Témata
Foto: Eva Zajícová

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie při Fakultě strojní na VŠB-TU Ostrava se doslova mění studentům před očima (tedy pokud by ji mohli navštěvovat, což všichni pevně věříme, že nastane od září). Vizitku moderního vzdělávacího pracoviště nyní vedle nejlépe vybavené laboratoře aditivních technologií v České republice dotváří také nová hala obrábění, která je postupně doplňována o smart technologie, podporující monitoring strojů a sběr dat. Tyto aktivity jdou ruku v ruce s přípravou na realizaci multidisciplinárního projektu Smaragd (Smart and Green District) za cca čtyři miliardy korun. Ten zahrnuje mj. také vizi o tzv. živé laboratoři či angl. Campus Living Lab, obsahující veškeré prvky chytré digitální továrny, jež by měla vzniknout ve spolupráci Fakulty strojní a Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama

V rámci České republiky patří Moravskoslezský kraj k regionům se silným zastoupením průmyslu. Mezi tradiční odvětví se vždy řadil těžební průmysl a navazující hutnická a ocelářská výroba. Těžký průmysl je v posledních letech postupně nahrazován obory ze zpracovatelského průmyslu, značný rozvoj zaznamenala oblast služeb. Firmy se prosazují v oblasti informačních a inovačních technologií, elektronice a automobilovém průmyslu. V kraji působí řada menších i větších firem, které se zabývají tradičními řemeslnými obory, špičkovými technologiemi a high-tech produkty (zdroj: EURES). Proto je zde také vysoká poptávka po absolventech technických oborů. Už téměř 16 000 absolventů za 70 let historie má na svém kontě Fakulta strojní na VŠB-TU Ostrava. Ačkoliv je místní region postižen zavíráním uhelných dolů a snižováním počtu hutnických provozů, státní podpora v podobě různých projektů na podporu transformace uhelných regionů má postiženému kraji pomoci přeorientovat se na jiné oblasti podnikání. Stejně důležitou úlohu v tom hrají také technické vysoké školy, které využívají podobné projekty jako důležitý nástroj pro budování potřebné infrastruktury a moderního prostředí pro výuku studentů tradičních i progresivních strojírenských oborů, jež jsou v kraji hojně zastoupeny.

Je to zejména schopný a zapálený tým, který pomáhá prof. Janě Petrů, vedoucí Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie na Fakultě strojní na VŠB-TU Ostrava, budovat potřebnou infrastrukturu a moderní prostředí pro výuku studentů tradičních i progresivních strojírenských oborů, jež jsou v kraji hojně zastoupeny. (Foto: Eva Zajícová)

Je to o přístupu vedení

Nejde však pouze o projekty, díky nimž se daří financovat modernizaci a rozvoj místní fakulty. Prof. Jana Petrů, vedoucí Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie, je přesvědčena, že největší zásluhu na tom má zejména schopný a zapálený tým, jejž má tu čest vést. „Zcela jistě jsem pyšná na vybudovaný pracovní tým a příjemné pracovní prostředí – je to základ pro další rozvoj katedry. Pořízená infrastruktura je jen prostředkem pro zvyšování kvality studia, rozšiřování spolupráce s praxí a řešení výzkumných záměrů. Motivační jsou zpětná pozitivní hodnocení studentů, jejich zájem o studium na naší katedře, popřípadě i zvyšující se zájem studentů ze zahraničí,“ odpovídá na mou otázku, na co je nejvíce pyšná, a dodává: „Samozřejmě že mě těší naše úspěchy – například jsme autory dvou mezinárodních patentů pro vrtání hlubokých děr a řady funkčních vzorků využitelných v praxi. Jsme partnery pro mnoho firem při řešení jejich technických problémů. Podstatou všeho jsou ale pracovníci katedry.“ „K čemu by byly stroje, na které se bude akorát prášit?“ doplňuje prof. Robert Čep, zástupce vedoucí Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie, toho času také děkan Fakulty strojní VŠB-TUO. 

Rozsáhlá spolupráce s průmyslem umožňuje přenos inovací do praxe a studentům přináší zkušenosti, které pak ocení nejen oni sami, ale také budoucí zaměstnavatelé. „Podle nich jsou absolventi skvěle připraveni do praxe, za což Fakultě strojní náleží stříbro v anketě Škola doporučená zaměstnavateli v roce 2020,“ říká prof. Robert Čep, zástupce vedoucí Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie a děkan FS VŠB-TUO. (Foto: Eva Zajícová)

„Je to hlavně o přístupu vedení. To musí jít příkladem. Nemohu chtít po pedagogovi, ať píše články, když sám žádný nenapíšu, nebo ať podává projekty, a žádný sám nepodat. A stejné je to i s doktorandy.“ Když se stal na krátkou dobu prof. Čep vedoucím katedry, než odešel roku 2012 na děkanát, bylo zde osm akademických pracovníků. Dnes jich je téměř dvacet (akademických a výzkumných) a zhruba stejný počet doktorandů.

Reklama
Reklama

Moderní high-tech laboratoře

Mladý motivovaný tým přináší novou energii, jež pomohla vybudovat moderní laboratoře aditivních technologií Protolab. „Postupně od roku 2017 bylo vybavováno pracoviště zařízeními pro 3D tisk, především v souvislosti s realizací mezinárodního projektu Inovativní a aditivní technologie výroby – Nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů z prostředků OP VVV (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0. 0/17_049/0008407) s finančním objemem 82 mil. Kč a dobou realizace do roku 2022. Nyní z důvodu vysokého zájmu studentů usilujeme o schválení specializace úplně prvního bakalářského studijního programu Aditivní technologie v ČR, na který bychom pak chtěli navazovat také v magisterském studiu. Laboratoře aditivních technologií by se tedy také měly rozšiřovat. V rámci právě připravovaného projektu Smaragd plánujeme vybudovat nové Centrum aditivních technologií,“ popisuje plány prof. Petrů. 

Prof. Jana Petrů: „Samozřejmě že mě těší naše úspěchy – například jsme autory dvou mezinárodních patentů pro vrtání hlubokých děr a řady funkčních vzorků využitelných v praxi. Jsme partnery pro mnoho firem při řešení jejich technických problémů. Podstatou všeho jsou ale pracovníci katedry.“

Strategie Smaragd (Smart and Green District) pojednávající o rozvoji a směřování regionu, která byla řešena jak uvnitř univerzity, tak s klíčovými partnery, nabízí regionu komplexní řešení výzev společnosti v oblasti materiálů, energetiky, životního prostředí a IT v uceleném území. Je tvořena několika vzájemně synergickými projekty s plánovaným multizdrojovým financováním. Připravované řešení reaguje také na potřeby firem a nabízí unikátní propojení multidisciplinárních vědecko-výzkumných a aplikačních kapacit v regionu – VŠB-TUO, MSIC, Statutární město Ostrava, MSK, firmy, OU, SLU, Akademie věd ČR. Projekt by měl startovat již příští rok. Pro VŠB-TUO je nosným projektem Refresh se vzájemně propojenými živými laboratořemi ve sdílené sendvičové infrastruktuře: Industry 4.0 & Automotive Lab (pozn. redakce: původně Campus Smart Lab, částečně v režii katedry, jejíž součástí by mělo být i nové Centrum aditivních technologií), Energy Lab a Materials & Environment Lab. V rámci této vize dojde v kampusu k vybudování Vědeckého náměstí, které bude obklopeno novou budovou s propojeným akademickým a privátním sektorem, modernizovanými prostory stávajících laboratoří a doplněno R&D infrastrukturou v areálu Moravskoslezského inovačního centra (zdroj: VŠB-TUO).

V roce 2019 byla vybudována nová výuková, výrobní a měřicí hala, která studentům nabízí vzdělání s praktickými zkušenostmi v oblastech progresivního obrábění, nekonvenčních metod obrábění, montáže, souřadnicového měření, řízení kvality a metrologie, 3D tisku i hodnocení a modifikací povrchu součástí. (Foto: Eva Zajícová)
Reklama

Do moderního projektu se zapojí také nová hala obrábění

„V roce 2019 jsme vybudovali novou výukovou, výrobní a měřicí halu, podpořenou z prostředků projektu OP VVV Dobudování infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy FS a FMMI VŠB-TUO (reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506) s profinancovanou částkou 118 mil. Kč. Hlavním cílem pořizování infrastruktury bylo zajistit studentům dostatečnou praxi a přístup ke strojům,“ popisuje prof. Petrů další nové pracoviště, kde nabízejí studentům vzdělání s praktickými zkušenostmi v oblastech progresivního obrábění, nekonvenčních metod obrábění, montáže, souřadnicového měření, řízení kvality a metrologie, 3D tisku i hodnocení a modifikací povrchu součástí. A přestože si studenti v nové hale neměli z důvodu pandemie a uzavření škol možnost technologie příliš důvěrně osahat, mohli si ukázky jednotlivých postupů alespoň prohlédnout na videích, které pro ně velmi operativně prof. Petrů s kolegy pro dálkovou výuku připravili. „Všem studentům jsme také nabídli možnost návštěvy laboratoří v době zkouškového období či prázdnin,“ popisuje snahu nahradit studentům zrušenou praktickou výuku. Ovšem to bohužel plně nahradit nepůjde. „V případě zájmu s námi mohou studenti pracovat na řadě experimentů – takto zde máme na katedře několik studentů placených formou stipendií, a dnes vlastně i nových zaměstnanců katedry,“ uvádí další možnost pro studenty, jak se dostat od skript ke strojům.

„Z důvodu vysokého zájmu studentů usilujeme o schválení specializace úplně prvního bakalářského studijního programu Aditivní technologie v ČR, na který bychom pak chtěli navazovat také v magisterském studiu,“ popisuje plány prof. Jana Petrů s  nejlépe vybavenou laboratoří 3D tisku v současnosti. (Foto: Eva Zajícová)

Na mou otázku, zda je ještě vůbec co zlepšovat, mi prof. Petrů odpověděla: „Jistě, stále je co zlepšovat. Nechceme jen následovat vývoj technologií výroby, naším cílem je pracovat na inovacích s praktickým využitím. Nejen držet krok, ale být o krok napřed. Kampus VŠB-TUO je pokryt sítí 5G a my chceme využít možností tohoto připojení a sdílet výrobní data v rámci vytvářené digitální továrny v propojení s tímto projektem Fakulty elektrotechniky a informatiky. Integrujeme softwarovou podporu výroby do výukové haly pro prezentaci přínosů studentům, regionálním firmám, ale také pro získávání zkušeností s těmito SW, a případné testování těchto SW v reálných podmínkách výroby. Takto jsme úspěšně dokončili například implementaci SW na autonomní sledování opotřebení nástrojů, SW pro kapacitní využití strojů CoroPlus Machining Insights od společnosti Sandvik a jiné.“

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie na Fakultě strojní na VŠB-TU Ostrava oslavila 55. výročí svého založení.

Zájem o studium na technických oborech

Přestože se na Fakultu strojní na VŠB-TUO hlásí ročně okolo 850 studentů, do ročníku jich z mnoha různých důvodů nastoupí o mnoho méně. „Rádi bychom, aby více přihlášených studentů opravdu mělo zájem studium dokončit. Jde o perspektivní, velmi moderní studium s vysokým uplatněním,“ říká prof. Čep. „Při ukončování studia provádíme dotazníkové šetření a většina studentů má už přislíbenou práci nebo ve firmě už pracuje. Hodně tomu napomáhají zadávaná témata závěrečných prací přímo z praxe. Pro firmu je to výborný způsob, jak si vyhledat a otestovat potenciálního nového zaměstnance z řad absolventů. Strojařů je na trhu práce dlouholetý nedostatek. Uplatnění našich absolventů je zejména v Moravskoslezském kraji,“ dodává prof. Petrů. Rozsáhlá spolupráce s průmyslem umožňuje přenos inovací do praxe a studentům univerzity a fakulty přináší zkušenosti, které pak ocení nejen oni sami, ale také budoucí zaměstnavatelé. Podle nich jsou absolventi skvěle připraveni do praxe, za což Fakultě strojní náleží stříbro v anketě Škola doporučená zaměstnavateli v roce 2020.

Nábor studentů a zájem o studium pomáhá zvyšovat také rozsáhlá kampaň V hlavní roli strojař.

Projekty prohlubují spolupráci s praxí a už dávno to není o špinavých montérkách

Z výše popsaného je patrné, že Fakulta strojní VŠB-TUO drží krok s vývojem technologií a napomáhá je přetavit také do výuky i praxe. Studenti mají rozsáhlé možnosti spolupracovat na zajímavých výzkumných, ale i aplikovaných projektech od restaurátorství historických motocyklů s využíváním mj. reverzního inženýrství a 3D tisku přes konstrukci závodní formule či vozítek RoverOVA určených pro vesmírné mise až po vývoj a výrobu kryogenních komor nebo vysokotlakých vřetenových čerpadel. Výsledky nejzajímavějších projektů budou postupně prezentovány ve vědeckém časopise MM Science Journal.

Na tomto dlouhotočném automatu byl implementován SW na autonomní sledování opotřebení nástrojů, SW pro kapacitní využití strojů CoroPlus Machining Insights od společnosti Sandvik. (Foto: Eva Zajícová)
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Vzdělání pro šanci na úspěch

Kvalitní technické vzdělání představuje dnes naději nejen pro zemi, která je schopná je svým lidem zajistit, ale především pro mladé lidi samotné. Jen díky němu máme šanci nebýt pouhou montovnou a naši lidé špatně placenými vazaly západního světa. Proto vám v našem novém třídílném seriálu přinášíme hlubší vhled do jedné z našich nejkvalitnějších technických univerzit – VŠB – Technická univerzita Ostrava, konkrétně do její Fakulty strojní. Postupně dáme v našem časopise slovo vedoucím všech jejích kateder a vedení fakulty. Věříme, že pro mnohé z vás mohou být jejich slova inspirací…

Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Vzdělání pro šanci na úspěch II

Kvalitní technické vzdělání představuje dnes naději nejen pro zemi, která je schopná ho svým lidem zajistit, ale především pro mladé lidi samotné. Jen díky němu máme šanci nebýt pouhou montovnou a naši lidé špatně placenými vazaly západního světa. Proto vám v našem novém třídílném seriálu přinášíme hlubší vhled do jedné z našich nejkvalitnějších technických univerzit VŠB – Technické univerzity Ostrava, konkrétně do její Fakulty strojní. Postupně dáme v našem časopisu slovo vedoucím všech jejích kateder a děkanovi fakulty. Věříme, že pro mnohé z vás mohou být jejich slova inspirací…

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit