Témata
Reklama

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci, Sekce Materiálové inženýrství a technologie

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborně podporovat rozvoj technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR, sdružující přední specialisty daného oboru, poskytují expertní a poradenské služby a vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím vycházejícím z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra budeme čtenářům v průběhu roku 2016 jednotlivé odborné sekce postupně představovat.

Sekce Materiálové inženýrství a technologie patří mezi významné články v aktivitách IA ČR. Problematika výzkumu a vývoje nových materiálů a jejich zavádění do praxe úzce souvisí s posláním a cíli IA ČR. Nové materiály přispívají k růstu a prosperitě lidstva, jeho bezpečnosti a kvalitě života. Otevírají prostor pro důmyslnější a efektivnější technologie ve všech inženýrských oblastech, a to včetně zemědělství a medicíny. Materiálové inženýrství tak stojí v popředí vývoje nových výrobků, technologií a inovačních záměrů. Materiálová řešení v současné době vyžadují komplexní přístup – vedle splnění technických a ekonomických parametrů také splnění požadavků na životní prostředí a sociální dopady. Zahrnují i normalizaci a posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment). Sekce Materiálové inženýrství a technologie soustřeďuje pozornost na všechny uvedené aspekty interdisciplinárního oboru.

Předpokladem pokroku ve zlepšování vlastností materiálů je správné porozumění vztahům mezi jejich strukturou, vlastnostmi, zpracováním a vlivy provozních podmínek při jejich použití. Sekce svým odborným zaměřením ze značné části pokrývá požadavky vyplývající z tohoto základního zákona materiálového inženýrství. V současné době sekce v počtu asi patnácti odborníků zajišťuje expertní a poradenskou činnost v materiálovém inženýrství a souvisejících vědních disciplínách.

Expertizní a poradenskou kapacitu sekce nabízí v následujících oblastech:

Reklama
Reklama

1. Materiálová problematika širšího zaměření:

- fyzikální metalurgie, metalografické metody a jejich aplikace při řešení výrobních a provozních problémů, nové techniky a metodiky v metalografii;
- polymerní a kompozitní materiály, struktura, zpracovatelské technologie, mechanické vlastnosti, chemické vlastnosti a stárnutí, recyklace, zkoušení, hybridní soustavy kov-plast a přírodní vlákno-plast, biodegradabilní polymery, aplikace polymerních a kompozitních materiálů v automobilovém a leteckém průmyslu, v konstrukci výrobních strojů a zařízení, v biomedicíně;
- fyzikální chemie materiálů, fyzika vláknových materiálů;
- metalurgické procesy, chemická metalurgie;
- struktura a vlastnosti neželezných kovů a slitin.

2. Řešení specializovaných problémů zaměřených na vlastnosti ocelí a jejich změny:

- únavové a lomové chování ocelí v prostředí vody za vysokých teplot;
- creepové chování, vodíkové křehnutí;
- tepelné zpracování.

3. Experimentální metody zkoušení materiálů:

- mikroanalýza a elektronová mikroskopie;
- rentgenové difrakční metody;
- využití metody small punch test pro hodnocení mechanických vlastností ocelí;
- metody lomové mechaniky.

Dále jde o nové technologické procesy založené na využití plazmatu, např. pro modifikaci polymerů k dosažení lepších adhezních vlastností nebo pro depozici funkčních povlaků. Expertizní zaměření sekce se dotýká i některých teoretičtějších problémů, jako jsou modelování kinetických procesů v pevné fázi, termodynamické a transportní vlastnosti plazmatu nebo analýza statistických dat.

Sekce Materiálové inženýrství a technologie chce průběžně soustřeďovat poznatky o aktuálním dění v oboru a stát se v tomto směru potřebným informačním zdrojem. Odborné zázemí sekce tvoří platformu pro expertizu a poradenství pomáhající definovat nové strategické cíle materiálového inženýrství a vyhodnocovat dosavadní stav a perspektivy tohoto oboru.

Pro zvětšení klikněte na tabulku.

Inženýrská akademie ČR a její odborné sekce nabízejí spolupráci formou expertních a poradenských služeb. Disponuje vysokou odbornou erudovaností svých členů, která je zárukou kvalitní spolupráce, o čemž svědčí desítky realizovaných projektů.

Prof. Ing. Josef Steidl, CSc., FEng.
IA ČR, předseda sekce Materiálové inženýrství a technologie

jose.steidl@gmail.com

www.iacr.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 160101
Datum: 10. 02. 2016
Rubrika: Servis / Vývoj a inovace
Autor:
Firmy
Související články
Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Cyklické zkoušky pro reálnější simulace

Životnost, trvanlivost, odolnost, ale i třeba degradace jsou důležitými pojmy, pokud se bavíme o životním cyklu jakékoliv součásti. Kupující nebo odběratel požaduje záruky, že právě obdržený díl, zařízení či konstrukce bude fungovat předem stanovenou dobu, navíc je-li ve hře také otázka bezpečnosti. Udělení certifikace či určení doby trvanlivosti často předcházejí různé zkoušky. Důležitou skupinou z nich jsou urychlené korozní zkoušky. Nejen jimi se v úzké spolupráci s průmyslem zabývají ve vědecko-technickém parku v Kralupech nad Vltavou.

Související články
Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Odlehčovací optimalizace 3D tištěné frézy

Vývoj v oboru obrábění se tradičně potýká s mimořádným dynamickým zatížením soustavy na straně jedné a požadavky na přesnost a produktivitu obrábění na straně druhé. Nalezení takové konstrukce nástroje, která odolá extrémním provozním podmínkám, a přitom umožní proces obrábění urychlit, může vést k zefektivnění výrobního procesu. Příkladem toho může být vývoj odlehčené frézovací hlavy. Dosavadní konstrukce obráběcích nástrojů vycházely z jednolitých plných tvarů zaručujících vysokou tuhost na úkor dynamických vlastností nástroje. Změnou vnitřní struktury je však možné najít optimum mezi těmito protichůdnými požadavky.

Aplikace nanomateriálů ve strojírenství

Nanotechnologie umožňují vývoj nových generací kompozitů s vylepšenou funkčností a širokou škálou aplikací. V současnosti nanokompozity představují mnoho aplikací v mnoha průmyslových oborech. Užitné vlastnosti nanomateriálů vyplývají z jejich výjimečných fyzikálních a chemických vlastností, velikosti, tvaru či povrchové morfologii. Velikostní efekt (size efect) umožňuje výrazně zlepšovat užitné vlastnosti konvekčních materiálů. Nanotechnologie díky svému inovačnímu potenciálu již dnes výrazně ovlivňují moderní průmyslové produkty.

Výuka a výzkum aditivních technologií

Inovativní výrobní technologie nacházejí své místo také v technickém vzdělávání. Do svých osnov je dříve či později zakomponovaly všechny technické vysoké školy. Avšak pořízení nákladných technologií se neobejde bez podpory ze strany průmyslového výzkumu. Na Fakultě strojní ČVUT v Praze nyní disponují úplně novým zařízením M2 cusing pro výrobu dílů metodou DMLS německého výrobce Concept Laser, dnes působící pod značkou GE Additive. Stroj dodala společnost Misan a technologie slouží primárně pro výzkum v leteckém průmyslu.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

3D technologie letem světem

Vývoj 3D technologií dnes již zasahuje téměř do všech oblastí výroby. Uplatnění nachází u kusové výroby, ale dokáže si najít své místo i v sériové a dokonce velkosériové výrobě, kde nemusí jít nutně o samotné výrobky, ale např. o výrobu nástrojů nebo přípravků.

Současný vývoj v oblasti svařování

Svařování, resp. spojování materiálů je v podstatě průřezová skupina technologií, která ovlivňuje prakticky všechny průmyslové obory. Některé obory by bez svařování a dalších způsobů spojování materiálů dnes již nemohly vůbec existovat, např. výroba automobilů, výroba konstrukcí ve stavebnictví a řady strojírenských složitých výrobků, včetně energetických zařízení.

Průmyslové využití nejvýkonnějších laserů

Již několik desetiletí jsme svědky postupného nabývání významu a upevňování pozice laserů nejen v průmyslových provozech, ale i ve zdravotnictví, metrologii a mnoha dalších oblastech. Na stránkách tohoto vydání je uvedeno hned několik možností jejich využití, všechny jsou však velmi vzdálené možnostem laserů vyvíjených v centru HiLASE. V Dolních Břežanech u Prahy totiž vyvíjejí „superlasery“.

Vždy se snažíme konkurenci předběhnout

Špičkový výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe s důrazem na mezinárodní spolupráci je hlavním cílem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), vědecko-výzkumného pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

O materiálovém inženýrství pro strojírenství

Ve srovnání s tradičním strojním inženýrstvím vzniklo materiálové inženýrství jako vědní a studijní obor před poměrně krátkou dobou. Zkušenosti ukazují, že jeho podstata není části technické veřejnosti a zejména mnohým studentům strojního inženýrství zcela jasná. To je i možnou příčinou, že počet materiálových inženýrů neodpovídá potřebám strojírenského průmyslu. Materiálové inženýrství se přitom zásadním způsobem podílí na modernizaci a konkurenceschopnosti strojírenských výrobků a zařízení, zvyšování efektivnosti jejich výroby a snižování energetické náročnosti jejich provozu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit