Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Ústav přístrojové a řídicí techniky na ČVUT v Praze
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Ústav přístrojové a řídicí techniky na ČVUT v Praze

Počínaje tímto vydáním vám budeme představovat profesní ústavy jednotlivých strojních fakult technických vysokých škol. S ohledem na hlavní téma tohoto vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na automatizaci. Naší nabídku vyslyšelo pouze pražské pracoviště.

Ústav přístrojové a řídicí techniky vznikl v roce 1998 spojením tehdejších kateder Elektrotechniky, Přesné mechaniky a optiky a Automatického řízení. Současným vedoucím ústavu je doc. Ing. Jan Chyský, CSc.

Styl výuky na ústavu

Ústav zajišťuje odborné bakalářské i magisterské studium. Podílíme se také na studiu v oborech Dopravní, letadlová a transportní technika, Mechatronika a Biomechanika a lékařské přístroje. Výuka probíhá formou přednášek, seminárních a laboratorních cvičení. Velký důraz je kladen především na laboratorní výuku, která poskytuje studentům praktické znalosti a dovednosti. Jako jeden z mála ústavů nabízíme kompletní bakalářské i magisterské oborové studium v angličtině.

Provázanost výuky s praxí

Řešené studentské projekty jsou obvykle navázány na řešené výzkumné úkoly a granty. Tuto praxi podporuje studentská grantová soutěž dotovaná každoročně částkou více než jeden a půl milionu korun určených na stipendia, materiálové náklady a cestovné spojené s prezentací výsledků projektů. Kromě toho se mnozí studenti podílejí na řešení výzkumných projektů formou částečného úvazku. Výuky formou externí spolupráce se účastní i odborníci mimo fakultu, kteří tak bezprostředně předávají studentům poznatky z praxe.

Vlajkové diplomové a disertační práce

Z doktorských dizertačních prací v posledních letech byly dvě práce oceněné cenou Siemens v kategorii dizertací: Analysis and SynthesisofTimeDelay Systems a Modeling of ComplexDynamic Systems by Nonconventional ArtificialNeural Architectures and AdaptiveApproach to EvaluationofChaoticTimeSeries. Další práce AssessmentofControlModifications in ExcerciseSignalsbyla oceněna Zvoníčkovou nadací.

Z prakticky zaměřených témat pak práce Řízení Mikrotronu M25 fuzzy regulátorem.


Laboratoř programovatelných automatů

Uplatnění absolventů

Absolventi ústavu, vzhledem k oboru zaměření studia, naleznou uplatnění v podnicích zabývajících se softwarovým inženýrstvím, průmyslovou automatizací, projekcí a konstrukcí zařízení přesné mechaniky. Mnozí absolventi získali pracovní pozice v mezinárodních společnostech jak v Česku, tak i v zahraničí. Jeden z absolventů například pracuje pro firmu Microsoft, další pak pro firmy Siemens, I. & C. Energo, ČEZ apod.

Spolupráce s ostatními školami a ústavy

Naše pracoviště spolupracuje s ostatními strojními fakultami po celém světě. V rámci této spolupráce dochází k výměně studentů magisterského a doktorského studia. V oblasti výzkumu spolupracujeme s univerzitami v Tohoku (Japonsko), Manitobě (Kanada), Connecticutu (USA), s Northeastern University v Bostonu, GeorgiaTech v Atlantě (USA) a KU Lueven (Belgie).


Laboratoř mikroobrábění

Výzkumná činnost

Nejvýznamnějšími projekty, na kterých se podílí náš ústav, jsou dvě výzkumná centra ‒Centrum aplikované kybernetiky a Centrum vozidel udržitelné mobility. Pracujeme také na výzkumu řízení systémů s dopravním zpožděním, řízení a energetickém managementu speciálních vysokootáčkových pohonů pro motorová vozidla, vývoji laserové kavity pro CERN. Část výzkumné kapacity je též zaměřena na biologické systémy, například modelování mikroklimatu Jihočeské pánve.

Technické vybavení ústavu

Ústav disponuje laboratoří průmyslových automatů, laboratoř automatického řízení, optickou laboratoř, laboratoř vybavenou elektroerosivním obráběcím centrem Sodic, laboratoře obecné elektrotechniky a mikroelektroniky, laboratoř vestavěných systémů a laboratoř elektrického vybavení motorových vozidel. K dispozici máme měřicí ústředny Agilent se schopností kalibrovat průmyslové teplotní standardy, průmyslové řídicí systémy na bázi NI PXI s rychlým osmikanálovým digitizérem se vzorkovací frekvencí až 60 MHz, speciální modul pro vývoj FPGA aplikací. Pro měření a diagnostiku elektrických pohonů jsou k dispozici jak klasické, tak elektronicky řízené dynamometry.


Laboratoř automatického řízení

Spolupráce ústavu s průmyslem

Spolupráce ústavu s průmyslem je založena jednak na komerční bázi (řešení projektů v rámci hospodářských smluv a dále na podílu při řešení projektů TAČR. Z významných projektů je to např. Optimalizace spalování biomasy, Návrh systému řízení tlakové kanalizace. Rovněž jsme se podíleli na vývoji řídicího systému Strahovského tunelu nebo řízení klimatu v kapli Svatého kříže na Karlštejně.

Plány ústavu do budoucna

Plánujeme zatraktivnění a propagaci ústavu, abychom získali další studenty našeho oboru. Připravujeme dvě letní školy a jednu pro zahraniční účastníky, která bude zaměřena na moderní nástroje a způsoby řízení, druhou pak pro české zájemce z řad především středoškoláků, jejímž hlavním tématem budou vestavěné systémy na bázi oblíbeného systému Arduino. Ve výzkumné oblasti se rozbíhá spolupráce s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky, od níž si slibujeme zejména lepší pozici při získávání výzkumných projektů.

Jan Petřík

jan.petrik@mmspektrum.com

Další články

Vzdělávání a školství
Měření ve strojírenství
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: