Témata
Reklama

Péče o mobilní hydraulická zařízení

Zatímco přínosy kvalitní péče o oleje v průmyslu jsou veřejnosti poměrně známé, zajištění špičkové péče o oleje v mobilních zařízeních běžné není. Přitom pořizovací náklady mobilních zařízení, například pro oblast stavebnictví, doly, těžbu dřeva aj., se pohybují v podobných cenových relacích jako výrobní zařízení pro průmysl. Také ztráty způsobené prostojem v nejméně vhodný okamžik se bez problémů mohou vyšplhat do výše statisíců korun.

Konstrukce mobilních hydraulických zařízení či převodovek je přirozeně odlišná od průmyslových, je přizpůsobena jejich mobilitě a také ztíženým pracovním podmínkám. Tato zařízení jsou mnohem více namáhána vlivy počasí, velkými rozdíly teplot, jsou vystavena působení mnohdy drsného venkovního prostředí – déšť, sníh, prach, vlhkost, otřesy apod. Tomu odpovídá i větší namáhání oleje a také mnohem větší kontaminace oleje nečistotami, produkty degradace oleje a vodou.

Reklama
Reklama

Výměna oleje často nic neřeší

V praxi je péče o oleje většinou omezena na pouhou výměnu olejové náplně v nádrži a filtrů po určitém počtu odpracovaných motohodin. Pečlivější uživatelé preventivně mění oleje a filtry dříve, než stanovuje doporučený interval, ti spořivější mění později. Málokdo se však zaobírá tím, v jakém stavu je olej při jeho konkrétních pracovních podmínkách v průběhu či na konci intervalu. Z naší mnohaleté praxe vyplývá, že olej při výměně po doporučeném intervalu je svými parametry srovnatelný s olejem novým, jen s tím rozdílem, že obsahuje nečistoty. Proto také výměna oleje ve stroji z pravidla nic neřeší, jelikož v systému zůstane část oleje (podle konstrukce i třetina) a také převažující část nečistot.

Aplikace elektrostatického čištění olejů na mobilní hydrauliku při odstávce strojeEfektivnější a levnější je olej elektrostaticky čistit a zbavovat jej mechanických nečistot, produktů degradace a vody. Optimálním způsobem je kontinuální ošetřování oleje přístrojem Kleentek a pravidelné vyhodnocování stavu oleje.

Elektrostatické čištění oleje

Na obrázku jsou výsledky kontrolní olejové zkoušky, z nichž je jasně patrné, jakých výsledků lze dosáhnout aplikací přístroje Kleentek na elektrostatické čištění olejů u mobilních hydraulických zařízení. Znečištěný mikrofiltr vlevo představuje výsledek zkoušky ze vzorku oleje ze stroje na bezvýkopové protlaky. Stroj byl po výměně olejové náplně, hydraulický systém je osazen dvěma 20µm filtry na zpětné větvi a jedním 10µm filtrem v bypassu. Mikrofiltr na pravé straně představuje výsledek elektrostatického čištění oleje v celém hydraulickém systému.

Výsledek kontrolní olejové zkoušky na mikrofiltru 0,8 µm – stav oleje před elektrostatickým čištěním a po němV praxi se lze setkat s názory, že náplně mobilních hydraulických systémů jsou zpravidla menší než u průmyslových zařízení a kvalitní péče o olejovou náplň v řádu stovek litrů se nevyplatí, nebo že úniky jsou tak veliké, že stačí olej pouze doplňovat. Opak je pravdou a špičkový servis olejů velmi šetří náklady provozovatele mobilního zařízení.

Problémy hydraulických zařízení

K nejčastějším problémům mobilních hydraulických zařízení, které způsobují nečistoty v olejích, patří:
• vydírání těsniv, úniky olejů – nečistoty v oleji působí abrazivně na třecí plochy a postupné obrušování těsniv a stíracích kroužků způsobuje úniky olejů a zároveň i průnik dalších nečistot do systému, které dále negativně působí na chod stroje;
• postupné zpomalování chodu hydraulických prvků, výkonnost stroje pracujícího s nečistotami v hydraulickém systému se postupně může snížit i o 30 %. Jen pro představu – pracovní cyklus bagru se tak z 10 sekund prodlouží na sekund 13;
• cukání (slip-stick efekt) – problémy s přesností ovládání hydrauliky. Tento problém je obzvlášť nebezpečný například u jeřábů s dlouhými výložníky, kdy cukání hydrauliky může způsobit neočekávaný pohyb břemene a způsobit tak velké škody. U bagrů je tento jev obzvlášť nežádoucí při okopu inženýrských sítí;
• nedostatečné pracovní tlaky – nečistoty působící v čerpadle způsobují jeho postupné opotřebení a postupné snižování schopnosti generovat potřebný tlak oleje;
• zalepování ventilů, sítek a citlivých mazacích kanálků – nejčastěji způsobeno působením mechanických nečistot a produktů stárnutí oleje v kombinaci s vodou;
• přehřívání – zvýšené koeficienty tření na kluzných plochách a tvorba úsad v chladicím systému snižující jeho účinnost jsou typickým projevem znečištěného oleje;
• opotřebení kluzných ploch, pitting, vnitřní koroze – jsou způsobeny porušením mazacího filmu a kontaminací oleje vodou.
U mobilních systémů jsou poruchy a prostoje obzvláště nepříjemnou záležitostí – většinou pak provozovatel není schopen dodržet nasmlouvané termíny a může tak přijít o zakázku. Mnohdy se porucha přihodí na nepřístupném místě, a pokud jde o havarijní stav harvestoru uprostřed lesa, dozeru či bagru na stavbě, rypadla či nakladače v obtížně přístupné části lomu, znamená porucha i obtížně řešitelný a velmi drahý logistický oříšek.

Vzorek oleje ze stroje – extrémní znečištění způsobilo zalepování a poškození čerpadla, ventilů a hydromotorů, způsobená škoda činila přes 1 milion korun.

Přínosy a možnosti aplikace elektrostatického čištění olejů

Přínosy elektrostatického čištění olejů mobilních systémů prostřednictvím přístroje Kleentek:
• eliminace prostojů;
• snížení nákladů na servis a náhradní díly;
• prodloužení životnosti zařízení;
• obnovení výkonosti strojů;
• snížení spotřeby olejů a filtrů;
• snížení spotřeby paliva.

Stacionární jednotka elektrostatického čištění olejů Kleentek ELC-R3PSP na harvestoru

Množství nečistot v hydraulickém systému přímo ovlivňuje výkonnost stroje (zdroj youtube.com).

Vlastní aplikace elektrostatického čištění Kleentek může být provedena třemi způsoby:
1. stacionární jednotka v provedení na napětí 24 nebo 230 V může být umístěna přímo na mobilním zařízení. Jednotka může být na stroji umístěna trvale, olejové náplni je pak věnována maximální možná péče za provozu stroje;
2. péče o olej probíhá při plánované odstávce stroje jednotkou s vysokou čisticí kapacitou a v průběhu čištění se střídají mezní polohy hydraulických prvků tak, aby došlo k vyčištění celého hydraulického systému;
3. k dispozici jsou dvě pracovní náplně a provádí se jejich pravidelná obměna – jedna pracuje ve stroji a druhé náplni je věnována péče elektrostatického čištění Kleentek. Podle technických možností se obě náplně v pravidelných intervalech střídají.

Ing. Jan Novák

Kleentek

chvalinova@kleentek.cz
www.kleentek.eu

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 120742
Datum: 27. 06. 2012
Rubrika: Trendy / Hydraulika
Autor:
Firmy
Související články
Řízení minimalizace znečištění hydraulických systémů

Hydraulické systémy tvoří nedílnou součást řady výrobních a provozních zařízení, což znamená, že jakákoliv znečištění hydraulické kapaliny může mít významný dopad na jejich činnost. Přibližně 75 % všech poruch hydraulických systémů ve skutečnosti nějakým způsobem souvisí s kontaminací.

Monitorování stavu hydraulického oleje

Na následujících stranách je ukázán příklad aplikace, jak lze prodloužit životnost oleje v hydraulickém zařízení. U sledovaného zařízení byl na začátku stanoven servisní interval a životnost hydraulického oleje na 2 000 hodin. U maximálně vytíženého stroje by to znamenalo tříměsíční interval výměny oleje.

Bezporuchový provoz lisu díky čištění oleje

Z níže popsané situace vyplývá, že provozovatel stroje je dlouhodobě ve svízelné situaci. Vyměnil olej, ale výměna nepřinesla řešení. Vyměnil ventily, ale výměna nepřinesla také žádné řešení. Jak je to možné?

Související články
Elektrostatické čištění olejů zvyšuje spolehlivost obráběcích strojů

Jedním z výrobců, kteří ve svém provozu využívají technologii elektrostatického čištění oleje od firmy Kleentek, je TOS Varnsdorf. Tato společnost ji nasazuje pro čištění olejů v olejových okruzích svých velkých obráběcích strojů, na nichž vznikají díly pro montáž světově proslulých horizontálních vyvrtávacích strojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečná hydraulika

Poslední článek z října roku 2011 pojednával o něčem navíc, co nabízí Gates uživatelům svých produktů. Tím je školicí program Bezpečná hydraulika. V tomto článku je přiblížen obsah tohoto školení a původ všech těchto poznatků.

Ochrana pracovníků při třískovém obrábění

V provozech strojírenských firem, kde probíhá obrábění kovů, se pro chlazení řezných nástrojů používá chladicí kapalina, která je čistým řezným olejem nebo jeho vodní emulzí. Na trhu je celá řada dodavatelských firem, které poskytují svoje produkty pro oba typy chlazení a v závislosti na vybavení obráběcího stroje často i služby spojené s jejich výměnou v rámci tzv. fluid managementu.

Chlazení a mazání kompresorů

V kompresorech se běžně používají chladiva spolu s mazivy. Aby kombinace těchto dvou složek dobře fungovala, je potřeba zvolit vhodné mazivo. Výrobci maziv reagují na změny v legislativě EU o využívání freonů jako chladiva v kompresorech.

Seminář průmyslového čištění

Odborné semináře průmyslového čištění poskytují odborníkům, provozním specialistům, technikům i řídicím pracovníkům českých a slovenských strojírenských firem prostor k seznámení s aktuálními světovými trendy.

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Vícecestné rotační přívody médií

Do rotačních částí obráběcích strojů je při obrábění nutné stále častěji přivádět, odvádět nebo v nich vést více než jedno médium. Nutností je to při soustružení i frézování a také při kombinaci obou technologií, kdy je potřeba přivádět média ke všem nástrojům obráběcích operací. Společnost Deublin, výrobce rotačních přívodů, představila novou generaci vícecestných rotačních přívodů – hybridní řadu.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Separátor oleje

Separátor oleje prodlužuje životnost obráběcí kapaliny Hycut a snižuje náklady na čištění obráběcího stroje.

Výzvy při lisování hliníku

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na snižování spotřeby paliv automobilovém průmyslu, musí výrobci hledat cesty ke snižování hmotnosti automobilů všech produktových řad. Vedle používání ocelí AHSS a UHSS jsou hliníkové slitiny velmi atraktivní a životaschopnou možností pro výrobce. Novější typy oceli mohou být zpracovány podobným způsobem původně používaným po generace. Hliníkové materiály mají mnoho výhod i nevýhod oproti oceli, které musí být pečlivě zváženy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit