Témata

Péče o oleje znamená také péči o stroje

S přístroji na elektrostatické čištění olejů (ELC) Kleentek se můžeme setkat prakticky ve všech průmyslových odvětvích. Mají široké možnosti využití, protože jsou použitelné pro většinu typů průmyslových olejů. Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Milana Soukupa, obchodního ředitele společnosti Kleentek.

MM: Ve kterých oblastech výroby jsou konkrétně využitelné vaše produkty a proč?

Ing. Soukup:
Můžete se s nimi setkat ve vcelku očekávatelných odvětvích, jako je automobilový, strojírenský, elektrotechnický, textilní, chemický, energetický a zpracovatelský průmysl. Ale třeba i v potravinářství, ve výrobě zdravotnického materiálu, těžbě, na železnici i v pražském metru nebo Kongresovém centru. Prostě všude tam, kde jsou hydraulické a mazací agregáty, převodovky, turbíny, nebo chceme-li obecně, olejové systémy. Uplatnění přístrojů ELC umožňuje jejich vysoká účinnost, a to při zachování konstantních provozních nákladů. Což je velmi důležité. Proto je možné využít ELC i pro extrémně znečištěné oleje, kde se množství nečistot měří na kilogramy. Nebo pro čištění olejů vysokých viskozit (680 mm2.s-1), kde většinou klasická konvenční filtrace technicky nebo ekonomicky selže.

„Péče o oleje musí být systémová i systematická,“ říká Ing. Milan Soukup.(Zdroj: Kleentek)

MM: Pro co konkrétně se v těchto oblastech využívají?

Ing. Soukup:
Nejčastěji se přístroje využívají na hydraulických agregátech. A to hlavně v automobilovém průmyslu, což je v Česku jedno z nejrozšířenějších odvětví. Současně jsou zde firmy nuceny neustále snižovat svoje provozní náklady. Příkladem „vytěžení“ komplexních možností přístrojů Kleentek může být firma, která se zabývá výrobou brzdových a palivových potrubí. Využívá vlastní mobilní přístroj ELC-R50SP. Nasazuje ho nejen na čištění hydraulického a tvářecího oleje, ale i na čištění odmašťovací kapaliny na bázi modifikovaných alkoholů. Jeden přístroj se úspěšně využívá na třech zcela odlišných technologiích. Využití přístrojů v jednotlivých oborech se liší. Každé odvětví je rozdílné a má jiné preference. To, že se technologie ELC uplatní téměř všude, je velký bonus.

MM: Proč je vlastně péče o olej v těchto oblastech tak důležitá a k čemu může vést její podcenění?

Ing. Soukup:
Péči o oleje vnímáme jako péči o stroje. Pokud ji zanedbáme nebo ji provádíme špatně, stroje nebudou pracovat s očekávaným výkonem. A nejde pouze o to, že se zvýší riziko poruchy. Ale může docházet ke zpomalování cyklování, vyšší spotřebě elektrické a chladicí energie i vyšší zmetkovitosti výroby. Investice do nových strojů a zařízení se vždy opírá o zhodnocení její návratnosti, která většinou vychází z vyrobené produkce. Podcenění péče jednoznačně přináší snížení produkce a zvýšení nákladů na údržbu a náhradní díly. Jednoduše řečeno finanční ztráty.

Hlavním kritériem výběru je objem, respektive objemy nádrží a kinematická viskozita čištěného oleje. Zde přístroje ELC-R 100SP a EDK 2. (Zdroj: Kleentek)

MM: Znáte příklady, kdy k podcenění došlo? Jaké to mělo následky?

Ing. Soukup:
Ano, je jich relativně hodně. A nemusí se jednat pouze o podcenění, ale v mnoha případech spíše o nevhodně zvolenou metodu, která může v dobré víře vycházet ze zaběhlých, a jak často slýcháme, z osvědčených postupů. Největší následky může mít u firem, které pracují v nepřetržitém nebo kampaňovitém provozu. Neočekávané přerušení výroby je zde vždy velmi bolestivé. Protože jedinou komoditou, kterou nenahradíte, je ztracený čas. Například cementárny. V tomto případě se jednalo o zadření ložisek rotační pece na výpal surovinové moučky. Rotační pec je doslovně srdcem výroby, nelze ji nahradit. Je uložena do 12 kladek s ložisky. Ložiska jsou kluzná a mazaná kvalitním vysoce viskozitním olejem. Olej byl pravidelně v plánovaných provozních odstávkách vyměňován a čtyřikrát ročně analyzován. Přesto docházelo k zadření ložisek. Nebylo výjimkou, že roční náklady na jejich výměny přesáhly 12 milionů korun. Po zavedení pravidelného čištění olejů klesla poruchovost ložisek na nulu, a to i přes nárůst výroby cementu.

MM: Může mít využití strojů Kleentek přímý vliv na efektivitu výroby? A v čem konkrétně?

Ing. Soukup:
Technologie ELC Kleentek umožňuje aktivně působit nejen na nečistotu v oleji, ale současně působí i na vznikající „úsady“ v olejových systémech. To je zcela zásadní věc. Péče o olej není o tom dosáhnout nějaké obecně doporučované hranice jeho čistoty. Hlavně jde o zlepšení mazání, snížení tření, a tudíž i opotřebení. Prosté základy tribologie. Vnímáme-li to tak, máme klíč k vyšší efektivitě.

MM: Jaký vliv má na ušetření financí, i pokud nehovoříme jen o efektivitě výroby?

Ing. Soukup:
Dnešní doba je o dostatku, či spíše nedostatku, kvalifikovaných pracovníků. Lidská práce je drahá a bude ještě dražší. Pracovníci údržby jsou v nezáviděníhodné situaci. Zodpovídají za veškerá výrobní zařízení, a přesto je jich čím dál tím méně. Odstraňování již vzniklých poruch je drahé a časově náročné. A pokud je četnost poruch vysoká, není stav kolapsu daleko. Čistý olej ale prokazatelně poruchovost snižuje. Údržba tím získá více času. A ten lze využít na predikci. Diagnostikovat a předvídat. To je cesta, která generuje další úspory.

MM: A co ekologie? Dá se říci, že jsou obory, v nichž právě ekologie hraje větší roli než v jiných?

Ing. Soukup:
Ekologie prostupuje celou společností, průmysl nevyjímaje. Momentálně se o ní nejvíce mluví v souvislosti s výrobou automobilů. A jde hlavně o snížení uhlíkové stopy, a to i té primární, přímo z výroby. Velmi dobře se dokládá ekologický přístup firmy právě na množství spotřebovaných olejů. Například naše největší automobilka, díky stacionárně nasazeným přístrojům Kleentek, ušetřila v lisovnách od roku 2005 jen na výměnách cca 90 000 litrů hydraulického oleje. A to už stojí za prezentaci.

MM: Po jaké době od nasazení stroje může být vidět efekt, a případně jaký? Na co vše má či může mít vliv čistota oleje v rámci celého výrobního procesu?

Ing. Soukup: To je velmi individuální. Záleží, v jaké fázi se začíná o oleje pečovat. Ideální stav je zavést systémovou péči okamžitě po uvedení nového stroje do výroby. Odpadne pak zdlouhavé odstraňování olejových úsad. Současně se z olejového systému odstraní nečistoty, které souvisejí se záběhem stroje. Většinou se ale péče o oleje zavádí na již používaných strojích. U nich lze očekávat rychlé snížení spotřeby elektrické energie a pokles provozních teplot oleje. Následuje zlepšení celkové kondice stroje. Pod tím si můžete představit například snížení zmetkovitosti výlisků vlivem kolísání tlaku v hydraulice vstřikovacího lisu nebo zkrácení jeho seřizovacích časů.

MM: Co předchází vlastnímu nasazení stroje? Mám na mysli například provozní analýzu, případně další kroky. V čem spočívají?

Ing. Soukup:
Prvotní a nejdůležitější je dialog s potenciálním uživatelem. Nejprve se snažíme zjistit, co je důvodem zavedení péče. Jaký je očekávaný ekonomický přínos. Jak důležité jsou stroje, na kterých se bude péče zavádět. Na základě poskytnutých informací se volí vhodná metoda péče. Například zda bude vhodnější mobilní přístroj, který bude pracovat dle určeného plánu nasazení. Nebo zda se půjde cestou stacionárně umístěných jednotek. A samozřejmě se také zajímáme o aktuální stav olejů. Takže se také často provedou jejich laboratorní analýzy.

Přístroj z nové řady typ ELC-R 50TP.(Zdroj: Kleentek)

MM: Podle kterých kritérií je vybrán k nasazení na konkrétním místě konkrétní stroj?

Ing. Soukup:
Hlavním kritériem výběru je objem, respektive objemy nádrží a kinematická viskozita čištěného oleje. Podle nich je nutné vybrat výkonově odpovídající jednotku. Přístroje jsou určeny k nepřetržitému provozu a k tomu musí mít optimálně zvolenou čisticí kapacitu. Při jejím podcenění nelze dosáhnout na očekávané ekonomické přínosy.

MM: Které parametry se v rámci nasazení strojů Kleentek sledují a proč? A co je výsledkem tohoto vyhodnocování?

Ing. Soukup
: Zastáváme pravidlo – čím více, tím lépe. Sledování technických parametrů je nyní již velmi jednoduché. Přístroje lze vybavit dálkovým přenosem informací o jejich chodu. Lze tak předcházet banálním problémům, kdy je někdo odpojí ze zásuvky, protože si chce uvařit kávu. A přístroj desítky hodin nepracuje. Parametry čištěných olejů lze sledovat také online. Je to otázka pouze dohody o jejich rozsahu a vhodném způsobu jejich vyhodnocení. Neboť není problém data sbírat, ale zůstává otázka jejich efektivního využívání. Jsme schopni vše zajistit tak, aby zodpovědnost za správnou interpretaci dat byla přenesena na naše techniky. Hodnotíme ale také plánované ekonomické přínosy. Zda zavedení péče o oleje skutečně přineslo úspory. A pokud ne, korigujeme systém péče.

Přístroj ELC-R10SP s chladičem(Zdroj: Kleentek)MM: Jak je možné, že při čištění zkušební kapaliny strojem Kleentek je možné dosáhnout čistší kapaliny, než kdyby byla nová?

Ing. Soukup:
To platí nejen pro testovací kapaliny, ale obecně pro všechny nové oleje. Technologie elektrostatického čištění Kleentek je schopna odstranit z čištěné kapaliny i submikroskopické nerozpustné částice. Využívá se k tomu homogenní elektrické pole. Zjednodušeně řečeno, nečistoty v čisticí komoře jsou zachyceny tak, jak jim velí fyzikální zákony. Účinnost metody je velmi vysoká. A proto je často přímo na čištěné kapalině vidět vizuální změna. Stane se čirou. Pokud se ještě dotkneme problematiky nových olejů, doporučujeme vycházet z předpokladu, že nový olej, neznamená čistý olej. Než doputuje do nádrže stroje, má za sebou dlouhou cestu přes distribuční síť. Riziko jeho kontaminace je obrovské. Rozhodně je dobré provést čištění a jeho kontrolu rozborem ještě před jeho plněním do strojů.

MM: Co v rámci péče o oleje obecně považujete za nejpodstatnější?

Ing. Soukup:
Péče o oleje vyžaduje holistický přístup. Neměla by se soustředit pouze na stroje. Olej je ve firmě někde uskladněn. Víme jak a jak dlouho? Může dojít k jeho kontaminaci? Může dojít k jeho záměně? Máme proškolený personál, který se o něj stará a manipuluje s ním? Stále zůstává ve firmách mnoho nezodpovězených otázek.

Péče musí být systémová i systematická. Metody, kdy se provede jednou ročně analýza a podle ní pak určité opatření, jsou prokazatelně k ničemu a vedou pouze k vícenákladům za služby externích firem. Oleje jsou neustále vystavovány zátěži, a proto mění své vlastnosti. A mění je velmi rychle. Nyní jsou už k dispozici systémy, které umožňují dávat do souvislostí chování strojů se stavem oleje, a to prakticky online. Mohou být velkým pomocníkem a přinášet trvalou úsporu nákladů.

Hana Janišová

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit