Témata
Reklama

Časté chyby v údržbě ventilátorů

Takřka všechny společnosti provozující nějakou výrobní technologii si uvědomují význam údržby a její vliv na přímou výkonnost podniku. Věnují proto nemalé úsilí na její odpovídající zajištění. Materiálem, respektive náhradními díly počínaje, investicemi do zvyšování kvalifikace zaměstnanců konče. Dříve naprosto převažující reaktivní způsob řízení je dnes krok za krokem zatlačován systémem prediktivním, přičemž rozvoj moderních technologií umožňuje přejít o stupeň výše, a to do oblasti údržby proaktivní. Preventivní metoda, kdy se vyměňuje vše za určitý časový úsek bez ohledu na reálnou potřebu, ustupuje pomalu ze scény. Jejím umíráčkem je neúměrně vysoká cena.

Jak to tak bývá, pod svícnem je obvykle tma. Stává se, že i ve společnostech, které se údržbě opravdu věnují, dochází k porušování některých základních pravidel na dílenské úrovni. Přitom tam vše začíná. Jednoduché opomenutí mechanika způsobí problém v celém systému. Řídící pracovník pak v drtivé většině případů získá dojem, že selhání nebo nízkou spolehlivost stroje způsobuje součástka podřadné kvality, ne omyl ve výkonu práce vlastních lidí.

Reklama
Reklama
Správné napnutí řemenů se příznivě projeví na životnosti řemenů i ložisek.

Popišme si klasické příklady chyb vyskytujících se napříč firmami bez ohledu na to, zda mají údržbu reaktivní, nebo prediktivní. Modelem bude typické zařízení provozované v naprosté většině výrob, a to ventilátor. Ten je obvykle tvořen pohonem, například elektromotorem, řemenovým převodem a ložiskovým uložením oběžného kola. Elektromotor vynecháme, neboť je většinou řešen externím servisem a výskyt chyb je v jeho případě zanedbatelný.

Ložiskové uložení oběžného kola

Uložení je obvykle osazeno naklápěcími dvouřadými kuličkovými ložisky nebo únosnějším typem, a to soudečkovými naklápěcími ložisky – v obou případech v provedení s kuželovou dírou.

Nastavení radiální vůle

Tato ložiska vyžadují nastavení radiální vůle, které se provádí nasunutím na kuželový čep. Správně nastavená vůle se podle velikosti ložiska může pohybovat v řádech mikrometrů. Zde se vyskytuje první chyba. Ačkoliv existují velmi jednoduché techniky pro její spolehlivé nastavení, velká část pracovníků údržby nastavuje vůli citem, tj. kombinací předaných zkušeností a pohmatem. Vrátíme-li se k informaci o hodnotách vůlí, pak použití metody „citem“ je jednoznačnou sázkou do loterie. V praxi se naprosto běžně vyskytuje situace, kdy je trvanlivost namontovaných ložisek na stejných strojích diametrálně rozdílná, dokonce na jednom zařízení.

Jak je uvedeno výše, existují velmi jednoduché a spolehlivé postupy nastavení vůle, přičemž jsou běžnou součástí každého školení montáže ložisek. Mechanici-údržbáři je obvykle znají nebo o nich slyšeli, ale nepoužívají je. Nejčastěji argumentují nutností rychlé opravy. Je pravda, že správný postup je časově náročnější, ovšem především pro toho, kdo s ním nepracuje. V případě používání se zanedlouho stanou rutinou a prodlouží opravu maximálně o několik minut, ne-li vteřin.

Zablokování axiálního posuvu

Další častou chybou je zafixování obou ložisek v axiálním směru. Ve většině konstrukcí je jedno ložisko uloženo tzv. axiálně pevně, druhé pak axiálně volně. Smyslem tohoto opatření je možnost vyrovnání axiálního posuvu vlivem např. teplotní roztažnosti hřídele apod. Mechanici mnohdy z obavy, aby ložisko v uložení „nevaklalo“, pro jistotu zafixují obě ložiska. Tím se do uložení dostane nežádoucí pnutí, které ložisko jednoduše musí přenést. Toto dodatečné zatížení ovšem zkrátí jeho trvanlivost. V kombinaci s nesprávně nastavenou radiální vůlí se může jednat o smrtelný koktejl pro relativně levný díl, jakým právě ložisko je.

Řešení:

• opakovaně proškolovat údržbu v montážních metodách, a to včetně praktického nácviku;
• zařadit správné postupy do popisu pracovní činnosti údržby;
• zajistit odpovídající vybavení – jako například montážní klíče s úhlem pro kuličková ložiska a spárové měrky pro ložiska soudečková;
• vybavit údržbu dostatečným množstvím katalogů;
• pro urychlení montáže připravit pro konkrétní uložení jednoduchý montážní návod včetně předem vypočtených hodnot vůlí apod.;
• provádět analýzu předčasně zhavarovaných ložisek, nejlépe odbornou firmou, jakou je autorizovaný distributor nebo přímo zastoupení výrobce;
• manažeři by měli provádět namátkovou kontrolu pracovních postupů nebo se jednou za čas zúčastnit montáže pro získání povědomí o skutečně praktikovaných procesech.

Řemenový převod

Jestliže se u ložisek vyskytují dvě opomíjené věci, pak u řemenových převodů se mohou vyskytovat hned čtyři. Navíc řemenový převod přímo ovlivní ložiska jak vlastního oběžného kola, tak elektromotoru, což úhrnem představuje minimálně čtyři kusy.

Délka řemenů

Je-li řemenový převod tvořen více klínovými řemeny, musí mít tyto řemeny stejnou délku. Ta je sice udávána v technickém označení řemenu, ovšem tak jako vše ve strojírenství má i ona svoji toleranci. Proto se musí použít buď řemeny od výrobců zaručujících stejnou délku, nebo objednávka k dodavateli musí znít na takzvanou sadu. V praxi se často sada zaměňuje za stejnou výrobní sérii, což rozhodně není totéž. Pokud toto údržba nezohlední, snadno může osadit převod řemeny neumožňujícími správné napnutí.

Napnutí řemenů

Napnutí řemenů je klíčovým parametrem. Pouze správně napnutý řemen přenáší odpovídající výkon bez přetěžování ložisek. Přepnutý řemen zkracuje životnost vlastního řemenu, především ale vytváří dodatečné zatížení ložisek. Nedopnutý řemen naopak není schopen přenášet požadovaný výkon. V případě synchronních řemenů může nesprávně napnutý řemen přeskočit na zubech řemenice, čímž se poškodí a brzy zhavaruje. Navzdory klíčovosti tohoto faktoru patří správné napnutí k nejčastěji zanedbávaným výkonům údržby řemenových převodů. Obdobně jako u vůle ložisek se postupuje často metodou „na cit“ a obdobně také v tomto případě existují velmi jednoduché metody práce – podle typu řemenu se v katalogu dohledá napínací síla a k dispozici jsou měřiče napětí.

Stav řemenic

V řemenovém převodu ovšem hrají zásadní roli i řemenice. Jejich stav zásadně ovlivňuje trvanlivost řemenů. Ten je ovšem mnohdy silně podceňován, neboť panuje přesvědčení, že jako díl z kovu přečká téměř vše. Opak je pravdou. Velmi často se za potížemi s řemenovými převody skrývají právě opotřebené řemenice, které mají strhané zuby, špatný tvar drážek na klín, či dokonce jsou celé mimo požadovaný tvar. Neprovedení jejich kontroly a případná výměna pak znehodnotí celý převod. Při každé výměně řemenů se řemenice musí vizuálně zkontrolovat například pomocí mechanických měrek pro ověření tvaru drážky. Nevyhovující řemenice je nezbytné vyměnit.

Souosost řemenic

Dalším evergreenem údržby řemenových převodů je souosost řemenic. Sebelepší řemeny a řemenice nebudou správně fungovat, pokud celý převod bude takříkajíc „do vrtule“. V tomto případě panuje poněkud pozitivnější situace. I když je stále věnována větší pozornost jiným oblastem, množina údržeb pracujících s tímto faktorem roste. Většinou se ovšem neinvestuje do odpovídajícího technického vybavení. Proto kontrola souososti probíhá improvizovanými metodami „na pravítko“ a podobně. Dalo by se říci „lepší metoda nějaká, než žádná“. To jistě platí, nicméně pravítková metoda není zcela přesná a se zárukou. Proto se jednoznačně vyplatí firmám s větším počtem řemenových převodů (nejen u ventilátorů) investovat do kvalitního vybavení. Hodnota investice do jednoduchého laserového zařízení pro nastavení a kontrolu souososti řemenic se dnes dostala na hranici, která není ani pro menší firmy likvidační.

Řešení:

• opakovaně proškolovat údržbu v montážních metodách, a to včetně praktického nácviku;
• zařadit správné postupy do popisu pracovní činnosti údržby;
• zajistit odpovídající vybavení – měrky pro kontrolu řemenic, frekvenční měřič napnutí řemenů, laserové ustavovací zařízení;
• vybavit údržbu dostatečným množstvím katalogů a zajistit proškolení ve značení především délek a vyhledávání napínacích sil;
• v případě převodů s více řemeny zajistit řemeny se stejnou skutečnou délkou;
• pro konkrétní řemenové převody – například u klíčových zařízení – připravit montážní návod s napínacími sílami;
• provádět analýzu předčasně zhavarovaných řemenů, nejlépe odbornou firmou, jakou je autorizovaný distributor nebo přímo zastoupení výrobce;
• manažeři by měli provádět namátkovou kontrolu pracovních postupů nebo se jednou za čas zúčastnit montáže pro získání povědomí o skutečně praktikovaných procesech.

Příprava a kontrola správných procesů se vyplatí

Jak je z uvedených příkladů patrné, u běžného zařízení, jako je ventilátor, může jedno nedodržení správného postupu ovlivnit související díly. Jejich časté selhání sice bude znamenat výměnu nějakých součástek, ovšem v konečném vyúčtování je vstupní cena dílů v porovnání s celkovými náklady takového servisního výkonu poměrně zanedbatelná. Naproti tomu investice do přípravy a kontroly správných procesů i odpovídajícího vybavení s sebou nese perspektivu návratnosti v krátkém časovém horizontu.

Shrnutí častých chyb v údržbě ventilátorů:
• nesprávné nastavení radiální vůle ložisek oběžného kola;
• zafixování obou ložisek oběžného kola proti axiálnímu posuvu (pokud to není konstrukcí vysloveně vyžadováno);
• osazení řemenového převodu řemeny s rozdílnou délkou;
• nesprávné napnutí řemenu/řemenů;
• použití opotřebených nebo poškozených řemenic;
• nesprávná souosost řemenic.

Martin Marek

Brammer
zdenka@jwa.cz
www.brammer.cz

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 130714
Datum: 25. 06. 2013
Rubrika: Trendy / Údržba
Autor:
Firmy
Související články
Ochrana před teplem, zářením a jiskrami

Společnost Mewa vyvinula třetí variantu ochranného oblečení pro svařování. Nová bezpečná řada z kolekce Mewa Dynamic nabízí volnost pohybu, pohodlí a slušivý vzhled i při náročné práci.

Řemenový pohon snižuje hmotnost prosévacích strojů

Pohon drážkovým klínovým řemenem zajišťuje výraznou úsporu hmotnosti a nižší hlučnost mobilních prosévacích a třídicích strojů, kde řemen nahrazuje řetězový převod v pohonu prosévacího bubnu. Při nastavení optimálního napnutí řemene pomáhá měřicí zařízení.

Správné pracovní oblečení odolá nepřízni počasí

Pracovní oblečení by mělo vydržet téměř vše. Obzvláště na podzim, když už bývá sychravo. Pokles teplot, vítr, déšť a sníh mohou zaměstnancům znepříjemnit práci venku a kromě toho ohrozit jejich zdraví.

Související články
Slavnostní otevření Centra vzdálené diagnostiky

Společnost SKF dne 12. září 2019 slavnostně otevřela Centrum vzdálené diagnostiky SKF v Ostravě. Otevření se zúčastnili jak zástupci výrobních firem, pro něž jsou služby centra určeny, tak mezinárodní tým SKF.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Smart technologie pro prediktivní údržbu

V posledních letech se masová produkce stejných výrobků pomalu snižuje, a to díky výrobě upravované na míru potřebám zákazníků. Tyto změny jsou způsobeny narůstajícími schopnostmi dnešních výrobců poskytovat individuální řešení a rozvíjejícími se možnostmi komunikace jejich výrobků. Náročná práce ve složitějších podmínkách je mnohem častěji vykonávána pomocí robotů. Lidé jsou těmi, kdo výrobu sledují, řídí, diagnostikují a analyzují, a to velmi často i na dálku. Právě díky těmto změnám se služby poskytované k průmyslovým výrobkům stávají velmi efektivním způsobem, jak udržet vysokou provozní spolehlivost, snižovat provozní náklady a prodlužovat provozuschopnost výrobních zařízení.

Správné praní pracovních oděvů

Stejně jako jiné oděvy, tak i pracovní kalhoty, bundy nebo trička musejí být pravidelně čištěny. Jednoduchý pracovní oděv mohou sice vyprat zaměstnanci doma v pračce, ale vzhledem k různým druhům znečištění to není vždy vhodné. Optimální výsledky v této oblasti přináší průmyslová péče.

Pracovníci s nestandardní velikostí? Žádný problém!

Ochranné oděvy by měly chránit zdraví a život zaměstnanců. Aby mohl být tento účel splněn, musí oděv dobře padnout. Běžné konfekční velikosti však nesedí každému pracovníkovi. Proto společnost Mewa, poskytovatel služeb v oblasti textilu, nabízí smluvně regulované individuální úpravy.

Bez chlazení to nejde

S přicházejícím jarem se radujeme z oteplení a volného pohybu bez vrstev oblečení. Pro naše stroje ale může být růst teploty okolí spojen se zahříváním, které je poškozuje a z kapsy majitele vytahuje nemalé finanční prostředky.

Efektivní program čištění pro moderní průmyslovou výrobu

„Rozlila se mi láhev ředidla!“ I v nejlépe organizované dílně se stávají nehody. Jsou dvě řešení: vytáhnete během vteřiny z vhodně umístěného zásobníku jednu netkanou utěrku, ředidlo utřete a utěrku hodíte do koše. Nebo vstanete, jdete do kumbálu, z velkého pytle hadrů vyberete ten nejvhodnější, vrátíte se, zjistíte, že hadr rozlité ředidlo nepojme, jdete pro další, oba dva pak zanesete do druhého kumbálu, kde se ukládají hadry na vyprání... a už je pomalu čas na pauzu po uklízecí anabázi.

Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Opotřebovaný kuličkový šroub - vyměnit nebo opravit?

Otázku, zda opotřebovaný kuličkový šroub repasovat, či nahradit novým, si pokládá řada společností. Rozhoduje i finanční hledisko.

Konkrétní krok k digitalizované výrobě

Společnost Schaeffler byla za svůj inovativní projekt nazvaný Obráběcí stroj 4.0 nominována na pozici jednoho ze čtyř finalistů soutěže Cena německého hospodářství za inovaci v kategorii Industrie 4.0. Udělení ceny proběhne 16. dubna 2016 v Darmstadtu.

Množství maziva je klíčem k životnosti ložisek

Obecně platí, že ložiska jsou velmi spolehlivé komponenty a často mohou přečkat celkovou životnost stroje. Nicméně ne všechna ložiska dosáhnou své výpočtové životnosti. Předčasné selhání ložisek je častým problémem a může vést k nákladné opravě a nákladným prostojům strojních zařízení.

Čisticí utěrky v systému vícenásobného použití

Vyčistit stroje, pracoviště a materiál použitý k čištění prostě zahodit? Tak jednoduché to v oblasti řemesel a průmyslu není. Kdo začne pracovat se znečišťujícími látkami, jako jsou motorový olej, tuhá maziva nebo nátěry, musí respektovat a dodržovat určité zákonné směrnice pro zacházení s materiálem použitým k čištění.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit