Témata
Reklama

Registrace a žádost o integrované povolení dle zákona 76/2002 Sb

Na veřejnost se dostala nová vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 554/2002 Sb. ze dne 31. prosince 2002, která vyšla v částce 192 - vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. Zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. se dotkne velkého počtu podniků ve výrobní sféře, dále pak zařízení, která nakládají s odpady v celé naší vlasti. Do současnosti na toto téma byla uskutečněna celá řada seminářů, školení i osvěty, a to jak na internetovém portále MŽP, MPO, tak i na ČEU. Cílem těchto jednání bylo vyjasnění požadavků a výklad zákona a prováděcí vyhlášky, ze které bude žadatel čerpat podklady pro zpracování žádosti o IP

Žadatel by se před samotným vyplněním žádosti měl seznámit s tím, zdali vůbec jeho podnik či výrobní zařízení spadá do jedné z kategorií, které tvoří příloha č. 1 zákona 76/2002 Sb. Pokud žadatel zjistí, že do jedné z kategorií patří, nastává mu těžký úkol s vyplněním požadovaných informací do žádosti. Žádost se podává jak v písemné podobě, tak i v podobě elektronické na některém z dostupných nosičů (CD, diskety) na příslušný krajský úřad v regionu.
Reklama
Reklama

Cesta žádosti

Krajský úřad převezme žádost a domluví se s žadatelem, v kolika kopiích ji bude požadovat. Dnem, kdy žadatel žádost podá, je zahájeno řízení. KÚ do 20 dnů zhodnotí úplnost žádosti. Je-li žádost neúplná, KÚ ji vrátí k doplnění a stanoví lhůtu, do níž musí být doplněna. Ta činí maximálně 4 měsíce a do té doby je řízení přerušeno.
Žadatel doplní v určeném termínu svou žádost a předá ji na KÚ, který provede kontrolu. Pokud nebude ve stanovené lhůtě doplněna, KÚ řízení zastaví. Jestliže je žádost úplná, zašle ji KÚ k vyjádření, a to do 7 dnů po obdržení kompletní žádosti, a na dobu 30 dnů zveřejní stručné shrnutí údajů ze žádosti (kapitola 6 vyhlášky). Veřejnost se může do 30 dnů od zveřejnění k žádosti vyjádřit. Dále v této lhůtě budou mít žádost k dispozici příslušné správní úřady a účastníci řízení - mimo provozovatele. Stejně jako veřejnost, tak i příslušné správní úřady mají 30denní lhůtu na vyjádření k žádosti. Tato vyjádření po uplynutí lhůty zašle KÚ odborně způsobilé osobě (OZO), stejně jako jí zaslal žádost. Pak nastupuje fáze vyjádření OZO.
OZO obdrží tedy od KÚ a veřejnosti, správních úřadů a účastníků řízení jejich vyjádření. V této době uvědomí OZO provozovatele, že může projednat vyjádření, pokud o to bude mít provozovatel zájem, a to do 5 dnů od uvědomění provozovatele. OZO vypracuje finální vyjádření k žádosti a k vyjádření příslušných správních úřadů a účastníků řízení do 75 dnů od doručení žádosti, a toto vyjádření zašle na krajský úřad. Pokud krajský úřad zjistí ze žádosti, že zařízení má přeshraniční vlivy, zašle žádost na MŽP a ministerstvo začne jednat se zahraničními státy dotčenými přeshraničním vlivem.
Krajský úřad do 5 dnů po obdržení vyjádření k žádosti zveřejní vyjádření ve spolupráci s MŽP na veřejném místě, a to po dobu 30 dnů. Následuje ústní jednání, které KÚ nařídí nejpozději do 45 dnů od obdržení vyjádření od OZO. Pokud se bude jednat o složitější případy, může odvolací orgán tuto lhůtu prodloužit o dalších 45 dnů. K ústnímu jednání jsou přizváni účastnící řízení, OZO, příslušné správní orgány. Pokud se jedná o přezhraniční vliv, tuto kapitolu rozjíždí MŽP.
Na základě ústního jednání vypracuje KÚ (MŽP) rozhodnutí o žádosti. Žadatel po obdržení rozhodnutí se může odvolat na MŽP. Pokud rozhodnutí kraje nabude právní moci, zašle kraj rozhodnutí o žádosti do 7 dnů na MŽP a do 5 dnů jej zveřejní na dobu 60 dnů. Celkový povolávací proces od podání žádosti až po její finální zveřejnění trvá 162 dnů, maximálně však se všemi odvoláními a vrácením žádosti 282 dnů.

Žádost: Vyhláška č. 554/2002 Sb.

Jako první krok by si měl žadatel ověřit, do jaké kategorie bude jeho žádost spadat. To zjistí v zákoně č. 76/2002 Sb., v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Zde je uvedeno 6 kategorií, z nichž některé obsahují další podkategorie pro snazší identifikaci zařízení. Pokud by si žadatel nevěděl rady, má možnost obrátit se na příslušný krajský úřad (odborně způsobilou osobu), kde by mu měli jeho dotaz zodpovědět.
Žádost má 17 kapitol a další podkapitoly. Jednotlivé kapitoly žádosti jsou vzájemně provázány, takže dochází ke zpětné kontrole již vyplněných dat či k čerpání dalších dat a odkazů do jednotlivých kapitol. Proto je nutné si předem uvědomit, že na správném vyplnění žádosti a příloh závisí také hladký průběh shora popsaného povolovacího procesu.
Mohutnost a šíře požadovaných údajů včetně tzv. choulostivých dat je vedena jediným cílem - zjistit opravdový stav životního prostředí v každé společnosti. Slouží však zároveň jako databanka pro chystané dokumenty BAT a jejich podpůrné dokumenty BREF. V současné době již vzniká jednotný software na evidenci zaznamenaných dat v žádosti. Proto také se žádost podává jak v písemné, tak v elektronické podobě.
Vzhledem k velkému množství kapitol je doporučeno zachovávat jak osnovu samotné žádosti, tak i osnovu příloh, které jsou rozděleny do 18 samostatných částí.
V žádosti je třeba vždy uvádět ke všem číselným údajům jejich zdroj - odkazy na jednotlivé přílohy, informační systém podniku, záznamy z měření a podobně. Žádost se vyplní nejdříve v elektronické podobě, po jejím vyplnění vytvoří žadatel listinnou podobu žádosti. Provozovatel zařízení, které je ve výstavbě nebo před zahájením výstavby, vyplňuje údaje vycházející z projektovaných hodnot, popřípadě z předpokládaných údajů. Jednotlivé tabulky, které žádost obsahuje, je třeba přizpůsobit podle potřeby - přidat řádky, provádět a vpisovat odkazy na přílohy dokumentu. Věcné požadavky jsou pro zpracovatele závazné. Při přípravě jednotlivých kapitol žádosti je třeba postupovat podle uvedených poznámek ke kapitolám v žádosti. Číslování kapitol a podkapitol v žádosti nelze měnit. Pokud má provozovatel zařízení uvést údaje chráněné podle zvláštních právních předpisů (s výjimkou údajů podle § 8 odst. 4, věta druhá zákona), zahrne tyto údaje do zvláštní samostatné přílohy k žádosti, kterou označí jako přílohu obsahující chráněné údaje.
Žádost za provozovatele zařízení může vyplnit i jiná osoba. Rozhodnutí o tom, kdo bude vyplňovat žádost, je na provozovateli zařízení. Kdo bude tuto žádost posuzovat, rozhodne příslušný krajský úřad. Pozor - osoba, která žádost vyplňuje či zpracovává, nesmí provádět její posouzení! V současnosti je možné na internetu nalézt odborníky, kteří se touto činností zabývají, a to jak pro vyplnění žádosti, tak i pro její posouzení.

Dokumenty BAT a BREF

Tam, kde nejsou k dispozici dokumenty BAT a BREF, lze pro povrchové úpravy využít pracovní materiál, který zpracoval SVÚOM, s. r. o., ve spolupráci s Agenturou integrované prevence s názvem "Technologie PÚ a technologie spadající pod kategorie 2.3.c, 2.6 a 6.7 přílohy č.1 zákona 76/2002 Sb. o IPPC a možné nejlepší dostupné techniky BAT".
Pro kategorii 2.3.c byl vydán dokument BREF - Výroba a zpracování železa BREF 10.00 část B, C, D, kde část B je nazvaná Kontinuální linky žárového pokovování, část C Pokovování zinkem po vsázkách (diskontinuální pokovování) a část D Aspekty a techniky společné několika pododvětvím. Tento BREF je k dispozici ke stáhnutí ze stránek serveru www.IPPC.cz. Dále je vypracován souhrn z tohoto BREFu, na němž se podílela výhradně Asociace českých zinkoven a Asociace slovenských zinkoven, který je taktéž k dispozici na již zmiňovaném serveru.
Další pomůckou jsou průřezové dokumenty BREF - Monitorování emisí, Nakládání s odpadními vodami a odpadními plyny.

Užitečné internetové adresy:

www.ceu.cz/IPPC - server Českého ekologického ústavu a AIP
www.ippc.cz - Informační server Ministerstva průmyslu a obchodu o problematice integrované prevence a omezování znečištění.
www.env.cz - server Ministerstva životního prostředí
www.mpo.cz - server Ministerstva průmyslu a obchodu
Použité materiály:
 • sbírka zákonů, částka 34, strana 1658, zákon č. 6/2002 ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci);
 • sbírka zákonů, částka 179, strana 10158, zákon č. 521/2002 ze dne 14. listopadu 2002, kterým se mění zákon 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší);
 • sbírka zákonů, částka 192, strana 11514, vyhláška 554/2002 ze dne 31. prosince 2002, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění;
 • materiály MŽP a MPO.
 • Ing. Marek Thurner
  Agentura integrované prevence, Český ekologický ústav
  Reklama
  Vydání #4
  Kód článku: 30438
  Datum: 23. 04. 2003
  Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

  Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

  Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

  Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

  Zvýšení výkonu u tribo stříkání

  Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

  Související články
  Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

  Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

  Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

  Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

  Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

  Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

  Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

  Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

  Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

  Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

  V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

  Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

  Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

  Vývoj epoxidových barev na konstrukce

  Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

  Nový druh maskování pro metrické šrouby

  Do současné doby bylo k dispozici pro maskování vnějších závitů několik druhů krytek, které jsou sice levné, ale mají spoustu nevýhod.

  Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

  Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

  Lasery s krátkými pulzy pro povrchové úpravy

  Pulzní nanosekundové vláknové lasery mají v průmyslových aplikacích více jak dvacetiletou tradici a dnes jsou již standardními nástroji, které se používají při zpracování materiálů. I když se původně tyto lasery potýkaly s velmi nízkými průměrnými výstupními výkony (pouze cca 10 W), nyní jsou díky velmi kvalitnímu svazku vhodné pro laserové značení a přesné obrábění. Jejich jednoduchá integrace umožňuje efektivní opracování povrchu vysokou rychlostí i při větších rozměrech součástí. To je konkrétně při laserovém čištění a dalších povrchových úpravách velkou výhodou.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit