Témata
Reklama

Korozní problémy při zámořské lodní přepravě

Přeprava kovových výrobků jakéhokoliv typu bez ohledu na vzdálenost místa určení je vždy spojena s rizikem koroze těchto výrobků. Míra tohoto rizika se pochopitelně liší v závislosti na typu kovu, způsobu opracování a povrchové úpravy, době přepravy i podmínkách, jako je např. aktuální roční období. Obecně však lze říct, že nejnáročnější zkouškou kvality je zámořská lodní přeprava

Nejnepříznivější prostředí

Zámořská přeprava je totiž specifickým komplexem mnoha negativních prostředí, která navíc působí na produkt relativně dlouho. Teplotní změny na lodi se podle umístění kontejneru a klimatického pásma, kterým loď projíždí, mohou měnit v rozmezí od -20 do +60 oC. Tyto teploty navíc nikdy nelze při návrhu obalového systému předpovědět, a proto je potřeba počítat s nejhoršími možnými parametry. Praktické testy dokázaly, že teplota se může skokově v rámci jednoho cyklu den - noc měnit řádově o desítky stupňů Celsia. Takové výkyvy téměř vždy znamenají srážení vodních par obsažených uvnitř balení a následnou kondenzaci vody na povrchu materiálu. Konvenční obalové systémy pro zámořskou přepravu obvykle obsahují vysoušedla, která mají za úkol pojmout vlhkost uvnitř obalové jednotky a následně odstraňovat vlhkost přicházející zvnějšku přes obal. Vysoušedlo má ale pouze určitou kapacitu a po dosažení saturace již další vodní páry nezadržuje. Pro návrh dostatečného množství vysoušedla uvnitř obalové jednotky je nutná praktická zkušenost a tam, kde je to možné, i praktická zkouška. Tato zkouška se vždy skládá z kontroly podmínek balení (stav materiálu, technologická kázeň, relativní vzdušná vlhkost atd.), kontroly klimatických podmínek přepravy za pomocí dataloggeru a kontroly skladování u konečného příjemce před rozbalením.
Každý obalový systém (snad s výjimkou hliníkových fólií) má však jistou propustnost par a výměna vlhkého vzduchu mezi vnitřkem a okolím se navíc zvyšuje s prudkými změnami teplot, kdy termodynamické jevy vytvářejí změny interního a externího tlaku. Toto neustálé "přisycování" vnitřního prostředí vodními parami zvenčí může mít při špatném návrhu za následek vyčerpání vysoušedla. V takovém případě je však povrch přepravovaného produktu okamžitě exponován agresivnímu koroznímu prostředí, které na moři navíc komplikuje vysoký obsah chloridů.
Reklama
Reklama

Obalové materiály

Důležitou roli hraje i vlhkost všech prvků systému v okamžiku balení. Je nutno se vždy vyvarovat jakéhokoliv přímého zdroje vlhkosti, zejména pak organických materiálů uvnitř baleného prostoru. Materiály, jako např. dřevo, lepenka nebo papír, mohou obsahovat velmi vysoký podíl vody, která při extrémních změnách teplot a parciálních tlaků přechází ve formě páry do okolního prostředí a tím zvyšuje riziko koroze. V případě nutnosti použití takových materiálů se klade velký důraz na kontrolu jejich vlhkosti, především pak u dřeva. Vysoké opatrnosti je třeba dbát u lepenky, často používané jako prokladový materiál. Především je nutné zamezit přímému kontaktu lepenky a povrchu výrobků. Typickou ukázkou této chyby jsou obr. 2 a obr. 3, které ukazují hliníkové výrobky po cestě z Indie do USA. V tomto případě navíc zřejmě do hry vstoupily také organické složky lepidla, které v kombinaci s vodou vytvořily silně kyselé prostředí v blízkém okolí kontaktu lepenka - hliníkový povrch.

Vypařovací inhibitory koroze

Průmyslový rozvoj si především s ohledem na ekologii a zdravotní nezávadnost výrobků vyžádal vývoj nových technologií také v oblasti obalových prostředků, které mají za úkol nahradit dosud používaná a často ekologicky ne zcela šetrná řešení protikorozní ochrany při zámořské přepravě. Jedním z nejefektivnějších způsobů je zcela jistě použití vypařovacích inhibitorů koroze (VCI) na vhodném nosiči. Zejména ve spojení s polyetylenovou fólií jsou VCI velmi účinné, fólie totiž nahrazuje obalový materiál (např. běžnou PE fólii) a zároveň zajišťuje kvalitní protikorozní ochranu, trvající po dobu stanovenou výrobcem - většinou až 5 let. Fólie je navíc homogenní materiál, který lze velmi snadno použít i následně odstranit, na rozdíl od komplikovaného odstraňování nanášených ochranných systémů v kombinaci s běžným obalovým prostředkem.
Spolehlivost ochrany pomocí VCI je dnes prověřena stovkami společností používajících tyto systémy po celém světě, Česká republika již v této oblasti není žádnou výjimkou. Technologickým lídrem na trhu antikorozních prostředků s vypařovacími inhibitory koroze je společnost NTI (v Čechách působící jako Fatra - NTI), jejíž produkty jsou známé pod obchodní značkou Zerust a zahrnují obalové prostředky obsahující VCI z PE fólií nebo papíru, ale také VCI kapsle pro ochranu uzavřených prostorů, zejména pak elektrických a komunikačních zařízení za chodu.
Ing. Jakub Hájek
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 30431
Datum: 23. 04. 2003
Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Související články
Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Maskování pro povrchové úpravy

Před mnoha lety, než jsem se začal zabývat povrchovými úpravami a maskováním, jsem netušil, jak komplexní obor to je a co všechno zahrnuje. Problematika je natolik obsáhlá a speciální, že by si zasloužila samostatný studijní obor na univerzitě. Zkusím proto v tomto článku popsat alespoň část svých dosavadních zkušeností a poznatků z mojí univerzity života.

Otěruvzdornost povlaků žárového zinku s přídavkem cínu

Žárové zinkování ponorem představuje jeden z nejrozšířenějších způsobů ochrany ocelových materiálů kovovými povlaky. Životnost takto zhotovených povlaků je v běžném prostředí více než 50 let, a proto nevyžadují údržbu. Vlastnosti zinkového povlaku lze navíc podle použití částečně ovlivňovat přídavkem některých prvků do oceli nebo zinkové lázně. V rámci výzkumu na Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze bylo cílem zhodnotit odolnost proti otěru zinkového povlaku v závislosti na obsahu cínu v zinkové tavenině.

Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit