Témata
Reklama

Plasty jako konstrukční materiál

Polymery jsou stále využívanějším materiálem nejen ve strojírenství. Díky svým vlastnostem nahrazují v mnoha případech kovové materiály. Na druhé straně jsou s nimi spojeny i problémy, jako např. jejich recyklace.

Prof. Josef Steidl

Emeritní profesor ČVUT v Praze. Jeho oborovým zaměřením jsou materiálové vědy a inženýrství se specializací na plasty a kompozity. Je členem Inženýrské akademie ČR, kde zastává funkci předsedy sekce Materiálové inženýrství a technologie.

O svoje znalosti a zkušenosti se podělil světově uznávaný odborník na plasty a kompozity prof. Steidl z FS ČVUT, který nám poskytl odpovědi na naše otázky.

Reklama
Reklama
Prof. Ing. Josef Steidl, CSc.

Prof. Steidl pracuje v současné době jako vysokoškolský pedagog na FS ČVUT v Praze. Je dlouholetým členem České společnosti pro nové materiály a technologie (ČSNMT) a členem jeho řídicího výboru se zaměřením na plasty a kompozity. Pravidelně působí v expertních týmech a je členem mnoha vědeckých rad.

Proč je využívání plastových materiálů nejen ve strojírenství stále populárnější?

Popularita plastů obecně spočívá především v tom, že mají několikanásobně menší hustotu než kovy. Nikdo, například v domácnostech, nechce manipulovat s výrobky, které jsou těžké. Z pohledu celkového technického rozvoje bych místo slova populární raději volil slovo nutný nebo nezbytný. Plasty a polymerní kompozity totiž přinášejí lidstvu novou kvalitu výrobků se zvýšenou užitnou hodnotou, nové technologie a příznivější ekonomiku výroby. Těžko si lze bez plastů představit velkosériovou výrobu dutých předmětů. Nelze opominout ani přínosy plastů pro estetické řešení výrobků. Kromě již zmíněné malé hustoty mají řadu zajímavých vlastností, které jsou permanentně využívány pro inovace výrobků a jsou nezbytným nástrojem pro dosažení jejich konkurenceschopnosti. Jsou to korozní odolnost, elektroizolační vlastnosti, tlumení hluku a vibrací, snadná zpracovatelnost, vybavitelnost ve hmotě. Plasty umožňují zcela nové koncepční způsoby konstruování výrobků založené na integraci jednoduchých dílů ve složitější vícefunkční součásti a na efektivním zhodnocení specifických vlastností plastů. Uveďme jako příklad nádržový čerpadlový modul nebo sací modul automobilů. Progresivním konstrukčním přístupem je účelné využití kombinací plast-kov. Hybnou silou pro aplikace plastů (a polymerních kompozitů) je automobilový a letecký průmysl, nicméně ani další průmyslová odvětví se již bez plastů neobejdou.

Chemopetrol v Záluží u Litvínova

V čem naopak spatřujete nevýhody plastů?

Mnoho lidí, zejména z laické veřejnosti, bohužel ještě neumí ocenit jejich přínosy pro komfort svého života a plasty naopak přímo zatracují. Nelíbí se jim, ale to oprávněně, např. dopady na životní prostředí, často také podléhají informacím o škodlivém vlivu plastů na zdraví lidí (na pranýři je v největší míře PVC). Řešení obou problémů se již věnuje značná pozornost. Celkový výčet nevýhod je oproti kovům poměrně velký. Vyplývá to jednoduše ze skutečnosti, že polymery jsou organické látky. Mechanické vlastnosti jsou ve srovnání s kovy horší a co je důležité, jsou silně teplotně a časově závislé a vykazují anizotropii, zvláště u vstřikovaných výrobků. Teplotní odolnost je nízká, teplotní roztažnost je desetinásobně větší než u kovů. Nevýhodou je dále hořlavost, povětrnostní a fyzikální stárnutí. Semikrystalické plasty mohou v závislosti na teplotě a čase dodatečně krystalizovat a tím měnit mechanické vlastnosti (křehnou). Některé plasty jsou navlhavé, podléhají korozi za napětí, jsou vrubově citlivé, propustné pro nízkomolekulární látky, bobtnají nebo se i rozpouštějí v selektivních rozpouštědlech. Všechny nevýhody se ovšem dají omezit nebo eliminovat vhodnou volbou aditiv, plniv, vyztužujících vláken, kopolymerací, přípravou polymerních směsí nebo chemickými modifikacemi. Dá se tedy říci, že zmíněné nevýhody nemají zásadní vliv na perspektivu aplikací plastů do budoucna.


Materiály použité k výrobě Boeingu 787. Pro zvětšení klikněte na obrázek

Jakou má Československo, potažmo Česká republika tradici ve vývoji a výrobě polymerů?

Podle mého názoru je tradice ve vývoji a výrobě plastů v českých zemích i na Slovensku velmi bohatá. Přispěly k tomu nejen poměrně velké výrobní kapacity vybudované v 60. a 70. letech minulého století, ale i kapacity vědecko-výzkumné a personální. Vyrostlo zde množství významných odborníků se světovým renomé. V Československu byla pokryta výroba tzv. komoditních polymerů (vyráběných ve velkých objemech pro širší použití). „Velkou čtyřku“ tvoří polyvinylchlorid, který se začal vyrábět v roce 1951 na Slovensku v chemických závodech v Novákách, v roce 1975 pak ve Spolaně Neratovice, polystyren se začátkem výroby v roce 1963 v Kaučuku Kralupy, výroba polyetylenu byla zahájena nejprve v roce 1966 ve Slovnaftu Bratislava (nízkohustotní typ) a v roce 1976 v Chemopetrolu Litvínov (vysokohustotní typ) spolu s polypropylenem. Chemická výroba se však zaměřovala i na jiné druhy polymerů, příkladem jsou houževnatý (rázuvzdorný) polystyren (HIPS), terpolymer ABS, polymetylmetakrylát (PMMA), polyamid 6, syntetické pryskyřice, butadienstyrenový kaučuk. Vyvíjena byla řada nových polymerů nebo modifikací stávajících, jako alkalický polyamid, termoplastické kaučuky nebo polyfenyleneter modifikovaný houževnatým polystyrenem (PPE/HIPS). Je nutno poznamenat, že mnohé vývojové a přitom úspěšné aktivity se v důsledku pozdějších hospodářských, politických a organizačních změn nedočkaly realizační fáze. Příkladem je posledně jmenovaný polymer, který měl obohatit československou výrobu o jeden z typicky konstrukčních plastů.

Grafické znázornění životního cyklu produktu

Jak probíhá výroba plastů?

Krátce na vysvětlenou, zvláště pro strojaře: Výrobu plastu, tedy materiálu, jehož základem je polymer, je možno popsat třemi kroky. Prvním je výroba monomeru. Zatímco např. etylen (eten) a propylen (propen) jako monomery pro polyetylen a polypropylen jsou přímými produkty zpracování ropy, jiné monomery se vyrábějí chemickými reakcemi. Druhým krokem je polymerace, chemický proces, kdy za přítomnosti dalších chemických látek (iniciátory, inhibitory, retardéry polymerační reakce) vzniká z monomeru vysokomolekulární látka neboli polymer. Posledním krokem je výroba plastu již připraveného ve formě granulátu nebo prášku pro zpracovatelské technologie. Při něm se polymer mísí s různými aditivy (antioxidanty, UV stabilizátory, tepelnými stabilizátory, retardéry hoření, antistatiky, modifikátory rázové houževnatosti, barevnými pigmenty aj.), plnivy (částicovými, vláknovými, nanoplnivy), jinými polymery (vznikají tak polymerní směsi) nebo se také základní polymer chemicky modifikuje (např. chlorovaný polyetylen).

Kdy je výhodnější upřednostnit polymerní materiály před jinými?

Případů, kdy je výhodnější, opět bych řekl, že spíše nutné, upřednostnit polymerní materiály před materiály kovovými, je velké množství. Zcela obecným cílem je především zmenšení hmotnosti výrobků. U letadel a automobilů je menší hmotnost přímo spojena s úsporami paliva. Snahy o výrazné zmenšení hmotnosti letadel vede k použití polymerních materiálů, převážně ve formě dlouhovláknových kompozitů, a to nejenom v interiéru, ale také v sekundární a dokonce i v primární konstrukci. Příkladem jsou zejména Boeing 787 nebo Airbus 350. U automobilů je situace podobná, plastové díly se používají nejen v interiérech a na částech karoserie, ale stále ve větší míře se uplatňují i v motorovém prostoru, kde jsou na ně kladeny náročné požadavky (vysoké teploty, střídání teplot, odolnost proti palivům a dalším automobilovým kapalinám). Jiným příkladem, kdy je ve hře hmotnost, jsou vrtule větrných elektráren nebo potrubní systémy všech rozměrů. Pro transparentní výrobky se místo skla dává přednost průhledným plastům, jako je polykarbonát (PC) vyznačující se vysokou houževnatostí nebo polymetylmetakrylát (PMMA). Na výrobky složitých tvarů, tenkostěnné výrobky nebo součásti velmi malých rozměrů (několik málo milimetrů) je rovněž výhodnější použít polymerní materiály.

Technologie 3D tisku umožňuje výrobu součástek nejrůznějších tvarů

Jak by měl konstruktér postupovat při návrhu plastových součástí?

Za moderní způsob konstruování plastových dílů a součástí považuji vzájemné propojení výběru materiálu s konstrukčním řešením a návrhem výrobního zařízení. Součástí celého řešení by mělo být i posouzení dopadu výrobku na životní prostředí ve všech stadiích jeho provozu (Life-cycle assessment, LCA) a ekonomická analýza. Výběr vhodného materiálu je v současné době poměrně komplikovaný, protože od každého druhu plastu jsou výrobcem nabízeny desítky variant. Výběr materiálu usnadňují materiálové databáze vlastností plastů, z nichž největší význam má CAMPUS (Computer Aided Material Preselection by Uniform Standards). Databáze CAMPUS byla založena v roce 1988 a od té doby je pravidelně inovována a doplňována. Podstatné je, že jde o globální projekt založený na mezinárodních normách ISO 10350 pro jednobodové hodnoty vlastností a ISO 11403 pro vícebodové hodnoty vlastností a že umožňuje porovnávat vlastnosti plastů od různých výrobců. Způsob konstruování s plasty vyžaduje poněkud odlišný přístup než v případě kovů. Obecné konstrukční zásady zahrnují řadu pravidel, jak řešit tloušťky stěn, vyztužující žebra, úkosy, studené spoje, umístění vtoků, způsob spojování dílů atd. Kromě toho každý větší výrobce plastů uvádí ve své firemní literatuře technické detaily a směrnice týkající se navrhování výrobků ze svých materiálů. Již v počáteční fázi konstruování by si konstruktér měl uvědomit, zda bude výhodnější použít na navrhovaný výrobek termoplast, reaktoplast nebo kompozit, což je zasadní pro výrobní technologii. Využití metody konečných prvků pro tvorbu konstrukčního návrhu a simulační analýzy pro optimalizaci technologie zpracování (Moldflow, Cadmould, C-mold aj.) by mělo být v současné době již samozřejmostí.

Na co by si měl při práci s polymerními materiály dávat pozor?

Věcí, na které by si měl konstruktér dávat pozor, je celá řada a nelze je v krátkosti všechny popsat. Předně by si měl uvědomit, že pro plasty neexistují standardizované materiálové listy jako u ocelí, u kterých číslo normy současně udává zaručené vlastnosti. Musí tedy pracovat s databázemi, např. s již zmíněným softwarem CAMPUS, což vyžaduje větší úsilí a výsledek nemusí být pro zamýšlenou aplikaci zcela jednoznačný. Normované jednobodové hodnoty vlastností plastů nemůže konstruktér brát jako závazné pro funkci navrhovaného plastového výrobku. Volbu materiálu založenou na jednobodových hodnotách je nutno chápat jako orientační, základní způsob charakterizace plastu. Pro přesnější rozhodování o vhodnosti plastu pro danou aplikaci a pro odhad jeho chování za zpracovatelských a provozních podmínek slouží normované vícebodové hodnoty, tj. závislosti vlastností na teplotě, čase a prostředí. Zvláště je to důležité u modulu pružnosti, jednoho ze základních parametrů zadávaných do konstrukčních výpočtů. Upozornit je třeba i na některé další možné problémy související se specifickým chováním plastů. Plasty na rozdíl od kovů podléhají krípu (tečení) již za normální teploty, při cyklickém namáhání se neprojevuje mez únavy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat velikosti smrštění vůči formě a dodatečnému smrštění a zbytkovým napětím, zvláště u výrobků, u kterých je plast v průběhu zpracovatelského procesu kombinován s kovem.

Kam se mohu obrátit se svými dotazy týkajícími se plastů?

Pracovišť, kam se lze obrátit s dotazy o plastech, je v ČR široká škála, rozdělil bych je na tři skupiny. Především jsou to chemicko-technologicky zaměřené vysokoškolské ústavy, které se k polymerům vážou přímo svým názvem. Jsou to Ústav polymerů na Fakultě chemické technologie VŠCHT v Praze, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice a Ústav inženýrství polymerů na Fakultě technologické UTB ve Zlíně. I některé další chemicky zaměřené vysokoškolské ústavy mají polymery ve svém programu, např. Ústav chemie materiálů na Fakultě chemické VUT v Brně. Do druhé skupiny bych zařadil strojírensky zaměřené fakulty. Historicky nejstarším pracovištěm zabývajícím se aplikací plastů ve strojírenství je Ústav materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT v Praze (dříve katedra nauky o materiálu), který se touto problematikou začal zabývat před padesáti lety. Mezi dalšími akademickými pracovišti mohu jmenovat katedru materiálu a katedru strojírenské technologie na Fakultě strojní TU v Liberci nebo Ústav materiálových věd a inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Další skupinou jsou výzkumné ústavy. Těm dominuje Ústav makromolekulární chemie AV ČR, disponující největším vědeckým a výzkumným potenciálem v oboru polymerních materiálů. Dále jsou to Polymer Institute Brno (dříve Výzkumný ústav makromolekulární chemie) a nově založené vědecko-výzkumné Centrum polymerních materiálů při Fakultě technologické UTB ve Zlíně. Na uvedených adresách pak lze získat i doporučení na některá úzce specializovaná pracoviště a výrobní firmy zpracovávající plasty.

Jaký máte názor na technologii 3D tisku?

Názor mám jednoznačně pozitivní. Jedná se totiž o převratný a vysoce perspektivní výrobní proces. Zatímco při klasickém obrábění se materiál z polotovaru postupně odebírá, při 3D tisku se naopak po tenkých vrstvách přidává. Jednou z metod je selektivní laserové slinování (SLS) plastového prášku, při kterém se teplo potřebné pro slinování dosahuje laserovým paprskem. SLS nabízí návrhářům a konstruktérům mnohem větší svobodu při optimalizaci geometrického tvaru výrobku, než je tomu u klasických výrobních technologií. Technologie je cenná zejména v tom, že umožňuje rychlou personalizovanou výrobu (custom-fit neboli „šitou na míru“), jejíž podstatou je přizpůsobení daného výrobku co do tvaru a rozměrů konkrétní osobě. Jedná se např. o protetické pomůcky, implantáty, ochranné helmy, sedadla v motorových vozidlech apod. Je typickým příkladem, jak mohou plasty přispívat ke kvalitě života a komfortu zejména hendikepovaných lidí.

V jaké fázi se nachází problematika recyklace použitých plastů?

Nakládání s plastovým odpadem je ve srovnání s kovovým odpadem prozatím velmi náročné, současně ale představuje dobrou příležitost pro efektivní využití materiálových zdrojů. Evropská komise se problematikou zabývá v rámci tzv. Zelené knihy (Green Paper, 2013), kterou iniciovala celoevropskou diskusi na téma plastové odpady. Kniha na jedné straně zdůrazňuje klíčovou a nezpochybnitelnou roli plastů ve všech oblastech hospodářství a současně přitom vyzdvihuje potenciální přínosy pro životní prostředí i ekonomiku za předpokladu, že se podíl recyklovaných plastů bude zvyšovat. Evropská komise též rozhodla o zákazu skládkování plastů od roku 2020, což bezesporu vyvolá i legislativní tlak na lepší zhodnocení plastových odpadů. V ČR se již recyklace plastů stala zajímavou oblastí podnikání. Požadavek na zhodnocení plastových odpadů se stal inspirací k řadě nových řešení jak pro mechanicko-fyzikální recyklaci, kdy výsledkem je regranulát, tak chemickou recyklaci, při které dochází k chemickému rozkladu plastu. Do chemických recyklačních technologií spadá například originální metoda depolymerace polyetylentereftalátového odpadu (PET) za pomoci mikrovlnné techniky. Metoda byla vyvinuta v Ústavu chemických procesů AV ČR a jejím výsledkem jsou původní monomery, tj. etylenglykol a kyselina tereftalová, ze kterých lze zpětně polymerační reakcí získat PET.

Jaký vidíte potenciál plastových materiálů do budoucna?

Na jakýkoliv vývoj je nutno pohlížet nejenom z technického, ale i z ekonomického hlediska. Zpracování a aplikace plastů se staly v ČR předmětem rychle se množících podnikatelských aktivit. Tato oblast podnikání se jeví jako velmi atraktivní a do budoucna perspektivní. Je tomu tak proto, že současný vývoj téměř ve všech průmyslových odvětvích včetně výroby lékařských přístrojů a zařízení se bez plastů neobejde a další technický pokrok není bez nich možný. Potenciál plastových materiálů a jejich praktická uplatnění se neustále rozšiřují s tím, jak se vyvíjí materiálová základna a zpracovatelské technologie. Do praxe se zavádějí nové druhy polymerních směsí, nové typy aditiv a plniv, vyvíjeny jsou elektrovodivé plasty s vlastní vodivostí, cyklopolymery s vysokou teplotou skelného přechodu, polymery plněné přírodními vlákny, biologicky odbouratelné plasty, polymery s tvarovou pamětí aj. Stále větší praktické uplatnění nacházejí speciální inženýrské plasty na bázi polyehereherketonu (PEEK), polyfenylensulfidu (PPS), polyeterimidu (PEI), kapalně-krystalických polymerů (LCP) apod., a to i přesto, že jejich ceny jsou poměrně vysoké. Zvláštní pozornost se věnuje výzkumu a vývoji nanomateriálů, u nichž jsou vlastnosti polymeru modifikovány velmi malým podílem anorganických nanočástic. Plasty a polymerní kompozity se ve světě staly prioritní materiálovou oblastí podporovanou velkými finančními prostředky.

Jan Petřík

jan.petrik@mmspektrum.com

Reklama
Firmy
Související články
Normované díly pro náročné aplikace

Vysoce specializované oblasti, jako je zdravotnictví či výroba a zpracování potravin, jsou charakterizovány nejen svými nároky na hygienické vlastnosti materiálu, ale také řadou designových specifik. Jedná se zejména o hladký povrch, široké plochy bez prohlubní a spár a oblé hrany. To vše za účelem snadného čištění, dezinfekce a obecně ochrany před usazováním choroboplodných zárodků.

Špičkové technologie dnes i zítra

Společnost Trumpf je renomovaný výrobce technologií na zpracování plechů a profilů a laserů pro průmysl. Výrobní historie se pomalu blíží celé stovce let a česká pobočka s obratem zhruba sto milionů eur za rok patří k důležitým průmyslovým hráčům nejen na českém trhu. Bylo proto jasnou volbou požádat ředitele společnosti Trumpf Praha Romana Haltufa, aby čtenářům MM Průmyslového spektra prozradil, kam se vývoj v tomto nepostradatelném oboru za minulá léta posunul.

Cyklické zkoušky pro reálnější simulace

Životnost, trvanlivost, odolnost, ale i třeba degradace jsou důležitými pojmy, pokud se bavíme o životním cyklu jakékoliv součásti. Kupující nebo odběratel požaduje záruky, že právě obdržený díl, zařízení či konstrukce bude fungovat předem stanovenou dobu, navíc je-li ve hře také otázka bezpečnosti. Udělení certifikace či určení doby trvanlivosti často předcházejí různé zkoušky. Důležitou skupinou z nich jsou urychlené korozní zkoušky. Nejen jimi se v úzké spolupráci s průmyslem zabývají ve vědecko-technickém parku v Kralupech nad Vltavou.

Související články
Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na velikosti záleží

Nanotechnologie. Magické slůvko, které je jedním ze symbolů nejprogresivnějších trendů dneška. Snad každý se s ním již někdy setkal, ať už v médiích, nebo v praxi všedního dne. Ne každý však ví, že ve výzkumu v této oblasti hrají jednu ze světově nejvýznamnějších rolí čeští vědci. Na podrobnosti, a také na možnosti uplatnění nanotechnologií, jsme se zeptali Jiřího Kůse, předsedy výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Made in Česko – Věž pro Svatou zemi

Píše se letopočet 2017 a pro další rok se chytají dvě významná výročí – 100 let od založení Československa a 70 let od založení státu Izrael. Jak lépe přispět k oslavám obou těchto událostí, tvořících historii, než vybudováním výjimečné české stavby, která by ozdobila historické hlavní město Svaté země – Jeruzalém?

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Moskva ve znamení trubek a drátů

Oblíbené příležitosti k setkání lidí z branží trubek a drátů se v roce 2019 uskuteční v Moskvě, ale v rozdílných termínech. Přední ruský veletrh drátů a kabelů – wire Russia – se zde uskuteční od 18. do 20. června 2019, zatímco kombinace veletrhů Tube Russia / Metallurgy Russia / Litmash Russia se bude konat o měsíc dříve. Na rozsáhlé ploše moskevského veletržního areálu Krasnaya Presnya očekávají pořadatelé v obou případech rekordní účast.

Český manažer, technolog i dobrodruh

Jan Jakoubek je poměrně netypickým příkladem člověka, kterého lze s jistou nadsázkou nazvat „self made man“. A to i přesto, že jeho kariéru spoluutvářely i odborné školy a univerzity, včetně pražské ČVUT.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

České dodávky pro jádro pokračují i letos

Když byl v únoru 2017 zahájen komerční provoz 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktory VVER-1200 generace III+, šlo v malé míře i o zásluhu českých firem, které do této elektrárny dodaly zboží v hodnotě přesahující 1,4 miliardy korun. Dodávky pro tento typ reaktorů pokračují také v roce 2018.

Nový pomocník do nástrojárny

Rodinný podnik Lukov Plast z Českého Dubu je profesionální firma s dynamickým vývojem a mnohaletými zkušenostmi. Zaměřuje se na vývoj a výrobu vzhledových i technických plastových dílů a elektro dílů pro automobilový průmysl. Jeho hlavní činností je výroba komponentů či celých sestav slunečních clon. Vlastní výrobu plastových dílů zajišťuje včetně výroby sériových nástrojů. V současné době disponuje 34 vstřikolisy a zhruba 550 vstřikovacími formami a několika montážními linkami.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit