Témata
Reklama

Které výrobní postupy nebo technologie, které ve vaší firmě používáte, jsou nyní na okraji vašeho odborného zájmu a ekonomické efektivity, a uvažujete, že budou odstraněny a nahrazeny modernějšími? Jakými?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pavel Cesnek, generální ředitel, Žďas

Do obnovy technologií postupně investujeme. Letos jsme například nahradili stávající používaný model 3D obrábění pětiosým modulem pro programování, který značně zrychlí a zproduktivní výrobní časy. Pořídili jsme také nový elektroerozivní řezací stroj od firmy Fanuc, který zvýší produktivitu řezání o 25 %, a nové střední obráběcí centrum Trimill vybavené otočným a sklopným stolem pro možnost obrábění v 5 osách, které zvýší stávající produktivitu těchto strojů o cca 30 %. Průběžně modernizujeme konvenční horizontální vyvrtávačky, které budou nově vybaveny řídicím systémem Sinumeric a osazeny novými vřeteníky, což umožní využití moderního nástrojového vybavení.

Reklama
Reklama

Daniel Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Aktuálně řešíme změny a zavedení produktivních technologií v oblasti nástrojů a nářadí pro NC a CNC obrábění. Konkrétní řešení těchto produktivních technologií je navrhováno a ověřováno v průběhu realizace výrobních zakázek a s technickou podporou ověřených dodavatelů nástrojů. V procesu svařování, který je pro naši firmu rozhodující, analyzujeme možnosti a vhodnost zavedení automatizovaných procesů (robotizované pracoviště). To se týká zejména svařenců s časově náročnými operacemi a požadavky na zabezpečení trvalé kvality, včetně validace procesu. Na okraji našeho zájmu s cílem útlumu nebo zrušení jsou některé technologie chemicko-tepelného zpracování, a to zejména z pohledu a legislativy ekologie.

Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Vzhledem k tomu, že naše akciová společnost se prezentuje jako odborník na výrobu specialit, nemáme příliš možností odstraňovat technologie, které nám tuto solitérní výrobu umožňují vyrábět. Protože naše aktivity jsou zaměřeny převážně na „výklenkové“ zakázky, snažíme se, aby veškerá naše produkce byla ekonomicky efektivní, i když obsahuje velmi vysoký podíl ruční práce.

Miloslav Kafka, výkonný ředitel, PBS Group

V současné době je snahou naší společnosti využít všechny dostupné technologie, které máme k dispozici pro zajištění zakázek zákazníků. Jsou však technologie, které skutečně nepovažujeme za klíčové a vyhodnocujeme jejich budoucnost. Jedná se prioritně o technologie spojené s přípravou a dělením materiálu. Je totiž nutné efektivně pracovat s kapacitami společnosti a směřovat tyto kapacity do technologie s vyšší přidanou hodnotou.

Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Naše stávající technologie pro nás mají i nadále jak technický, tak i ekonomický význam. O nahrazení jinými technologiemi neuvažujeme, ale doplňujeme je o automatizaci a digitalizaci a internet věcí s cílem zkvalitnění a zefektivnění výroby, a v neposlední řadě také proto, abychom kompenzovali nedostatek personálu umocněný rapidně se zvyšujícími mzdovými náklady.

Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OSV naší firmě se doposud ve výrobním procesu objevuje hoblování technologických ploch, především zápichů, které je v souladu se současným trendem postupně nahrazováno frézovacími operacemi. Výhodou frézovacích operací je ve většině případů výrazné zvýšení produktivity, a zároveň tím eliminujeme další technologické operace a nezbytné upínání a vyrovnávání obrobku. U vybraných aplikací je také technologicky možné nahradit broušení frézovacími operacemi. Při správné volbě břitových destiček a řezných podmínek je dosažena drsnost povrchu frézované plochy Ra 0,8–1,6, a i zde je dosaženo výrazně vyšší produktivity práce.

Ondřej Tyc, jednatel a majitel, Tyc Kooperace

Během dosavadní tříleté existence naší společnosti jsme postupně pořizovali strojní vybavení a příslušenství vysoké kvality a variability možností jeho využití. Tyto kroky jsme realizovali s rozvahou a ve vizi dlouhodobé užitnosti. V současné době jsme takřka plně vybaveni a řešíme speciální požadavky zákazníků. Jako příklad bych uvedl hluboké vrtání do speciálních materiálů, výrobu vnitřních šestihranů u sériově vyráběných dílů, speciální vzduchové nástroje pro dokončování povrchů při montáži apod. K těmto účelům se dovybavujeme velmi specifickými technologickými pomůckami, a rozšiřujeme tím naše možnosti. Doba nahrazování nás jistě čeká v budoucnu, protože tomu se při současné rychlosti vývoje a posunu nelze vyhnout.

Ivan Slimák, šéf závodu Škoda Auto ve Vrchlabí

Od startu výroby naší automatické převodovky používáme náročné technologie broušení a honování ozubení převodového ústrojí. Při technologii broušení v mnoha případech měníme klasické brusné kotouče na materiál z umělých diamantů Cubitron II, který zlepšuje kvalitu, produktivitu i náklady na nářadí. Při honování nasazujeme místo pevných orovnávacích nástrojů novou technologii Vario Speed Dressing, která nejenom skokově snižuje výrobní náklady, ale umožňuje podstatné zrychlení optimalizace akustiky ozubení při náběhu převodovek pro nové modely našich koncernových značek. Obě tyto změny vyžadovaly v posledních letech stovky hodin zkoušek a změn v našich procesech, ale výrazně přispěly ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho závodu.

Jan Vrba, výkonný ředitel, Ace-Tech

V poslední době se čím dál více zaměřujeme na technologicky složité výrobky, u kterých se ukazuje nutnost integrace výrobních procesů do jednoho stroje. Dá se tedy říci, že se částečně odkláníme od soustruhů a frézovacích center směrem k soustružnicko-frézovacím strojům, které zajistí výrobu „done in one“. Již nyní uvažujeme o robotickém pracovišti, ale i 3D tisku pro možnost velmi rychlé výroby prototypů nebo kusových výrobních dávek.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 181138
Datum: 14. 11. 2018
Rubrika: Servis / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 1. Úvod

Před třemi lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra publikovali osmidílný seriál zabývající se potřebami maximálního zhodnocování kapitálu, ROI (Return on Investment). Tento materiál se ze strany čtenářů – především z výrobních firem, na které právě cílil – setkal s nevídaným zájmem. V redakci jsme obdrželi velké množství reakcí s převážně společným jmenovatelem: potřebu zhodnocování kapitálu si zástupci firem uvědomují, avšak z nedostatku informací jí nevěnují potřebnou, ale často bohužel pouze mizivou pozornost.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit