Témata
Reklama

Technická řešení zítřka se rodí v týmu

Díky simultánnímu inženýrství mohou společnosti ve strategickém partnerství se zákazníkem vytvářet a realizovat systémy průmyslové automatizace, které optimálně splňují nejrůznější požadavky.

Strategický rozvoj projektu pro realizaci systémů průmyslové automatizace společnosti Comau se stále častěji zaměřuje na tzv. paralelní nebo simultánní inženýrství – concurrent nebo simultaneous engineering. Pracovní metodu, která významně mění tradiční proces návrhu a vývoje průmyslového řešení a pomocí které společnost buduje základy pevného a trvalého partnerského projektu se zákazníkem. Simultánní inženýrství totiž znamená 100% týmovou práci, v jejímž rámci Comau působí jako partner podniku, nikoli pouze jako poskytovatel produktů a služeb, a spolupracuje s ním v úzké součinnosti k dosažení společných cílů. Konečný výsledek týmové práce tu představuje záruka dosažení vždy optimálního řešení, rychle a jednoduše, a přitom s nízkými náklady, vysokou produktivitou a jasnými konkurenčními výhodami ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Reklama
Reklama
SmartDrive Comau je schopen zaručit konkurenceschopné doby cyklu díky použití lineárních motorů, které navíc umožňují zachovat přesnost opracování v konstantním čase až pětkrát lepším ve srovnání s tradičními řešeními.

Příprava efektivního projektu

Simultánní inženýrství, tvořící od počátku součást provozní filozofie společnosti Comau, umožňuje fázi předběžného dialogu se zákazníkem, kdy lze hned na začátku sdělit a prodiskutovat současné i budoucí cíle, požadavky a provozní možnosti a zajistit tak nejlepší realizaci požadovaných systémů. Proces, který v souvislosti s mohutnou počáteční investicí energie a zdrojů zaručuje funkční a vhodný vývoj projektu v průběhu času.

Díky simultánnímu inženýrství může zákazník plně využít potenciál poskytovatele technologie. Společnost Comau spolupracující v paralelním inženýrství s podnikem má tak možnost aktivně se podílet na návrzích požadovaných řešení poskytnutím svého know-how a zdrojů.

Automatická montážní stanice SmartRob Comau používá systém automatické výměny nástroje a je tedy flexibilnější a efektivnější.

Tímto způsobem se výrazně zlepšuje kvalita výstupu průmyslového projektu. Vzhledem k tomu, že Comau může jednat v předstihu a s menším počtem projektových omezení, je schopna podniku pomoci najít ekonomicky výhodnější návrhy v porovnání s konkurencí, v požadované kvalitě a spolehlivosti a posoudit jejich dopad ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. Díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti průmyslové automatizace umí Comau rovněž přizpůsobit a realizovat své vlastní standardní produkty podle plánovaných cílů. S tím souvisí zkrácení doby uvedení produktu na trh se značnou výhodou pro podnik z hlediska času i nákladů.

Stanice se v souladu se zásadami lean manufacturing vyznačuje modularitou, díky níž ji lze přizpůsobit nejrůznějším procesům a komponentům.

Od diskuze k akci

Realizace jednoho nebo více systémů průmyslové automatizace často zahrnuje fázi návrhu, ve které při tradičním přístupu zákazník samostatně vyvíjí vlastní strategii produktu a procesu. V případě simultánního inženýrství je však tato strategie navržena, vyvinuta a vyhodnocena společně s týmem Comau. Klíčem k úspěchu je znalost dokonalé integrace inovativní technologie a reprodukovatelných a globálních řešení.

V této situaci Comau spolupracuje na základě svých zkušeností a know-how v oblasti aplikací a prostřednictvím specializovaných pracovníků poskytuje přesné technické pokyny za účelem lepšího nastavení projektu a jeho následné realizace.

Po návštěvě výrobního závodu, ve kterém bude systém nainstalován, může tým lépe a víc do hloubky chápat dostupné technologie a stávající výrobní procesy. V tomto okamžiku začíná plynulá vzájemná výměna informací, dat, návrhů a názorů, často podporovaná využitím speciálních metod a softwarů, jež společnosti Comau umožňují upřesnit projekt a vypočítat celý životní cyklus systému od předpokládaných nákladů na jeho realizaci k odhadu ekonomických zdrojů, které zákazník bude muset vyčlenit v nadcházejících letech.


SmartSpray je box Comau pro použití technologie ‚Thermal Spray‘ PTWA (Plasma Transferred Wire Arc). Společnost Comau nabízí výrobcům automobilů další nástroj k optimalizaci využití hliníku v konstrukci bloků motorů za účelem snížení hmotnosti automobilů a mechanických ztrát, které mají dopad na výkonnost vozidla.

Od poskytovatele ke strategickému partnerovi

Účast na fázi simultánního inženýrství dovoluje společnosti Comau vybudovat silný pracovní vztah se zákazníkem založený na vzájemné profesionální úctě. K vytvoření takových podmínek je nutné zřídit pracovní skupinu, do které se zapojí odborníci z obou stran pracující v různých potřebných oborech, kteří budou v trvalém a neustálém kontaktu. Od společnosti Comau se většinou vyžaduje nasazení vysoce kvalifikovaných specialistů na poli mechaniky a elektroniky, odborníků v oblasti ergonomie, bezpečnosti, údržby, spolehlivosti a simulace účinnosti.

Ze strany zákazníka by se zase měli kromě pracovníků závodu, kde bude systém nainstalován, zúčastnit odborníci na technologie procesu a produktů. Přínos tohoto provozního režimu je významný také v realizační fázi: do týmu, který bude projekt realizovat, je velmi důležité zapojit stejné hráče, kteří se podílejí na fázi simultánního inženýrství.

Comau se do procesu zapojuje ještě před prováděcí fází projektu a simultánní inženýrství pak zaručuje jak společnosti Comau, tak zákazníkovi minimalizaci rizik a nepředvídaných událostí, technických i ekonomických, které mohou nastat v průběhu realizace a instalace průmyslového systému, neboť ten může zahrnovat dlouhý a složitý pracovní program.


Ve fázi simultánního inženýrství se setkává tým složený ze zaměstnanců Comau a zákazníka a společně pracuje na nejlepším možném řešení.

Efektivní vývoj

Tento metodický přístup má mnoho výhod, jež se týkají významným způsobem fází zahájení i vývoje průmyslového projektu: od předběžné diskuze a dohody se zákazníkem přes společné hledání výrobní strategie až po instalaci systému v závodě a jeho další provozní řízení v budoucnu. Celý proces probíhá s ohledem na těsnou, nepřetržitou a strategickou spolupráci. Přirozeným a pozitivním důsledkem simultánního inženýrství je vždy vytvoření široce sdíleného průmyslového projektu, ve kterém se oba partneři formálně uznávají – je to přece ovoce jejich úsilí a jejich očekávání –, a to usnadňuje následnou realizaci a aplikaci.

A na druhé straně, díky vytvoření funkčního vztahu důvěry mezi zúčastněnými stranami je tým schopen pracovat lépe i v rozhodujících a choulostivých fázích projektu. Pro společnost Comau znamená věnování značné části jejího času vytvoření a zahájení projektu ve spolupráci s opravdovými pracovními partnery výhodnou investici umožňující optimalizovat produktivitu. Vývoj společné strategie, určení nejlepších nástrojů a dovedností potřebných k dosažení cíle v kombinaci se sdílením zkušeností a různých úhlů pohledu jsou totiž pro nadnárodní turínskou společnost nevyhnutelné faktory umožňující maximalizovat výsledky a objevovat nová pole působnosti.

Danilo Frammartino, engineering Europe director v Business Unit Powertrain Machining and Assembly ve společnosti Comau

Zeptali jsme se Danila Frammartina z Business Unit Powertrain Machining and Assembly ve společnosti Comau, jaké vlastnosti musejí mít pracovníci, kteří se účastní fáze simultánního inženýrství?

K zahájení simultánního inženýrství je nutné vytvořit pracovní prostředí otevřené k porovnávání odlišných názorů a založené na porozumění vzájemných požadavků, důvěře a ochotě spolupráce. Nikdy se ale nesmí ztratit ze zřetele konečné cíle, jichž má být dosaženo, jinak není možné dospět k jednotnému a sdílenému provoznímu řešení. Tým simultánního inženýrství musí proto přijmout metodický přístup ‚open minded‘, charakterizovaný velkou flexibilitou a otevřeností, jež jsou nezbytné k získání nových pohledů na projednávanou problematiku. Ověřili jsme si také, že velmi důležitý je i multidisciplinární postoj k týmové práci, protože zvažované aspekty a technické dovednosti potřebné ke stanovení výrobního systému v automobilovém odvětví jsou často z více oborů a jsou složité. Cíle jednotlivce se tu shodují s cíli týmu, v němž může každý účastník najít odpovídající motivaci na základě správného řízení skupiny. A v neposlední řadě je velmi důležité, aby všichni partneři měli dostatečné schopnosti pro analýzu a řešení problémů neboli styl práce orientovaný na konkrétní dosažení cílů a programů, pokud možno bez subjektivity a sebestřednosti.“

Comau

Daniele Zibetti

daniele.zibetti@bm.com

comau-robotika.cz

Reklama
Vydání #11
Firmy
Související články
Výroba založená na cloudových řešeních

Navzdory ekonomickým propadům a neustále se měnícímu pracovnímu prostředí zůstává výroba dlouhodobě a v celosvětovém měřítku hlavním zdrojem pracovních míst a zásadní oblastí tvorby hodnot. Přesto, že se postupně podařilo do značné míry vylepšit kvalitu vyráběných součástí a zvýšit efektivitu celého výrobního procesu, existují i nadále významné zdroje plýtvání, které se doposud nepodařilo efektivně vyřešit. V důsledku toho se provozní náklady v oblasti výroby vytrvale drží na vysoké úrovni. Existují však významné příležitosti umožňující tento trend zvrátit pomocí digitálních a cloudových řešení.

Automatizace v malých a velkých firmách

Automatizace přináší velké výzvy a příležitosti, ale má i svá úskalí. Jedním z nich je otázka návratnosti investic. Velké a globální společnosti mají v tomto ohledu vždy velkou výhodu oproti malým, lokálním firmám. I menší firmy však mají šanci uspět.

Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Související články
Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Velké výzvy pro malé společnosti

Automatizace je fenomén, který je výsledkem přirozené lidské touhy posouvat technologický pokrok kupředu ve snaze ulehčit si vlastní život. Byť je automatizace skloňována v mnoha odvětvích, je stále v počátcích svého vývoje. To, co určuje stupeň technologické evoluce, je náročnost člověka jako uživatele a zákazníka. Automatizovat se dá prakticky jakýkoli proces. Například i koupě chytrého telefonu je ve své podstatě automatizace určitého procesu. Chytrý telefon dokáže nahradit běžný telefon, diář, hudební přehrávač a mnoho dalších aplikací. To vše lze nosit v jedné malé krabičce, která se vejde do kapsy.

Automatizace je neskutečný fenomén

Když se na nás František Zimmermann poprvé obrátil jako věrný čtenář, myslela jsem, že jde jen o milou pochvalu a zpětnou vazbu, která vždy potěší a kterých si velmi vážíme. V naší vzájemné komunikaci však byla schovaná také nabídka na pomoc se zpracováním aktuálních témat z naší branže. Poté, co jsem pana Františka vyzpovídala, vyšlo najevo, že má opravdu bohaté zkušenosti nejen v oblasti vývoje, zavádění automatizace a robotizace, ale také s vedením týmů operátorů i vývojových pracovníků. V průběhu roku se s vámi, čtenáři, bude dělit o vlastní zkušenosti formou desetidílného seriálu o různých aspektech zavádění automatizace. Prosím, seznamte se s Františkem Zimmermannem.

Jak se zrodil systém pro monitoring výroby

Jiří Rozvařil spoluzakládal v roce 1996 v Kolíně tiskárnu Colognia press, ze které se po 20 letech stala firma se 100 zaměstnanci a obratem kolem 300 mil. ročně. Její vývoj byl téměř čítankový od garážového podnikání přes pokusy a omyly až ke stavbě nové haly a koupi špičkově fungujících tiskových strojů, díky kterým patří dnes tiskárna etiket k lídrům na českém trhu.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

IoT na infrastruktuře elektrických rozvodů

Průmysl v současné době čelí potřebě transformovat lidskou činnost na činnost tvořivou a fyzicky náročnou rutinní práci na stroje a systémy. Jeho vyšší forma, inteligentní průmysl, pak předpokládá zjednodušené rozhraní mezi zákazníkem, výrobcem, dodavatelem a současně dává předpoklady tvorby komfortních pracovních podmínek.

Produktová data a hledání vlastní cesty

V společnosti Hestego se vytvářejí tři hlavní řady produktů - kapotáže strojů, teleskopické krytování pohyblivých os strojů a produkty zakázkové výroby. Produkty se navrhují na základě správně pochopené myšlenky zákazníků. Nutnou podmínkou pro výrobu prvních kusů produktu je zvládnutí technického řešení a technologie výroby.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit