Témata

Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů

17. 05. 2010

Na Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní bylo vybudováno inovační centrum nových materiálů a technologií, které nese název Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů na ČVUT v Praze (ICDAM). Bylo vybudováno z peněz Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a spolufinancováno Fakultou strojní ČVUT v Praze. Jedním z cílů tohoto centra je přilákat mladé vědecké pracovníky a studenty z Čech i ze zahraničí.

Hlavní výhodou centra je jeho vybavení jak světově ojedinělou výrobní technologií, tak špičkovou laboratorní technikou, což umožňuje současně vývoj a studium nových materiálů.

 

Rektor ČVUT profesor Havlíček, vedoucí Ústavu materiálového inženýrství FS ČVUT profesorka Pešlová a projektový manažer centra ICDAM doktor Rybníček při slavnostním zahájení jeho provozu 21. dubna t. r.

Vizí centra je být partnerem výzkumným institucím, univerzitám a státní správě pro výzkum, vývoj a zavádění inovací a vzdělávání v oblasti materiálového inženýrství. Mělo by se zabývat vývojem technologií povrchového inženýrství, diagnostikou kovových a nekovových materiálů a konstrukcí, tribologickými zkouškami, komplexní expertizní činností v oblasti kovů, plastů a kompozitů, aplikací v oblasti biomedicíny, automobilového a leteckého průmyslu a energetiky.

Technické vybavení

Do centra bylo pořízeno zařízení pro duplexní povlakování Flexicoat 850 holandské firmy Hauzer, sloužící především k nanášení povlaků metodou PVD. Kromě toho lze tímto zařízením provádět plazmovou nitridaci, jež vytváří vrstvu nitridů působících příznivě na otěruvzdornost a tvrdost. Centrum dále disponuje nanotvrdoměrem anglické firmy Micro Materials. Laboratoř tribologie slouží k měření vlastností povlaků a vrstev, které se uplatňují při vzájemném působení povrchů tuhých těles při jejich relativním pohybu. Je vybavena tribometrem, dále pak scratch testerem Xpress pro hodnocení adheze povlaku k substrátu, hloubku vniku či koeficientu tření nebo kalotestem, jenž umožňuje orientační měření tloušťky povlaku různého charakteru na základním materiálu prostřednictvím výbrusu ve tvaru kulového vrchlíku. Laboratoř elektronové mikroskopie je vybavena přístroji umožňujícími zkoumat a hodnotit široké spektrum technických materiálů, vzorků s povlaky a vrstvami, analyzovat strukturu, chemické složení a krystalografickou orientaci. Laboratoř světelné mikroskopie disponuje stereomikroskopem, polarizačním mikroskopem a světelným mikroskopem. Laboratoř metalografie je pak vybavena moderními přístroji umožňujícími dělení a přípravu vzorků zkoumaných materiálů pro možnost jejich dalšího hodnocení.

Vybudování centra ICDMA si vyžádalo částku 70 milionu korun, která byla poskytnuta z Evropského fondu pro regionální rozvoj. To je pro centrum dobrá startovací pozice, bez finančního zatížení. Zde instalovaná zařízení si na svůj provoz a servis vyžádají nemalé finanční částky. Věříme, že si dokážou na sebe vydělat a přes skutečnost, že jde o velmi specifická zařízení, komerční subjekty v rámci konkurenčního utajení přesto na spoluřešení svých projektů ICDMA přizvou.

-dvo-

Znalosti a konkurenceschopnost

Na Fakultě strojní ČVUT v Praze, ne sice za tak velkého slavnostního lesku a slávy jako centrum ICDAM, vznikla dvě odborná centra, která však již konkrétní a aktuální spolupráci s praxí dávno zajištěnou mají.

Prvním je Měrové a školicí středisko Carl Zeiss, které na Fakultě strojní vzniklo jako odpověď na potřeby průmyslových podniků neustále zvyšovat kvalitu výrobků. Cílem tohoto projektu je vytvořit technicky špičkově vybavené pracoviště se statutem akreditované měrové laboratoře sdružující odborníky z oblasti metrologie a kvality, kteří budou schopni poskytovat odborné poradenství, realizovat zakázkové měření dílů pro průmyslové podniky a následně přenášet tyto znalosti i do výuky. Náplní tohoto pracoviště je aplikovaný výzkum v oblasti souřadnicového měření, poskytování odborného poradenství a školení v oblasti managementu kvality a metrologie, komerční měření rozměrových charakteristik výrobků a programování souřadnicových měřicích strojů. Fakulta strojní pro tento projekt postavila nové vhodné prostory a poskytla své odborníky z řad zaměstnanců a studentů. Generálním partnerem projektu je divize Průmyslové měřicí techniky Carl Zeiss AG zastoupená Ing. Karlem Tillingerem. Vedoucím tohoto projektu je Ing. Libor Beránek.

Ing. Libor Beránek, vedoucí Měrového a školicího střediska Carl Zeiss

Druhým počinem je Centrum průmyslové simulace, jehož generálním partnerem je společnost Siemens PLM Software (CZ). Toto centrum pod vedením Ing. Luďka Volfa (spolupracuje s významnými společnostmi, např. Centropen, Continental, Triton, Bosch, SEW, Letiště Praha, Bobcat, Trumpf, Carl Zeiss) integruje a rozvíjí činnosti a aktivity související s počítačovou simulací v oblasti technologického projektování výrobních procesů a systémů ve strojírenství. Na FS ČVUT CPS vstupuje do vědeckých grantů a výuky rozšiřováním konvenčních přístupů ke strojírenské technologii o softwarové nástroje a metody umožňující plnohodnotný posun této oblasti do 21. století a její další produktivní vývoj. V praxi se CPS zabývá projekty návrhů nových výrobních technologií od jednotlivých pracovišť po celé výrobní haly, rozšiřováním a optimalizací stávajících výrob a jejich komplexního procesního propojení.

Ing. Luděk Volf, vedoucí Centra průmyslové simulace

Projekty spolupráce pracovišť vysokých škol s průmyslovými partnery jsou jednou z cest, jak úspěšně podporovat transfer znalostí a zvyšovat konkurenceschopnost malých, středních i velkých podniků. Oba dva pánové jsou si toho vědomy a iniciativou svojí a svých spolupracovníků navazují úzké vazby mezi těmito, občas odlišnými, světy.

-dvo-

libor.beranek@fs.cvut.cz

Vydání #6
Kód článku: 100622
Datum: 17. 05. 2010
Rubrika: Servis / Věda a výzkum
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit