Témata
Zdroj: Rittal

Modulární stavebnice NN pro rozvod proudu

Co to je Rittal VX25 Ri4Power? Jde o komponenty firmy Rittal, díky nimž je zákazník schopen vytvořit páteřní rozvod proudu NN rozváděčů, a to jak rozváděčů distribučních, tak i řídicích. O jaké konkrétní komponenty jde? Skříň řady VX25, systémová šasi, nosné lišty, různé druhy měděných přípojnic, ohýbané měděné připojení hlavních jističů, různé druhy pojistkových odpínačů.

Reklama

Tuto modulární stavebnici využívají malí, střední i velcí výrobci NN zařízení. O konkrétní zkušenosti s tímto produktem jsme poprosili březnickou firmu MPC System, s. r. o., konkrétně projektového manažera pana Milana Balka.

MM: Můžete nám stručně představit vaši společnost a odvětví, kde se pohybujete?

M. Balek: Naše firma vznikla již v roce 1991. Zakladateli společnosti byli pánové Ing. Jan Hrůza, Arnošt Schlemmer a Ing. Emil Janča, dlouholetí odborníci a specialisté v oboru průmyslové automatizace. S nimi na rozvoji firmy od počátku spolupracoval Ing. Jiří Dostál, který později převzal vedení společnosti a je hybnou silou firmy MPC System dodnes. Od roku 2017 jsme součástí skupiny firem Cobap group. V současnosti jsou hlavním pilířem činnosti firmy zakázky v oblasti vodního hospodářství a energetiky. Více než třicetileté působení a zkušenosti vyprofilovaly společnost MPC System do role firmy nabízející komplexní „Dododavatelsko-inženýrské služby v elektrotechnice“. Pod tímto pojmem nabízíme projektování, dodávky a montáž silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky, řídicích, informačních a telemetrických systémů, polní instrumentaci, programovaní a servisní činnost. Nedílnou součástí je i vlastní výroba rozváděčové techniky. Naše rozváděče spolehlivě fungují například v O2 Aréně Praha, v pražské Ústřední čistírně odpadních vod, ÚV Želivka, v podniku ZEVO Plzeň a v mno­ha kompresorových stanicích tranzitního plynovodu u nás i v zahraničí.

Se stavebnicí VX25 Ri4Power lze v rámci rozvodu proudu vytvořit různé typy polí. (Zdroj: Rittal)

MM: Proč jste začali používat právě modulární sta­vebnici Rittal VX25 Ri4Power?

M. Balek: Pro odpověď na vaši otázku se musíme vrá­tit až k začátkům naší společnosti v deva­desátých letech. Spolupráce s firmou Rittal má u nás dlouhou tradici. Naše firma použila rozváděčovou techniku Rittal už v roce 1994 při rekonstrukci SŘTP ve chvaletické elek­trárně. Tehdy se jednalo ještě o skříně řady PS s oranžově nalakovanými mon­tážními panely. Co se týká rozvodu proudu, nelze nezmínit oblíbenou řadu držáků přípojnic SV3000 a pro aplikace s proudem nad 1 600 A držáky SV3055, které jsou sou­částí mnoha rozváděčů, které jsme vyrobili už dříve. V našich aplikacích se snažíme sledovat nejmodernější trendy v rozváděčo­vé technice, proto přechod na novou řadu VX25 Ri4Power byl pro nás naprosto logic­kým krokem.

Konstrukce rozváděčů realizovaná systémem skříní Rittal VX25 a přípojnic VX25 Ri4Power. (Zdroj: Rittal)
Reklama
Reklama

MM: Na jakém projektu jste si zmiňovaný produkt firmy Rittal vyzkoušeli?

M. Balek: Těch zakázek bylo víc, ale zmínil bych zatím tu poslední, která se u nás realizova­la kompletně, tedy včetně projektové přípravy. Jedná se o zakázku „Výstavba extenze haly v areálu firmy Arete Zdice“. Ta se realizo­vala na přelomu let 2022 a 2023. Systém VX25 Ri4Power byl aplikován v rozváděči RPO (odolném vůči požáru) a v hlavním roz­váděči RH. Oba rozváděče jsou umístěny v samostatné rozvodně a jejich jmenovitý proud je 1 000 A. Rozváděč RPO je určen k napájení zařízení funkčních při požáru a z rozváděče RH jsou napájeny podružné rozváděče RS, umístěné v prostoru haly. Pro konstrukci rozváděčů byl zvolen sys­tém Rittal VX25 a z toho vyplynulo i použití systému přípojnic VX25 Ri4Power. Vzhledem k přívodům a vývodům horem do rozváděčů jsou přípojnice v rozváděči umístěny ve spodní části. Hlavní přípojni­ce jsou měděné a mají průřez 2 x 50 x 10 mm. Přestože naše firma disponuje technologií důležitou pro ohýbání a děrování přípoj­nic, byla vzhledem k časové úspoře zvole­na dodávka vodorovných i svis­lých přípojnic (na míru) od firmy Rittal. Jak již to bývá poslední dobou zvykem, pro­stor rozvodny byl omezený. Ale myslím, že se podařilo rozváděče vhodně navrhnout tak, aby se stísněný prostor rozvodny doko­nale využil. Vzhledem k výpočtu oteplení byl použit systém nuceného větrání roz­váděčů, realizovaný pomocí ventilátorů a termostatů, pochopitelně též ze sortimentu firmy Rittal. Ztrá­tové teplo v rozvodně je dále eliminováno klimatizační jednotkou, ale ta už je součástí stavební vzduchotechniky. Za zmínku stojí, že vzhledem k požadavkům na enviromen­tální charakteristiku stavby jsou přívodní jističe a všechny vývody osazeny elektro­měry s komunikací Modbus, určenými pro sledování a vyhodnocování spotřeby v energocentru.

Milan Balek, projektový manažer firmy MPC System, před dokončeným NN rozváděčem.

MM: Co byste zmínil jako největší výhody stavebnice Rittal VX25 Ri4Power?

M. Balek: Na tuto otázku bude moje odpověď asi trochu obšírnější. Na prvním místě musím říct, že je to jednoznačně kvalita technické podpory. Tento projekt od počátku vznikal ve spolupráci s Ing. Petrem Polákem z ob­chodně-technického oddělení firmy Rittal a byla to spolupráce výborná. Z naší strany se jednalo o vytvoření jednopólových schémat a o základní návrh uspořádání rozváděčů. Na tomto základě vytvořila firma Rittal 3D model rozváděčů, který se dále na základě našich požadavků dotvářel do finální podo­by. Z tohoto 3D modelu byl vygenerován soupis materiálu pro finální objednání jed­notlivých dílů a přípojnic. 

Nespornou výhodou systému Rittal jsou kvalitně zpracované návody na montáž a instalaci.

Pro zajímavost musím říci, že celá tato činnost nám časově vyšla do období vánočních svátků, přesto vše proběhlo ze strany firmy Rittal na výbor­nou. V okamžiku, kdy byl objednaný materi­ál dodán, došlo na fázi samotné montáže rozváděče. Zde musím vyzdvihnout další nespornou výhodu systému Rittal. Jedná se o kvalitně zpracované návody na montáž a instalaci. Ty jsou jednak součástí každého dodaného balení a jednak je možné si je ob­ratem stáhnout z webových stránek výrob­ce. Velkým bonusem je též možnost stažení kvalitních 2D nebo 3D modelů jednotlivých prvků ve formátu pro CAD. To projek­tantům a konstruktérům výrazně ulehčuje práci. Dalším pozitivním aspektem systému VX25 Ri4Power je precizní provedení výrob­ků. V praxi se nesetkáte s tím, že by něco tak zvaně „nesedělo“. Eliminuje se tak různé ohýbání, převrtávání, řezání – prostě „lidová tvořivost“, která do našeho oboru nepatří. Za velkou výhodu, a to se týká obecně ce­lého sortimentu firmy Rittal, považuji jeho otevře­nost vůči všem výrobcům elektrotechnic­kých přístrojů. Systém dovoluje instalovat výkonové komponenty všech významných světových dodavatelů. V neposlední řadě je to jistota, že pracujete s odzkoušeným sys­témem v souvislosti s ověřováním návrhu podle platných norem ČSN EN.

Mechanická zakázková příprava měděných přípojnic v modifikačním centru firmy Rittal ve Zdibech. (Zdroj: Rittal)

MM: Je něco, co vás opravdu překvapilo?

M. Balek: Vždy vás něco překvapí, ale za ta léta už vím, že každý technický problém má ně­jaké řešení. Snad jen drobnou poznámku. Z návrhu a výroby rozváděčů se postupně stala hodně komplexní, a ne zrovna jedno­duchá disciplína. Pamatuji dobu, kdy se například instalaci a připojení výkonového jističe do rozváděče věnovala jedna strán­ka katalogu. Dnes má katalog kompakt­ních jističů do 1 600 A mnohdy pět set i více stran a jenom připojování je tam věnováno třeba třicet stránek. Mít jistotu, že děláte vše správně, znamená prostudovat a pocho­pit spoustu dokumentů, předpisů, norem anebo mít partnera v rozváděčové techni­ce, který vám tuto práci co nejvíce ulehčí.

Společnost MPC System nabízí a realizuje komplexní inženýrské a dodavatelské služby v elektrotechnice. (Zdroj: Rittal)

MM: Slovo na závěr: celkové hodnocení?

M. Balek: Sytém přípojnic Rittal VX25 Ri4Power se nám v našich aplikacích plně osvědčil a věřím, že se pro nás stane do budoucna standardem pro rozváděče, ve kterých je nainstalován páteřní rozvod proudu. Jak již jsem uvedl, spolupráce mezi firmami MPC System a Rittal je dlouhodobá a myslím, že i my jako zkušený výrobce rozváděčové techni­ky můžeme poskytnout firmě Rittal cenné praktické zkušenosti, které povedou k další­mu zdokonalování jejích výrobků.

Související články
Systémové stavebnice pro stavbu nízkonapěťových rozváděčů

S příchodem souboru nových norem ČSN EN 61439 se řada výrobních firem zabývá otázkou, zda a jak se musí změnit metodika zkoušení reprezentativních představitelů nn rozváděčů nebo individuálně navrhovaných rozváděčů. Některé z firem jistě uvítají komplexní systémové - stavebnicové řešení, které nabízí společnost Rittal svým zákazníkům po celém světě.

Kompletní řešení pro výrobu rozváděčů

Společnost Rittal je dodavatelem kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou řídicích a distribučních rozváděčů. Spojením produktů, automatizačních strojů, poloautomatů a softwaru její sesterské společnosti EPLAN vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu konceptu Průmysl 4.0.

Automat pro zpracování vodičů

Zpracování vodičů je jednou z nejnáročnějších výrobních fází při stavbě rozváděčů. Pro podporu automatizace této činnosti nabízí společnost Rittal automat pro zpracování vodičů - Wire Terminal WT. Jedná se o kompaktní automat pro konfekcionování vodičů, který byl poprvé představen v listopadu 2018 na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku.

Související články
Zvyšování efektivity při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů

Rittal začíná být vnímán jako dodavatel kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou silových a řídících rozváděčů. Spojením produktů, dále automatizačních strojů / poloautomatů firmy Rittal a softwaru/aplikací firmy EPLAN vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výroba rozváděčů podle konceptu Průmysl 4.0

Praktické výhody a příležitosti digitalizace v rámci procesu výroby řídicích a distribučních rozváděčů, to je téma, kterému se během veletrhu Amper 2017 budou věnovat společnosti Eplan a Rittal. Obě firmy společně představí, co projektanti a výrobci rozváděčů potřebují vědět pro co největší využití síťových inženýrských řešení a digitálních dat. Důraz bude především kladen na přímý a dlouhodobý přínos řešení. Na společném stánku bude představena možnost vývoje rozváděčů od návrhu až po výrobu podle konceptu Průmysl 4.0. Veletržní expozice bude rovněž doplněna řadou produktů a softwarových nástrojů, jako je například chladicí jednotka Blue e+, nabídka Rittal Automation Systems, Eplan Smart Wiring, Eplan Data Portal a nového řešení chlazení pro malé a střední průmyslové IT aplikace.

Požadavky pro chlazení elektrických rozváděčů

V elektrickém rozváděči jsou umístěny elektrické prvky, při jejichž činnosti se část elektrické energie přemění ve ztrátové teplo. Množství ztrátového tepla závisí především na typu elektrického zařízení a jeho velikosti. Představíme-li si elektrický rozváděč jako uzavřený prostor s vnitřními zdroji tepla, umístěný v prostředí o určité teplotě, je nutné se ptát, při jakém teplotním rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou bude skříň rozváděče schopna odvádět veškeré teplo z rozváděče do okolí pouze volným prostupem tepla přes stěnu rozváděče bez dalších technických opatření. V tomto článku se seznámíme s okolnostmi, které významně ovlivňují návrh chlazení elektrických rozváděčů a následný výběr systému chlazení.

Strojové učení pro senzory

Dnes je možné nalézt mikrokontroléry (jednočipové počítače) v prakticky jakémkoli technickém zařízení počínaje pračkami až k měřičům tlaku a nositelné elektronice. Výzkumní pracovníci Fraunhoferova institutu mikroelektronických obvodů a integrovaných systémů řízení (IMS, ISŘ) vyvinuli AIfES, koncept umělé inteligence (AI) pro mikrokontroléry a senzory, který obsahuje plně nastavitelnou umělou neuronovou síť. AIfES je na platformě nezávislá knihovna pro strojové učení, kterou lze využít k realizaci samostudijní mikroelektroniky, která nevyžaduje spojení s cloudem nebo vysoce výkonným počítačem. Systém umělé inteligence určený pro senzory je schopen rozeznat rukopis a gesto, což umožňuje například zadávání vstupních dat gestem, běží-li knihovna na nositelné elektronice.

Solární článek Amorton na Amperu

Kromě nových technologií v oblasti automatizační techniky, elektromechanických i polovodičových relé bude společnost Panasonic na Amperu 2019 představovat amorfní křemíkový solární článek - Amorton. Tento unikátní zdroj energie s dostatečným výkonem pro napájení elektroniky nezatěžuje životní prostředí žádnými CO2 či jinými skleníkovými plyny a je tak ideální ekologickou alternativou standardních baterií.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy

Když byl na jaře roku 2018 uveden do provozu nový nákladní terminál na letišti Helsinki-Vantaa, posílila největší finská letecká společnost - jedna z předních, které zajišťují leteckou dopravu mezi Evropou a Asií - své vedoucí postavení leteckého přepravce v severském regionu. Zásadním rozhodnutím pro budoucí rozvoj bylo rozšíření flotily o 19 nových Airbusů A350, z nichž 11 již bylo dodáno. Investice do pozemní infrastruktury i do letadel vytvářejí základnu pro posílení objemu přepravy pasažérů a nákladu v rámci evropských a mezikontinentálních destinací. Řešení pro kompletní tok materiálu pochází od společnosti Lödige Systems z Warburgu a pohonná technika od firmy Lenze.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit