Témata
Reklama

Pojištění pro řízení rizik strojírenských firem

Strojírenství je velmi široký obor, který má v Česku dlouhodobou tradici. Nachází se u nás podniky zabývající se výrobou obrovských součástí lodních motorů i ty, které vyrábějí součásti velmi jemné mechaniky a elektroniky. Naprosto specifickou oblastí strojírenství je pak automobilový průmysl.

Vzhledem k variabilitě tohoto oboru, je někdy velmi složité hledat průniky a společná rizika všech jeho složek. Z rizik, která jsou typicky nepojistitelná, ale společná a významná pro celý obor strojírenství, je nutno zmínit například nedostatek kvalifikovaných pracovníků či stále silnou závislost na okolních „velkých“ ekonomikách, především na Německu. Přestože pomalu, ale jistě přestáváme být montovnou a výrobky našich firem mají stále vetší a větší přidanou hodnotu, díky vlastnímu vývoji a designu, tuto závislost by měl každý manager při řízení rizik svého podniku brát v potaz.

Služby risk managementu, které Renomia poskytuje svým klientům, neřeší pouze pojištění, ale zabývají se komplexním pohledem na jejich rizika, a to jak pohledem současného stavu, tak pohledem rozvoje svých klientů v čase a také prostoru (geograficky).

Reklama
Reklama

Co vše je riziko...

Risk management v širším slova smyslu by se měl zabývat čtyřmi základními oblastmi:

 • Strategie (Strategic) – kde organizace chce být neboli dlouhodobé plánování – rizika spojená se strategickými rozhodnutími musí být analyzována a správně pochopena.
 • Taktika (Tactics) – jak se organizace dostane tam, kam chce být, neboli střednědobé plány a projekty – je potřeba vyhodnotit rizika jednotlivých přístupů, plánů a projektů a zvážit možné alternativy.
 • Provoz (Operations) – kde je organizace nyní, roční plány a obchodní cíle – je nutno zajistit plynulost provozu, a schopnost dodávat výrobky/služby v daném čase, v požadované kvalitě a za předpokládaných nákladů.
 • rávní rámec (Compliance) – organizace musí sledovat požadavky úřadů, regulátorů a zákazníků, a řídit svůj chod tak, aby tyto požadavky byly plněny.

...a jak mu předejít

V anglické literatuře jsou výše uvedené oblasti známy pod akronymem STOC. V naší praxi se setkáváme velmi často s tím, že řada organizací řídí svá rizika především v oblasti právního rámce a provozu. V oblasti provozu lze také nejčastěji aplikovat financování rizik pojištěním. Renomia pro úvodní diskuzi nad riziky často využívá nástroj nazývaný mapa rizik, díky kterému je schopna s odpovědnými manažery provést základní pohovor a identifikaci rizik.


Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Zaměříme-li se na oblast provozu, vyznačuje se strojírenství řadou specifických rizik, s nimiž se rizikoví inženýři Renomia setkávají dnes a denně a k nimž se společnost snaží sjednat nejen pojistnou ochranu, ale definovat také opatření ke snížení aktuálního rizika.

Jedná se především o tato provozní rizika:

 • Živelní/požár – kde se často řeší olejové sklepy, obrábění s olejovým chlazením, rozsáhlé hydraulické systémy, mastnota a prach na elektroinstalacích apod.
 • Přepětí – respektive obecně problematika dodávky energie, kdy při kolísání či vypnutí dodávky dochází k zalomení obráběcích nástrojů, různým zatuhnutím, zalomením či poškození obráběného výrobku a poškozením řídicí elektroniky.
 • Škody na strojích a strojní přerušení provozu – zde se řeší unikátnost nebo nahraditelnost jednotlivých strojů, ať už co se týká vyráběného sortimentu, nebo kapacity výroby, a také možnosti kooperace, systémy údržby a dostupnost náhradních dílů, kvalifikace údržby a obsluhy.
 • Přerušení provozu – i malý požár či jiná živelní škoda, která nemusí být majetkově významná, může způsobit významné přerušení provozu. Typické zde jsou například požáry rozvoden elektrické energie či jiných uzlových prvků, bez kterých může provoz stát v řádu týdnů až měsíců.
 • Kvalita výrobků a odpovědnost za ně, včetně stažení výrobků z trhu – to v dnešní globalizované ekonomice a častých požadavcích na dodávky just-in-time představuje další významné riziko.

Doporučení na závěr zní, že je potřeba se zabývat všemi riziky, které ovlivňují nebo v budoucnu mohou ovlivnit organizaci, protože pojištění, i když ve vysoké kvalitě a rozsahu, je schopno pokrýt jen část rizik. Například dojde-li ve strojírenské výrobě k nežádoucí události a přerušení provozu, pojistitel uhradí náklady a ušlý zisk, nikdo už ale neuhradí ztrátu trhu, ztrátu důvěry zákazníků a poškození značky. Je proto důležité nespoléhat se jen na pojištění, ale i na kvalitní řízení rizik a předcházení škodním událostem.

Renomia

Ing. Tomáš Tragan, Ph.D., MIFireE, IRMCert

tomas.tragan@renomia.cz

O autorovi

Tomáš Tragan pracuje ve společnosti Renomia jako ředitel oddělení risk managementu od roku 2004. Má technické vysokoškolské vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí a průmyslové bezpečnosti. Aktivně se účastní rizikových prohlídek a poradenství pro významné klienty v ČR a zahraničí. Problematikou risk managementu se zabývá od roku 1998. Dodnes na VŠB-TUO, Fakultě bezpečnostního inženýrství, vyučuje analýzu rizik. Je členem Institution of Fire Engineers ve Velké Británii (s právem užívat titul MIFireE) a absolventem londýnského Institute of Risk Management (titul IRMCert).

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 191051
Datum: 01. 10. 2019
Rubrika: Trendy / MSV 2019
Autor:
Firmy
Související články
Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Související články
Strojírenské fórum ukazuje firmám, jak uspět

Na třetí ročník Strojírenského fóra do Obecního domu v Praze přišlo na dvě stě odborníků, zástupců strojírenských firem i státních institucí. Hlavním tématem dvoudenní akce bylo best practice v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od znalosti kvality ke kvalitě znalostí

Zhruba od přelomu století probíhá i v našich podmínkách podnikové praxe renezance vztahu ke kvalitě, což výrazně podporují i nově přijaté dokumenty v systémech řízení kvality.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Sedmý díl našeho seriálu upozorňuje, že ideální přístup spočívá v budování komplexního systému řízení bezpečnosti informací. Existují však výjimky v případech, kdy bylo identifikováno akutní nebezpečí. Tím může být útok na data firmy, tedy jejich zašifrování ransomwarem. V podcastu jsou popsány metody zálohování i možná ochrana před napadením jako takovým.

Anketa: Máte svá data v bezpečí?

Máte svá data v bezpečí? Pokud si tím nejste zcela jisti, čtěte dále!

Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Šestý díl našeho seriálu podcastů o kyberbezpečnosti se zabývá okamžikem, kdy obdržíme výsledky analýzy rizik. Na jejich základě se musíme rozhodnout, jak dále postupovat, zejména, zda neexistují nějaká rizika vytvářející maximální stupeň nebezpečí, na které je třeba reagovat okamžitě. Zjištěná rizika musíme konfrontovat s existujícími bezpečnostními opatřeními a zpracovat tzv. benchmark stavu informační bezpečnosti popisující skutečný stav v porovnání s tím, jak by měly být naplněny požadavky dle principů normy ČSN ISO/IEC 27002 nebo ZKB. S podrobnostmi vás opět seznámí profesor Vladimír Smejkal.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V pátém podcastu popisuje prof. Smejkal metody hodnocení rizik. Hovoří o hodnocení hrozeb a uvádí jejich příklady, včetně nezbytnosti hrozby a zranitelnosti posuzovat z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu. Zmiňuje též vyhodnocení rizik provedené v rámci tzv. matice následků a pravděpodobností a vysvětluje pojmy jako inherentní, reziduální a cílové riziko.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V druhém podcastu se prof. Vladimír Smejkal zabývá typy trestné činnosti odehrávající se v kyberprostoru. Kdo však jsou pachatelé kybernetické kriminality a jaké jsou jejich motivy? Nejnebezpečnější nejsou hackeři, organizovaný zločin, teroristé či cizí státy, ale zaměstnanci. Ti mají nejsnadnější přístup do IS, nejvíce informací o něm a nejvíce příležitostí.

Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit