Témata
Reklama

Simulace tažení plechů při návrhu lisovacích nástrojů

23. 04. 2003

Česká dceřiná společnost firmy Siwe se zabývá konstrukcí a výrobou lisovacího nářadí. Následující dvoustrana popisuje její zkušenosti se zavedením simulace tažení pomocí softwaru PamStamp 2nd Generation

Firma Siwe patří mezi nejlepší evropské dodavatele lisovacích nástrojů pro plošné tváření plechu. Nosným oborem jsou karosářské vnitřní díly, zejména vysokopevnostní výztuhy, tvářené za tepla nebo za studena ze speciálních ocelí. Jako příklad lze uvést nárazníky, boční výztuhy dveří, sloupky karoserií, střešní rámy atd. Vysoké pevnosti těchto dílů se dosahuje nejen samotným materiálem, ale i důmyslným tvarem výlisku na hranici vyrobitelnosti. Zjednodušeně řečeno - čím obtížnější tváření, tím pevnější výlisek při zachování minimální hmotnosti. Často se objevují ostrá zaoblení o poloměru jedno- až dvojnásobku tloušťky plechu a různé vyztužovací prolisy, které vůbec nerespektují základní tvar výtažku.
Reklama
Reklama

Rizika při konstrukci a výrobě lisovacího nářadí

Konstrukcí a výrobou lisovacího nářadí se zabýváme také v české pobočce firmy Siwe. Několikrát jsme byli nuceni přijmout velmi obtížnou zakázku, i když "každému bylo jasné", jak to dopadne. Jindy nás zaskočil tvar, který vypadal na první pohled docela nevinně. Řešení těchto případů nás vždy stálo příliš mnoho času a sil. Pouze některé tvary se opakují i v dalších generacích vozidel, což nám často znemožnilo takto získané zkušenosti zúročit příště. Přitom stanovení pevné ceny již v okamžiku uzavření kontraktu a vysoké penále za nedodržení termínu dodávky přinášejí do naší práce riziko velkých ztrát. Jediným řešením těchto problémů je rychlá a kvalitní simulace tahu, protože ji uznávají naši zákazníci jako pádný argument pro změnu ceny již ve fázi poptávky. Pro zvýšení kvality a jistoty v našich nabídkách jsme postrádali nástroje pro tyto činnosti:
 • kontrolu lisovatelnosti a základní stanovení počtu operací;
 • rozvíjení výlisků do roviny (stanovení přístřihu);
 • rychlé modelování a úpravu pomocných ploch v okolí výlisku;
 • přesnou simulaci tažení pro stanovení technologických sil a detailní ověření metody lisování.
 • Testování numerické simulace

  Nejprve jsme dostávali výsledky simulace od externí firmy (AutoForm). Praktické použití těchto dat ale bylo sporné - neznali jsme všechny podmínky výpočtu a naše interpretace také nebyla vždy správná. Zcela nám chybělo kvalitativní posouzení zvlnění výlisku během tažení. Danou nepřesnost způsobuje použití membránové teorie tažení za účelem zjednodušení výpočtu. Řešič pak uvažuje pouze tahovou složku napjatosti. Je zřejmé, že membránová teorie nepopisuje tažení pro malé poloměry dostatečně přesně. Podobně skončily i pokusy o spolupráci s naší mateřskou firmou, která simulaci tahu (PamStamp) má, ale její počítač je přetížen vlastními výpočty - výsledky byly zajímavé, ale dostávali jsme je se zpožděním.
  Uvedené skutečnosti nás přivedly k rozhodnutí zakoupit vlastní nástroj pro simulace tažení. Měli jsme určité zkušenosti s nabízenými produkty a dobré reference o produktu PamStamp. Nechali jsme si proto předvést od společnosti MECASESI podrobnou technickou prezentaci všech funkcí nové verze PamStamp druhé generace, označované ve zkratce PS2G.

  Software PamStamp

  PS2G má modulární strukturu. Podle potřeb zákazníka lze sestavit optimální konfiguraci za odpovídající cenu. Modul QuikStamp-Inverse Solver řeší naše první dva požadavky. Rychle ukáže nejkritičtější místa z hlediska zeslabení a zvlnění výlisku. Dále poskytuje dostatečně přesný odhad velikosti a tvaru nástřihu.
  Efektivní návrh technologických ploch kolem výlisku nabízí modul DieMaker. Přechodové plochy lze parametrizovat. Spolu s modulem QuikStamp-Direct můžeme včas dostat potřebné množství variant k základní optimalizaci nářadí i nástřihu. Takto připravený model je nutno doladit přesnou simulací. Naším cílem je předat do výroby konstrukci nástroje a geometrii polotovaru v provozuschopném stavu, což se nám nyní díky vlastní simulaci tažení také daří.
  Samostatnou kapitolou je zvlnění výlisku a odpružení. PS2G poskytuje reálný pohled dovnitř nástroje na průběh tváření. Tak můžeme nalézt a odstranit příčiny vzniku zbytečných vln během lisování a nadměrného odpružení po ostřižení výlisku. Při velikosti prvku sítě MKP blízké tloušťce plechu odpovídají tvary vln skutečnosti.
  Při školení jsme byli seznámeni s principem řešiče PS2G-AutoStamp, který pracuje se skořepinovým modelem, a tudíž počítá s tahovou, ohybovou i krutovou složkou napjatosti a s numerickou metodou řešení soustavy pohybových rovnic simulované deformace plechu, popsaného uzly a elementy konečnoprvkové sítě. Získání přesných výsledků proto potřebuje delší výpočtový čas. Z tohoto důvodu jsme testovali řešič PS2G-AutoStamp na výkonnější stanici HP J6000 se dvěma procesory. Tato stanice snížila výpočetní čas a poskytovala výsledky z přesného řešiče PS2G-AutoStampu na rozměrově největších a tvarově složitějších dílech maximálně do dvou hodin. S těmito výpočetními časy jsme byli spokojeni.
  Ve zkušební době jsme řešili poměrně složitý díl, tvářený postupně ve třech operacích. Výsledky výpočtů ukazovaly, že proces lisování velmi závisí na přesných rozměrech polotovaru a nastavení přidržovacích sil. S ohledem na výrobní termíny jsme byli nuceni stanovit krok nástroje pro stříhání polotovarů pouze na základě výpočtů, přestože výroba tažných nástrojů ještě nezačala. Jak se později ukázalo, krok byl stanoven správně a zkušební výroba si vynutila pouze lokální změny polotovaru v nejkritičtějších místech o velikosti několika milimetrů.
  Protože PS2G splnil všechny naše požadavky, bylo rozhodnuto využít výhodnou nabídku na čtyřletý pronájem.

  Práce s PamStamp 2nd Generation

  Po celou dobu testování včetně instalace na nás působil PS2G velmi přátelským dojmem. PS2G je připraven pro všechny používané operační systémy Unix na platformě HP, SGI, IBM, SUN a pro PC platformy Windows NT, 2000 a XP. Na platformě Windows pracuje PS2G v nativním prostředí, tudíž nepotřebuje žádný emulátor grafického prostředí Unixu.
  Uživatelské prostředí je příjemné, snadno a intuitivně se ovládá pomocí funkčních tlačítek - toolbars - a expertních toolbars (Project, Visibiliti, Data Setup a Analysis), která progresivně vedou uživatele při nastavování úlohy nebo při vyhodnocování výsledků. Toto prostředí, díky objektové konstrukci celého programu PS2G, lze zákaznicky modifikovat v úrovni správce s vyššími právy. Základním objektem je projekt, který je typu CAD-Mesh, QuikStamp nebo AutoStamp. Jednotlivé objekty se mezi projekty CAD a QuikStamp přenášejí automaticky nebo pomocí funkce Save As mezi CAD/QuikStamp a AutoStamp.
  Řešený díl ve formátech IGS, VDA a CatiaModel se otevře v pracovním okně režimu CAD po kliknutí na tlačítko Apply. Takto otevřený model obsahuje plochy a konečnoprvkovou síť. Následně se lze jedním kliknutím pravého tlačítka myši přepnout do režimu QuikStamp a počítat odhad lisovatelnosti z geometrie dílu řešičem Inverse, nebo zůstat v režimu CAD a začít konstruovat technologické plochy (přidržovací plochy, tažný rádius, tažné stěny, zalepené díry aj.). Po jejich vytvoření funkcemi DieMakeru se konstruktér může přepnout do režimu QuikStamp a řešit odhad lisovatelnosti výlisku řešičem Direct a provádět iterační kroky změn geometrie technologických ploch a nástřihu. Řešič QuikStamp Direct pracuje jen s tažnicí a nástřihem. Takto optimalizovanou geometrii tažnice a nástřihu včetně materiálového modelu lze prostřednictvím funkce Save As uložit do projektu typu AutoStamp.
  Řešič AutoStamp pracuje s kompletním modelem nářadí. Pomocí makra se velmi jednoduše vytvoří model geometrie nástroje (tažníky, přidržovače, tažnice atd.). Pak už stačí vybrat příslušné makro pro definování procesu, zadat nutné parametry (materiál, tření, síly, popř. zdvihy) a spustit řešič AutoStamp.

  Přehledný a názorný preprocessing a postprocessing

  Další velkou výhodou je zmíněný systém maker pro nastavení úlohy simulace procesů. Vedle dodávaných základních maker pro konvenční procesy s operacemi od gravitace, zavírání, tažení, ostřižení až po springback lze vytvářet vlastní makra - scénáře speciálních procesů s libovolnou kombinací operací (tah, ostřih, ohyb, odpružení aj.). Tato možnost je výhodná pro definování víceoperačního procesu pro sériovou výrobu, respektive pro postupový nástroj. Návrhář maker disponuje všemi funkcemi (od svařeného nástřihu, sendvičového nástřihu, kolíků, plynových a ocelových pružin přes vytvoření vlastního souřadného systému až po definování stupňů volnosti v uzlu), které konstruktér nářadí pro technologii plošného tváření používá a potřebuje.
  Pro konstruktéra a technologa je důležitá názorná a přehledná interpretace výsledků. PS2G nabízí expertní toolbar Analysis (postprocessing) vybavený funkcemi, s jejichž pomocí se dá rychle a jednoduše popsat fyzikální stav výlisku z hlediska ztenčení, resp. zhutnění plechu, napjatosti a deformace na horní a dolní ploše nebo vztažené na střednici výlisku. Pomocí Toolbar Analysis se vyhodnocují výsledky ze všech řešičů - QuikStamp Direct, Inverse, AutoStamp - v jednom uživatelském prostředí.
  PS2G Analysis je vybaven důležitými funkcemi pro vyhodnocování výlisku v diagramu mezních přetvoření FLD (Forming Limit Diagram). Velmi příjemná je funkce Strain/Zones by Duality, rychle vypovídající o typech a velikosti deformací na výlisku. Toto hodnocení je poněkud neobvyklé, ale dává jeden globální parametr pro celkové hodnocení výlisku z hlediska mezních deformací: určuje nejkritičtější místa - trhliny a zvlnění.

  §§§

  Hlavním přínosem PS2G při vývoji a konstrukci nářadí v oblasti plošného tváření je vysoká přesnost výpočtového modelu. Díky možnosti modelovat široké spektrum okrajových podmínek a dalších provozních parametrů dostáváme věrohodné výsledky, které se v podstatě shodují se skutečností.
  PS2G vytváří projekty s příponou .pre, což ve zkratce označuje preprocessing (příprava úlohy pro numerickou simulaci metodou konečných prvků). Prý to ale také znamená, jak s úsměvem říkají inženýři z ESI-group, "Precise-Rapid-Easy" (přesný-rychlý-jednoduchý). S tímto přirovnáním nelze nesouhlasit.
  Ing. Petr Hanák
  Reklama
  Vydání #4
  Kód článku: 30406
  Datum: 23. 04. 2003
  Rubrika: Informační technologie / CAD/CAM/CAE
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

  Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

  Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

  Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

  Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

  O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

  Související články
  Nový integrovaný CAM systém

  Vývoj výrobků historicky zahrnoval dva oddělené procesy: prvním byl návrh výrobku, druhým pak jeho výroba. Používání samostatných neintegrovaných CAD (návrh) a CAM (výroba) nástrojů při vývoji výrobků vedlo ke komunikační bariéře mezi návrhem a výrobou. Ve výsledku to způsobovalo problémy s náklady, časem a kvalitou, a to zejména v případech, kdy bylo potřeba upravit návrh nebo došlo k narušení vyrobitelnosti. Použitím integrovaného CAD/CAM řešení lze překonat problémy související s tradičním odloučením návrhu a výroby. S použitím integrované CAD/CAM platformy je tak možné zkrátit dobu výrobního cyklu, řídit náklady a zlepšit kvalitu při současné podpoře spolupráce mezi návrhem a výrobou výrobku.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Software zjednodušuje výrobu střižných nástrojů

  Příběh společnosti Atlantic Tool & Die začíná 1. června roku 1937, kdy čtyři společníci v čele s Ernestem Mehwaldem založili malou dílnu na Fulton Road ve státě Ohio v USA. Byli to emigranti z Evropy, ale všichni čtyři byli velmi schopnými konstruktéry, a navíc vysoce kvalifikovanými pro výrobu forem. Proto tedy není divu, že se jejich malá dílna do roku 1942 rozrostla a přestěhovala se do větších prostor.

  Efektivní programování tvarově podobných dílů

  Firma Alcon Components využívá Edgecam a Manažer strategií ve výrobě brzdových systémů pro závodní speciály a vojenská vozidla.

  Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

  NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

  Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

  Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

  Setkávání

  Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

  CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

  Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

  Revoluce pokračuje: Nová strategie soustružení

  CAD/CAM systém Edgecam od Vero Software v nové verzi 2015 R1 obsahuje mnoho důležitých vylepšení a nových funkcí.

  Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

  CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

  Softwarový simulátor stavebního stroje nahrazuje nákladné prototypy

  Vývoj stavebních strojů bývá spojen se stavbou fyzických prototypů nových zařízení. Ty však vyžadují vysoké finanční náklady a množství času. Efektivní řešení dnes nabízejí softwarové simulátory. Společnost Volvo Construction Equipment zařadila do vývoje simulátor „human-in-the-loop“, který vyvinula v nástrojích Matlab a Simulink firmy MathWorks.

  Softwarové řešení pro přípravu NC programů

  Firma FANUC nabízí možnost rozšíření svých CNC řídicích systémů o grafické programovací prostředí nazvané Manual Guide i.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit