Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Státní podpora vědy a výzkumu: stroje firem TOS Varnsdorf a TOS Kuřim – OS

19. 11. 2008

Společně se Svazem strojírenské technologie vám přinášíme seriál, jehož společným jmenovatelem je využití finančních prostředků na výzkum a vývoj z Ministerstva průmyslu a obchodu členskými podniky svazu SST. V tomto vydání vám představíme produkty firem TOS Varnsdorf a TOS Kuřim, jejichž vývoj byl těmito veřejnými prostředky dotován.

Elektrohydraulické zkušební stroje a systémy

08. 10. 2008

Elektrohydraulické zkušební stroje a systémy (dále EH stroje, EH systémy) sehrávají rozhodující roli jako zdroje řízeného mechanického kmitání zatěžující zkoumané výrobky v dynamických zkušebnách. Experimenty na těchto zkušebních zařízeních s metrologickým charakterem v koincidenci s teoretickými výpočty umožňují dynamicky namáhané výrobky efektivně dimenzovat užitím metody konečných prvků. Jejich rozsáhlejší využívání v současné době je dáno množícími se aplikacemi nových konstrukčních materiálů, zejména kompozitů.

Státní podpora vědy a výzkumu – soustružnické centrum SP430

08. 10. 2008

Svaz strojírenské technologie připravuje společně s redakcí časopisu MM Průmyslové spektrum nový seriál na téma „Využití finančních prostředků na výzkum a vývoj z Ministerstva průmyslu a obchodu členskými podniky SST“. V následujících vydáních bychom vás rádi seznámili s některými vývojovými projekty našich členů, kterým byla na základě veřejné soutěže poskytnuta v posledních letech státní finanční podpora. Jako první vám představujeme projekt průmyslového výzkumu a vývoje ve společnosti Kovosvit MAS, a. s. – vývoj stroje SP 430, který byl vybrán Ministerstvem průmyslu a obchodu k zahájení v roce 2006.

Dynamické zkušebny

06. 02. 2008

Zkušenosti kvalifikovaného konstruktéra a ani ta nejsložitější teorie neověřená experimentem neposkytují důvěryhodné podklady pro optimální dimenzování výrobků dynamicky namáhaných v provozu. Počítačové modely v mnoha případech jen aproximují fyzikální realitu. Správně provedený experiment upřesňuje výsledky teoretických prací a zvyšuje jejich hodnověrnost.

Program Spolupráce

12. 09. 2007
Roman Dvořák

Diskusí o programu podpory ze strukturálních fondů EU Spolupráce pokračuje na stránkách MM Průmyslového spektra seriál, který připravujeme ve spolupráci s Agenturou pro podporu investic a podnikání CzechInvest a Svazem strojírenské technologie.

Program ICT a strategické služby

20. 06. 2007

Informacemi o programu ICT a strategické služby pokračuje na stránkách MM Průmyslového spektra seriál, který připravujeme ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Svazem strojírenské technologie.