Témata
Reklama

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Zpracovatelé a výrobci – působící v průmyslových odvětvích sahajících od farmaceutického průmyslu, spotřebního baleného zboží, potravin a nápojů až po těžbu a chemii – musejí zvládat řešení složitých situací a výzev spojených s udržením konkurenceschopnosti.

Musí se snažit chránit zisk a optimalizovat výrobu rozšiřováním propustnosti, snižováním prostojů, zlepšováním konzistence a zajištěním kvality i bezpečnosti zaměstnanců. Rovněž musejí brát v úvahu náklady na životní cyklus spojené s technikou, inventářem i údržbou a podporou systému.

Když se k tomu ještě přidá celosvětová pandemie, je okamžitě vidět, jak důležité je být co nejproduktivnější a nejziskovější, a současně při tom snižovat provozní rizika.

Jak se mohou výrobci ve zpracovatelském průmyslu pozvednout nad rámec současného stavu, aby udrželi krok s průmyslovými a technologickými trendy? Jak mohou své procesy posunout na vyšší úroveň z hlediska sofistikovanosti a inovací, a tím napomoct k zajištění krátkodobého i dlouhodobého úspěchu a růstu?

Řešení, které by platilo obecně pro všechny, už neexistuje. Nadešel čas přistoupit k chirurgickému řešení. Implantát: Digitální transformace umožněná moderním distribuovaným řídicím systémem (DCS).

Reklama
Reklama
Reklama

Strategie digitální transformace

Digitální transformaci lze popsat jako modernizaci, přechod na vyšší verze nebo vylepšení procesů prostřednictvím integrace digitální technologie do všech oblastí podnikání. Jedná se o zásadní změnu, která narušuje status quo a tradiční způsoby myšlení každého zpracovatele nebo výrobce. Naštěstí se jedná o postupný proces, který nemusí být dokončen najednou a který začíná u chytrých čidel a končí u implementace komplexních podnikových systémů.

Digitální transformace je zásadní kulturní posun, který má vliv na to, jak funguje celá organizační struktura v závodě, jak funguje výroba a jak se dodává zákazníkům hodnota. Jedná se o výsledky a plnění neustále se měnících potřeb zákazníků. Je to systémová změna, která se týká každého výrobce – a proto se může stát základním kamenem této transformace moderní DCS.

Mnoho zpracovatelů a výrobců přesto nedokázalo vyvinout strategii digitální transformace na úrovni podniku. Někteří nad tím možná stále ještě přemýšlejí. Jiní uvízli v pilotní fázi bez možnosti škálování, zatímco dalším firmám chybí pracovní síly se správnými dovednostmi v oblasti IIoT, datové analýzy a kyberbezpečnosti. Nejdůležitější však je, aby strategii přijalo vedení firmy.

Vypracovat si strategii pro vlastní digitální transformaci znamená stanovit si jednotlivé mety a obchodní cíle, posoudit potřeby systému nutné k jejich dosažení a naplánovat realizace strategie. Vzhledem k tomu, že konkurenti také investují do technologií a transformují výrobu, je potřeba, abyste sami provedli průzkum a učinili rozhodnutí. Dobrá otázka pro začátek je: „Potřebuji upgrade?“

Je upgrade součástí vaší budoucnosti?

Tradiční DCS se vyznačuje tím, že je navržen jako uzavřený systém, je obtížné ho migrovat i modernizovat a ve většině případů jeho vlastnictví přijde na více peněz. Moderní DCS je výhodnější z mnoha důvodů, včetně vyššího výkonu, dostupnosti z webové stránky, škálovatelných možností systému, otevřeného technologického řešení a snadné integrace.

Pokud si myslíte, že váš DCS již má to nejlepší za sebou, nejste sami. Celosvětová základna DCS, která se blíží ke konci životnosti, se dá vyčíslit na přibližně 65 miliard dolarů. A mnoho z těchto systémů je starých více než 25 let.

Proč je zde tolik zastaralých systémů? Mnoho z nich stále udržuje podniky v chodu, i když ne tak dobře, jak by mohly. Firmy by často raději volily život se všemi velkými neduhy, které zastaralý systém působí, než aby se vystavily očekávaným rizikům a nákladům spojeným s přechodem na moderní systém.

Mnoho podniků a organizací nemá dostatek vlastních lidí ani odborné znalosti, aby si mohly samy interně řídit velké investiční projekty, zejména speciální věci, které se provádějí zřídka, jako je převod DCS.

Automatizační projekty může být obtížné nejen řídit, ale i je zdůvodnit z pohledu financí. Spolupracujeme však s firmami, které úspěšně zvládly modernizaci založenou na vyřešení stávajících systémových nedostatků i na zásadním vylepšení nového, moderního DCS.

Moderní DCS – moderní výzvy

Nejnovější DCS platformy drží krok s technologickým vývojem. A stále další uživatelé začínají uvažovat o upgradu a modernizaci svých systémů, aby si zajistili optimální výkon. Moderní DCS může pomoci vybudovat propojený podnik (connected enterprise), který je nedílnou součástí strategie digitální transformace.

Zmíněné DCS platformy navíc snižují nároky na zastavěnou plochu, poněvadž využívají menší počet serverů a výkonnější ovladače, zajišťují konzistenci s nativními procesními objekty v ovladači, zefektivňují pracovní toky vylepšeným designem systémových atributů, poskytují robustní analytiku pro rozhodování v reálném čase a jsou v souladu s mezinárodními standardy kyberbezpečnosti.

Co to znamená pro zpracovatele? Moderní DCS by jim měl umožnit dosáhnout řízení a optimalizace na úrovni celého podniku, maximalizovat provoz, dosáhnout vysoké dostupnosti, snížit náklady a zvýšit produkci. Kromě toho může pomoci řešit tři hlavní problémy, kterým čelí téměř všichni zpracovatelé a výrobci. Jsou jimi produktivita, prostoje a provozní riziko.

Produktivita

Jak mohou zpracovatelé inovovat, když v podniku existuje spousta různých systémů, které vytvářejí úzká místa a jsou příčinou nízké efektivity? Už jen absolutní množství informací, přicházejících z dodavatelských řetězců, assetu a obchodních systémů, může týmům přerůst přes hlavu. Rychlý vývoj technologií poskytuje zpracovatelům přístup k více informacím než kdy dříve a dává jim možnost lépe se rozhodovat.

Prostoje

Aneb, jak předcházet problémům s kvalitou a eliminovat odpad z výroby? Výrobci hledají řešení na automatizaci celého závodu, která by se dala snadno aktualizovat a udržovat, a úkolem technologie je, aby pomohla podniku zůstat v nepřetržitém provozu.

Provozní riziko

Je všude a má mnoho podob, které se týkají vaší síťové infrastruktury, vašeho páteřního systému. I když se počítá s nahodilými událostmi, nepředvídatelné okolnosti mohou ovlivnit bezpečnost a spolehlivost provozu celého závodu. Aby výrobci mohli identifikovat faktory, které přispívají k neplánovaným zpožděním a prostojům, ovlivňují bezpečnost výrobků i pracovníků, potřebují systémy, které si dokážou poradit s dynamicky se měnícími podmínkami a které jim umožní razantně reagovat díky vyzbrojení informacemi. Tyto hrozby přesouvají z výrobních rizik i k externím aktérům, proto je potřeba, aby tyto kontrolní systémy byly silné i adaptabilní.

Robustní infrastruktura?

Výrobci a zpracovatelé jsou s porovnáním požadovaných výsledků a skutečných výsledků implementace moderního DCS spokojení. Například jedna farmaceutická firma použila moderní DCS k automatizaci svého zařízení pro bioprocesy a k získání přístupu k datům prostřednictvím integrace s aplikacemi výrobního systému a elektronickými záznamy šarží. Zaznamenali 10–20% zvýšení propustnosti výroby, dostupnosti a efektivity zaměstnanců výroby, stejně jako 5–30% snížení spotřeby energie, odpadu, doby uvolnění šarže, údržby a prostojů.

Další zákazník, z oboru výroby potravin a nápojů, potřeboval rozšířit provoz a zmodernizovat svůj automatizační systém. Po zavedení moderního DCS s potěšením zaznamenal nárůst kapacity o 20 % za pouhý jeden rok. Zaměstnanci mají nepřetržitý přístup k datům, která jsou nyní k dispozici v reálném čase, takže se mohou správně a rychle rozhodovat přímo za provozu.

Tři strategické možnosti

Digitální transformace je trend, který nezmizí – v určitém okamžiku bude muset na tuto cestu nastoupit každý výrobce a zpracovatel. Mnoho výrobců ji považuje za nový normál.

Na své nejvyšší úrovni je digitální transformace pro výrobce působící v průmyslovém prostoru základním a potenciálně radikálním evolučním vývojem. Přijetí nových technologií zásadním způsobem mění způsob vašeho podnikání – k lepšímu.

Posuďte své stávající DCS a zjistěte, zda vám nejnovější platforma DCS může pomoci na cestě digitální transformace. Toto rozhodnutí vám přinese flexibilitu, takže budete moci lépe vyhovět potřebám zákazníků, a poskytne vám data a přehledy, které vám pomohou zlepšit výkon, rozhodování a ziskovost. Nemusí to být obtížné ani to nemusí narušit váš provoz. Správná řešení vám pomohou vypořádat se s budoucími výzvami.

Přestavět starší řídicí platformu na moderní DCS může být složité a neexistuje na to univerzální řešení, které by se hodilo pro všechny. Mnoho firem volí cestu postupné migrace, která jim pomáhá zmírnit riziko a náklady rozložit v čase. Pro jiné je naopak vhodnějším řešením konverzní strategie „vyjmi a nahraď“.

Definujte strategii

Ve většině případů je zásadní, aby byla konverze provedena s velmi malými prostoji a s minimálním rizikem, a tyto požadavky z velké části rozhodují o samotné strategii upgradu.

Než zahájíte konverzi, musíte se rozhodnout mezi třemi hlavními strategickými přístupy:

  • bude to upgrade vertikální, nebo horizontální? V případě vertikálního upgradu se aktualizuje najednou pouze jedna procesní oblast. V případě horizontálního upgradu se aktualizuje několik podobných procesních jednotek současně, obvykle napříč procesními oblastmi;
  • bude tento upgrade proveden tak, že se nahradí všechny komponenty automatizačního systému současně (vyjmi a nahraď), nebo postupnou migrací? Pokud se upgrade rozdělí do několika fází, výměna automatizačního systému bude trvat déle, ale bude spojen s méně prostoji a ponese s sebou menší riziko. Rozdělení plánovaného prostoje do několika kratších etap je často velmi výhodné z hlediska udržení výroby a náklady na migraci rozloží do delšího období;
  • bude to „horký“, nebo „studený“ přechod? Při tzv. horkém přechodu fungují starý DCS a nový automatizační systém současně, přičemž vždy jedna řídicí smyčka migruje ze starého DCS do nového automatizačního systému na úrovni I/O. Při tzv. studeném přechodu je starý DCS nahrazen novým automatizačním systémem, přičemž celý proces se restartuje najednou.

S inovativním myšlením se každá oblast upgradu zkoumá z hlediska příležitostí ke zlepšení výkonu systému. Návratnost investic (ROI) je díky těmto vylepšením oproti stávajícím systémům často velmi rychlá; vylepšené výrobní postupy, lepší kvalita, větší propustnost, málo bezpečnostních incidentů, rozšířená kyberbezpečnost a menší neplánované odstávky jsou hlavními výhodami přechodu na moderní DCS v novém connected enterprise.

Výrobci a zpracovatelé jsou s porovnáním požadovaných výsledků a skutečných výsledků implementace moderního DCS spokojení. (Zdroj: Rockwell Automation)
Reklama
Vydání #11&12
Kód článku: 201129
Datum: 09. 12. 2020
Rubrika: Výroba / Průmysl 4.0
Autor:
Firmy
Související články
Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Chytré brýle pro průmysl

Chytré brýle a rozšířená realita se v posledních letech staly dalším trendovým tématem v průmyslovém prostředí. Na rozdíl od umělé inteligence, která je založena na strojovém učení a u které jsou stroje určeny k dlouhodobému nahrazení lidského faktoru, sleduje rozšířená realita jiný cíl: podporovat člověka v průmyslových procesech. Zde vstupuje firma Ayes, která představuje jedničku v oblasti hands-free technologií pro průmysl, chytré brýle RealWear HMT-1.

Související články
IoT na infrastruktuře elektrických rozvodů

Průmysl v současné době čelí potřebě transformovat lidskou činnost na činnost tvořivou a fyzicky náročnou rutinní práci na stroje a systémy. Jeho vyšší forma, inteligentní průmysl, pak předpokládá zjednodušené rozhraní mezi zákazníkem, výrobcem, dodavatelem a současně dává předpoklady tvorby komfortních pracovních podmínek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cesta k inteligentní výrobě

Existuje pádný důvod, proč je vytvářen globální tlak na rozvoj inteligentní výroby – díky důslednému propojování výrobních podniků a zajištění zásadních výrobních informací přináší výrobcům téměř neomezené příležitosti ke zlepšování provozních operací či vytváření přidané hodnoty a usnadňuje odpovědi na otázky, jak řešit nedostatek pracovníků s odpovídajícími schopnostmi.

Digitálne dvojča & Factory Twin

Uplatnenie digitalizácie vo výrobe predstavuje revolučnú zmenu. Táto zmena má paradigmatický charakter, pretože sprístupňuje dáta z výroby všetkým výrobným prvkom, čo umožňuje uplatnenie nových systémov riadenia výroby v reálnom čase.

Výrobu ovládne chytrý software

V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o inteligentních, navzájem komunikujících strojích. Chytré však nejsou ani tak stroje, jako spíše software, který je řídí.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Co přinese rok 2024 v oblasti automatizace?

Řada otřesů v posledních několika letech předznamenala novou éru zvýšených geopolitických a ekonomických rizik. Výrobci jsou nuceni k tomu, aby do obchodních modelů začlenili odolnost a flexibilitu a aby přehodnotili globální dodavatelské řetězce a vztahy. Zároveň stoupá tlak na začlenění principů ESG do rozhodování o provozu (tato zkratka z anglických slov environment, social a governance označuje vliv firmy na životní prostředí, pracovní podmínky ve firmě a její vliv na společnost, celkové fungování firmy uvnitř i navenek a její transparentnost).

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Ve třetím podcastu nás prof. Smejkal seznámí s faktem, že bezpečnostní opatření nám mohou být uložena zákonem i s tím, že každý subjekt se může vyskytnout z hlediska kybernetické bezpečnosti ve třech stavech: 1. nedotčený KB, 2. opatření provedena, ale neví, zda a jak fungují, 3. trvalý proces fungujícího ISMS (systému řízení bezpečnosti informací). A nejen to…

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit