Témata
Reklama

Inženýrská akademie ČR - Rozvoj srdce Evropy

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Praha je nejen hlavním městem naší vlasti, ale i srdcem Evropy, bohužel už jen geograficky. Představy o jejím dalším rozvoji se poslední roky velmi různí. Jedni Prahu vnímají jako město evropské úrovně, které má nárok na další růst i na srovnání s ostatními evropskými metropolemi. Je však i druhá skupina milovníků Prahy, kterým stačí žít z podstaty kulturních hodnot vytvořených našimi předky a jakýkoliv rozvoj města vnímají negativně. Nabízí se otázka: jak vlastně ten zdravý, udržitelný rozvoj, o který se opírá řada argumentů pro i proti, vypadá?

Je to rozhodně důsledné zachování všech architektonicko-urbanistických a kulturních hodnot, které dělají Prahu výjimečnou. Tyto hodnoty však musí být přesvědčivě popsané a zdůvodněné. V tomto kontextu je samozřejmé zajištění péče o památkově chráněné stavby, soubory staveb, ale i plochy zeleně či jednotlivé stromy. Nezbytné je i zachování urbanisticky cenných území.

Nároky doby však rostou a Praha nemůže zůstat jen milovaným a obdivovaným historickým reliktem, musí také plnit roli hlavního města republiky a evropské metropole se vším, co k těmto posláním patří. Dávno se již nemůžeme při posuzování (a častém odmítání) nových projektů odvolávat na 90. léta, kdy se pod rouškou „nastartování ekonomiky“ mohlo stavět cokoli a kdekoli. Tuto extrémní uvolněnost v rozvoji dnes bohužel nahradila stejně nebezpečná extrémní upjatost, a tak je nezbytné podívat se po srovnatelných, historicky cenných metropolích, jako je Vídeň či Paříž, jak se v nich udržitelný rozvoj praktikuje a propisuje do soudobého urbanismu i architektury.

Reklama
Reklama

K rozvoji města neodmyslitelně patří i výstavba a dostavba dopravních systémů, které jsou samou podstatou fungující metropole a bez jejichž existence nelze uspokojovat potřeby obyvatel a všech funkčních složek a vrstev sídla. A s infrastrukturou přímo souvisí i potřeba zásadní regenerace veřejného prostoru města, příkladem budiž současné velké investice a aktivity všech evropských metropolí, především v souvislosti s klimatickými změnami.

Pokud se Praha neprobudí, začnou postupně základní funkce nutné pro chod metropole přebírat okolní města, jejichž prestiž i finanční úroveň poroste. Naopak Praha bude ztrácet obyvatele, investory, významné architekty, instituce i finance. A tím nakonec i onu kulturní hodnotu, kterou se tak úzkostlivě snaží chránit.

Úřad městské části Praha 6

Ing. arch. Eva Smutná, FEng.

esmutna@praha6.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 190929
Datum: 11. 09. 2019
Rubrika: Servis / Názory
Autor:
Firmy
Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 1. díl: Proč elektromobily? Kontroverzní debata

Eletromobilita se postupně stává realitou. Přestože se názory na ni významně liší, faktem je, že se stane součástí našich životů (do jaké míry, to se ještě uvidí). Co všechno přechod na elektromobilitu ovlivní a jakým způsobem, se pokusíme nastínit v tomto desetidílném seriálu, který jsme připravili ve spolupráci a pod odborným dohledem profesora Jana Macka a inženýra Josefa Morkuse z Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel na FS ČVUT v Praze a spolu s dalšími odborníky. Jednotlivé příspěvky představí různé úhly pohledu na hromadné zavádění elektromobilů, jeho možné důsledky a technologické, ekonomické, ekologické, ale i politické dopady pro Českou republiku.

Český podnikatel pod tíhou bruselské legislativy

Podporuje Evropská unie svoji evropskou ekonomiku, potažmo národní ekonomiky jednotlivých zemí, nebo je to moloch, který je brzdou dalšího rozvoje? Jaký je aktuální stav a co můžeme ještě od bruselské legislativy očekávat? Na názor jsme se zeptali prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka.

Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký počet úspěšných absolventů bakalářského stupně ročně opouští vaši fakultu a jakými praktickými znalostmi disponují? Jaký osobně spatřujete rozdíl v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky?

Fórum výrobních průmyslníků

Které výrobní postupy nebo technologie, které ve vaší firmě používáte, jsou nyní na okraji vašeho odborného zájmu a ekonomické efektivity, a uvažujete, že budou odstraněny a nahrazeny modernějšími? Jakými?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum děkanů strojních fakult

Pokud byste byl jmenován ministrem školství, jaký první krok byste ve své funkci realizoval směrem k technickému vzdělávání?

V koronavirové krizi je dialog sociálních partnerů stěžejní

Kvalitní podnikatelské prostředí je základem pro růst české ekonomiky. Proto je důležitý dialog mezi zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, který se odehrává v tripartitě. Její význam ještě více vzrostl v aktuální koronavirové krizi. Zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelé v čele se Svazem průmyslu a dopravy ČR řeší s vládou například nastavení klíčových programů pomoci pro postižené obory.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaká preventivní opatření jste zavedli, aby kvůli šíření epidemii koronaviru nedošlo ve vaší firmě k omezení nebo zastavení výroby? Jak se situace, např. způsobená odlivem agenturních pracovníků, podepisuje na vaší aktuální potřebě pracovníků?

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku? Část 2.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit