Témata
Reklama

Péče o oleje znamená také péči o stroje

S přístroji na elektrostatické čištění olejů (ELC) Kleentek se můžeme setkat prakticky ve všech průmyslových odvětvích. Mají široké možnosti využití, protože jsou použitelné pro většinu typů průmyslových olejů. Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Milana Soukupa, obchodního ředitele společnosti Kleentek.

MM: Ve kterých oblastech výroby jsou konkrétně využitelné vaše produkty a proč?

Ing. Soukup:
Můžete se s nimi setkat ve vcelku očekávatelných odvětvích, jako je automobilový, strojírenský, elektrotechnický, textilní, chemický, energetický a zpracovatelský průmysl. Ale třeba i v potravinářství, ve výrobě zdravotnického materiálu, těžbě, na železnici i v pražském metru nebo Kongresovém centru. Prostě všude tam, kde jsou hydraulické a mazací agregáty, převodovky, turbíny, nebo chceme-li obecně, olejové systémy. Uplatnění přístrojů ELC umožňuje jejich vysoká účinnost, a to při zachování konstantních provozních nákladů. Což je velmi důležité. Proto je možné využít ELC i pro extrémně znečištěné oleje, kde se množství nečistot měří na kilogramy. Nebo pro čištění olejů vysokých viskozit (680 mm2.s-1), kde většinou klasická konvenční filtrace technicky nebo ekonomicky selže.

Reklama
Reklama
„Péče o oleje musí být systémová i systematická,“ říká Ing. Milan Soukup.(Zdroj: Kleentek)

MM: Pro co konkrétně se v těchto oblastech využívají?

Ing. Soukup:
Nejčastěji se přístroje využívají na hydraulických agregátech. A to hlavně v automobilovém průmyslu, což je v Česku jedno z nejrozšířenějších odvětví. Současně jsou zde firmy nuceny neustále snižovat svoje provozní náklady. Příkladem „vytěžení“ komplexních možností přístrojů Kleentek může být firma, která se zabývá výrobou brzdových a palivových potrubí. Využívá vlastní mobilní přístroj ELC-R50SP. Nasazuje ho nejen na čištění hydraulického a tvářecího oleje, ale i na čištění odmašťovací kapaliny na bázi modifikovaných alkoholů. Jeden přístroj se úspěšně využívá na třech zcela odlišných technologiích. Využití přístrojů v jednotlivých oborech se liší. Každé odvětví je rozdílné a má jiné preference. To, že se technologie ELC uplatní téměř všude, je velký bonus.

MM: Proč je vlastně péče o olej v těchto oblastech tak důležitá a k čemu může vést její podcenění?

Ing. Soukup:
Péči o oleje vnímáme jako péči o stroje. Pokud ji zanedbáme nebo ji provádíme špatně, stroje nebudou pracovat s očekávaným výkonem. A nejde pouze o to, že se zvýší riziko poruchy. Ale může docházet ke zpomalování cyklování, vyšší spotřebě elektrické a chladicí energie i vyšší zmetkovitosti výroby. Investice do nových strojů a zařízení se vždy opírá o zhodnocení její návratnosti, která většinou vychází z vyrobené produkce. Podcenění péče jednoznačně přináší snížení produkce a zvýšení nákladů na údržbu a náhradní díly. Jednoduše řečeno finanční ztráty.

Hlavním kritériem výběru je objem, respektive objemy nádrží a kinematická viskozita čištěného oleje. Zde přístroje ELC-R 100SP a EDK 2. (Zdroj: Kleentek)

MM: Znáte příklady, kdy k podcenění došlo? Jaké to mělo následky?

Ing. Soukup:
Ano, je jich relativně hodně. A nemusí se jednat pouze o podcenění, ale v mnoha případech spíše o nevhodně zvolenou metodu, která může v dobré víře vycházet ze zaběhlých, a jak často slýcháme, z osvědčených postupů. Největší následky může mít u firem, které pracují v nepřetržitém nebo kampaňovitém provozu. Neočekávané přerušení výroby je zde vždy velmi bolestivé. Protože jedinou komoditou, kterou nenahradíte, je ztracený čas. Například cementárny. V tomto případě se jednalo o zadření ložisek rotační pece na výpal surovinové moučky. Rotační pec je doslovně srdcem výroby, nelze ji nahradit. Je uložena do 12 kladek s ložisky. Ložiska jsou kluzná a mazaná kvalitním vysoce viskozitním olejem. Olej byl pravidelně v plánovaných provozních odstávkách vyměňován a čtyřikrát ročně analyzován. Přesto docházelo k zadření ložisek. Nebylo výjimkou, že roční náklady na jejich výměny přesáhly 12 milionů korun. Po zavedení pravidelného čištění olejů klesla poruchovost ložisek na nulu, a to i přes nárůst výroby cementu.

MM: Může mít využití strojů Kleentek přímý vliv na efektivitu výroby? A v čem konkrétně?

Ing. Soukup:
Technologie ELC Kleentek umožňuje aktivně působit nejen na nečistotu v oleji, ale současně působí i na vznikající „úsady“ v olejových systémech. To je zcela zásadní věc. Péče o olej není o tom dosáhnout nějaké obecně doporučované hranice jeho čistoty. Hlavně jde o zlepšení mazání, snížení tření, a tudíž i opotřebení. Prosté základy tribologie. Vnímáme-li to tak, máme klíč k vyšší efektivitě.

MM: Jaký vliv má na ušetření financí, i pokud nehovoříme jen o efektivitě výroby?

Ing. Soukup:
Dnešní doba je o dostatku, či spíše nedostatku, kvalifikovaných pracovníků. Lidská práce je drahá a bude ještě dražší. Pracovníci údržby jsou v nezáviděníhodné situaci. Zodpovídají za veškerá výrobní zařízení, a přesto je jich čím dál tím méně. Odstraňování již vzniklých poruch je drahé a časově náročné. A pokud je četnost poruch vysoká, není stav kolapsu daleko. Čistý olej ale prokazatelně poruchovost snižuje. Údržba tím získá více času. A ten lze využít na predikci. Diagnostikovat a předvídat. To je cesta, která generuje další úspory.

MM: A co ekologie? Dá se říci, že jsou obory, v nichž právě ekologie hraje větší roli než v jiných?

Ing. Soukup:
Ekologie prostupuje celou společností, průmysl nevyjímaje. Momentálně se o ní nejvíce mluví v souvislosti s výrobou automobilů. A jde hlavně o snížení uhlíkové stopy, a to i té primární, přímo z výroby. Velmi dobře se dokládá ekologický přístup firmy právě na množství spotřebovaných olejů. Například naše největší automobilka, díky stacionárně nasazeným přístrojům Kleentek, ušetřila v lisovnách od roku 2005 jen na výměnách cca 90 000 litrů hydraulického oleje. A to už stojí za prezentaci.

MM: Po jaké době od nasazení stroje může být vidět efekt, a případně jaký? Na co vše má či může mít vliv čistota oleje v rámci celého výrobního procesu?

Ing. Soukup: To je velmi individuální. Záleží, v jaké fázi se začíná o oleje pečovat. Ideální stav je zavést systémovou péči okamžitě po uvedení nového stroje do výroby. Odpadne pak zdlouhavé odstraňování olejových úsad. Současně se z olejového systému odstraní nečistoty, které souvisejí se záběhem stroje. Většinou se ale péče o oleje zavádí na již používaných strojích. U nich lze očekávat rychlé snížení spotřeby elektrické energie a pokles provozních teplot oleje. Následuje zlepšení celkové kondice stroje. Pod tím si můžete představit například snížení zmetkovitosti výlisků vlivem kolísání tlaku v hydraulice vstřikovacího lisu nebo zkrácení jeho seřizovacích časů.

MM: Co předchází vlastnímu nasazení stroje? Mám na mysli například provozní analýzu, případně další kroky. V čem spočívají?

Ing. Soukup:
Prvotní a nejdůležitější je dialog s potenciálním uživatelem. Nejprve se snažíme zjistit, co je důvodem zavedení péče. Jaký je očekávaný ekonomický přínos. Jak důležité jsou stroje, na kterých se bude péče zavádět. Na základě poskytnutých informací se volí vhodná metoda péče. Například zda bude vhodnější mobilní přístroj, který bude pracovat dle určeného plánu nasazení. Nebo zda se půjde cestou stacionárně umístěných jednotek. A samozřejmě se také zajímáme o aktuální stav olejů. Takže se také často provedou jejich laboratorní analýzy.

Přístroj z nové řady typ ELC-R 50TP.(Zdroj: Kleentek)

MM: Podle kterých kritérií je vybrán k nasazení na konkrétním místě konkrétní stroj?

Ing. Soukup:
Hlavním kritériem výběru je objem, respektive objemy nádrží a kinematická viskozita čištěného oleje. Podle nich je nutné vybrat výkonově odpovídající jednotku. Přístroje jsou určeny k nepřetržitému provozu a k tomu musí mít optimálně zvolenou čisticí kapacitu. Při jejím podcenění nelze dosáhnout na očekávané ekonomické přínosy.

MM: Které parametry se v rámci nasazení strojů Kleentek sledují a proč? A co je výsledkem tohoto vyhodnocování?

Ing. Soukup
: Zastáváme pravidlo – čím více, tím lépe. Sledování technických parametrů je nyní již velmi jednoduché. Přístroje lze vybavit dálkovým přenosem informací o jejich chodu. Lze tak předcházet banálním problémům, kdy je někdo odpojí ze zásuvky, protože si chce uvařit kávu. A přístroj desítky hodin nepracuje. Parametry čištěných olejů lze sledovat také online. Je to otázka pouze dohody o jejich rozsahu a vhodném způsobu jejich vyhodnocení. Neboť není problém data sbírat, ale zůstává otázka jejich efektivního využívání. Jsme schopni vše zajistit tak, aby zodpovědnost za správnou interpretaci dat byla přenesena na naše techniky. Hodnotíme ale také plánované ekonomické přínosy. Zda zavedení péče o oleje skutečně přineslo úspory. A pokud ne, korigujeme systém péče.

Přístroj ELC-R10SP s chladičem(Zdroj: Kleentek)MM: Jak je možné, že při čištění zkušební kapaliny strojem Kleentek je možné dosáhnout čistší kapaliny, než kdyby byla nová?

Ing. Soukup:
To platí nejen pro testovací kapaliny, ale obecně pro všechny nové oleje. Technologie elektrostatického čištění Kleentek je schopna odstranit z čištěné kapaliny i submikroskopické nerozpustné částice. Využívá se k tomu homogenní elektrické pole. Zjednodušeně řečeno, nečistoty v čisticí komoře jsou zachyceny tak, jak jim velí fyzikální zákony. Účinnost metody je velmi vysoká. A proto je často přímo na čištěné kapalině vidět vizuální změna. Stane se čirou. Pokud se ještě dotkneme problematiky nových olejů, doporučujeme vycházet z předpokladu, že nový olej, neznamená čistý olej. Než doputuje do nádrže stroje, má za sebou dlouhou cestu přes distribuční síť. Riziko jeho kontaminace je obrovské. Rozhodně je dobré provést čištění a jeho kontrolu rozborem ještě před jeho plněním do strojů.

MM: Co v rámci péče o oleje obecně považujete za nejpodstatnější?

Ing. Soukup:
Péče o oleje vyžaduje holistický přístup. Neměla by se soustředit pouze na stroje. Olej je ve firmě někde uskladněn. Víme jak a jak dlouho? Může dojít k jeho kontaminaci? Může dojít k jeho záměně? Máme proškolený personál, který se o něj stará a manipuluje s ním? Stále zůstává ve firmách mnoho nezodpovězených otázek.

Péče musí být systémová i systematická. Metody, kdy se provede jednou ročně analýza a podle ní pak určité opatření, jsou prokazatelně k ničemu a vedou pouze k vícenákladům za služby externích firem. Oleje jsou neustále vystavovány zátěži, a proto mění své vlastnosti. A mění je velmi rychle. Nyní jsou už k dispozici systémy, které umožňují dávat do souvislostí chování strojů se stavem oleje, a to prakticky online. Mohou být velkým pomocníkem a přinášet trvalou úsporu nákladů.

Hana Janišová

Reklama
Související články
Ochrana pracovníků při třískovém obrábění

V provozech strojírenských firem, kde probíhá obrábění kovů, se pro chlazení řezných nástrojů používá chladicí kapalina, která je čistým řezným olejem nebo jeho vodní emulzí. Na trhu je celá řada dodavatelských firem, které poskytují svoje produkty pro oba typy chlazení a v závislosti na vybavení obráběcího stroje často i služby spojené s jejich výměnou v rámci tzv. fluid managementu.

Elektrostatické čištění olejů zvyšuje spolehlivost obráběcích strojů

Jedním z výrobců, kteří ve svém provozu využívají technologii elektrostatického čištění oleje od firmy Kleentek, je TOS Varnsdorf. Tato společnost ji nasazuje pro čištění olejů v olejových okruzích svých velkých obráběcích strojů, na nichž vznikají díly pro montáž světově proslulých horizontálních vyvrtávacích strojů.

Řízení pohybu

Díky ročnímu obratu přes 13 miliard dolarů je společnost Parker Hannifin velkým hráčem na poli technologií a systémů pro řízení pohybu, který poskytuje specializovaná řešení pro komerční, mobilní, průmyslové a letecké obory.

Související články
Facelift pro staré stroje

Opravy a modernizace starých strojů s využitím současných technologií tak, aby jejich užitná hodnota byla posléze srovnatelná s novým strojem. To je náplň práce 35členného týmu společnosti Fermat Pressl, která sídlí v romanticky industriální budově v Rokycanech. Jejich práce by se dala přirovnat k plastické chirurgii u lidí, výsledek je však rozhodně trvanlivější i užitečnější. Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Vojtěcha Vlka, jednatele společnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Revoluce v měření přišla s analogovým signálem

Když se dnes bavíme o moderních výrobních postupech, máme často na mysli využívání high-tech technologií, které je snahou stále více propojovat, automatizovat a sledovat. Tyto přístupy pomáhají výrobcům transformovat jejich výrobní procesy až do stadia nejvyššího – takzvané cyber factory –, přičemž vysoká jakost vyráběných dílů a úspora nákladů během výrobních procesů hrají nejdůležitější roli. Z tohoto jasně vyplývá nutnost investice také do měřicích systémů.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Těžká váha z Plzně v první třetině zápasu

Historie strojírenské výroby na Plzeňsku se datuje do poloviny 18. století, kdy byly položeny základy společnosti Škoda. Výroba prvních unikátních obráběcích strojů pro vlastní potřebu byla zahájena v roce 1911. Po první světové válce se pak začaly obráběcí stroje vyrábět pro tuzemské zákazníky i do zahraničí. V novodobé historii prošla firma celou řadou změn ve vlastnické struktuře, které bezesporu ovlivnily její současnou podobu. Škoda Machine Tool patří k lídrům trhu v oblasti výroby horizontek a horizontálních vyvrtávaček, aktuálně prochází významnými změnami k udržení si této pozice.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Tvoříme historii vodního paprsku

Každá investice do podniká je spojena s velkým očekáváním. Jistou dávku důvěryhodnosti ve správnou investice může dávat také historie firmy i samotné technologie. Technologie řezání vysokotlakým vodním paprskem Flow slaví v tomto roce již 50 let, resp. 40 let v případě abrazivního vodního paprsku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit