Témata
Reklama

Softwarové řešení pro přípravu NC programů

Firma FANUC nabízí možnost rozšíření svých CNC řídicích systémů o grafické programovací prostředí nazvané Manual Guide i.

Výrobky a řešení nabízené firmou FANUC zohledňují dlouhodobou zkušenost firmy s obráběcími stroji a s dialogovým i s dílenským programováním. Velmi srozumitelný návrh obrazovek pro obsluhu stroje umožňuje rychlou, jednoduchou a uživatelsky příjemnou práci na CNC stroji. Bez zvláštní znalosti ISO programování je možné snadno vytvářet NC programy konverzačním způsobem, stačí pouze odpovídat na jednoduché otázky nabízené systémem. Rozšířená schopnost simulace rovněž umožňuje ověření part programu ještě před vlastním obráběním s materiálem.

Reklama
Reklama

Prostředí

Toto prostředí může být použito jak v nejnovějších systémech řady 30i/31i/32iB, tak i v řadě 0iD. K dispozici jsou modifikace pro soustruh i obráběcí centrum. Základním znakem tohoto prostředí je možnost vytvářet NC program, kontrolovat tento program pomocí simulace a provádět vlastní obrábění, a to na jediné obrazovce. Software je možné pomocí parametrů přizpůsobit široké škále typů obráběcích strojů, od jednoduchých až po složitější, jakož i potřebám jednotlivých výrobců obráběcích strojů a uživatelů.

Prostředí Manual Guide i; a – informace o stroji (poloha os, zbývající dráha, otáčky vřetena, zatížení, posuv, modální G kód), b – zadání programu (editor, pomocné funkce, funkce alarmu), c – 2D a 3D simulace obrábění, d – softwarová tlačítka

Základní obrazovka obsahuje informace o aktuálním stavu systému, polohy jednotlivých os, vzdálenosti k ujetí pro jednotlivé osy, jakož i aktuální rychlosti os i vřetena. V závislosti na zvoleném režimu a na zvolených procesech se dále zobrazují další údaje, jako samotný NC program nebo jednotlivé grafické cykly, jejichž pomocí obsluha vytváří, popřípadě upravuje jednotlivé NC programy.

Programování

K vytvoření NC programu stačí několik málo kroků, které si nyní ukážeme na postupu programování frézovacího centra se systémem 31iB. Prvním krokem je vytvoření nového programu v paměti CNC. Pro potřeby vizualizace při simulaci obrábění je třeba zadat základní tvar obrobku. Uživatel má na výběr ze šesti základních geometrických tvarů polotovaru, jako jsou rovnoběžnostěn, válcový polotovar nebo hranol.

Záložka pro výběr polotovaru
Dialogové okno pro zadání dat pro obrábění

V prostředí Manual Guide i lze libovolně kombinovat dialogové programování s programováním v klasickém ISO kódu. Uživatel má možnost zadávat pomocí standardních ISO příkazů například pomocné funkce. Pro zjednodušení práce zde nalezneme funkci pro zadávání pevných vět, což mohou být opakující se sekvence programu, které si obsluha vloží do paměti CNC a poté je v případě potřeby vyvolává. Odpadne tak neustálé opisování stále stejných příkazů. V pevné větě je možné místo konkrétních hodnot použít otazníky. Uživatel si může zaregistrovat libovolné věty v pěti skupinách. Při vložení takovéto věty do programu pak uživatel pouze nahradí vložené otazníky za potřebné hodnoty.

Tvar vytvořený ve volné grafice

Cykly

V následujících krocích je třeba z připravených cyklů vybrat typ požadovaného obrábění a dále pak tvar pro daný cyklus. Jednotlivé cykly jsou uspořádány v záložkách pro obdobné obráběcí cykly, jako je obrábění díry, rovinné frézování, tvarové obrábění, frézování kapsy, drážkování a gravírování.

Jakmile uživatel vybere potřebný cyklus, otevře se dialogové okno pro zadání jednotlivých dat pro obrábění. Na obrazovce je zvýrazněn zadávaný údaj, popřípadě je graficky znázorněna volba pro výběr požadované akce. Díky této vizuální nápovědě dokáže každý uživatel podle výkresové dokumentace naprogramovat obrobek i bez detailní znalosti ISO kódu. Po vyplnění všech nezbytných údajů je do NC programu vložena jedna NC věta skládající se z parametrů pro daný cyklus MGi. Cykly pro MGi mají svůj jednoznačný čtyřmístný kód za písmenem G.

Tvary

Každé skupině cyklů odpovídá skupina tvarů, které lze použít ve spojitosti s danou skupinou obráběcích cyklů. Po zadání všech potřebných údajů pro zvolený typ obrábění je uživateli nabídnut automaticky možný tvar pro další zadávání v programu. Použitelné tvary je možné vybrat i samostatně. Opět jsou řazeny přehledně v záložkách, pro jednotlivé cykly.

Obrazovka pro korekci nástroje

Jednotlivé tvary lze kombinovat pro vytvoření složitějších, které nejsou v základní nabídce. Další možností je vytvořit tvar ve volné grafice. Tento nástroj poskytuje velmi dobré grafické prostředí s možností výpočtů pro tvary, kdy by se musely komplikovaně dopočítávat jednotlivé koncové body pro přesné zadání složitějších tvarů. Složitější tvary lze uložit jako podprogram a ten následně opakovaně volat pro více typů obrábění kvůli zjednodušení programu. Tím se nejen urychlí proces programování, ale také se výrazně zmenší velikost programu.

Nástroje

Jakmile je celý program hotov, můžeme nadefinovat nástroje potřebné pro vykonání programu. Pro potřeby grafické simulace je třeba zadat základní typ a tvar použitých nástrojů. Ten je poté použit v animované simulaci. Další možností je zobrazit jen dráhu nástroje, která vykreslí pouze drátový model simulace.
Parametry pro grafické znázornění se zadávají do záložky „DATA NAS“ v obrazovkách korekcí nástrojů, kde je výběr základních tvarů nástrojů. Dále je nutné zadat průměrové korekce. Data nástrojů lze uložit do souboru a vyhrát z CNC.

Dvě možnosti simulace

Simulace

V dalším kroku již lze povést simulaci programu. Jak již bylo zmíněno, na výběr je simulace buď s plnou animací, nebo pouze s vykreslením dráhy nástroje. Simulaci lze provést najednou, popřípadě po jednotlivých krocích programu. Součástí simulace je také možnost kontroly kolizních stavů nástroje a nedoobrobení zůstatkových ploch.

Obrábění

Jakmile je program odladěn pomocí simulace, lze přejít k samotnému obrábění. Program vytvořený v prostředí Manual Guide i obsahuje speciální G kódy, které je možné použít pouze na strojích s tímto softwarovým rozšířením. Nicméně lze využít konverzi tohoto programu a vygenerovat program nový, obsahující pouze ISO kódy. Takovýto program pak může být použit i na strojích bez Manual Guide i.

Rostislav Svoboda

FANUC Czech
Daniel.Havlicek@fanuc.eu
www.fanuc.cz

Reklama
Související články
Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Virtuální stroj pomáhá vyhnout se poškození

Kolize během obrábění jsou vždy nákladnou záležitosti. Tím, jak se výroba vybavuje stále vyšší úrovní automatizace a s rozšiřováním aplikací internetu věcí (IIoT) nabývá prevence chyb na složitosti i časové náročnosti. Japonský výrobce CNC strojů Okuma , který si jako jediný na světě vyrábí veškeré klíčové komponenty obráběcích strojů sám, vyvinul digitální řešení, které slouží k přípravě, simulaci a otestování celého procesu obrábění před jeho zahájením. Během vlastního obrábění provádí systém Collision Avoidance Systém (CAS) velmi přesnou virtuální simulaci s předstihem v řádu milisekund před vlastním řezáním. Jakékoli kolize, které by mohly nastat, jsou tak zablokovány předtím, než mohou způsobit vážná poškození - šetříc čas a peníze provozovatele stroje.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit