Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nástroj pro konstruování a obrábění vstřikovacích forem
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: CAD/CAM/CAE/CIM

Nástroj pro konstruování a obrábění vstřikovacích forem

Programy řady VISI jsou specializovány pro potřeby nástrojáren, zejména pro konstruktéry a výrobce vstřikovacích forem a střižných nástrojů. Mají silné modelovací nástroje - vstřikovací formy a střižné nástroje se konstruují parametricky na základě katalogů normálií. Poskytují širokou škálu metod obrábění.

V modulu automatického obrábění těles VISI systém sám rozpozná objekty pro obrábění a obrábění navrhne. Po souhlasu technologa obrobení vypočítá. Dále programy VISI disponují širokým rozsahem 2D i 3D obrábění, včetně víceosého. Jejich silnou stránkou jsou importy a nástroje pro opravy nebo úpravy importovaných souborů. Kromě standardních rozhraní tyto programy spolehlivě načítají přirozené formáty systémů Catia, Pro/Engineer, Unigraphics.

Úkosová analýza modelu

Předpokládejme, že konstruktér má model výlisku hotov. Prvním krokem, který může provést, je úkosová analýza modelu. Při ní pozná, které části modelu budou vstupovat do vložek (desek) formy a které bude třeba řešit vozíky. Vytvořil-li konstruktér model sám, má přehled o úkosových poměrech na výlisku. Dostane-li však konstruktér model výlisku v digitální formě z jiného CAD systému v obecné poloze v prostoru, musí rozhodnout o optimálním umístění výlisku a jeho naklonění tak, aby zajistil snadné vyjímání výlisku z formy a dále aby minimalizoval počet vozíků a optimalizoval rozvádění tekutého plastu do pracovních dutin formy.
Kromě konstrukčních hledisek dává tato úkosová analýza první přehled o složitosti formy a tím též o její očekávané ceně.

Rozdělení modelu

Na analýzu modelu navazuje dělení modelu do tvárnicové a tvárnikové vložky a na plochy modelu, které budou řešeny vozíky. Program sám rozdělí konstruktérovi model na části, které se budou ve formě pohybovat vertikálně, a na části, které se budou pohybovat horizontálně nebo pod jiným úhlem vůči rovině desek. Systém umožňuje provádění této práce dynamicky tak, jak bude probíhat otevírání formy. Jednotlivé části modelu lze dělit, přiřazovat různým pohybům - vložkám či vozíkům.
K tomu má konstruktér řadu nástrojů. Rozdělení modelu na plochy formující pracovní plochy vložek/desek formy je důležitou konstruktérskou činností, která rozhoduje o náročnosti obrábění pracovních ploch formy, často též o technologiích, kterými se budou pracovní plochy obrábět.
Takto rozdělenému modelu se doplní hrany na dělicí plochy a prostým odečtením od vnějšího kvádru se vytvoří funkční vložky formy.

Konstruování vozíků

Rutinní, nicméně časově náročnou prací je konstruování vozíků. V předchozím kroku byl model rozdělen na plochy do vložek a plochy pro vozíky, VISI program výrazně automatizuje a usnadňuje tuto nepříliš povznášející práci. Konstruktér pouze doplňuje číselné hodnoty do políček odpovídajících jednotlivým geometrickým parametrům vozíku, systém vozík automaticky konstruuje. Zhotovený vozík lze editovat.
Výstupem z parametrického návrhu vozíku je těleso vozíku včetně jeho funkčních ploch. Vzhledem k tomu, že program pro konstrukci forem je postaven na výkonném plošném a objemovém modeláři, do takto vytvořeného vozíku lze vstupovat modelovacími procesy, a tak vozík v případě potřeby upravit.
Tvar vozíku, rovinu vozíku, opěrnou desku, vedení (koleje) vozíku - tyto všechny parametry lze dynamicky měnit s tím, že systém všechny změny bezprostředně zobrazuje.
Pohyb vozíku ve formě je řízen zdvihem otevírání formy a šikmým sloupkem, jehož úhel náklonu určuje vzdálenost odsunutí od výlisku. Tyto hodnoty systém dynamicky
počítá a bezprostředně je sděluje konstruktérovi. Při předchozí konstrukci vozíku
systém již označil optimální polohu umístění šikmého kolíku na vozíku. Nyní systém potřebuje pouze určit desky, mezi nimiž bude šikmý kolík umístěn.

Sestavení formy

Po definování základních funkčních částí formy může konstruktér přistoupit
k definování rámu formy (desky, sloupky, pouzdra, návratové kolíky, centrující
sloupky a pouzdra atp.)
Konstruktér si zvolí dodavatele, jehož normálie bude při konstrukci formy používat. VISI systém umožňuje kombinovat ve formě normálie od různých dodavatelů anebo používat též své vlastní normálie. Systém VISI konstruktérovi při sestavení formy maximálně pomáhá. Na základě rozměrů vložek navrhne sám půdorysné rozměry desek, podle zadané tloušťky desek sám volí a umísťuje vodicí sloupky a pouzdra k nim.
Pro definování sestavy formy nabízí VISI systém většinu používaných konfigurací forem. Nabízená konfigurace vždy odpovídá katalogu zvoleného dodavatele normálií. Konfiguraci lze rozšiřovat přidáváním nebo odebíráním desek a dalších normálií. Tím, že program pracuje v parametrickém režimu, lze definovat vůle mezi sloupky a vložkami a dalšími prvky sestavy. Vytvoření celé sestavy formy včetně vložení normálií a sešroubování formy se provede automaticky.
Automatický proces konstruování sestaví univerzální část formy. V další části konstruktér pracuje s databází normálií, které vkládá do formy podle potřeby. Systém má vnitřní inteligenci, kdy například pro sešroubování dvou dílů po zadání průměru šroubu sám vybírá z katalogu nejvhodnější délku šroubu tak, aby měl šroub dostatečnou délku upevnění. Sortiment normálií, které může konstruktér využívat, je široký a stále je doplňován.
Tím, že se normálie vkládají z katalogu, automaticky mají všechny atributy, takže při vytváření výkresové dokumentace je velice snadné vytvořit kusovník. Vnitřní inteligence systému poskytuje další služby. Při vkládání vyhazovačů systém ořízne vyhazovač podle tvaru dosedací plochy výlisku a uzamkne jej proti pootočení. V kusovníku pak uvede jak skutečnou délku vyhazovače, tak i nejbližší větší katalogovou délku.
Po sestavení celé formy lze přejít do výkresové části systému a vypracovat kompletní výkresovou dokumentaci.
Pro práci s jednotlivými díly formy systém nabízí automatické uložení formy po dílech, a to buď do jednoho adresáře anebo do oddělených adresářů, vždy jeden adresář pro jeden díl formy.

NC program za dvě minuty

V tomto článku se nezabýváme obráběním tvarových ploch vložek/desek forem. Ukážeme automatické obrábění desek, které umožní vytvořit NC program pro obrobení desky formy ve 2 minutách.
Konstruktér nebo technolog načte předtím uloženou desku formy a zvolí počátek souřadného systému pro obrábění. Systém sám rozpozná geometrické tvary otvorů v desce včetně technologií, které je potřeba pro obrobení použít (navrtání, vrtání, závitování, vyhrubování, frézování atp.). Pro rotační otvory systém sám vyhledává v databázi nástrojů nejvhodnější nástroj a obrobení automaticky provádí. Pro frézování nerotačních vybrání volí nástroj technolog. Po spuštění postprocesoru pro konkrétní stroj je NC program připraven.

Další články

CAD/CAM/CAE/CIM

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: