Témata
Reklama

Metodika výběru systému PDM

16. 06. 2004

Zavádění systémů PDM úzce souvisí se znalostí úskalí této problematiky. Systém PDM/PLM je pojem zahrnující tak širokou oblast, že jeho řešení je službou - ne prodejem - hotového produktu, neboť vždy řeší problém "na míru" a s výhledem do budoucnosti.

Jak vybírat, aby systém co nejvíce vyhovoval daným podmínkám? Situace je mnohdy taková, že management podniku neví, co má vyžadovat a jak své požadavky formulovat. SW firmy z obchodních důvodů samozřejmě prosazují především své zájmy, tj. produkty. Výběr systému je pak velmi často veden spíše ze strany oslovené dodavatelské firmy. Tak hrozí nebezpečí, že podnik za velké náklady zavede systém, který není pro jeho charakter zcela vyhovující a pozdě zjistí, že tento způsob nebyl pro jeho případ dostatečně vhodný. Místo očekávaného efektu se celkové náklady dále výrazně zvyšují. Realizovaný PDM (Product Data Management) systém musí být optimální nejen pro současný stav podniku, ale vzhledem k podnikové strategii rozvoje otevřený tak, aby v něm nemuselo dojít ke strukturálním změnám, které si vynutí právě dynamika rozvoje podniku.
V článku J. Choma: Příprava dat je ve strojírenských podnicích klíčem ke všemu. IT systém. Příloha 09/2001, str. 2 je uveden šokující výsledek průzkumu, kdy 80 % pracovníků v ČR tvrdilo, že je jejich IS spíše zatěžuje a nepomáhá jim, a mnohé podniky po čase vyhodnotí, že z velkého a komplexního IS využívají řádově 10 % funkčnosti. Dále podle průzkumu firmy UBK více než 50 % projektů nasazení SW v Evropě ztroskotá. Metodika výběru systému PDM by měla být naopak stavěna tak, že celý výběr vede podnik a uzpůsobuje ho přesně svým požadavkům. Jako vysoce objektivní a navíc i odolná proti případným manipulacím a snaze zvýhodňovat některého dodavatele se jeví metodika Pavos, kterou vyvinula firma UBK pro obecný výběr SW.
Reklama
Reklama

Metodika Pavos

Oproti výše uvedeným tristním výsledkům při výběru SW je tato metodika v praxi využívána 13 let a osvědčila se ve více než 300 úspěšně realizovaných výběrech.
Než začne podnik popisovat a optimalizovat procesy ve firmě, musí dojít k jednoznačnému definování strategie s výhledem do budoucnosti, po kterém dochází k analýze současného stavu procesů s následnou optimalizací s výhledem zavedení PDM. Optimalizace nesmí přihlížet k současným možnostem, ale k tomu, čeho by firma chtěla perspektivně dosáhnout.
Zde je nutné si položit na pohled triviální otázku, zda je podnik ochoten měnit své procesy. Pokud by nebyla vůle zaměstnanců ke změně, další kroky nemají cenu. Optimalizace procesů a nasazení systémů PDM se neobejde bez vážných změn. Nutno zdůraznit, že úspěšná implementace systému v podniku je možná pouze za plné součinnosti top managementu, zástupců jednotlivých útvarů a pracovníků IT podpory. Každá skupina však má jiné cíle a očekává od systému jiné funkce.
V metodě je využit softwarový produkt Sycat, ve kterém se provádí vizualizace a optimalizace procesů ve firmě, umožňující velmi rychle a efektivně využít danou metodu. SW Sycat má zkombinované visio s databází. Visio slouží k přehlednému zakreslení entit do procesní mapy společně se spolu souvisejícími organizačními strukturami a v databázi se uchovávají informace o jednotlivých entitách.

Datová podoba procesů

Z grafické podoby z visia Sycat vyvozuje datovou podobu se strukturovaným stromem, skládající se ze tří stupňů: procesy, funkce, jednotlivé kroky.
V této datové podobě je v programu možné ke každému jednotlivému kroku přiřadit patřičné informace a požadavky, ze kterých nakonec vyjde ucelená představa o kritériích kladených na hledaný systém PDM. Takto zadané informace systém nakonec automaticky vyexportuje do dotazníku, který je možné vystavit na web.
V našem případě volby SW PDM jde především o následující položky:
 • Zadání základních požadavků: V této položce klademe konkrétní požadavek formou otázky na daný SW týkající se daného kroku firemního procesu.
 • Přidělení váhy: Každému požadavku na SW se přiděluje stupeň důležitosti od 1 do 9. Takto díky rozpracování celého procesu na jednotlivé kroky a funkce máme možnost podrobně zjistit přesné požadavky na hledaný SW.
 • Následně dochází k exportu definovaných otázek do serveru a prezentaci na webových stránkách.
 • Sycat rovněž automaticky vytvoří ze zadaných informací tzv. manuál, ve kterém jsou jednotlivé kroky procesu přehledně popsány.
 • Prezentace a přizvání dodavatelských firem k soutěži
  Tento proces probíhá ve třech úrovních. V první se prezentují základní informace o charakteristice společnosti, organizační struktuře, charakteristice výroby, složitosti výrobků a výroby (10 nebo 1000 položek ve struktuře výrobku, varianty) atd. Má-li přizvaná firma zájem, vstoupí do další úrovně k dotazníku s otázkami základního charakteru typu např.:
 • Podporuje víceúrovňové kusovníky?
 • Umožňuje napojení na TPV?
 • Umožňuje přenos základních dat do ERP systému?
 • Pokud není přizvaná firma schopna kladně zodpovědět, nemá cenu, aby dále ztrácela čas vyplňováním mnohem podrobnějšího dotazníku ve třetí úrovni, kde má firma programem Sycat automaticky vygenerován dotazník s podrobnějšími otázkami. Pro přesnější vyhodnocení má odpověď formu stupnice, zda daný krok nabízený SW řeší přímo ve standardu (v základní aplikaci), nebo se musí řešit programováním lehkého typu (nadstavbou nad základní aplikací), případně customizací nebo programováním do hloubky (zásahem do základní aplikace), či jej program neumí. Každý dodavatel tedy odpovídá podrobnějším způsobem - jak jej umí řešit.

  Výhody

  Tato metoda umožňuje získat mnohem více přesnějších informací a za kratší dobu než jiným způsobem. Ze zkušenosti např. firmy UBK se dá předpokládat účast cca 30 firem ve výběrovém řízení, což v daném rozsahu je pro lidské konání bez programového přístupu nezpracovatelné množství informací, má-li proběhnout skutečně odpovídajícím způsobem. Daná metoda naopak dává možnost snadno získat široký přehled. Po určité lhůtě se server uzavře a dochází k vyhodnocování výstupů.

  Vyhodnocení

  Ze získaných informací jsou vyhodnocovány informace pro tzv. výběrový čtverec, kterým se dá přesně popsat každá nabídka a jehož každou položku je při odpovědném vyhodnocení nutno zvážit. Tvoří jej: výkonnost, cena, technologické provedení, pozadí.

  Výkonnost

  Neexistuje software, který by uměl všechny požadavky plnit ideálně. Jedním z výstupů vyhodnocení SW Sycat je graf funkcionality. Ta se počítá následujícím způsobem: Závažnost každého požadavku je ve škále od nejméně závažné (1) po nejzávažnější (9). Každou z otázek nabízený SW plní určitým způsobem. Podle toho, jak je otázka splněna, se hodnota otázky násobí koeficientem mezi 0 a 1, který přísluší tomu kterému způsobu plnění:
  Ze zkušeností firmy UBK má cenu zabývat se produkty, které získají celkově více než 70 %. Toto vyhodnocení funkcionality je pouze jednou ze čtyř informací vypovídajících o nabízeném SW. Do výběrového čtverce přicházejí další vstupy.

  Cena

  V dotazníku je nutné otázkami požadovat rozložení ceny na jednotlivé entity, aby bylo možné získat přehled o způsobu, jakým firma tvoří cenu nabízeného produktu. V tomto pojetí se snadno zjistí i stav produktu. Například je-li cena produktu nízká a cena doprogramování vysoká, jde o produkt, u něhož může dojít k problémům s přizpůsobením platformám.
  Je vhodné mít v záznamech i informace o celkovém počtu instalací nabízeného SW ve světě, o celkovém počtu instalací v ČR, o obratu výrobce, informace o dodavateli, možnost referenční návštěvy u zavedeného projektu. Tato manažerská tabulka umožňuje mít potřebné informace do výběrového čtverce a s její pomocí lze odvodit, jakým způsobem dodavatel tvoří cenu a do jisté míry i jeho postavení v ČR, popř. ve světě. S tím souvisí již další následující položka výběrového čtverce.

  Pozadí

  Sledujeme-li, jak je cena vytvořena a kolik instalací má dodavatel v ČR, popř. ve světě, potom do jisté míry lze odhadnout, co můžeme čekat od dodavatele, jak se dá odhadnout vývoj v budoucnu apod. V oblasti pozadí je nutné se zaměřit na informace typu: komu patří firma, co se o ní ví, co bylo o ní publikováno. V jednom krajním případě, zda bude firma existovat ještě do ukončení projektu, ve druhém, že daná firma je na tom tak dobře, že se zajímá pouze o velké zakázky a k malým přistupuje s despektem.

  Technologické provedení

  I zde se musí počítat s velkými rozdíly. Mezi hlavní položky patří doporučená nebo povinná databáze, hardwarové požadavky na server a klienty, net prostředí - sítě, jejich rozsah a výkonnost, prostupnost, atd.
  Na základě získaných informací z výběrového čtverce se vybírá 5 nejvíce vyhovujících firem a provádějí se semináře. Dodavatel dostává procesní schémata vytvořená v programu Sycat a z něj vygenerovaný manuál. Na tomto základě vytvoří prezentaci. K této prezentaci, především ale k vydání procesních schémat a firemního manuálu, se váže smlouva s pokutou za zneužití a závazek, že vše, co dodavatel uvede, je pravda. V pěti prezentacích je předveden nabízený systém v podobě, jak se předpokládá, že by fungoval v daném podniku.

  Workshop s vítězem výběrového řízení

  Z daných pěti firem je vybrána jedna vítězná, která následně předvede systém naparametrizovaný na požadovanou situaci. Jde o jedno- až dvoudenní seminář zpravidla u dodavatele, který v domácím prostředí by měl být schopen tuto předváděcí akci provést tak, aby si na to zákazník mohl "sáhnout". Posledním krokem je podpis kontraktů, kde je vhodné zajistit nezávislou firmu k oponování.
  Reklama
  Vydání #6
  Kód článku: 40604
  Datum: 16. 06. 2004
  Rubrika: Trendy / CAD/CAM/CAE
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

  Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

  Nové funkce pro automatizaci obráběcího procesu

  Nová verze CAD/CAM softwaru TopSolidAM V7.13 přináší především jednodušší programování s funkcemi, které se velmi snadno používají. Výsledkem je úspora času, které lze dosáhnout díky novému vysoce výkonnému režimu analýzy kolizí a možnosti provádět řadu úloh zcela automaticky, což přináší celkově vyšší úrovně automatizace obráběcích procesů. V nové verzi najdeme i novou strategii najíždění, která zajistí vyšší životnost obráběcích nástrojů.

  Simulace v konstrukci - klíč k inovacím

  Dlouho zažitým paradigmatem v průmyslových společnostech je striktní rozdělení konstrukčního a výpočtářského oddělení. To je sice určeno pevnými historicky danými důvody, ale ty v současné době začínají pomíjet. Ve stále více společnostech mají konstruktéři možnost provádět průběžně již během konstrukce jednoduché analýzy a vývojový proces tím zefektivnit. Jak tento trend zachytit a být úspěšní v inovativních řešeních?

  Související články
  Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

  Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Nový integrovaný CAM systém

  Vývoj výrobků historicky zahrnoval dva oddělené procesy: prvním byl návrh výrobku, druhým pak jeho výroba. Používání samostatných neintegrovaných CAD (návrh) a CAM (výroba) nástrojů při vývoji výrobků vedlo ke komunikační bariéře mezi návrhem a výrobou. Ve výsledku to způsobovalo problémy s náklady, časem a kvalitou, a to zejména v případech, kdy bylo potřeba upravit návrh nebo došlo k narušení vyrobitelnosti. Použitím integrovaného CAD/CAM řešení lze překonat problémy související s tradičním odloučením návrhu a výroby. S použitím integrované CAD/CAM platformy je tak možné zkrátit dobu výrobního cyklu, řídit náklady a zlepšit kvalitu při současné podpoře spolupráce mezi návrhem a výrobou výrobku.

  Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

  O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

  Software zjednodušuje výrobu střižných nástrojů

  Příběh společnosti Atlantic Tool & Die začíná 1. června roku 1937, kdy čtyři společníci v čele s Ernestem Mehwaldem založili malou dílnu na Fulton Road ve státě Ohio v USA. Byli to emigranti z Evropy, ale všichni čtyři byli velmi schopnými konstruktéry, a navíc vysoce kvalifikovanými pro výrobu forem. Proto tedy není divu, že se jejich malá dílna do roku 1942 rozrostla a přestěhovala se do větších prostor.

  Efektivní programování tvarově podobných dílů

  Firma Alcon Components využívá Edgecam a Manažer strategií ve výrobě brzdových systémů pro závodní speciály a vojenská vozidla.

  Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

  NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

  Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

  Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

  Setkávání

  Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

  Revoluce pokračuje: Nová strategie soustružení

  CAD/CAM systém Edgecam od Vero Software v nové verzi 2015 R1 obsahuje mnoho důležitých vylepšení a nových funkcí.

  CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

  Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

  Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

  CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit