a Plzni.

Výrobní stroje a komponenty na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Ostravě.

Materiálové inženýrství na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní systémy a techniku. Naší nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Brně.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit